NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 211. 1906. Maandag 11 Juni 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Boiteniandsch Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE jON£E-VERWEST, te Goes F. P. D HUIJ. te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Zij, die zieh met IJ li a. s. op ons blad abonneerc-, ont vangen het tot dien datum gratis. 9 Juni 1906. Provinciale Stoombootdienst op de Wes- terschelde. Staat van vertraging in den treinenloop te Vlissingen van Vrijdag 1 Juni tot en met Donderdag 7 Juni 1906. 1 Juni Trein 11,44 aangekomen 12,10 3,16 3,29 2 3,16 3,45 6,09 6,30(.) 3 3,16 3,43 5 3,16 3,40 Alleen deze trein had aansluiting niet Breskens en Neuzende andere niet. Vanwege de afdeeling Amsterdam van de Vereenig. van Chr. Onderwijzers in Nederland en de O verzeesche bezittingen is verleden jaar een circulaire verzonden aan alle afdeelingen van genoemde ver- eeniging in zake „vacantio-buiten". De bedoeling is namelijk, eene vereeniging op te richten om aan ouders, die kinderen hebben op Ghr. Scholen, finantiëele onder steuning te geven voor zwakke kinderen, welke noodig naar buiten gezonden moeten worden ter genezing. Wordt dit denkbeeld voldoende ge steund, dan bestaat er kans, dat de voor genomen plannen weldra werkelijkheid worden en de goede bedoeling in een daad wordt omgezet. Op het eind van 1905 telde Chr. Volks onderwijs 120 scholen die bij haar aan gesloten waren. Meerdere nieuwe scholen staan nog te volgen. In beginsel heeft het Hoofdbestuur, met het oog op het eigenaardig, kerkelijk ka rakter der Vereeniging besloten tot het stichten van een eigen kweekschool tot opleiding van onderwijzers voor de scholen die tot hare Vereeniging behooren. Ook spreekt men van provinciale inspecties, ongetwijfeld in den zin van de Districts raden bij Chr. Nationaal onderwijs. Onder leiding inzonderheid van het lid van het Hoofdbestuur dhr. J. H. Blum te Vlissingen, den welbekenden oud-distrietsschoolopz., zal het hoofdbestuur trachten in elke pro vincie een inspecteur te verkrijgen, die de aangesloten scholen zullen bezoeken, zooals dit ook bij de Vereeniging van Chr. Nationaal Onderwijs geschiedt. De ziekteverzekering maakt nog een punt van overweging bij het hoofdbestuur uit. De Boode Lijst. Onderstaande lijst is niet volledig; zij omvat echter de treffendste vorstenmoor den, sinds ongeveer een halve eeuw. Mi litaire en paleisopstanden en moorden als die, gepleegd op den Sultan van Turkije Abdul-Aziz in 1861, den President van Uruguay in 1868, den President van Peru "J. 1372, den President van Ecuador in 1875, den Koning en de Koningin van Servië in 1903, zijn niet in de lijst opge nomen. 1854. Karei HI van Parma, vermoord door Antonio Carra. 18b0. Prins Daniël van Montenegro, door 6eiQcKeroann.e,n Montenegrijn, Kaditsch. 1865. President der Vereenigde Staten Lincoln, door Booth. 1868. Mïchiel van Servië, door partij- gangers van de dynastie Karageorgewitsj. I?,®1; Alexander II van Rusland, door Nihilisten. 1881. President der Vereenigde Staten Garfield, door Guiteau. 1894. President der Fransche Republiek Carnot, door Caserio. 1896. Sjah Nasr-ed-Din, door een Babi dweper. 1897. President van Uruguay Idiarto Borda, door Arendondo. 1898. Keizerin Elisabeth van Oosten, jHjjb, door Lucc.heni. 1899. President der Dominicaansche Republiek Heureaux, door Cacerès. 1900. Koning Humbert van Italië, door Bresci. 1901. President der Vereenigde Staten Mc. Kinley, door Czolgosz. Rusland. //Allerlei" mag hier wel boven staan. In de Doema heeft de werklieden-groep voorgesteld een commissie te kiezen, welke plaatselijke comité's zou moeten oprichten in het geheele land, om op den grondslag van algemeen kiesrecht tot een snellere oplossing van de agrarische quaestie te komen. De kadetten-partij bestreed dit voorstel en de vergadering' verwees het vervolgens naar de commissie voor het landvraagstuk. In de laatste weken zijn in bijna alle gouvernementen boerenonlusten uitgebro ken, die vooral in de gouvernementen Saratof, Woronesj en Grodno een dreigend karakter aannemen. Er moet dan ook in niet minder dan 212 distrieten hongers nood heersehen. Ook in Transbaikalie, Irkoetsk en Jakoetsk moet hongersnood zijn. Intusschen kan de regeering het nog maar niet eens worden hoe daartegen maatregelen te nemen, terwijl bovendien het korenvervoer naar de centrale gou vernementen geheel in de war is. Treurige berichten komen ook uit Zuid- Rusland. Te Sebastopol is de toestand zeer ernstig door de staking van matrozen en havenarbeiders. De Woronesj van de vrij willige vloot, die op verzoek van Kaulbars uit Odessa naar Sebastopol zou vertrekken, kon niet weg, omdat de opvarenden wei gerden. In Kerson, Elisabethgrad, Krementsjoeg Karkof en Kiëf zijn reeds partieele stakin gen uitgebroken, die tot een algemeene werkstaking dreigen over te slaan. Ook in Moskau, Tiflis en heel Polen zijn werkstakingen begonnen,die snel toenemen. Ook wordt men verontrust door een nieuwe gisting onder de matrozen te Kroon stad. Acht matrozen werden reeds gear resteerd, omdat zij een vergadering hadden bijgewoond, waarop besloten was te eischen, dat de soldaten van het landleger uit de vesting zouden worden verwijderd. Te Petersburg heeft de bereden politie vier salvo's op een troep arbeiders gelost, die de Internationale zongen, waardoor een groot aantal hunner werd gewond. Spanje. Koning Alphonsus is een moedig man. Hij laat zich door geen bommengedreig weerhouden van zich te midden van zijn volk te bewegen. Dit toonde hij op den dag zijner bruiloftook daarna toen hij bij de inwijding eener arbeiderswijk te Madrid tegenwoordig was. Hij toont het ook doordat hij aan zijn eersten minister die hem 't ontslag van het heele ministerie kwam aanbieden, opdroeg een nieuw mi nisterie saam te stellen, en wel een libe raal, dat gezind is al de hervormingen van het liberale program in wetsontwer pen te belichamen. Hij moet daarbij gezegd hebben voor een bom meer of minder niet te zullen terugdeinzen. Het is wel een vuleanische bodem waarop hij woont. En wel is het kwaad door gedrongen ter plaatse waar men het niet verwachtte. De nasporingeii van den rechter, speciaal aangesleld om een onderzoek in te stellen naar den oorsprong en de ontwikkeling van den anarchislischen aanslag te Madrid, nemen een geheel onvoorziene richting, die te Madrid en te Barcelona een zekere ontroering heeft verwekt. Om te beginnen schijnt het aan niet den minsten twijfel onderhevig, dat, toen Matteo Morales Barcelona verliet, zijn plan reeds langen tijd was beraamd, en dat een tame lijk groot aantal personen op de hoogte was van zijn voornemens, De rechter meent, dat Morales, gedu rende verscheidene dagen voor den datum van den moordaanslag, in betrekking heeft gestaan met onbekende individuen, die hij in de café's of op straat ontmoette, zooals een rijtuigkoetsier, die Morales gereden heeft, verklaarde. Andere getuigen hebben medegedeeld, dat na den aanslag een man, gelijkende op het signalement en de photographie van Morales, de gang van een huis bij het tooneel van den moord binnenging, en daar op een ander persoon wachtte, waarmede hij verdweeD, na gevraagd te hebben naar den afloop van den aanslag. Hoe het zij, ook in deze treurige zaak schijnt het laatste woord nog niet gesproken. Andere landen. Brisson is door de Fransche Kamer tot president gekozen met 383 van de 429 stemmen. Een zeldzame meerderheid die doet zien hoe de Kaïner in de laatste paar jaar radicaal socialistisch geworden is, want het is nog niet zoo lang geleden dat Brisson tegenover een meer gematigd man het in diezelfde Kamer bij den kamp om den voorzitlerszetel moest afleggen. Churchill, de Engelsche minister van koloniën, heeft goede plannen inzake Zuid- Afrika. Hij heeft in het Lagerhuis ver klaard dat de regeering binnenkort het vraagstuk van de constituties voor Trans vaal en de Oranjerivier-kolonie hoopte op te lossen. Wanneer de regeering er in slaagde, een overeenstemming tusschen Boeren en Brit ten tot stand te brengen, die van duur zou zijn, en den Boeren een werkdadig mede zeggenschap in het rijk zou verschaffen, zonder te kort te doen aan de opperheer schappij van de Kroon;dan zou zij een werk hebben tot stand gebracht, dat het Zuid- Af rikaansche volk in gedachte zou blijven, lang nadat de herinnering aan de afschu welijke monsterachtigheid van den Chi- neeschen koelie-arbeid zou zijn verdwenen. Het is maar goed dat Engeland gaat probeeren de Boeren te behagen want in Natal spookt heten honderden kaffers uit Transvaal en Transoranje komen zich bij hun opstandige broeders aansluiten. In zake de Chineesche koelies wordt de liberale politiek met kloek verstand voort gezet. Die menschen met een zoet lijntje er uit, en geen nieuwe er meer in, dat is wijze taktiek. De Oostenrijksehe eerste-minister Von Beek heeft in het Heerenhuis een geluk kige redevoering uitgesproken, waarin hij de handelingen van de Hongaarsehe re geering betreffende de douane-tarieven misprees, niet beantwoordende aan de wederkeeriglieids-beginselen van de over eenkomst van 1899. Het aannemen van een speciaal douane tarief voor Hongarije zou een wetsver krachting zijn. Intusschen zal het bezoek van Keizer Wilhelm aan de verzoening veel hebben bijgedragen. In de Hongaarsehe pers komt dit al uit. Goes. In de gemeenteraadsvergadering van Vrijdag onder voorzitterschap van den burgemeester was de heer Duvekot met kennisgeving afwezig. De notulen worden gearresteerd. Ingekomen zijn o.a.Dank betuiging van den Bond van Gemeente ambtenaren voor verleend subsidievan Gedep. Staten goedkeuring der verorde ning op de mestvaalten 3e. kohier H. O. salarisregeling onderwijzers. Voorstel van de heer Holltnann in zake het rijden in de kom met automobielen. De heer Hollmann zegt dat hij zijn voor stel intrekt, nu gebleken is dat B. en W. voornemens zijn een verordening in ver band met de rijwiel- en motorwet voor te dragen. Spr. spreekt den wenseh uit dat B. en W. daarbij met het in zijn voor stel bedoelde zullen rekening houden. Nog wordt in handen van B. en W. gesteld het verzoek van W. den Boer tot vaststelling eener rooilijn alsmede een verzoek van P. de Jonge om een lokaal in een dei- openbare scholen ten gebruike voor een zangvereeniging. Benoemd wordt bij 2e vrije stemming tot onderwijzer aan school B de heer A. M. Polderman te Terneuzen met 7 tegen 5 stemmen op den heer Wanningen te Smilde. Bij de eerste stemming stond het 6 tegen 6. Op de meest eervolle wijze onder dankbetuiging wordt mej. C. F. J. barones v. Hoe veil eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan school E. Achter eenvolgens worden hierop goedgekeurd eenige af- en overschrijvingen, aanvragen inzake hondenbelasting, en een inzake af schrijving van schoolgeld voor school A, alsmede een wijziging in de Gasthuis- begrooting over 1905. Op een reclame van mevrouw Muloek Houwer tegen den aan slag voor het vergunningsrecht wordt na kennisneming van een breedvoerige toe lichting van den heer deurwaarder Teljer, op voorstel van B. en W., waarmede de tinancieële commissie zich vereenigt,zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend te beschikken. Lang wordt gediscussieerd over het ver zoek van W. F. van Riet Jr., verzoek oin aanwijzing der rooilijn voor eventueel te bouwen 6 woningen aan het Nissepadje. De heer Kakebeeke vindt dat de afstand (1 Mwel wat nauw genomen wordt, tusschen haag en sloot dient minstens 2 M. te zijn met 't oog op 't verkeer. De voorzitter zegt dat het slechts een voetpad is en nooit een verkeersweg kan worden. De heer Kakebeeke kan dit niet con- stateeren maar een feit blijft, dat over 't geheel de rooilijnen in deze gemeente niet practisch genomen zijn, ze zijn soms zoo, dat de verkeerswegen worden belemmerd. De heer Dekker vraagt of hier afgeweken is van de rooilijn. Gebruik is dat in de zelfde richting gebouwd wordt. De heer v. d. Bout. In vergelijking van deze gebouwen die nu komen is dit zoo. Maar als v. Riet achteruit moet heeft hij geen ruimte genoeg in verband met de woningwet. B. en W. meenden, nu het slechts een voetpad geldt, dat 't verzoek voor inwilliging alleszins vatbaar is. De heer Kakebeeke zegt, dat als hij dan geen ruimte genoeg heeft, v. Riet maar niet bouwen moet. Hel is geen algemeen be lang om te hooi en te gras huisjes te gaan zetten. De brandspuit kan er nu nog bij, maar dat wordt in de toekomst bezwaarlijk. De heer Dekker heeft geen gelegenheid gehad de zaak au fond op te nemen. Hij voelt wel voor de bezwaren, ofschoon hij het bouwen niet wil belemmeren, en voor 't voorstel van B. en W. zal stemmen. Hij vraagt uitstel van behandeling. De heer Fransen v. d. Putte acht het Nissepaadje genoeg bekend om zich den toestand voor te stellen. De bezwaren van dhr. Kakebeeke zijn wel wal overdreven. Spr. vindt geen bezwaar om nu een be slissing te nemen. De heer Dekker geeft dit toe. Maar er zijn twee stroomingenbouwen en niet bouwen. Spr. weet niet of misschien op een andere wijze kan gebouwd worden, bijv, meer in de diepte en dat zou nader onderzocht kunnen worden. De heer De Witt Hamer merkt op dat aan de overzij van dit pad al huizen staan. Komt er later weer een aanvraag om de rooilijn vast te stellen, dan blyft de Raad nog vrij. Men bedenke overigens wel dat, al mag men er niet bouwen, het daarom nog geen rijpad is. De Raad kan wel zeg gen dat die huizen achteruit moeten, doch als de menschen er een hekje voorzetten dan wordt de toestand toch niet beter. Spr. acht 't verkeerd v. Riet voorwaarden op te leggen die 't hem bezwaarlijk maken er te bouwen. De heer Kakebeeke stelt voor de rooilijn 3 M. buiten de haag te plaatsen. De heer v. d. Leeuw, die eerst bezwaar had, ook met 't oog op de spuit, kan nu met B. en W. medegaan. De heer Hollmann meent dat, nu enkele leden er niet geweest zijn, wij moeten uit stellen. De heer Pilaar acht dat 'tniet in den Raad hoort om te zeggen dat er leden zyn, die niet ter plaatse zijn geweest. Ver ondersteld moet worden dat alle leden er wel zijn geweest. De heer Hollmann refereert zich aan het feit, dat de heer Dekker er niet geweest is. De heer Riscli acht 't gevaarlijk voor stellen te doen in den geest als de heer Dekker bedoelt. De heer Dekker legt uit dat het hem, die deze week voor zaken op reis was en niet wist dat er Raadsvergadering zou zijn, niet mogelijk was om terug te keeren ten einde den toestand in het Nissepadje op te nemen. B. en W. behoorden vroeger den Raad te hebben opgeroepen. Nu maar 2 dagen te voren gewaarschuwd werd, is het hem althans onmogelijk geweest de ver- eischte aandacht aan dit voorstel te wijden. De schuld ligt niet aan hem maar eigenlijk by B. en W. zelf. De heer de Witt Hamer herinnert den heer Dekker aan de Gemeentewet, die al sedert 1852 in gevallen als dit voorziet. Conform die wet hebben B. en W. ge handeld. Zij schrijft voor oproeping binnen 2 dagen, en nu namen B. en W. er nog een dag bij. Aan den wettelijken eisch is door hen voldaan. En nu mag de heer Dekker apostelen tegen de handelingen van B. en W., hij doe dat niet maar apostele tegen de wet. Gingen B. en W. op klachten van Raadsleden die zaken- menschen zijn in, dan zouden zij weken te voren moeten oproepen. Zy maken het den leden niet moeilijkhet menu wordt daardoor wat lang, doch wie nu geen tijd had, late 't staan. De heer Dekker betwist dat de wetgever van 52 bedoeld heeft dat de oproepings termijn voor de leden van den Raad 2 X 24 uren als maximum zou zijnmaar houdt vol dat de wetgever bedoeld heeft een uitersten termijn te stellenen als B. en W. tijdig dit voorstel hadden overgelegd (dat 18 Mei reeds is behandeld door B. en W.), zulks beter ware geweest. De voorzitter legt uit dat de Pinksterweek en 't niet verschijnen van een courant op j.l. Maandag oorzaak zijn van de kortheid van den termyn. Des heeren Kakebeeke's voorstel 3 M. afstand sloot en haag komt niet in behandeling als zijnde niet gesteund. Het voorstel Hollmann tot verdaging wordt met 10 tegen 2 stemmen (Hollmann en Kakebeeke) verworpen en het voorstel van B. en W. om verlof aan v. Riet te verleenen, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Achtereenvolgens worden goedgekeurd inwilliging van het verzoek van J. A. van der Mark, betreffende het verkrijgen van gemeentegrond in erfpachteen voorstel tot onbewoonbaarverklaring van perceel B no. 221 aan den Molendijken een wijziging van het tarief voor de Sas- en Havengelden. B. en W. worden gemachtigd om een oproeping te doen voor een onderwijzeres vacature v. Hoëvell. Nog wordt gunstig beschikt op een adres van J. A. v. d. Mark, betreffende het verkrijgen van erfpacht op gemeente grond. Perceel B 221 Molendijk wordt z. h. s. onbewoonbaar verklaard. Het tarief voor de sas- en havengelden wordt ge wijzigd. Het 'laatste punt der agenda lokte de volgende breede discussie uit. B. en W. stellen voor een belastingver ordening op het gebruik van publieken gemeentegrond. De meerderheid der finan cieel e commissie steunt het voorstel, de minderheid is er tegen. Met deze retri- butieheffing bedoelen B. en W. het mis bruik te beperken, waarheen het gebruikma ken van gemeentegrond voor het uitvoeren van werken of het opslaan van bouwma terialen leidt, en men dus niet langer dan noodig is gebruik make van den gemeen tegrond,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1