NIEUWSBLA TOOR ZEELAND. No, 204. 1906. Vrijdag 1 Juni 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH BuitenlandSEh Qverzieht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, ie Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Zij, tllo Zilcfli met 1 .Tuli a. s. op ons blad abonoeereu, ont vangen liet tot dien datum gratis. 31 Mei 1906. De rookkolom die opstijgt uit de schoor- steenen der machine-zaal en de vuurkolom die opstijgt uit den schoorsteen van de gieterij de stoomfluit en het oorver- doovend hameren en kloppen verkondigt dat op de werf De Schelde te Vlissingen druk gewerkt wordt. En als ge op het uur van opkomen op afgaan van de fabriek in de nabijheid komt maak u dan uit den weg, want geen marktdag is zoo druk en geen optocht zoo beweeglijk. Steeds vermeerderl het werk. Nu weder door den bouw van eeu torpedo voor het departement van Koloniën. We spraken dezer dagen van den over gang van den Amerikaanschen profeet Dowie, vandaag hebben we te spreken over een gelijke van hem, hoewel heel a"ders. In de revolutionaire beweging die Rus- jand het vorige jaar doorleefde, kwam op eeDs een jonge priester op den voorgrond. Het was Gapon, een jonge priester, die de Mozes zijn zou die het Russische volk uit het huis der dienstbaarheid uitleiden zou. Zijn figuur trad het meest op den voorgrond, hij werd de vrijheidsheld ge noemd, als de verlosser aangemerkt. Gapon verdween plotseling. Spoedig daarop hoorde men dat hij te Wiesbaden, te Londen, te Parijs gezien was en de genietingen der wereld had lief gekregen. Hij had zichzelf ingeleid in het dienst huis der zonde, en was in gebreke ge bleven om zijn volk uit te leiden uit het diensthuis der despoten. En Gapon werd kort geleden gevonden in een eenzame villa met een strop om den hals. Wat er gebeurd was W ie zal het zeggen Deze boerenzoon, eerst jong priester, waarschijnlijk vurig van geest, is gekomen in de macht der zonde, haar dienaar ge worden en ondergegaan als zoo velen. Hoe men de lui onder de socialisten optrommelt moge onderstaande annonce leeren, die we ter kennisneming voor onze lezers uit Het Volk overdrukken. Aan de Partijgenooten te Amsterdam! Er is een raadsverkiezing in Dis trict IIIDaarvoor moet Huisbezoek worden verricht. Er zijn veel te weinig boekjes gehaald. Zoo komen wij er niet. Komt heden en morgen uw boekjes voor Maandag halen. VerspreidersHeden avond op post. Plakkers Brengt laddertjes meê. Het roode licht" rijdt om elf uur van de verschillende stand plaatsen uit. Heden avond kunnen biljetten worden afgehaald. Er moet veel meer geld binnen komen. De bekende Middernaehtzendeling Van Munster geeft in De Middernachtzendeling het volgende critische verslag van een ver gadering waar Neeltje Lokerse optrad, de bekende onverschrokken propagandiste voor de opheffing van het verbod van onder zoek naar het vaderschap We hebben een der vele vergaderingen door Neeltje Lokerse belegd, bijgewoond. Toen we daar zoo rond keken, ontwaar den we een publiek van allerlei slag. Ouderen en jongeren van jaren, mannen en vrouwen waren in nogal groote getalen opgekomen. Geen wonder, 't was wel om de nieuws gierigheid te prikkelen en men had elkan der stellig gezegd kom mee, daar is wat raars te doen. $8» ongehuwde moeder zoo werd der wereld kond gedaan die met haar revol ver had geschoten op den verwekker van haar kind, zou in Zeeuwsche kleedordracht dus met bloote armen ten tooneele verschijnen om te spreken over het onder zoek naar het vaderschap in verband met de bevolking der huizen van ontucht. Als dat niet trekt, trekt niemendal. We zagen er dan ook zitten mannen, die nu juist niet bekend staan als te zijn van hooge levensopvatting, glurende door hun binocles om het wondermensch goed van nabij te kunnen gadeslaan, naast „bak- vischjes" die nog onder het ouderlijk oog behoorden en gichelend luisteren naar al dat vreemde, dat ze te genieten kregen. Jammer, dat voor een dergelijke verga dering geen ernstig man werd geplaatst met veel wijsheid en groote zeggingskracht, om voor dit bijzondere publiek, dat meestal niet te bereiken valt, den waren toon aan te slaan. Daartoe mist Neeltje ten eenen male de gave. Ze is een dienstmeisje, niet gewoon in vergaderingen te sprekeD, wat door haar dan ook volmondig wordt erkendeen meisj e dat onrecht heeft geleden, d&t onrecht, waaronder zoovelen met haar gebukt gaan en waarvan.zij nu komt getuigen. Eigenlijk bedoelt zij niets anders dan te roepen: houd den dief en bekommert zij zich weinig om op- of aanmerkingen. Jammer, dat zij het hierbij niet laat, maar aan dit geroep allerlei beschouwingen gaat vastknoopen, die kant noch wal raken. Om te beginnen deelt ze den aanwezigen mede geen verstand te hebben van wetten een verklaring die overbodig is en door ieder reeds terstond wordt gevoeld. Hield zij zich daar nu maar aan, maar helaas eren daarna gaat ze 't ontwerp van wets wijziging in zake het onderzoek naar het vaderschap behandelen, en toont zin voor zin daarvan niet te begrijpen. Even daarvoor beweert ze, dat drankwet en christelijke scholen (wat die twee zaken met elkander hebben uit te staan, snapt wel niemand) plus gestichten (welke zegt ze niet) niets geven zoolang de wet het onderzoek naar het vaderschap niet toelaat. We wachten dan op een nadere verkla ring van die duistere rede, maar inplaats daarvan wordt ons gezegd, dat weldra een boek, dat zij onder den naam „Lize" zal uitgeven meer licht komt brengen. Dat is dan reeds het tweede boek, dat spreekster zich voorstelt te verwekken, want haar toe spraak is feitelijk niejs anders dan een frag ment uit een werk, dat van haar hand zal verschijnen onder den titel: „Waarom ik de revolver aftrok". Ook hebben we nog in 't vet een lezing over 't „Socialisme'' die ze nu terloops slechts aankondigt. Zooals het bovenstaande veel van een chaos heeft, is dit het geval met haar heele speech. Ze grijpt tal van bijbelteksten om haar christelijk geloof te belijden en ver dedigt dan den arbeid dien God den chris tenen heeft opgelegd zóó, dat men meent dat die arbeid nu ook geschiedt; maar daar vlak op citeert ze een paar staaltjes uit haar dagboek weer een boek die ge tuigen van schijnchristendom, waarna ze direct concludeert: Er is geen Christendom. Feitelijk is in haar oog elke Christelijke arbeid eigenbelang, wat zichtbaar in den smaak valt bij een groot deel van dit publiek. Jammer dat dit publiek niet ad notam neemt een verklaring die dan weer volgt. Neeltje zegt, zooveel teleurstelling bij de christenen te hebben ondervonden, dat zij den lust miste naar het ware barmhartig- heidswerk te gaan onderzoeken. Daarin ligt de verklaring opgesloten, dat dit er dan toch ook nog is en zou een bijbeltekst, als die van „Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt", hier lang niet over bodig zijn. Tusschen deze bespiegelingen in moet ook Minister Loeff het ontgelden. De spreekster heeft veel medelyden met het buiten-echtelijke kind, maar dit wordt door t ontwerp Loeff niet gebaat, dat is niet te helpen met eeuig geld. Men vraagt zich afwaar dan wel mee, en Neeltje is reeds klaar met haar antwoord. Kort en goed wil zij gehuwde verwekkers in de gevangenis opbergen en om te be wijzen dat ze vooral niet sentimenteel over het mannelijk deel dor bevolking oordeelt, heeft zij ook een ontwerp van wet in kaar gedachte, dat werd het wet, een groot deel der jongelingschap eveneens achter de ker kermuren zou voeren. De man die buiten het huwelijk een kind verwekt, moet ge vangenisstraf dragen en de jonge man, die een engagement verbreekt, dient eveneens in deze staatsinstelling tot nadenken ge bracht. Alles goed en wel, zoo dachten we, maar wat baat dit nu voor het natuurlijk kind Een zaak staat schijnbaar voor Neeltje vast. De ongehuwde moeder is de arme misleide, de man is de verleider, de boos doener bij uitnemendheid. We zullen de dwaasheid daarvan niet aantoonen, daar ieder kan weten, dat in dit geding beide partijen schuldig staan, al kan er van „meer of minder" schuld ge sproken worden. Daarom is het van den oud-minister Loeff zoo goed gezien de partijen buiten spel te laten om alleen het kind te helpen. En nu vragen we nog eens welk voordeel heeft het kind er bij wanneer de gehuwde ver wekker in den kerker zit. De ongehuwde moeder heeft dan eveneens alleen de zorgen te torsen en het kind mist naast een vader ook nog het geld voor zijn onderhoud. Misschien zouden er geen verwekkers van buiten-echtelijke kinderen meer komen, als het denkbeeld van Neeltje ingang vond om alle verbrekers van engagementen in de gevangenis op te sluiten. Dat zou althans een groot deel van de Nederlandsche man nen onschadelijk maken, al vreezen we dat dit voorstel van Neeltje Lokerse. bij de Kamerleden geen genade zal vinden. W e zullen niet voortgaan de spreekster op al haar kronkelwegen te volgen. Toch dienen we, waar zij nu door duizenden in den lande werd gehoord, de pers haar wel gezind was, en haar gedrukte toespraak in groote getallen werd verspreid, nog het een en ander aae te stippen. Rustig kunnen we passeeren haar mea ning, dat de wet feitelijk den ongehuwden verwekker behoorde te verplichten met de moeder van zijn kind te trouwen. Haar redeneering dat bij de zoovele reeds be staande ongelukkige huwelijken deze er nog wel bij kunnen, spreekt in dwaasheid voor zich zelf. Ook doet Neeltje moeder en kind geen dienst wanneer zij namens de ongehuwde moeders verklaart, dat zij best haar leven had willen offeren door een ongelukkig huwelijk aan te gaan, als zij daardoor het kind maar een vadernaam had kunnen bezorgen. Wij meenea dat dui zenden, meer verstandige ongehuwde moeders daar hartelijk voor danken, en zeer terecht. Eén zaak in de toespraak van Neeltje is beslist ergerlijk en we dienen die als zoo danig wel terdege te sigDaleeren. Eerst dachten we aan een verklaring die haar onder de impulsie van het oogenblik was ontvallen, maar toen we deze terugvonden in de brochure „Gij zult niet doodslaan", hebben we ons afgevraagd hoe een meisje met een christelykeopvoedingeen dergelijk woord kan uitspreken. Als Neeltje staat te bejammeren de arme ongehuwde moeders, die verlbid worden, dan bestraft zij de mannen, dat zy reine meisjes tot hun slachtoffers maken. Zegeeft toe, dat de man door zijn hartstocht in de verzoeking kan komeD, maar zoo zegt ze dan in gemoede „Laat dezulken dan gaan naar publieke vrouwen". Wel foei, Neeltje! Zoo straks verklaardet gij, dat de huizen van ontucht ook worden bevolkt door onge huwde moeders, die eerst verleid, nu ande ren moeten verleiden om voor haar kind te zorgen wat ook weder op een onjuistheid berust en nu wilt gij die vrouwen nog dieper doen vertrappen. Wij hebben van al 'tgeen door IJ ten onrechte beweerd werd, deze woorden wel het meest betreurd. Hoeveel eerlooze bordeelbezoekers voe gen het den middernaehtzendelingen toe „moet ik dan hier wegblijven en een eerbaar meisje verleiden?" Daarop werd dan steeds geantwoord „gij moet de vrouw eerbiedigen en zelf een kuisch leven leiden". Die taal had beter gepast in den mond van Neeltje Lokerse, maar haar omgang met verkeerd gezelschap heeft haar de taal van het bordeel helaasdoen spreken.^ Wij zullen het hierbij laten en niet kla gen over haar valsche voorstelling als zou een Christelijk huur- en verhuurkantoor te Amsterdam zich alleen het lot van dienst boden aantrekken om de vijf gulden, die bij indiensttreding wordt ontvangen. Ook nemen we het haar niet kwalijk, dat zij een geheel publiek vergeet in te lichten over den arbeid die allerwege in het belang van de slachtoffers der ontucht geschiedt, maar daar tegenover een gebeurtenis plaatst van een gevlucht bordeelmeisje in Amster dam, dat door een predikant hulp geweigerd werd, om daaruit te concludeeren dat men die meisjes aan hun lot overlaat en tot ontucht doemt. Dit alles schryven we toe aan verre gaande onkunde, en al valt dit dit niet te vergoelijken en al is het gewenseht, dat zij die meenen anderen te moeten inlichten, zelf op de hoogte zijn, erger dan dat komt het ons voor, dat Neelt je Lokerse den weg naar eerbied voor de vrouw zoekt door het huis van ontucht, de plaats waar men het spoor daarheen zeker bijster raakt. J. N. v. M. Het Arbeidscontract en het vorig Kabinet. In de l/otterdammer wijst prof. Fabius er op, hoeveel verzet er opging, toen aan het eind der vorige Kamerzitting de Lager Onderwijswet in plaats van het Arbeids contract in behandeling werd genomen, en hij vervolgt Ook daarvan is een seherp wapen gemaakt om de rechterzijde te bestrijden. En hoe is het toen verder geloopen 23 Maart kwam het wetsontwerp in zake lager onderwijs in behandeling. De Tweede Kamer heelt zich daarmee bezig gehouden tot 5 Mei, met uitzondering van het tijdvak tusschen 12 en 26 April. Waarna de verkiezingen de Kamer 19 Mei uiteen ging. Thans is in het begin van Februari de beraad slaging over het Arbeidscontract aangevangen. Welke nu, behalve het Paaschrecès van onge veer eene maand, nog steeds voortduurt. Thans reeds drie maanden dus, terwijl nog de vsaag is, of de behandeling in de volgende maand ten einde zal komen. Nu zal de vrijzinnige pers dezen langen duur waarschijnlijk niet willen toeschrijven aan onge schiktheid van minister Van Raalle. Maar dan volgt toch ook uit het voorafgaande, dat, ware de Tweede Kamer te vorigen jare 23 Maart met het Arbeidscontract begornen, de geheele zaak was blijven steken, en waarschijnlijk zelfs de tijd daaraan besteed, goeddeels zonder eenige vrucht ware geweest. Een puzzle. Het Volk houdt er van eens een raadseltje op te geven. In een artikel over den grooten vriend der arbeiders, Gapon, die lafer bleek een «verrader" le zijn en daarom door de revolutionairen gevonnist werd, schrijft het soe. dein. hoofdorgaan, dat «de sociaal democratie vierkant vijandig staat tegen over het anarchisme". Het anarchisme is «de verwarring en het toeval en daardoor de gangmaker van de despotie". De soc.-democratie daaren tegen kent overleg en beleid het is de organisatie en daardoor «het systeem naar 't welk de bevrijding der menschheid uit de kapitalistische klauwen zich voltrek ken zal". De arbeiders moeten het anarchisme ver werpen, omdat het is «de verwarring tol systeem verheven" en het «uit verwarring en despotisme geboren is". Het is nooit anders^ let wel, nooit anders geweest dan de stofwolk, die het leger der reactie vooraf gaat en omhult. Zoo is dus de theorethische beschouwing van het anarchisme, dat lijnrecht staat tegenover de soc.-democratie, de «bevrij ding der menschheid". Wie nu maar even de geschiedenis der laatste jaren indeukt, bijv. in 1903, die ziet, dat onze soc.-democrateu zich nogal eens door die anarchisten op het sleep touw laten nemen. In 1903 toch, in het kritieke oogenblik, toen de echte arbeidersvrienden zich toonen moesten, vond men onze soc.-democratie geheel en al iu de stofwolk van het anar chisme, de stofwolk, die het leger der reactie voorafgaat en omhult. Dus is zij de ware niet. Het is er tot op 't oogenblik waarlijk niet. Want Het Volk brengt nu aan het licht, dat onze soc.-democratie toch eigenlijk maar een droeve namaak is van het echte systeem der «bevrijding", dat tot nu echter nog niet ontdekt is. (N. P. O. C.) Denemarken. Het nieuwe Deensche Folketing (Tweede Kamer) telt 55 leden der regeeringspartij, waarbij nog een afgevaardigde van de Fiir-üer komt, 24 sociaal-democraten, 13 leden der rechterzijde, 9 gematigde libe ralen, 9 radicalen en 3 onafhankelijken. De regeeringspartij heeft 3 zetels verloren, de sociaal-democraten hebben er 8, de rechterzijde 2 gewonnendaarentegen verliezen de liberalen 3, de radicalen 4 zetels. De regeeringspartij, (conservatief) blijft dus in de meerderheid. België. Over den uitslag van de Belgische Ka merverkiezingen maakt het Hbld.v. Antw. de volgende berekening De katholieken hebben in 1902 en in 1906 in 't geheel verkregen 538,362, resp. 636,426 stem men de oppositie 453,780, resp. 503,988 stemmen. «De katholieken alleen gingen dus 48,094 stemmen vooruit en de oppositie, ondanks het cartel, óndanks de fameuse liberale strooming, 50205 stemmen, dus nagenoeg hetzelfde aantal. En nu nemen wij niet eens de 11,000 stemmen der independen- ten voor onze rekening. „Alhoewel de stemmingverhouding dus dezelfde blijft, verkrijgen wij, door de bewegingen van de balans der E. V., eenige zetels minder. Dat vermindert wel de vertegenwoordiging, maar niet de sterk te onzer partij", zegt het Hbl. Te Antwerpen is het nogal rumoerig toegegaan bij de verkiezingsdiukte, er werden zelfs een paar revolverschoten ge lost, overigens is alleen een agent mis handeld en zijn een paar mensehen in hechtenis genomen. Erger was het te Gent: baar zijn twee jongelui vrij hevig gekwetst bij de politieke betoogiDgen. Middelburg. Woensdag had op de gewone plaats, aan de Loskade alhier, eene inspectie van exercitie met eenige brandspuiten plaats. Aan de exer citie was een bijzondere kleur gegeien, doordat het bestuur twee premies had uit geloofd, een van f10 en een van f 5, voor de manschappen van die spuit welke onder dezelfde omstandigheden het vlugst water gaf. Elke spuit werd opgesteld op 200 M. 'van de plaats waar water kon worden op gepompt, terwijl ondersteld werd, dat de pypvoerder 15 M. verder den brand met de waterslang kon bereiken Spuit C, le brandmeester de heer M. C. Roest, was overwinnaar met 2 min. 45 seconden, ter wijl spuit D, le brandmeester de heer W. P. van Pagé daarop volgde met juist 3 min. Deze poging van het bestuur, dat hierdoor de ambitie van het corps levendig houdt en de vaardigheid bevordert, valt zeker toe te juichen, De wakkere spuitgasten toon;

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1