Kerknieuws. Schoolnieuws, Uit de Tweede Kamer. den daarbij, naaf men ons schrijft, dat wanneer de waterleiding hen in den steek mocht laten, zij het rap en vaardig be dienen van de spuit nog niet verleerd zijn. M. C. Heden bezocht de Schout bij nacht Snethlaghe vergezeld van de heeren Th. de Meester, directeur der Stoomvaart- schappij Zeeland, Van Rentergem, direc teur, der Provinciale booten en J. Smit Az., directeur der Maatschappij //De Schelde" onze stad, zulks naar wij ver nemen in verband met het dokken der „Noord-Brabant". Goes. De afdeeling „Goes" van het Groene Kruis hield Woensdagavond in de Prins van Oranje eene algemeene verga dering die door 15 personen bezocht was, waarvan vier leden van het bestuur. Uit de mededeelingen door den voorzitter dr. Goenen gedaan bleek dat de verband- cursus niet kon doorgaan omdat slechts 8 personen zich hadden aangemeld tot deel neming, terwijl het aantal op minstens 20 deelnemers was gesteld. Van den regen bak bij school B het vorige jaar gebouwd, is kort geleden al aardig gebruik van ge maakt. Van de leden der afdeeling waren er slechts 4 die om water stuurden, maar door onbemiddelden, die het water om niet krijgen werd er reeds een redelijk gebruik van gemaakt. De secretaris jhr. Lewe van Nijenstein brengt het jaar verslag uit. Hieraan ontleenen wij het volgende Het ledental klom van 213 tot 274. Van de voorworpen ten gebruike bij ziekte, wordt een ruim gebruik gemaakt, Dog het een en auder is aangekocht, en werden de afd. nog enkele schenkingen van inge- driënten aangeboden, die dankbaar wer den aanvaard. De ontvangsten beliepen f 1136,20s en de uitgaven f917,34 goed slot f218,865. Dr. A F. Lasonder, aan de beurt van aftreding, wordt met bijna algemeene stem men herbenoemd en liet dit zich welge vallen. Door het bestuur was voor deze vacature aanbevolen de volgende voor dracht der heeren: A. F. Lasonder, E v. d. Bosch en Jos. Witkam. Onder dank voor de opkomst wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. A. Geluk, voorman-arbeider bij de Staatsspoorwegen alhier, is met ingang van 10 Juni overgeplaatst als aanteekenaar- weger bij de S S., station Vlissingen. Met ingaDg van 1 Juli wordt tijde lijk verplaatst van Vlissingen naar Am sterdam de adspirant-verificateur G. B. Ebensen C. J. v. d. Beid, kommies- verificateur van St. Pieter naar Vlissingen (haven). Zierikzee. Iu de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad is ver worpen met 10 tegen 3 stemmen die van de heeren DeVrieze, Koopman en v. d. Bout, het voorstel om het commissariaat van polilie, thans vacant geworden, op te heffen. Van een oud-leerling der H. B. S., thans hoofd van een belangrijk handels huis en Nederlaudsch consul iu Chili was een schrijven ingekomen dat hij de kosten op zieh neemt voor den bouw van een aan de H. B. S. te bouwen bergplaats voor rijwielen. Het geschenk werd met dank aanvaard en tot den bouw werd besloten. Anna jacobapolder. Dezer dagen had men alhier de laffe aardigheid om 's nachts eeuige bedden groenten van den Rijks veldwachter totaal uit te wieden. Het is te hopen dat den dader ontdekt wordt. Naar wij veruemen, is de heer Dominicus te Hellevoetsluis, benoemd tot inspecteur vau het loodswezen ie Vlis singen, wet iugang vau 1 Juui e. k. Kederlandsche Spaar- en Incassobanlc. In de heden gehouden Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhou ders werd door de directie verslag uit gebracht over het afgelonpen boekjaar, waaruit blijkt dat de toestand der Maat schappij zeer guüstig is. De balans en winst- en verliesrekening sluitende met een winstsaldo groot f 2ö99,66' 2 werden met algemeene stemmen goedgekeurd. Besloten werd dit bedrag geheel voor af schrijving to bestemmen en wel f 150 op meubilair, waardoor deze rekening met f I op de balans paraisseert, f 1860,:>3 op oprichtingskosten en f 589,13 als exti a afschrijving op aanbrengprovisie. De periodiek aftredende commissarissen- Aandeelhouders de heeren Mr. N A. M. van Aken te 's-Gravenhage en J, H. Moojen te Haarlem werdeu als zoodanig herkozen, terwijl eveueens de periodiek aftredende commissaris-inlegger de heer Mr. A. J. F. Fokker te Zierikzee door de aauwezige inleggers werd herbenoemd. Bij kon. besluit is de gegageerde sergeant van het korps maiéchauss-ée bij het leger in Nederlandsch-Indië K. R. Sauer (gediend hebbende onder algemeen stamboek no. 45303) alsnog benoemd tot ridder 4e kl. der Militaire Willemsorde ter zake van zijn gedrag gedurende de excursie naar de Paseistreek van 22 April tot eu met 29 Juni 1903. Oud Vossemeer. De Commissaris der Koüiugin in deze provincie bezocht heden, met de heereu Hombach en Jhr. de Ca- sembroof, de verdronken polders, waarbij het-polderbestuur tegenwoordig was. Ook aau de gemeente werd een bezoek ge bracht, waarbij de burgemeester de heeren begeleidde. Biervliet. Dinsdag werden alhier ver schillende poldervergaderingen gehouden. I)e heer J. Dhondt Jr. werd met alge meene stemmen 12 en een blanco gekozen als gezworen van den Amalia- polder; de heer J. Dhondt Sr had wegens hoogen leeftijd bedankt. Iu den Oraw/epolder werd de heer B. van der Slikke gekozen als gezworen met 9 stemmen van de 18 ingelandenéén briefje was blanco. De heer P. G. de Jonge verkreeg 8 stemmen. De benoemde treedt in de plaats van den heer W. de Blaeij, die iu de vorige vergadering tot dijkgraaf benoemd was. Nog werd in den Oranjepolder tot af gevaardigde bij het waterschap gekozen de heer J. Sturm, ter vervanging van den aftredende, den heer Ch. Cuelenare, met 9 stemmen. De heer M van der Hooit werd als afgevaaidigde bij het waterschap De II7e- lingen gehandhaafd met 11 stemmen. In den Helenapolder kwam een voorstel van den heer Eug. Temmerman in be handeling om den polderweg te verharden met grint, welk voorstel 4 van de 8 stem men verkreeg en dus geen meerderheid verwierf. Ter Neuzen. Omtrent dezen tijd van het jaar worden hier de jaarlijksche ver gaderingen gehouden van de ingelanden der verschillende polders enwaterschappen, waaruit Oostelijk Zeeuwseh-Vlaauderen bestaat. Dit jaar hadden deze polderver gaderingen eene bijzondere beteekenis. Er was namelijk een voorstel ingekomen van Gedeputeerde Staten van Zeeland om 55 polders en waterschappen te vercenigeu tot één waterschap, die dan gezamenlijk de kosten zouden dragen van de verzwaring der zeedijken aan de Othene-en Serlippens- polder, eene uitgave geraamd op 1 5 mil- iioen gulden. Tege* dit voorstel was verleden jaar door 53 van de 55 polders reeds geprotesteerd eu door de ingelanden was aan Ged. Staten in overweging gegeven hun voorstel iu te trekken, dan zouden alle belanghebbenden gezamenlijk de kosten dragen van de versterking vau den eersten binnendijk van den Zaamslagpolder, kosten geraamd op 56,000 gulden. Ged. Staten waren daaromtrent met het rijk in onder handeling getreden, doch de minister van waterstaat wilde zijne medewerking niet verleenen om de Othene en Serlippens te offeren. Vandaar kwamen Ged. Staten weer met hun voorstel voor den dag en wilden vóór 30 Mei liet oordeel van de ingelauden der betrokken polders en water schappen weten. De vergaderingen zijn thans afgeloopen eu de uitslag is, dat alle 53 polders weer ten sterkste tegeu liet voorstel van Ged. Staten hebben geprote steerd, als zijnde veel te kostbaar, terwijl verschillende polders weinig of geen belang hebben bij de aan te brengen zeeweringen. De eenige oplossing is, volgens hen, dat de Othene en Serlippens zich calamiteus laten verklaren. Men schrijft uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D.Sinds den 12en Maart is hier al wat gewerkt aau zee- eu binnendijken en nog is men druk bezig èu te YVaiseordeu aan het dichten vau den ztedijk bij den Wil- helmuspolder èn te Graauw bij den Van Alsteinpolder, zonder te spreken van de kleine versterkingen, die hier eu daar worden aangebracht. Voor de arbeiders is het een gunstige tijd. Er is volop werk, terwijl de arbeid aan de dijken beter be taald wordt dan liet gewone veldwerk. De loouen wisselen af van f 1.50 tot f2.50 per dag, terwijl voor veldarbeid onitreut dezen tijd van het jaar hoogsteus een gulden per dag betaald wordt. Daardoor is op som mige plaatsen bepaald gebrek aan werk volk te meer daar uit deze strekeu in het voorjaar vele jougelieden naar Holland eu Duitsehland trekken. De werkzaamheden aau de doorbraak van den Van Alstein polder zijn zoo goed als gereed. Nog een honderdtal werklieden zijn bezig het nieuwe dijkje aau twee zijden aau te dikken eu op te hoogen. Daartoe wordt met kipkarren klei gehaald uit de voorliggende schor eu van de landzijde wordt grond uit den pol der per kruiwagen aangev oerd. Binneukort zal de zeedijk op de plaats der breuk den omvang hebben van het overige gedeelte van den dijk, waarna zal worden overge gaan tot verzwaring en het verhoogen van het geheel. Op buiteDberm en kruin zal over de gansche lengte van den polder een kleilaag van een halven Meter dikte worden aangebracht. Het geheele werk zal aan de ingelanden van den polder circa 150,000 gulden kosten. De aannemer, de heer K. L. Kalis Wz te Sliedrecht, heeft aau elk zijner werklieden een premie vanöOguldea boven hun gew'one daggeld uitgekeerd, oindat het gat voor den bepaalden tijd dicht was. De werkzaamheden aan den zeedijk te Walsoorden vorderen, dank het gunstige Weder der laatste dagen, bijzonder goed. Men hoopt op het eind dezer week of in het begin van de volgeude tot boven de hoogwaterlijn te komen, waarna de Wilhel- muspolder watervrij gemaakt kan worden. De Board of Trade te Londen heeft aan de loodssohippers C. A. J. A. Suther land en T. Verheul, van de Vlissiogsche loodsschooners No. 1 en No. 10 elk een nachtkijker geschonken voor erkenning hunner diensten bij hot redden van een gedeelte der bemanning van het stoom schip „Blanefield", dat, na aanvaring met het Eng. zeilschip „Kate Thomas" op 1 dezer, bij Beachy Head zonk Vlissingen. De heer Van Maren Bentz van den Berg alhier, inspecteur van het loodswezen is thans detinitief benoemd tot iuspi oteur-generaal van het loodswezen. Het Nederlandsch landbouwcomité be noemde tol secretaris, in plaats van rar. A. Ferf, den heer S. R. von Franck te 's-Gravenhage, met 31 van de 59 stemmen. De heer Mansholt (die zich terug getrokken had, doch later op dat besluit weer terug kwam) kreeg er 20 de heer J. A Vermeulen te Oud-Gastel 7. Hagelschade. Naar aanleiding van de mededeeling uit Ouddorp, betreffende het on weder op Hemelvaartsdag en de daardoor veroorzaakte hagelschade, brengt een der lezers van het Hbld. in herinne ring het vreeselijke onweer met hagelslag op 5 Juli 1857 te Arnhem en omstreken. Hij schrijft „Ik mocht dat bijwonen en ouden van dagen in die streek zullen het nog wel weten. Iu de stad en daaromheen bleef op de windzijde geen ruit heel, ja, de houtjes waarin de glazen gezet waren, heb ik ook stuk gehageld gezien. De oogst totaal vernield, de grond bezaaid met doode vogels. Ik zelf was op weg tusschen Nijmegen en Arnhem, maar vond met het paard van mijn rijtuig een schuil plaats in een herberg, waar ik pas binnen was of in minder dan geen tijd waren de zeven naast elkander staande ramen tot gruis geslagen. Ik dacht dat 't huis inviel." Aangeteekende Expresse brieven. Naar men ons meldt, kunnen voortaan aangeteekende expresse brieven met aan gegeven geldswaarde van ten hoogste f 3000 aan het aangegeven adres worden uitgereikt. Tot heden werden slechts aan geteekende brieven met een geldswaarde van ten hoogste f 600 aan den geadres seerde per expresse besteld. (lel.) De scheurende Beurs. De Amster- damsche Beurs krijgt een hoe langer hoe artistieker aanzien. Thans is men van gemeentewege bezig de fraaie gekleurde ruiten in het raam van de Kamer van Koophandel boven den hoofdingang weg te nemen en er houten luiken voor iu de plaats te stellen. Uit Winterswijk schrijft men Deze week werd op den Dulmenschen weg een kind van eenige weken geheel naakt gevonden, zonder dat men kon na gaan wie de moeder van het kind was. Het stumpertje bleef evenwel niet ver laten, want verscheidene personen wilden de vondeling als kind adopteeren, totdat het eindelijk aan een kinderloos apothe kersgezin werd toegewezen. Men schrijft aan De Standaard Een veldwachter in de Friesche gemeente S., dien wij ontmoetten toen hij bezig was de aanslagbiljetten van den hoofde- lijken omslag rond te brengen, zeide „De dagen, waarop ik deze biljetten aan de aaugeslagenen moet ter hand stellen, zijn voor mij de onpleizierigste van 't geheele jaar. Veel jeremiades en klachten en niet zelden een afgesnauwd dankje dat meer gelijkt op een verwensching dan op een woord van beleefdheid. „En" voegde hij er aan toe „wij veldwachters heb ben er toch waarlijk geen schuld aan dat de menschen zooveel moeten betalen." En toch, de menschen kunnen ook blij zijn als hun belastingbiljet ter hand wordt gesteld. Dat ondervond een veldwachter iu een andere gemeente, waar de hoofde lijke omslag dit jaar lager is dan in 1905. In plaats van droeve, zag deze veld wachter blijde gezichten, toen menig be lastingschuldige het biljet had ingezien. Een oud vrouwtje, dat er nog al warmpjes inzit en erg op den duit is, was zelfs zóó scheutig dat zij den veldwachter een kwartje aanbood, waarop het vrouwtje zeide: „Nu, dan zal ik 't aan de meid geven." In plaats van norsch, was zij dankbaar en tot den veldwachter zeide zij „Gij moet de groet e van mij doen aan onzen burgemeester eu zeg hem, dat hij zoo maar volhouden moet.' De kerkvoogden der Ned Herv. Kerk te Muntendam hebben een zeer eigen aardig besluit genomen. By een begrafenis wordt steeds de torenklok geluid, zooals elders op kleine dorpen. Deze heeren nu hebben besloten alleen te laten luiden voor dien doode, wiens nabestaanden steeds de kerklasten hebben betaald. Onwillige be lastingbetalers en hun familieleden en armlastigen zullen met „stille trom" be graven worden. (N. II. C.) t e schoonheid onzer taal. In onze eleetrische trams staat: „Verzoeke drin gend vlug in- en uit te stappen". Dat dringend in- eu uitstappen is nu juist niet noodig, duukt ons, want waarom wordt men verzocht om te dringen, wat toch al genoeg gebeurt. Aan het Staatsspoorstation staat op de eene helft van een deur„Ingang uit sluitend", terwijl op de andere, die open s aat en niemand 't ziet„voor bagage" geschilderd is. Wat moet. nu iemand denken van een uitsluitende!ingang Vad.) Een eigenaardige wedstrijd. Een reiziger deelt aan Het H. v. d. D. het Volgende mede Dinsdagmorgen waren de reizigers, die met den trein Van 9 u. spoortijd van Haarlem naar Amsterdam vertrokken, getuige van een ^tra- modernen" wedstrijd, een, die het hart van een Engelschman of Amerikaan in verrukking zou gebracht hebben, nl automobiel versus sneltrein Even vóór de Liebrug kwam een automobiel den trein achterop, en wat nog nooit gebeurde, ge beurde nu, de auto snorde de trein voorbij en liet hem weldra ver achter zich. Dit scheen meer te zïjn dan de machinist dulden kon. "Was 't ver beelding of werkelijkheid, da! de trein plotseling sneller begon te loopen Neen, de anders zoo rustig voortsjokkende 9 u. werd eenbl-ksemtfein. Steeds sneller ging 't voort, totdat een vaart van minstens 70 kilometer was bereikt. Doch alles tevergeefs. Dc automobiel bleef overwinnaar. Wel kostte 't schijnbaar groote moeite, want het voertuig hotste en danste zóó verschrikkelijk, dat de inzittenden, een heer en eene dame, zich met beide handen aan het voertuig moesten vast klampen. Lang kon 't echter niet duren, want weldra was Halfweg in het gezicht, waar de trein moest stoppen. Eenige oogenblikken later kwam de motor, die zijne vaart in het dorp had moeten minderen, voorbij en was spoedig uit het oog verloren. De trein zette zijn weg voort. De chauf feur scheen evenwel nog niet voldaan met zijne overwinning en wachtte den trein even buiten Halfweg op. Wederom begon de wedstrijd om het kampioenschap voor het stoomwezen of de eleclriciteit. En wederom won de auto 't glansrijk; zelfs, wanneer voor een verhuiskar moest worden ingehouden, werd de trein met gemak ingehaald, totdat er plotseling een einde aan den wedstrijd werd gemaakt, doordat de weg was opgebroken, waardoor de chauffeur tijd kreeg zijne assen te laten bekoelen. Weliswaar verschalie deze bui tengewone wedstrijd den toeschouwer eenige oogenblikken van opwinding en moest men de vaste hand van de bestuurder der auto bewon deren, doch tegelijkertijd moet toch gezegd worden, dat dergelijk krankzinnig rijden gevaar oplevert voor het verkeer, nog niet gesproken van de ontzettende stofwolken, die opgezweept werden en wielrijders in neus, mond en oogen drongen zoodat zij genoodzaakt werden ai" te stappen. Een arbeider in de gemeente Stnal- lingerland zou zijn hond losmaken. Hij struikelde, viel met de borst op een in den grond staaud paaltje eu overleed bin nen korten tijd. Te Nijmegen is een 63jarige metselaar van een M. hooge stelling gevallen eu heden aan de gevolgen overleden. Op Kerstdag ging een Engelsche loods bij de Downs, op de kust van Kent, aan boord van het Italiaansche zeilschip „Genista", dat hij door het Kanaal zou brengen, waarna hij te Lizard weer aan wal zou gaan. Maar 't stormde zoo, dat hij 't schip niet kon verlaten, zoodat hij wel mee moest, heel naar Australië, waar het schip heen moest zonder een enkele haven aan te doen. Het schip kwam veilig te Adelaide aan en nu is de loods op den terugweg. Binnen enkele dagen zal hij weer thuis wezen, na een reis van vijf maanden. En hij had met Nieuwjaar al terug denken te zijn. Heel Londen is vol van den moord op den schilder Wakley, daar met ver brijzelden schedel iu zijn atelier iu West- bourne Grove gevondeu. Het vermoeden, dat dieven zich bij hein verscholen hadden om 's nachts in een bank, die naast zijn huis staat, in te breken, heeft men prijs gegeven. Er zijn nl. menschen, die, den avond voor den moord 's ochtends ontdekt werd, Wakley met een soldaat zijn huis hebben zien binnengaan. Op de dij van den vermoorde zijn ook de indrukken van een ruiterspoor gevon den. Blijkbaar behoorde de soldaat dus tot een bereden wapen. Dit zou dan de moordenaar moeten zijn. De schedel is met een hamer uit het atelier ingeslag» n, en de moordenaar moet daarbij een aan val van razernij hebben gehad, want na den eersten slag, die zoo hevig was dat de dood er op moest volgen, heeft hij het slachtoffer nog een aantal vreeselijke won den op het hoofd toegebracht. Een hevige aardbeving is te Fort de France op Martinique gevoeld, zoodat een paniek ontstond onder de bevolking. In het voor hein en zijn gezin als woning dienend vertrek is in het onzijdige gebied Moresnet de 35-jarige mijnwerker Jos. Pü'z, door kolendamp gestikt, dood op zijn bed gevonden. Naast den doode lag bewusteloos zijn vrouw, terwijl vier kleine kindereu zich in een anderen hoek van het vertrek bevonden. Van de kachel, waarop 's avonds het eten voor het gozin was gekookt, was de klep dicht gevallen. De vrouw en de kinderen schijnen, of schoon zich ook reeds bij hen verschijn selen van een hevige werking van het kooloxyde voordeden, buiten gevaar. De Fransche schilder Claude Monet had een jong meisje tot model. Als sou venir had hij haar een zeer mooi stukje uit zijn eerste periode ten geschenke ge geven. Jaren gingen voorbij, het jonge meisje was een grijze vrouw geworden en tot armoede vervallen. Toen was zij genoodzaakt van de schilderij te scheiden Een banketbakker hielp haar met eene verloting en het stuk werd tooguvezen aan een werkman. Een kunstkenner zou verrukt zijn geweest, maar de winner had er niet veel mee op. „Als het u hetzelfde is, geef me dan maar liever een appeltaart", zei hij tot den banketbakker. Deze had natuurlijk geen bezwaar en onmiddellijk verkocht hij de Claude Monet aan een liefhebber voor 2000 francs. Reeds sedert eenigen tijd was een afbrokkeling van kleine steentjes aan het hoofdportaai van den Dom te Keulen merkbaar. Men nam daarvan weinig no titie, daar de muur sterk verweerd was Dezer dagen geraakten bezoekers van den Dom door neerstortende grootere steenen in levensgevaar. Ook een leerling van een priesterseminarium en een arbeider, die daar werkzaam was, ontkwamen ter nauwernood aan het gevaar door neer- Vallende steenen te worden getroffen. Aan het Zuidelijk portaal zijn eve eens steenen uitgevallen, zoodat beide p u-talen afge sloten moesten worden Een nauwkeurig onderzoek van deskundige zijde is inge steld. Men neemt aan dat cie afbrokke lingen een gevolg zijn vaD den invloed van het weer, in 't bijzonder van den sterken regenval der laatste dagen. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Petersburen W. Klaassen te Hijlaard te Genemuiden T. Lek- kerkerker te Montfoortle Klundert H. J. Olthuis te Harmeien. Aangenomen naar Zegveld door 8. v. Dorp cand. te Hazerswoude. Bedankt voor Zoeter woude, Moerkapel le, Bleskensgraaf en Oudewater door S. v. Dorp cand. Als een unieutn bij de Ned. Herv. kerk in Nederland verdient zeker wel vermelding daf de heer dr. J. Helder, laatst predikant te Zierikzee, die ten vo rige jareopzijn verzoek wegens 40-jarigen dienst emeritaat heeft verkregen en thans woonachtig is te Amsterdam, toezegging van beroep ontving naar dezelfde gemeente, in zijn eigen vacature, en die toezegging ook heeft aangenomen. JU. C. Geref. Kerken. Candidaal Wissink te Gasselte-Nijeveeu bericht ons dat hij in zake 't beroep naar Opeinde nog geen beslissing nam. De minister van binnenlandsehe zaken heeft bepaald dat het schriftelijk examen voor de hoofdacte zal plaats hebben 28 Juni a s., en de mondelinge examens aan vangen 18 Juli a. s., te's Bosch, Arnhem, Den Haag, Amsterdam, Zwolle eu Gro ningen. Voorzitters zijn te 's Hertogenbosch W. J. Th. v. Oppenraay, schoolopziener in het district Tilburg. Arnhem Jhr. mr. L. F. H. Miohiels vat» Kessenieh, inspecteur van liet L. O. iu de le inspectie. 's-Gravenhage F. v. Rijasem, schoolop ziener in het distriet Alkmaar. Amsterdam dr. J. H. Gunning, school opziener in het district Amsterdam. Zwolle G. A. Bosch, schoolopziener in het district Zwolle. Zwolle mr. Th. Ruys, inspecteur van het L. O. in de 3e inspectie. Leden der examen commissie in Den Bosch zijn o a. de heeren Blok, Steijns, Gaogel, Leopold, Gosterlee, Gullenkarnp, Geuris, Dietnoud, Klerks, Doelenian, Prin sen, Snellens, Koonings. En van die in Den Haag o.a. de heeren Razelius, Bijlerveld, De Visser Smits, Keen, Ten Have, Valken, Looyen, llusen, v.d.Grient, v. Gestel, Laagland, Schiphorst. De heeren W. Jansen, districts-school- opziener te Middelburg en B. Broere, directeur der Rijkskweekschool voor on derwijzers aldaar zijn plaatsvervangend lid der Haagsche Oommissie. De heer J. H. Adriaansen te Seroos- kerke (W.) is benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school te Axel. De beraadslaging over het arbeidscon tract werd Woensdag voortgezet. Men was toen aan de vijfde afdeeling, regelende de verscbilleude wijzen, waarop de dienst betrekking, door arbeid ontstaan, eindigt. Aan het woord was dhr. Troelstra, die in een lange rede zijn bekende meeningen uiteenzette, over werkstaking", het eenige middel volgens den spreker, waardoor de vakorganisatie zich zal kunnen doen gelden. Doch geen lichtvaardige werkstaking zon der goede controle van de organisaties wil de sociaal-democratie. Evenmin zonder goede overweging van de gevolgen. Maar van den anderen kant vergete men niet, dat het wapen der werkstaking onmisbaar is. Daarom dient in het arbeidscontract alles vermeden, wat de vrije uitoefening van de organisatie en haar onmisbaar complement (aanvulsel) de werkstaking zou kunnen belemmeren. Economisch staan de arbeiders zwak en daarom is zeer dik wijls de werkstaking van belang, omdat zij vaak noodig is, om de niet georgani- seerden iu de organisatie op te nemen. De economische kracht van den werkman dient versterkt te worden. Het is onmis baar voor zijne zelfopvoeding. Daarom beperkiug van den arbeidsduur. Het geeft den werkman de gelegenheid tot ontwik keling in zijn vrijen tijd, alsmede oin voor de organisatie werkzaam te zijn. Tot heden is positief voor de vakorganisatie nog niets gedaan. Integendeel, de Dwangwetten van 1903 branden nog altijd in 't geheugen der arbeiders na Het is onze plicht te zorgen, dat de w et niet verder de vak organisatie bij ons belemmert. Telkens werd toch die vrijheid van beweging aan banden gelegd. Telkens beperking van de vrijheid van werkstaking. Altijd die vaste verplichte opzeggings termijn, die zoo nadeelig is voor de vak organisatie, vooral voor de bouwvakar beiders eu mijnarbeiders. Thr. Spiekman, die door en door vakman is en in hart en nieren opportunist, heeft Zulks nog iu 1905 in Het Volk aangetoond. Het onlwerp- Loeff, dat zich van het ohtwerp-Daieker op menig punt door „dwingeud recht" onderscheidt, werd dan ook terecht „een dwangwet" genoemd. By werkstaking is een veste termijn vaak onmogelijk en daarom is dan ook elke opzeggingstermijn een last, een „strop" voor de arbeiders en een wapen iu handen van den werkgever. Tot heden staat de zaak zóó, dat men feitelijk op bet gebied van de sociale wet geving voor de arbeiders niets wil doen. Wij durven dit volmondig zeggen, omdat wy ons gemoed vrij kunnen luchten. De mannen van Patrimonium, zoo „gematigd' do oliegieters op de brui -euds Wwtci'é»

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2