NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 271. 1906. Maandag 20 Augustus 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Buitenlandse!) Oreniekl VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN De plundering te Middelburg Gemengde Berichten. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE DER FIRMA ËN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten-van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 18 Augustus 1906. Provinciale Stoombootdienst op de Wes- terschelde. Staat van vertraging in den treinenloop te Vlissingen van Vrijdag 27 Juli tot en met Donderdag 16 Augustus 1906. 28 Juli Trein 3,16 aangekomen 3,44 30 3,16 3,35') 1 Aug. 11,44 12,- 1 3,16 3,35 2 8,51 9,09 2) 2 11,44 11,582) 11 3,16 3,35') 13 3,16 4,-') 16 3,16 3,32') Geen aansluiting. 2) Geen aansluiting met Neuzen, wel met Breskens. Aardbevingen. Valparaiso (Chili) is gisteren door een ernstige aardbeving geteisterd geweest. Het gerucht gaat dat er ook menschen bij omgekomen zijn. Dit wordt echter niet bevestigd. Wel zijn haast alle gebouwen beschadigd in alle wijken der stad braken branden uit. Bijzonderheden ontbreken wijl de kabelverhoudingen zijn vernield de zaken staan geheel stil. (Tot de belangrijkste aardbevingen van den nieuweren tijd behooren die in Lima, 28 Oct. 1764; die in Lissabon, 1 November 1755, die zich van Groenland tot Afrika, ja tot Amerika uitbreidde, zoodat de gelijktijdig daardoor be roerde oppervlakte ongeveer een dertiende deel van het geheele aardoppervlak bedroeg die in Calabrië, 5 Febr. 1783 in Ecuador, 4 Februari 1797; aan den Mississippi, beneden strooms van St. Louis, 13 Juni 1811; in Ca racas, 26 Maart 1812; in Valparaiso en Chili, 19 November 1822; verder de aardbeving op Terceira, 12 Juni 1841op Guadeloupe, 8 Februari 1843; op soembawa, 15 April 1842 en op Haïti, 7 Mei 1842; te Cumana, 15 Juli 1853; te San Salvador (Midden-Amerik-a) in den nacht van 16 op 17 April 1854; te Brussa, 28 Februari en 18 April 1855in Wallis (Visp), 25 Juli 1855; te jeddo (Japan), 12 November ï§55voorts in de omstreken van Napels (Atena, Padula, Poltu)sedert 16 December 1857, te Korinthe, 12 Februari 1858in Mexico, 19 Juni 1858; in Quito, 22 Maart 1859; te Mendoza, 28 Maart 1861 in Ecuador en Peru, midden Aug. 1868 in Kalifornië, 21 Oct. 1868 in Belluno, 8 Augustus 1873; op Ischia, 28 Juli I883 aan de Riviera, 23 Februari 1887 wes telijk van Tokio (Japan), van 28 October tot 15 November 1892; op Luzon, den 16en Maart 1892; op Zante, in Augustus 1892 tot Januari 1893; in Thebe, 22 en 23 Mei 1893 in Lokris, 20 April en volgende dagen van het jaar 1894; in Japan, 21 April en 20 Juni 1894-in Kon- stantinopel (het middelpunt lag waarschijnlijk in de zee van Marmora) en aan de Oostzijde van de Etna, in den zomer van 1894; in Ar gentinië, 27 October 1894; in Zuidwest-Duitsch- land, 13 Januari 1895 en 22 Januari 1896, in Midden-Silezië, tl Juni 1895; bij Florence, 18 12 FEUILLETON. - in 1787. Aan den avond van dienzelfden dag werd nog gaillumineerd. Het centrum van de verlichting was natuurlijk deGroote Markt. Ook den dag daarop was men nog zeer op gewonden en vroolyk. Vooral 's namiddags. Ér was namelijk een gerucht verspreid, dat dokter Steveninck in zjjn buis ontdekt was. Het volk liep te hoop, vooral in de Noord straat, om getuige te kunnen zijn van des dokters inhechtenisneming. Alle straten en toegangen werden zoo veel mogelijk afgezet. Het was echter een Btorm in een glas water. De vogel was reeds lang gevlogen. Ondanks die teleurstel ling bleef de moed bij vele gangmakers er Soortgelijke geruchten bleven echter aan houden. Zoo verspreidde zich een groote week later het gerucht, dat dr. Steveninck 's namiddags ongeveer drie uur buiten de Seispoort in zijn buitentuin was gezien. Zelfs kwam de justitie er dah te pas, Want 's avonds omstreeks elf uren jnoest een commando soldalen er heen, om daar Mei 1895 bij Laibach, 14 en 15 April 1895 en i5 Juli 1897; in het Missisipiebekken, 3t October 1895op IJsland van 26 op 27 Augustus, en van 5 op 6 September 896 in Ecuador, 3 Mei 1896; in Chili, 13 Mei en volgende dagen van liet jaar 1896; in Japan, 31 Angustus 1896 in Zuid-Australië, 12 en 13 Mei i897 op Mindanao, 8 October 1897 in Mexico en Noord-Borneo in den nazomer van 1897 in Indie, 12 Juni 1897 in Californië, 30 Maart 1898; in Venezuela, 29 October 1900; enz. Voor den allerlaatsten tijd komen hier nog bij de aardbevingen op Formosa, van den Vesuvius, en in San Francisco. Men kan wel beweren, dat eiken dag ergens op aarde een aardbeving plaats heeft. N. R. C.) Valparaiso (Paradijsdal), de hoofdstad van de gelijknamige provincie, de tweede stad van Chili en de voornaamste zee- en handelsplaats van de Westkust van Zuid- Amerika, ligt, aan een naar het Noorden toe geopende baai, amphiteatergewijs tegen kale bergen, die tot 520 M.. hoog zijn, en wordt door forten verdedigd. Twee straat wegen en een spoorweg van 187 K.M. verbinden Valparaiso met de hoofdstad Santiago. Valparaiso is ook uitgangspunt voor den in aanbouw zijnden Transandijn- sehen spoorweg. De stad telt 135,674 in woners, meest van Spaansche afstamming. In den handel spelen Engelschen en Duit- schers een groote rol. Het klimaat is in den winter zacht, zoodat tropische planten er in de open lucht gedijen, in den zomer fris- scher dan dat van Santiago, maar de hevige Zuidenwind is dan dikwijls hinderlijk. De stad bestaat uit twee hoofdwijken den Puerto (haven) met vele kromme en steile straten en den bijna geheel in de vlakte gelegen Almendral, met rechte breede straten. Onder de openbare ge bouwen verdienen vermelding de Inten dance, de Nieuwe Schouwburg, de Loge, de Beurs met koepeldak, het Lyceum, en onder do kerken de Victoria-kerk. Er zijn ook drie protestantsche kerken. Grootsche gebouwen zijn de Almaeenes fiscales, de entrepotloodsen. Valparaiso lijdt nog altijd aan gebrek aan goed drinkwater. Het heeft gaslicht en electrische verlichting, trams en twee liften voor het verkeer met de stadswijken op de heuvels. Behalve een levendigen handel heeft de stad ook een aantal fabrieken als machine-, rijtuig- en sigarenfabrieken, verder suiker raffinaderijen, branderijen, brouwerijen en de staatsspoorweg-werkpiaatsenverder belangrijke banken en verzekeringsinstel lingen. De uitvoer bepaalt zich tot salpeter, graan, koper, wol, leder en guano. Valparaiso werd reeds in 1544 de haven van Santiago genoemd, maar bleef lang een ellendig dorp en had nog in 1820 slechts 6000 inwoners. Zoodra de haven echter voor den vreemden handel geopend was, groeide de welvaart. nog al aardig in. Tenminste 's avonds werd opnieuw de illuminatie ontstoken en gaf men door het lossen van vreugdeschoten aan zijne vroolijkheid lucht. De stadsregeering, die deze vreugdebe drijven meende te moeten toeschrijven aan de uitwerking van de vroeger door haar ge arresteerde publicatie, „tot voorstaan van 's Lands gezegende en aloude constitutie", vond na al het wedervaren van de laatste dagen, die spontane uitingen van oranje- lievendheid wel wat bedenkelijk, daar zij zoo licht aanleiding konden worden van nieuwe oproerige bewegingen. Het lag, naar zij meende, op haren weg, om aan al dat buitengewone moois een einde te maken en wel op vredelievende wijze, Zij liet daarom aan den morgen van Woensdag 4 Juli van hare raadkamer de post te vatten en den dokter zoo mogelijk in handen te krijgen. Ook waren eenige gecomit- teerden uit den Magistraat van de partij. Men ■vachtte, en bleef wachten, doch te vergeefs. Hoogstwaarschijnlijk zat op dit uur dr. Steveninck op zijn gemak in zijn voorloopig logement in een der Holiandsche steden. Het Handelsblad heeft de vraag van De Standaard waar en wanneer en hoe onder het vorig kabinet de natie verdeeld is in Christenen en paganisten beantwoord met een aanhaling uit een rede van minister Kuyper van 13 Dec. 1904, waar natuur lijk niets in voorkomt over Christenen en paganisten. Doch laat ons niet vooruitloopen. De Standaard heeft het woord. Rusland. Te Samara heeft men Maandag getracht een pogrom te organiseeren. Drie huizen van Israëlieten waren reeds verwoest en men nam een vierde onder handen, toen een troep soldaten, zonder door officieren te zijn aangevoerd, de onruststokers om singelde. Na een sommatie om uiteen te gaan en een wrarschuwingssalvo maat regelen, die geen effect hadden werd voor de tweede maal geschoten. De mui ters vluchtten toen met achterlating van eenige dooden en gewonden. Van ernstiger aard zijn de berichten uit Warschau, waar Woensdag bij de vreeselijke moordpartij 226 menschen ge dood of gewond zijn. Den geheelen avond duurde het schieten in verschillende wij ken voort. Een bende revolutiodairen bestormde een slijterij. Een bediende werd gedood en twee anderen gekwetst. Het geld werd gestolen, maar een patroelje voetvolk, die de schoten gehoord had, kwam aange sneld en omsingelde het huis. De revolu tionairen gingen naar boven, vrnwaar zij op de gewapende macht schoten. Zij wer den ten slotte gevangen genomen. Een jonge leeglooger wierp een donderbus onder een aantal bedevaartgangers die terugkeerden van het miraculeuze beeld van Maria te Rokitno nabij Warschau. Twee bedevaartgangers werden gekwetst. Een patroelje infanterie kwam toegesneld. Zij begon op hare beurt te schieten 8 personen werden gevaarlijk en 20 anderen licht gekwetst. ie Jalta had de commissaris van politie een samenspanning met het doel om een aantal villa's te plunderen, ontdekt. Hij vroeg daarop troepen ann. Yoor zij kwa- men, gingen de commissaris met een ander ambtenaar twee verdachte mannen na. De commissaris schoot een hunner neer. De andere haalde toen een bom uit zijn zak en stak de lont met zijn cigaret aan. Hij zette het op een loopen, maar slib berde en de bom ontplofte, hem doode- lijke wonden toebrengende. Zijne laatste woorden, voor hij den geest gaf, waren U ziet dat wy weten te sterven De aanhoudingen te Kroonstad duren volgende publicatie uitgaan, die van de pui van het raadhuis aan de burgers werd af gelezen. Burgemeester, Scheepenen en Ra den der stad Middelburg, doen te weten dat de vreugdebedrijven en vrolijkheid, waarmede een ieder, hetzij door het op- steeken van illumination, 't laaten waayen van vlaggen of Linten aan de Huizen, het schieten met Geweer of Vuurwerken, als anderzints, zijn genoegen heeft zoeken te kennen te geven, over de onlangs door Ons gearresteerde Publicatie, tot voorstaan van 's Lands gezegende en aloude constitutie (bij aldien dezelve langer bleven voort- duuren), niet dan tot nadeel van Onze goede Burgerij kunnen strekken, en de zelve buiten staat zouden stellen, omzig behoorlijk elk op zijn post te laten vinden, en voor zijn huisgezin op een ordentelijke manier de kost te winnen, en hierin willende voorzienZOO is 't dat Burge- meesteren, Scheepenen en Raden voor noemd bij dezen al Onze Burgers en Ingezetenen op het ernstigste vermanen, de voren opgemelde Vreugdebedrijven te staken, elk zijn beroep als voren te gaan voort. Vele kazernes zijn in gevangenissen herschapen. Te Krasnoje is een bommenmagazijn ontdekt. Talrijke studenten zitten in de gevangenis. In de dorpen van het gouvernement Penza wordt er aanhoudend gevochten tusschen boeren en kozokken. In de stad Penza zijn eenige politieagenten gedood. Te Walhold in Finland zijn massa's wapens en munitie ontdekt. De meeste geweren zijn vroeger bij de marine in gebruik geweest. Mlflcleltmrg:. In de Raadsvergadering van Woensdag a.s. te 2 uur worden behandeld onderstaande zaken1. Notulen vorige ver gadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Eervol ontslag aan E. Besse, H. Alberge, dr. v. d. Laan en dr. v. d. Werk, resp. als leeraar aan het Gymnasium, onderwijzer bij het Herhalings- onderwljs, Burgeravondschool, en ambtenaar Burgerlijken stand. 7. Benoeming onderwijzer en onderwijzeres aan school J, en tijdelijke leeraren Burgeravondschool. 10. Voordracht van zetters van 's Rijks directe belastingen. 11. Gemeente-rekening 1905. 12. Derde sup pletoir kohier schoolgeld school J, 1905/6. 13. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de in komstenbelasting. 14. Voorstellen van B. en W. tot uitgifte van grond in erfpacht aan „The Vitrite Works" en naar aanleiding van een verzoek van deze om prijsopgave van gas bij gebruik van groote hoeveelheden. 16. Reke ning Bestuur Godshuizen 1905.17. Begrooting Bestuur Godshuizen en Schutterij 1907. 19. Voorstellen B. en W. tot het verhuren van gemeentegrond aan J. P. Vergouwen, wijziging der verordening op het Havengeld, maken van eene afscheiding tusschen het terrein van school K en dat van mejuiï. Hattink, n. a. van een schrijven van Ged. Staten betreffende de vast gestelde verordening op de heffing van school geld op de Lagere Scholen, en tot het verleenen van eene belooning aan mejuff. Esink, onder wijzeres aan school B, voor extra diensten. Middelburg. Stukken van den Gemeente raad. Het voorstel van B. en W. n. a. v. een missive van Ged. Staten met een schrijven van den Minister van B. Z. betreffende de verordening op de heffing van school geld op de lagere scholen wordt door B. en W. aldus toegelicht„In zijn laatste schrijven blijft de Minister aandringen op wijziging der der door U den 5 Juli 1905 vastgestelde verordening. Hoewel dit laatste schrijven ons evenmin als de andere missiven van den Minister overtuigd heeft van het onjuiste onzer opvatting of van strfjd met de wet, achten wij het, na het herhaald uitgesproken ver langen van den Minister, nutteloos ons verder tegen dat verlangen te verzetten, daar wij overtuigd zijn, dat de door U vastgestelde verordening niet zal worden goedgekeurd. Nu kan deze wel door U worden iDge- waarnemen, en alzo zijn genoegen en blijd schap te doen zien, door zulk eene be daarde en stille levenswijze, die het waare kenmerk draagt van vergenoegdheid over de handelwijze van hunne Regeering, van de deelneeming in het welzijn- hunner Mede Ingezetenen, en van de verknogtheid aan de wezendlijkste belangens van de Maat schappij, van welke zij leden zijn. Terwijl Wij voorts een iegelijk willen gewaarschouwd hebben, van zig niet te verstouten, om dezen of geenen, tot het plegen van de voornoemde Vreugdebe drijven opnieuw aan te zettenveel min aan dezulke, die daartoe onwillig mochten zijn, eenige de minste molestie aan te doen op proeve dat dezelve als verstoorders der publique rust, andere ten voorbeelde, stren- gelijk zullen gestraft worden. En op dat niemand hiervan eenige igno rantie moge pretendeeren, zal deze worden gepubliceert en geaffigeert, daar men ge- wooD is Publicatie en affixie te doen. Actum ten Raade der stad Middelburg den 4 July 1787. Langzaam aan' begon het nu in de stad weer rustig te worden, De vroegere toe trokken en de thans bestaande worden gehandhaafd, doch het komt ons voor, dat er gegronde vrees bestaat, dat de Minister daarmede geen genoegen zal nemen en dat Z. Ex. vernietiging zal uitlokken, daar ze volgens zijne meening, wegens de woorden „wettige woonplaats" in de art. 2, 3 en 4, in strijd is met de wet. Wij hebben daarom de eer U voor te stellen aan het verlangen van den Minister te voldoen en de den 5 Juli door U ge nomen besluiten in te trekken en de ver ordeningen op de heffing en invordering van het schoolgeld vast te stellen gelijk in de hiernevens gaande ontwerpen wordt voorgesteld''. De Commissie van Financiën (nu de Raad eenmaal A heeft gezegd, dient hij ook B te zeggen) stelt voor niet met het voorstel van B. en W. mede te gaan en wel op grond van art. 22 der wet van 21 December 1861, St.bl. 129, waarin 0. m. ondubbelzinnig is neergeschreven dat de Raad van State moet gohoord worden op vernietiging van plaatselijke verorde ningen. B. en W. verklaren geen bezwaar er tegen te hebben, wann'eer de raad deze quaestie in) hoogste uitspraak wenseht uit gemaakt te zien. De voordracht voor onderwijzer aan school J bestaat uit de heeren J. de Visser van school K, L. B. A. Rol ff, van Axel, J. Oom, van Ierseke. Mej. Hattink adresseert dat zij, onder handhaving van haar verzoek tot plaatsing van eene schutting tusschen haar terrein en de school aan de Molenstraat overeen komstig de art. 678 en 790 Burgerlijk Wetboek en art. 64 der bouwverordening der gemeente Middelburg, genoodzaakt is te verklaren, dat zij geen grond meer wenseht te ruilen. In zake de verordening op de heffing van havengelden schrijven B. en W. Ged. Staten verzochten in die verordening eene bepaling op te nemen, waarbij hos pitaalschepen zouden worden vrijgesteld van het betalen van havengeld, en namen geen genoegen met onze verklaring, dat die bepaling bij de eerstvolgende wijziging zal plaats hebben. Wij stellen daarna voor in die verordening aan het slot van aTt. 5 de volgende woorden toe te voegen «hospitaalschepen, toebehoorende aan een der straten, genoemd «in de wet van 30 December 1905 Stbl. no. 383, in tijd ran oorlog". De bedoelde staten zijn Duitschland, Oostenrijk, België, China, Corea, Dene marken, Spanje, Amerika, Mexies, Frank rijk, Griekenland, Italië, Japan, Luxem burg, Montenegro, Nederland, Peru, Persië, Portugal, Rumenië, Rusland, Servië, Siam en Zwitserland. stand keerde terug voor zoover dit ten minste mogelijk was. De schade door de verwoesting en plun dering aangericht was echter niet ongedaan te maken. Mocht de wonde oSk al oogen» schijnlijk zijn geheeld, de litteekensbleven. Op Zondag den 8sten Juli, eene week alzoo na de treurige feiten hiervoren be schreven, werd op verzoek der stedelijke regeering in alle kerken 's morgens een dankstond gehouden voor de herstelling der rust binnen de stad. Tevens werd door de dienstdoende predikanten een woord van waardeering gericht aan het adres van de heeren van d6n Magistraat voor de aan den dag gelegde waakzaamheid en betoon den moed in de hachelijke tijdsomstandig heden, toen de vlam van het oproer zoo onheilspellend om zich greep in wijken en straten. 's Maandags daarop werd eene publicatie afgekondigd, om de goederen, bij de plun dering weggeraakt, op het stadhuis te brengen, met bedreiging van strenge straf voor degenen, die ze zouden achterhouden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1