NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 257. 1906 Vrijdag 3 Augustus 20e Jaargang, CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Wij verzoeken dringend adver tenties voor liet no. van ZATER DAGAVOND zooveel mogelijk reeds Vrijdagavond, uiterlijk Zaterdag morgen in ons bezit te doen zijn, daar wij ter bevordering zoo mo gelijk van den vrijen Zaterdagavond van het zettend personeel ter „druk kerij" Zaterdagmiddags zoo vroeg doenlijk afdrukken. DE ADMINISTRATIE. Het strijdperk van dit leven. Snippers uit de oude doos. i 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1.25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Met een gemakkelijkheid, gewettigd, ge heiligd bijna door oude bekendheid, lezen we over de bovenstaande woorden van Ps. 89 heen, zonder nu juist veel te denken aan of te gevoelen van het strijdperk in dit leven. En toch spreken deze woorden boekdoelen. Deze woorden roepen ons toe, dat we in dit leven te doen hebben met een nimmer rustenden vijand. En dat niet alleen voor ons hart, maar op het gansche gebied van het leven. Rustig ons neerleggen bij wat de vijand doet en ons ontrooft, wordt schuld voor den Heere God, waar wij belijden dat de aarde des Heeren is, mitsgaders hare volheid. Naast den strijd in eigen hart, is er ook strijd in de maatschappij te voeren voor de eere Gods, op allerlei terrein. Op het godsdienstig, kerkelijk of staat kundig terrein niet alleen, maar evenzeex- in de wereld die ons omringt en die telkens beproeft in ons leven op allerlei terrein ver flauwing van grenzen te brengen. Aan de rooilijn van het leven door de ongeloovigen voor- of achterwaarts, naar men wil, gebracht, zyn de grenzen uitge- wischt. Waar men liefst alle geografische gren zen tusschen landen en volken uitwisschen zou, begeert men ook geen grenzen ter bepaling van het zedelijk maatschappelijk leven. Grenzen tusschen rechten en plichten, tusschen vrouw en man, tusschen ouders 122 FSUZLLETOX7. DOOB SCALDIS. Weffleldinge. (Slot.) Het omvangrijke werk was uitgevoerd naar de plannen van den Rotterdamschen architect D. Verheuleen deskundige die op het gebied van kerkbouw en restauratie al lang een wel verdienden naam ver worven heeft, getuige niet alleen de prach tige herstelling van de kerk te Kapelle in den zomer van 1896, maar vooral ook de nog niet lang geledene restauratie, in oorspronkelijken sijl, van de voormalige prachtige kerk Middelharnis, den 24 Juni 1904 totaal door brand vernield. De herbouw van dit schoone monument der oude bonwkunst giDg zoo vlug in zijn werk, dat reeds den 20 Aug. van het volgende jaar het gebouw kon worden ingewijd. Ook de aannemer, Van Maris van Kapelle, verdient allen lof voor zijn accurate en keurige uitvoering van het werk. Het nu zoo doelmatige gebouw werd tot zijne beslemming ingewijd den 23 Oct. 1898. De dienst werd geopend door de hier bestaande zangvereeniging, met het vierstemmig zingen van Ps. 68 10 en Ps. 122 1waarna de geheele gemeente Ps. 846 aanhief. De predikant, ds. Drost, sprak naar aanleiding van Ps. 84 s 11a eene toepasselijke leerrede uit. Als nazang klonk Gez, 96, waarna de "jtangvereeniging nog, vierstemmig, eenige jpsalwiverzfö ten gehoore bracht, en kinderen, tusschen patroon en knecht, tusschen werkdag en Zondag, tusschen rijk en arm, die te verwijderen is het luide verkondigde doel van anarchisten en so cialisten. Maar ook in onze eigen kringen, waar GodsWoord nog de eereplaats heeft, wordt de verflauwing der grenzen, misschien door toenemenden invloed van buiten, meer en meer openbaar. Te verwonderen is dit zeker niet. Dage lijks is er sterke wisselwerking. Revolutionnaire denkbeelden worden verkondigd niet alleen in de pers of op den katheder, maar ook op de werkplaats en in den dagelijkschen omgang. Arbeid zoowel als uitspanning, lectuur en omgang, hetzij inhoogerenof lageren kring, bij meer of minder ontwikkelden, alles brengt u in aanraking met den geest die het stuivertje wisselen op 't terrein van het zedelijk leven ten ideaal heeft gesteld. Onttrekken kunt ge u niet en moogt ge ook niet, want de Christen heeft in de wereld te leven zonder van dewereldtezijn. Het is daarom dat het strijdperk van dit leven in Psalm 89 een over 't hoofd gezien of gelezen woord is van rijke beteekenis. De vraag is nu maar of we in dit strijd perk staan, wel toegerust, goed gewapend, terrein en grenzen kennende, of we weten dat we ons in een strijdperk bevinden, want die wetenschap alleen zegt reeds veel. Eén gewaarschuwd man geldt voor twee. Zoo nu en dan klinkt het signaal „ver- zamelen" ook in onze gelederen. En als de bazuin blaast dan verzamelen zich velen rondom het vaandel, dat het „Ik geloof" tot belijdenis en de Bijbel tot symbool heeft, van Dan tot Berseba toe, maar onder die velen worden gestadig gemist die naar afkomst en verleden, naar onderwijs en ontwikkeling daar behooren. Als de actie daar is en het leger mobiel dan is er geen tijd om zich te bekommeren om dien, enkele die de grenzen overschreed en als deserteur ronddoolt in'svijandsland. Dan is en het zal wel zoo blijven zoo menigeen gelijk aan den jongsten zoon uit de gelijkenis hij wil in 't bezit van het zijne, van allen band ontslagen zijn. Maar ook zoo menigeen dwaalt af, omdat hij niet opmerkzaam gemaakt wordt op de Aan de door ons genoemde vicariën zullen, tegen geldelijke uitkeering, ook wel verplichtingen verbonden zijn geweest, maar dezen bestonden meest uit het lezen van missen voor de zielen der afgestorvene schenkers. Wel werden na de Reformatie enkele vicariegoederen voor zoover ze niet verduisterd waren aangewend tot ver betering van predikants-tractementen voor armenzorg of voor studiebeurzen, maar in Zeeland, waar ze eigenaardig eappellaniën werden genoemd, werden zij bij publieken verkoop te gelde gemaakt door de Staten daaronder zullen ook die van Wemeldinge wel behoort hebben, ons is althans niet ter oore gekomen van schenkingen aan kerk en armen uit de Roomsohe tijden. Eerst in 1751 hooren we van een aan zienlijk legaat aan beide lichamen, door Pieter Coomans, oud-burgem. en raad van Goes en ambachtsheer van Wemeldinge begin Oct. van genoemd jaar overleed deze, waarop de toenmalige pred. Bellers- heim een lijkrede hield, den 9 Oct., naar Jes. 38 1 b. Diens docbter jkvr. Maria Coomans, aan wiedeheerlijkheid vermoede lijk zal gekomen zijn, gedacht de kerk mede met eene groote erfstelling. Deze gift dagteekent van 1787..Aan haar laatsten wil was echter de voorwaarde verbonden ,/dat de kerk uit hare middelen geen orgel in de zou doen plaatsen", reden waarom er thans nog geen orgel aanwezig is. Niet zoodra was de Herv. gemeente te Goesin 1578 gevestigd, of men was ook bedacht, om ten platten lande mede zoo danige gemeenten te vestigen. Reeds den 1 Nov. van dat jaar schreven de Gecomm. Raden van Zeeland aan alle Magistraten jij dit gewesjt, dat eenige Evan- grenzen die niemand uit godsdienstig of moreel oogpunt straffeloos overschrijdt. Daartoe zijn geen klinkende redenen of breede betoogen noodig, daartoe is alleen noodig het kalm en bedaard bewaken van de grenzen die de wereld des ongeloofs van die des geloofs scheiden. Alleen als men het strijdperk des levens leert kennen dan leert men ook de grenzen van het leven kennen, tegen welker ver flauwing we altijd hebben te waken. 2 Augustus 1906. Onder begunstiging van heerlijk zomer weder viert dezen dag jong en oud, hetzij binnen, of buiten, den 48en geboortedag van Neêrlands hooggeschatte Koningin- Moeder. Tot in den uitersten uithoek van Zee land wappert heden de driekleur, klinkt de feestklok, jubelt het Oranje-lievend hart om dezen zegen. Met de Jarige en haar Doorlucht Huis, met de Koningin dankt een dankbaar volk voor dit gespaarde rijk gezegende leus. God, Nederland en Oranje Dit blijve het drievoudig snoer dat de hechtheid van den band tusschen Vor stinnen en Volk symboliseert 1 Een dienstboden-contract. De Hoef ijzer-correspondent van Het Hand. geeft een reeks artikelen over het nieuwe dienst- bodenrecht. Wjjl hij die artikelen streng onder de auteurswet schijnt te houden, durven wij er niets uit overnemen. Nu wij echter het model eener arbeids overeenkomst (contract) met de dienstbode in een ander blad overgenomen zagen, volgen wij dit voorbeeld ten gerieve onzer lezers, onder opmerking dat zulk een contract wel niet noodig is doch dat, indien het wordt geëischt, het volgens de wet aldus moet uitzien De ondergeteekenden, huisvrouw vanwonende contractante ter eene zijde, en wonendecontractante ter andere zijde, verklaren hierbij dat zjj met elkander eene Arbeidsovereenkomst hebben aan gegaan, die in werking zal treden op den des morgens te ure, onder de navolgende bepalingen geliedienaren voornemens waren op de dorpen aldaar te komen prediken, met last om zorg te dragen, dat deze daarin niet verhindert werden, en dat de rust zou ge handhaafd blijven. Dit had ten gevolge dat er bereids, voor Z. Beveland, zeven pre dikanten werden benoemd en aangesteld tegen den 1 Dec. d. a. v. Door deze zeven predikanten en die van Goes werd den 4 Mei 1579 te Kapelle de eerste Z. Bevelandsche class, vergadering gehouden, waarna de eerste Prov. Synode van Zeeland den 14 Oct. d. a. v. binnen Goes vergaderde. Voor Wemeldinge werd uit deze zeven pred. als eerste dienaar benoemd GHELEIJN ADRIAENS. Wij weten niets van hem, dan dat hij, zooals we zagen, den 1 Dee. 1578 beves tigd is, en hij te dezer plaatse reeds over leed den 12 Maart 1580. Hij werd hier, tot op heden door zeven en twintiq ambt- genooten opgevolgd. Van een paar van deze willen wij een stukje levensgeschie denis bezien. JOHANNES TEELINCK. Geboren te Haamstede den 10 Maart 1613 was hij de jongste zoon van den beroemden en ons reeds bekenden Willem Teelinck en van Martha Angelica Greenden. Hij stu deerde te Leiden en werd als prop. bij de Cl. van Walcherenden 18 Mei 1645 pred. te Midston (Engeland). Toen zijn zwager Petrus Gribius pred. bij de Eng. gemeente te Middelburg, voor twee jaren aan de kerken in Brazilië geleend was, nam hij aldaar den dienst waar van 7 Sept. 1646 tot Sept. van het volgende jaar, toen hij herwaarts beroepen werd. Contractante ter eene zijde verbindt zich om aan contractante ter andere zijde te voldoen le. Kost, inwoning en bewassching, volgens plaatselijk gebruik en overeen komstig de vereischten van gezondheid en goede zeden. 2e. Een jaarloon van te voldoen in2) termijnen vanelk, waarvan de eerste termijn zal worden voldaan op den Se.3) Zij verbindt zich verder om, indien zij tijdelijk verhinderd mocht zijn den bedon gen kost en inwoning te voldoen, daarvoor aan contractante ter andere zijde een kost geld uit te keeren op den voet van gulden per dag, te voldoen naar gelang van de verstreken dagen telkens bij het betalen van de loontermijnen, die in de tijdelijke afwezigheid mochten vallen. Zij verbindt zich desgelijks om aan contractante ter andere zijde op avond(en) in de week namelijk op benevens, elke veertien dagen, 4) des Zondags na den middag, algeheele vrijheid te laten om zich, in of buiten de woning van contractante ter eene zijde, van den arbeid te verpoozen, in beide gevallen tot uiterlijk des avonds uur. Zij verbindt zich desgelijks om contractante ter andere zijde des Zondagsmorgens om de veertien dagen en op algemeen erkende Christelijke feestdagen 5) in de gelegenheid te stellen, hare godsdienstplichten te vervullen. Zij verbindt zich desgelijks om aan con tractante ter andere zijde een jaarlijksch verlof te verschaffen van dagen, in gaande telken jare open eindigende OP Een en ander met dien verstande dat voor de hierboven aangegeven dagen en data voor verlof, vrije dagen en Zondagen met onderling goedvinden van beide par tijen zal kunnen worden afgeweken zonder dat een der contractanten deswege eenige aanspraak op schadevergoeding zalkunnen doen gelden. Contractante ter andere zijde verbindt zich om in dienst van contractante ter eene zijde arbeid te verrichten alss) en bovendien7) op de wijze als 't plaatselijk gebruik onder overeen- Den 10 Aug. 1649 zag hij de keuze op zich gevestigd als zesden pred. te Vlissingen. Aldaar ijverde hij vooral voor de Zondags viering en wist door te drijven, dat de poorten dien dag gesloten werden en alleen het klinket voor dereizigersopengehouden. Van daar beroepen naar Utrecht werd hij aldaar bevestigd 14 Jan. 1655. Te dier stede raakte hij in 1660 met de stede lijke regeering in groote oneenigheid over het gebruik der eanonicale praebenden en andere geestelijke goedereneen twist, welke zóó hoog liep, dat aan Teelinck met zijn ambtgenoot Abraham van de Velde den 19 Juli 1660 het verblijf in de stad werd ontzegd. Van de Cl. vroeg en verkreeg h(j echter eene attestatie van rechtzinnigheid, waar op zijn beroep naar Arnemuiden volgde. Van daar werd hij nog 't zelfde jaar naar Kampen beroepen, van waar hij in 1663 naar Leeuwarden vertrok. Ds. Teelinck is driemalen gehuwd ge weest als weduwnaar van N. Heicop her trouwde hij met Geertruida van Helmont, eene dochter van den Utrechtschen pred. van dien naam en na haar overlijden in 1668 met eene juffr. De Voogd uit Delft, waarbij hij voorspelde, dat hij zeven jaren met haar verbonden zou blijven, wat ook juist uitgekomen is, wyl hij te Leeuwarden overleed den 7 Maart 1675. Uit het laatste huwelijk werden twee dochters geboren, uit een van welke is voortgesproten ds. Johs. Teelinck le Grand, pred. te Ovezande c. a, en laatst te West- Souburg WILHELMUS EVERSDIJK. Deze wordt alg achtste dienaar op de j)re<pa»tenlij8t yerscepd. Hij wm §9» komstige omstandigheden medebrengt. Zij zal niet tegen haren wil kunnen wor den verplicht tot het verrichten van andere arbeid, noch ook tot het verrichten van den overeengekomen arbeid ter andere plaatse dan in de tegenwoordige woning van con tractante ter eene zijde. Zij zal niet genoodzaakt zyn tet het ver richten van arbeid vóóruur des mor gens en na uur des avonds. Zij verklaart, bij 't onderteekenen dezer overeenkomst fte hebben ontvangen als godspenning. Zij verklaart, dat zij niet weet eenig lichaamsgebrek te hebben, dat haar ver hindert haar arbeid naar behooren uitte oefenen. Voorts komen contractanten overeen le. dat de arbeid des Zondags verricht zal worden als op weekdagen, behoudens het hiervoren bepaalde omtrent vrije Zon dagen 2e. dat opzegging van den dienst zal ge schieden met inachtneming van een termijn van zes weken. 8) Terwijl eindelijk contractanten zich ver binden alles stiptelijk na te leven, waartoe zij door deze overeenkomst en door de wet of bij gebreke van bepalingen van een dezer door het plaatselijk gebruik zjjn verplicht te achten. Aldus in dubbel opgemaakt te den Handteekening van Handteekening van contractante ter contractante ter eene andere Dit vervalt natuurlijk geheel of gedeeltelijk als het niet inwonenee dienstboden betreft. 2) In te vullen wekelijksche, maandelijksche,. driemaandelijksche. 3) Hier in te vullen wat voorts nog mocht zijn bedongen, b. v. „een bedrag van'sjaars als mutsengeld, te voldoen telken jare op den of„een bedrag van'sjaars als waschgeld (in welk geval natuurlijk „bewas sching" sub 1 vervalt), te voldoen telken jare op denof een „Kermis", een „Nieuw jaar" enz. 4) Hiervoor een anderen termijn te plaatsen als men meer of minder vrije Zondagen over eenkomt. 5) Ook hier is desgewenscht een anderen ter mijn te bepalen. Tusschen Katholieken zal de omschrijving wel iets uitvoeriger moeten zijn, boren den 25 Dec. 1653 te Ellewoutsdijk uit het huwelijk van Johannes (toen aldaar pred.) en Cornelia van Campen. Zijn ouders, al vroeg verloren hebbende, werd hij bij eene tante te Goes opgevoed. Zich tot predikant geroepen gevoelende, ging hij in 1675 naar de Hoogeschool te Utrecht, werd prop. bij Cl. van Z.-Beveland en den 1 Jan. 1681 te dezer plaatse be roepen. Hier staande trof hem een zwaar ongeluk, ten gevolge van brand ten zijnen huize, welken brand door kwaadwilligheid geslicht was en uit welken hij niets kon redden dan zijn preekwelke hij des anderen daags moest houden. Door schrik en koude hield hij eene pijn in de zijde over, die hem in zijn verder leven, bij zware be weging veel ongemak veroorzaakte. In 1683 beroepen te Oostzaam nam hij hier afscheid den 26 Augustus. Daar ter plaatse, had hij van alle zijden een onge- wonen toeloopvan daar vertrok hij in 1684 naar 's Bosch en in November 1686 naar Rotterdam. Beroepen te Utrecht in 1697 bedankte hij en verbond zich opnieuw met Rom.l :14, Eenigen^tijd vóór zijne doodelijke krank heid werd hij bezocht met eene zware ziekte, die hem dermate verzwakte, dat hij in geen 18 maanden den predikstoel beklom, maar gelukkig hersteld begon hij zjjn dienst sprekende over Rom. 7. Naderhand heeft hij nog 40 malen gepredikt. Hij overleed te Rotterdam den 11 Juli 1729 en werd 16 dito in de St. Laurens kerk aldaar begraven. Ds. Eversdyk is driemalen gehuwd ge weest, doch overleefde al zijne kinderen» (BevolkingWemeldinge: in 1824 7141 ip 1906 211? zielen.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1