.YIEÜWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 247. 1906. Maandag 23 Juli 20e Jaargang. HISTORISGH CHRISTELIJK- VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. Wed. PRIJS DER ADVERTENTIËN IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02*. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 21 Juli 1906. Waar en wanneer -< De Nieuwe Zeeuwsche is niet alleen zoo welwillend onze bescheiden vraag te be antwoorden, doch voegt er zelfs nog eenige vriendelijke opmerkingen aan toe, waarvan wij er enkele onderstreepen, doch waarop wij, bedwingende den lust daartoe, nu niet ingaan. Zij schrijft: „En nu vraagt het a.-r. orgaan ons, „waar en wanneer hebben wij dit beweerd". Als onze confrater het zich niet meer her innert, willen we hem gaarne zeggen, dat „D e Zeeuw" dit heeft beweerd in haar nummer 239, in de 2e kolom, in regels 60 e.v. Daarin toch werd gezegd „Wij weten niet, of Rembrandt als mensch calvinist was. Als schilder was hij het ongetwijfeld". „De Zeeuw" verdeelde dus Rembrandt in mensch en schilder. In het licht van deze verdeeling vertegen woordigt voor ons de schilder-Rembrandt ook de kunst-Rembrandt. De schilder is onafscheidelijk van z ij n kunst. Ons lijkt dit nogal eenvoudig. Waarom wij dus blijven beweren, dat „D e Zeeuw" de kunst van Rembrandt qualifi- als „calvinistisch", arom onze confrater dan nu b 1 ij k e 1 ij k den? Wel, eenigè ciao°n nadat hij 't Rembrandt- artikel uit den mouw -Schudde, bevatte „D e S t a n d a a r d" een opstel QVfrhetzelfde onder werp, waarin geen instemming werd betuigd en terecht met het, laten wij zeggen, c a 1 v i- niseeren der kunst. De meester sprak, volgen was dus de bood schap. Nog iets. Het is begrijpelijk, dat er bij de menschen een drang bestaat, om talenten en genieën in te lijven bij de richting en het geloof, dat ieder voor zich is toegedaan en belijdt. Zoo leggen b. v. de calvinisten beslag op een talent als Bilder- d ij k en sommigen op een genie als Rem brandt. Dat is hun recht. Maar tochiedereen zonder onder scheid van richting, zal wel kunnen genieten van de gedichten van Bilderdijk en de doeken van Rembrandt, tenminste degenen, die er ver stand van hebbendat is omdat de kunst algemeen is. Maar niet iedereen zal kunnen genieten van den mensch Bilde r- dijk, die calvinist was en zedeloos. De menschen Bilderdijk enRem- brandt gunnen wij, o zoo gaarne, dencalvinisten. FEUILLETON. De voorgeschiedenis van de Doema. De heer F. G. Kramp heeft in het laatste nummer van Onze Eeuw een korte maar duidelijke historiek gegeven van volksver tegenwoordiging en autocratie tot aan de vermoording van Alexander II, den len Maart 1881. Van de 9e tot de helft der 13e eeuw, de oudste periode van het Russische staats leven, was de macht van den vorst beperkt door 2 instellingenlo. den Raad van Bojaren, de Bojarskaja Doema2o. door de volksverzameling of Wjetsje. Na de]ver breiding van het Christendom komt er nog een derde macht in den Staat op de geeste lijkheid. In de 13e eeuw komt er een algeheele wijziging; in 1224 waren de Mongolen in Rusland gevallen en kort daarna behoorde heel Rusland als veroverd land aan den Khan,denabsolutenheerscher, van wien de bewoners de slaven, de Rus sische grootvorsten de vazallen waren. Allengs weten deze laatsten zich onafhan kelijk te maken en ia 1840 wordt Iwan III geheel onafhankelijk. Gehuwd met de erf gename der Paleologen beschouwt hij zich Bis de erfgenaam der Byzantijnsehe keizers en neemt den titel aan van Samodenjetz, autocraat. Nu ging het om en om. Iwan IV, de Verschrikkelijke, riep in 1548, teneinde aati het wanbeheer zijner regenten te ont komen, een Zemski Sobor of Landelijke Vergadering bijeen, welke snel in macht toenam en Iwans opvolger aanwees. Deze landelijke vergaderingen tot 1653 in stand, ltsm ÏP eerptcR Honaauof of Bepalen wij ons tot de vraag en 't antwoord. En dan is 't gelijk wij dachten. De Nieuive Zeeuwsche heeft de conclusie getrok ken dat ons zeggen Rembrandt was als schilder (niet als menschCalvinist, be- teekent dat ook „diens" kunst Calvinistisch was. De conclusie, schoon voor de hand liggende, is inderdaad onjuist. Er is nu eenmaal geen Calvinistische kunstdit zeggen wij niet De Standaard na, gelijk de Nieuwe Zeeuwsche Bchijnt te meenen. Maar dat is voor alle meelevende anti-revolutionairen een vanzelfsheid. Het Calvinisme als religieus verschijnsel kan noch mag een (kunst) stijl hebben. Het kan uit zijn religieus beginsel geen kunst stijl ontwikkelen, dewijl Religie en Kunst elk haar aparte leven leeft, en het mag het ook niet doen, dewijl het dan (Religie is hooger dan Kunstop lager standpunt zou terugzinken. Maar het mag wel invloed hebben op den kunstenaar, en dien heeft het ge oefend. Schoon het ware kunstgenie, „koning by de gratie Gods" en als zoodanig on afhankelijk is, wisselt toch de vorm waarin de kunst in hem tot uiting komt naarmate het Heidendom, de Renaissance, de Re formatie zijn geest bewoog. En dat heeft het Calvinisme, waarbij ons volk op ieder terrein tot de hoogste krachtsontwikkeling kwam, dezen kunste naar gedaan. Rembrandt als schilder Calvinist betee- ke.ut dan ook niets anders dan dat hij by de beoefening der hem van God verleende kunst, zij het onbewust, door het Calvi nisme, dat in dien tijd op ieder terrein leven bracht, zich heeft laten beïnvloeden. In dien zin waren ook de schilders die zich door het Romanisme, dat een periode vroeger dan het Calvinisme overheerschend was, lieten bezielen, Romanisten of, wilt gij, Catholiekenniettegenstaande er onder hen zeer vele waren die lang niet als „bon- Catholiques" bekend stonden. Doch genoeg hierover. Het doet ons genoegen te kunnen constateeren dat wij den mensch en den schilder hebben verge leken, zonder eenige appreciëering van de kunsten dat ook de Nieuwe Zeeuwsche dit niet ontkent, doch alleen gemeend heeft bij wijze, van conclusie te mogen vast- Tsaar, die toen moest beloven steeds de Bojaren te raadplegen en zonder hun voor kennis niets te verrichten. Na 1653 wist de bureauoratie de Sobors te doen ver dwijnen en onder Peter den Groote be reikte de autocratie haar hoogtepuntde Raad der Bojaren en het Patriarchaat werden afgeschaft en de autocratische macht in de //Reglementen" wettelijk om schreven. Het voornaamste gebrek was echter, dat het in Rusland aan menschen ontbrak om de door Peter ingevoerde her vormingen behoorlijk uit te voeren. Na den dood van Peter den Groote was het een donkere tijd onder de zwakke opvol gers, een strijd om de oppermacht van gunstelingen en een aigemeene verwarring, door den heer Kramp helder en juist vol doende uitvoerig beschreven. Vanhistorisch belang in die periode zijn nog de //punten" of //condities", die de Opperste Geheime Raad in 1730 Anna Iwanowa liet teekenen, welke iets van een constitutie weg hadden, doeh bijna dadelijk door haar weer ter zijde werden gesteld, terwijl onder Paul het rijk in één woord op Turkije ging ge lijken. Toen kwam er reactie en een vrij zinniger geest begon enkele kringen te doordringen. In de eerste plaats bij den vrijzinnigen kroon prins Alexander, den lateren keizer Alexander den Eerste. Br is een interessante brief bewaard van Alexander aan zijn leermeester Lahafpe, gedateerd 27 September 1797, die door een der intiemste vrienden van deü kroonprins, Nowosiltsof, aan hem werd overgebracht. Alexander begint daarin te zeggen, dat hij Laharpe om raad vraagt: hij wil, tot heil van Rusland, zich tot taak stellen, aan het land tater vrijzinnige sofletithtis te geven, Sn AJelajt' stellen dat wy met onze uitdrukking „als schilder calvinist" het wanbegrip „calvi nistische kunst" zouden hebben gehuldigd. Wij hebben bedoeld no. 239 niet bij de hand, doch meenen ons te herinneren er op gewezen te hebben in welk opzicht de Calvinist (in dezen zin genomen) zich van den Romanist onderscheidt. Eerst was èn Kerk èn Kunst dooreen nigen band verbonden, waardoor de Kunst particulier domein der Kerk bleef. Denk hierbij aan de gewrochten van een Rafael, een Mielsel Angelo, een Da Vinei. Doch die band werd losgemaakt. De kunst moest uit de heilige sferen uit, en in het maat schappelijke leven zelf op treden. De Religie moest in de kerk haar symbolisch gewaad afleggen, juist om daardoor tot hooger geestelijken trap te komen, en hetgeheele leven te kunnen doorademen. Zulk een zuiver geestelijke Religie nu is door het Calvinisme gegrepen. Inplaats van de uitwendige schittering en de voogdij over de kunst, terugtreding der kerk naar geestelijk terrein, en de niet de „cal- viniseering", maar de vermaatschappelij king, de „democratiseering" der Kunst. Niet meer madonna's en andere geïdeali seerde schepselen, maar werkelijk levende personen van gelijke beweging als hij, niet maar het lijden des Heilands, maar het lijden van eigen natuurgenooten om hem heen werden het stramien voor den schilder uit deze nieuwe periode het volle ryke leven der 17e eeuw, het Calvinistisch milieu waarin Rembrandt was geplaatst deed hem in die richting kiezen, en in dien zin was hij Calvinist, en blijft hem die naam toekomen, ook al was hij een volslagen ongeloovige geweest. Gelijk 't trouwensook te bewijzen is dat deze kunst gave zelfs in meerdere mate juist buiten den geloofskring geblonken heeft. Het is eenvoudig een misverstand te wanen dat wy met de tegenstelling van den mensch en den christen diens Kunst hebben willen karakteriseeren. En al wat de Nieuue Zeeuwsche hier ter illustreering toch niet ter compro- mitteering? wat beteekent in dit ver band die tirade over De Standaard 1 en den „zedeloozen Calvinist" Bilderdijk, „als mensch te genieten aan toevoegt, blyve als onnoodige franje terzijde gesteld. der acht het noodig die taak te motiveeren. Hij herinnert Laharpe aan de misbruiken, die ronde Catharina bestonden, en die aldoor toe namen tegen het einde van haar regeering. Zijn vader, van wien hij zeer verschoonend spreekt, »wilde aanvankelijk alles tegelijk her vormen, wat de verwarring nog vermeerderde en den toestand slechts verergerde. Het leger verliest zijn tijd grootendeels op parades. Ner gens is een streng uitgewerkt plan. Vandaag wordt iets bevolen, wat over een maand weer zal gewijzigd worden. Kortom mijn vaderland is in een onbeschrijvelijken toestand. Gij kunt oordeelen, wat ik zelf lijd". Vroeger had Alexan der er wel eens over gedacht van zijn rechten op den troon afstand te doen, en naar het bui- tenlaud te gaan. Doch thans is hij van ge dachte veranderd: «Indien ik nog eens tot den troon geroepen wordt, dan wil ik mijn land vrij maken, opdat het niet weder een speelbal worde in de handen van krankzinniger. Dat zou de beste revolutie zijn, door het wettig ge zag tot stand gebracht, dat zou ophouden te bertaan, zoodra de constitutie voltooid was, en de natie haar vertegenwoordigers zou hebben. Dit plan heb ik lang en uitvoerig met mijn naaste vrienden besproken. We zijn maar met ons vierenNowosiltsof, graaf Stroganof, de jonge vorst Czartoryski, en ik zelf.'"' Na zijn troonsbestijging roept Alexander zijn 3 vrienden naar Petersburg, en vormt met hen en graaf Kotsjoebei het Comilê du Salut Public. Maar de Keizer was verward in zijn plannen en het weifelende van zijn karakter kwam boven, er ontstond iets wazigs en bekrompens". Polen kreeg een constitutie, Alexander beloofde als groot vorst van het op Zweden veroverde Fin land «de oude instellingen te zullen be waren, die aan het land eigen waren" en hij droeg Nowosiltsof op een constitutie voor ftuslgnd te ontwerpen. Dit ontwerp Vrijhandel. Terecht schrijft De Standaard: De lofredenaars van den vrijhandel, in 1905 weer in het bewind gekomen, vieren hun hoogty ten lo door de beschermende rechten in stand te houden ten 2o door voor Indië de inkomende rechten zeer aanmerkelijk te verhoogen ten 3o door invoerrechten te gaan invoeren op weeldeartikelen ten 4o door invoerrechten te gaan heffen van artikelen die hier te lande niet gefabri ceerd worden ten 5o door een technische herziening van het tarief, natuurlijk om er meer uit te slaan. Zoo blyven deze lofredenaars het voet spoor van Sprenger v. Eyk en Pierson drukken. In 1885 brachten de tariefrechten op 4,839,000. Onder de manipulatiën van Sprenger v. Eyk klommen ze in één jaar van f 6,774,000 op f8,430,000. Zoo ziet men hoe de passie voor den Vrijhandel by deze lofredenaars staat op de nog sterker passie om uit het boozo tarief altijd nog meer geld te slaan. Humbug moet ge dit noemen. Het is alleen het temperatuur-verschil tusschen de hitte van de stembus en de koelheid der administratie. De drie h's. Onze oudere lezers herinneren zioh misschien nog wel onze eerste aanval op het Zeeuwsche liberalisme (in 1887) met een driester ,/de drie h's". Bedoeld werden de h's van halenhebben en houden, waaraan het liberalisme in zake benoemingen, vriendjesbegunstiging en der gelijke, in die dagen op Walcheren en de beide Bevelanden sterk laboreerende was. Hierin is nu wel eenige verbetering gekomen, doch niet zooveel dat wij tegen over deze taktiek het zwaard reeds kunnen opsteken. Zelandia, het katholieke orgaan in het Overjordaansehe, denkt er ook zoo over, wat het district van mr. Hennequin aan gaat. Zij constateert dat aldaar het libe ralisme, schoon in de minderheid, meer derheid is in alle mogelijke colleges, dank zij natuurlijk den beginselloossen werd in 1831 tijdens den Poolschen op stand gevonden en door het Tijdelijk Be wind in druk verspreid. De reactionaire keizer Nicolaas beva[ alle exemplaren te verzamelen en deed er 1578 in 2 verze gelde kisten op het plein van het orsenaal te Moskau verbranden. Het handschrift werd in het staatsarchief geplaatst en is herhaaldelijk uitgegeven (in Fransch en Hollandsch nog onlangs door den heer A. N. Speijer te Utrecht.) Dan is er van hervormingen eerst weder sprake bij Alexander II, den Tsaar-Be vrijder. Deze valte het hervormingswerk ernstig op; de afschaffing der lijfeigenschap, nu 45 jaren geleden, de daarop gevolgde verbetering in het rechtswezen, en de inrichting der plaatselijke besturen, in de steden en in de zemstwo's, zijn ons allen bekend, en hebben hem terecht den eerenaam verschaft van den Tsaar-Bevrijder. Doch wij weten ook, hoe spoedig de reactie weder de overhand kreeg, en de goede weg verlaten werd. Onder den indruk van de ai gemeene ontevredenheid in het land, en van de aanslagen der nihilisten, gaf de Keizer in 1881 aan zijn Minister van Binnenlandsche Zaken, Loris-Melikof last, een constitatie ie ontwerpen. Hoewel sear weinig omvattende, en meer van een raadgevend dan van een wetgevend karakter, werd het plan door den Tsaar on derteekend en het zou in de eerste dagen van Maart worden afgekondigd de Tsaar wilde namelijk niet, dat die afkondiging samen viel met het herdenken van zijn 25-jarige troons bestijging toen Alexander op 1 Maart het slachtoffer werd van een aanslag der Nihilisten. De «Constitutie" werd dus niet afgekondigd. Loris-Melikof bood ïtjn plan echter aan dejt opvolger, Alexander Hl aan. in een rappor» van Ö8P Maaft. AanvgnM1]* 4e JCstetr slembussteun door katholieken steeds aan liberale candidaten verleend. De schrijver zal dat in een reeks brieven aantoonen. Hij begon heden met de stad van mr. HennequinAardenburg. Aantal inwoners 1985, waarvan 1029 katholiek. En toch De burgemeester van Aardenburg is liberaal. Van de twee wethouders is er een liberaal en een Katholiek. Van de 7 raadsleden zijn er slechts 2 Katholiek, de 5 overigen zijn liberaal. De gemeente-secretaris is liberaal, de gemeente ontvanger is liberaal, de veldwachter is liberaal, de beide geneesheeren zijn liberaal. Op de openbare school zijn 5 onderwijzers, waarvan slechts een Katholiek en 4 liberaal. Het bestuur van het Burgergasthuis bestaat uit 5 leden, waarvan slechts een Katholiek en 4 liberaal. Het bestuur van het Weeshuis bestaat even eens uit 5 leden, waarvan alweer slechts een Katholiek en 4 liberaal. Bij de Kamerverkiezing stemden 330 van de 350 kiezers, en behaalde de heer Hennequin 243 stemmen, de chr.-hist. candidaat de heer Blum slechts 74. Gevolg van de slechte organisatie der Katholieken. Wij zijn nieuwsgierig ook van andere gemeenten een en ander over deze ver houdingen te vernemen. Wij zullen mis schien ook wel eens gelegenheid vinden een dergelijke statistiek voor onze omgeving te openen. Echter niet om tegen de 3 h's van het liberalisme, maar legen de 3 si's van onze eigen geestverwantensloffen, sluimerenslapen, te protesteeren. Daar liggen in ons kleine vaderland niet minder dan 600.000 zegge zes honderd duizend hectaren woeste grond, dat wil zeggen heide. Er bestaat in ons land sinds enkele jaren een Nederlandsche Heidemaat schappij, die zich ten doel stelt deze massa braakliggende grond tot vruchtbaarheid te brengen. En die Heidemaatschappij, nog maar 7 jaren aan den arbeid, had succes. Aan onze Brabantsche grenzen ligt veel heiveld, zooals men weet. De Utrechtsche Levensverzekering die haar geld liever plaatst in grond dan in pandbrieven van de Hollandsche of andere banken kocht daar 1915 hectaren. Eerst werd de ploeg door den harden, sturen grond getrokken door ossen, om den grond voor dennen-cultuur of weide geschikt te er mede tevredenhij teekende op het rap port aan«Zeer goed samengesteld", maar de oppositie deed zich gelden. Den 8en Maart zou het plan definitief in den Rijks raad onderzocht worden. Het verslag van die zitting is eerst dezer dagen publiek geworden. Karakteristiek was daarbij de houdtng van den opper-procureur der Synode, Pobjedonostsef. Hij voer hevig nit tegen het plan en tegen alle vrijzinnige instellingen. Te vergeefs wees de liberaal-gezinde minister Miljoetin er op, dat net buitenland reeds met deze hervormings plannen in kennis was gesteld en er veel sympathie voor gevoelde. En toen viel Alex ander III hem in de rede met een merkwaardige mededeelingJa, maar Keizer Wilhelm, toen hij hoorde dat mijn vader een constitutie wilde geven, smeekte hem in een eigenhandigen brief, dit niet te doenen indien de zaak niet langer was tegen te houden, dan toch zoo min mogelijk toe te staan, aan de vertegenwoordiging zoo min mogelijk invloed te schenken, en de macht aan het gouvernement te houden. Met die opmerking van den nieuwen Keizer was het lot van de voordracht beslist; de liberale leden Miljoetin en Abaza, minister van Financiën, namen hun ontslag, wat daags te voren Loris- Melikof reeds gedaan had, en Rusland bleef nog een kwarteeuw lang een absolute monarchie. z/Keeren wij, aldus besluit de schrijver zijn artikel, waarvan dit vluchtig overzioht uiteraard slechts een zeer onvolledig beeld geeft, dus tot ons uitgangspunt (de tegen woordige Doema) terug, dan zien wij, dat de vrijzinnige beweging, die op het oogen- blik Rusland bezighoudt, niet is iets spontaans, of iets van buiten opgedrongen, maar dat zij het uitvloeisel is van een streven van minstens drie eeuwen. (Www Commit

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1