NIEUWSBLAD TOOR ZEELAND. No. 191. 1906. Woensdag 16 Mei 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISGH De pauwtap m paos Fios Vil. Gemengde Beriehten. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK S. J. DE JONGE-VERWEST, ie Goes F. P. D'HUSJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN IJK. De Grondslagen. li e c h t s t si e u. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten_van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Colijnsplaat, ook voor Oats, 17 Mei en 18 Mei des voormiddags. In den toekomst-Staat, waarvan de sociaal-democratie gewaagt, zal de maat schappij geheel door «den Staat" zijn verzwolgen. De zelfstandigheid der menschelijke per soonlijkheid is vernietigd, alle persoonlijke energie gedood. De enkeling wordt geheel opgeofferd aan de //gemeenschap". Wie vrijheid een der kostelijkste goede ren acht, moet wel niet bijster verlangen naar verwezenlijking der socialistische denkbeelden. Maar, zegt ge, dit is nu alles erg mooi, edoch de toestanden in deze maatschappij worden immer slechter, zoodat 't toch nog zoo vreemd niet zou wezen eens een proef te nemen met het Marxistische stelsel Ge hebt het mis. Marx heeft zieh vergist. Er is eenvoudig niets van aan, dat in deze //kapitalistische" maatschappij de toestan den hoe langs zoo meer onhoudbaar worden, Natuurlijk beweren wij allerminst dat er niet veel is in onze samenleving, het welk den toets van recht en gerechtigheid niet kan doorstaan, en evenmin, dat er op het terrein van den arbeid geen onhoud bare toestanden meer aangetroffen worden. Verre zij het. Maar wie opmerkzaam de ontwikkeling (jer maatschappij in de laatste vijftig jaren heeft "adegeslagen, weet dat er, met name in deL arbeidsverhoudingen, zeer veel is verbetera. Stellig zi m "e arbeiders, door verbete ring der pr<. "Auctie-middelen, (de invoe ring van mat 'wies, enz.), afhankelijker geworden van Je ondernemers dan zij vroeger waren. Evenwel daar si>at iets tegenover. De werklieden heb'ben z'°h in de ver schillende landen georg aniseJ^fL Zij hebben daardoor ongetwijfeld hun posi de versterkt. Zoo versterkt zelfs, dat volstrek t niet altijd en overal kan gezegd worden, dat een arbeider oeeonomisch zwakker sta.V dan een patroon. Integendeel. Er zijn wel omstandigheden, waarin juist de patroon de //zwakkere" k' Dat hij, noodgedrongen, zelfs toe moet geven aan onredelijke eischen, door de gezamenlijke arbeiders gesteld. Bovendien heefifc de sociale wetgeviug de macht der ondernemers niet weinig gebrei deld. Allerlei vei*plichtingen zijn hun opge- FEU ILLÊTON. Het is nu zoo bijna een eeuw geleden dat Fransche troepeji den Kerkelijken staat bezet hielden en paus Pius VII, die weigerde afstand te doen van zijn wereld lijke macht, als gevangene naar het Fran- sche Savona bij Genua werd gevoerd. Vier jaren lang, van 1808—1812 moest daar het hoofd der Roomsche kerk verblijf houden. Later werd hij naar Fontain Meau overgebracht. Inmiddels waren de toestanden veran derd. Het was op het einde van 1813. Frankrijk werd door een inval der ver bondene mogendheden bedreigd en Na- ipoleon begon het raadzaam te achten niet langer met de kerk dn onmin te leven, maar zich openlijk mat haar hoofd, den Paus te verzoenen. Langs officieelen wag deed hij daartoe een poging. Doch Pius, die wel inzag, dat de mogend heden, bijaldien zij Frankrijk binnenrukten, voornemens waren hem zijn werkelijk gebied terug te geven, weigerde, zelfs indirect, met Napoleon in onderhandeling te treden. Later werd de poging nog her haald. Het was in het kritieke oogenblik, dat de geallieerden reeds den Bijn waren j legd. Op verschillende wijzen heeft men getracht de arbeiders tegen onderdrukking te beschermen. Zoo zijn in ons vaderland, waar toch de sociale wetgeving nog eerst begint, de vrouwen en kinderen tegen overmatigen arbeid beschermd zijn, door de Ongeval lenwet, reeds niet geringe verplichtingen op de ondernemers gelegd. Straks volgen, aangezien ook liberale Ministers wel met Dr. Kuypers kalf zullen ploegen, Ziekte- en OuderdomsverzekeriDg. Door al deze wetten zal ongetwijfeld het lot van den arbeider worden verbeterd. De belasting-kohieren, de spaarbank- boekj es en de tegenwoordige loonstandaard, bewijzen voorts ook heel iets anders dan een stelselmatigen achteruitgang. Li We zullen onze lezers niet met getallen vermoeien, maar mocht iemand hetgeen wij schreven, betwijfelen, dan zijn wij gaarne bereid met cijfers voor den dag te komen. Marx is gebleken te zijn „een profeet, die brood eet". Maar, aangenomen dat deze maatschappij slecht is, zou het in den toekomst-Staat der sociaal-democraten beter wezen Daarop komt het aan. Anders toch wagen wij ons heelemaal niet aan een proef. Er zijn socialisten geweest, die spraken van een altijd-durenden vrede op aarde, zoodat „een lach op ieders aangezicht den lach des anderen vroolijk zou ontmoeten". Daar zijn er geweest, die gewaagden van een toekomst, waarin mannen en vrouwen zich slechts zouden bezig houden met alles wat schoon is en lieflijk, „waarin de kin deren zouden leeren grooteen goede dingen, spelende tusschen bonte bloemen in eigen tuin". Ieder, die wil, heeft een deel van den grond ter bebouwing gekregen van „den Staat". Hij arbeidt naar's harten lust, hoog stens acht uur per dag, en 's avonds zit hij in een lieflijk prieel. Ieder heeft een [goede woning, een plaatsje in de groote werkplaats vau «den Staat." De concurrentie, die ons leven zoo gejaagd en onrustig maakt, is verdwenen. «De Staat" zorgt voor alles en alle zorg en kommer is van deze aarde wèg. Wèg voor altijd Edoch, al is het oen sociaal-democrati sche eigenschap niet zuinig op beloften te wezen, niet allen gelooven in zoo'n vol maakte samenleving. De heer Van Kol althans is in zijn boekje getiteld //Socialisme en Vrijheid," minder optimistisch gestemd. Onomwonden spreekt hij het uit, dat het socialisme wèl bij machte is, een betere overgetrokken en Napoleon zieh onverwijld naar zijn leger te Chalons moest begeven. De aartsbisschop van Bourges moest namens Napoleon den Paus vrijwillige teruggave van den Kerkelijken Staal voor stellen. «Zeg aan uwen heer," zoo was ongeveer het antwoord van den lioogen kerkvorst, „zeg aan uwen heer, dat ik niet beschikken kan over het eigendom van anderen. De Kerkelijke Staal behoort niet aan mij, maar is het eigendom van de heilige kerk. en daarenboven kan alleen Rome de plaats wezen van onderhandeling." Aartsbisschop Beaumont antwoordde hierop, dat de keizer juist bevel gegeven had den Paus naar Rome te voeren. Had de aartsbisschop in plaats van Rome, Sa vona, de plaats van 's pausen vroeger ver blijf genoemd, zijn medewerking ware meer met de werkelijkheid overeen ge komen. Wel is waar, dat Napoleon het plan had, bijaldien Pius niet naar zijn voorstel wilde luisteren, den Paus uit Foutainebleau te verwijderen, waar de vijanden hem zoo gemakkelijk konden oplichten, maar hem niet langer op Franseh grondgebied te houden, zie, dat was een gedachte, welke nog nooit in 's Keizers brein was opgekomen. Naar Savona terug, zoo luidde het bevel des keizers, Zoodra Napoleons handlanger samenleving in te richten, maar geen vol maakte. Ook in don toekomst-Staat zal smart, haat en naijver zelfs niet buitengesloten zijn. De menseh zal echter „opgevoed worden tot ontplooiing van al schooner deugden," tot een „liooger standpunt" van zedelijk leven, hetwelk in de tegenwoordige maat schappij niet is te bereiken. Volmaakt is het er dus nog niet. Trou wens, uit al hetgeen tot de taak van „vader Staat" behoort, ziet men al spoedig dat de volmaaktheid nog zoek is. Maar die sociaal-democratische inrich ting is ook niet bestemd immer te blij ven. Op haar beurt zal zij door een andere worden vervangen. Opgevoed en bekwaamd in de socialis tische maatschappij, stappen de menschen, na verloop van eenigen tijd, over in de anarchistische Er is ontwikkeling in het leven der rnenseheid. „Evolutie" soemt men dat met een vreemd woord. Op de evolutie-leer rust, in den grond der zaak, het gansehe systeem van Marx. Al is ongetwijfeld de vader van het hedendaagsche socialisme een denker ge weest, hij is toch niet zoo maar uit zich zelf tot zijn stelsel gekomen. Neen, hij is op zijn beurt in de leer ge gaan bij twee Duitsche wijsgeereu Hegel en Feuerbach. Hegel nu leeraarde, dat er niets blijvends bestond. Alles was in voortdurend worden. Er bestaat geen volstrekte waarheid, geen immer geldend gebod. Wat heden goed is, is morgen kwaad. De begrippen der menschen omtrent plicht en geweten, omtrent goed en kwaad, zijn altijd betrekkelijk en hangen geheel af van de ontwikkelingsperiode, waarin de menschheid verkeert. Gods heilig Woord leert ons anders, maar met dat Woord bad Hegel afgerekend. Deze ontwikkelings-theorie nu, hebben Marx en zijn volgelingen eenvoudig van Hegel overgenomen. Mevrouw Roland-Holst sprak daarom, in de dagen der beruchte spoorwegstaking, van het „stuivertje wisselen" van „deugd en, ondeugd". Vandaar dan ook, dat socialistische schrijvers gewagen van „proletariërs- moraal". „Tusschen twee haakjes" merken wij nog op, dat ook de liberalen met Hegel's denk beelden meegaar. Mi-. Cort. v. d. Linden immers een auto riteit voor de vrijzinnigen betoogde in uit de omgeving van den paus was ver trokken, werd Lagorse, de kolonel der gendarmerie, aangediend. De keizer had hem als 's pausen bewa ker aangesteld. En sinds een viertal jaren had hij die functie trouwelijk waargenomen. Lagorse kwam den gevangene aanzeg gen, dat men nog dienzelfden dag op reis zou gaan. Maar de paus weigerde die boodsehap aan te hooren. Eerst morgen, en wel na afloop van de mis, zou hij vertrekken, naar hij beslist verklaarde. Onmiddellijk werden toen de kardin'alen van het hof, 17 in aantal, op verlangen van den paus bij hem ontboden. Onder tranen nam hij afscheid van zijne getrou wen,wien hij, ten aanlïoore van den kolonel, die hem niet meer verliet, elke verstand houding met de keizerlijke regeering verbood. Op Zondag 23 Januari verliet paus Pius VII Pontainebleau. Het was omstreeks elf uren in den morgen. Zijn gevolg be stond uit een viertal rijtuigen, elk met zes paarden bespannen. In drie er van waren gezeten de bedien den en politie-beambten, die het geleide van den paus uitmaakten. Hijzelf zat in het tweede rijtuig in gezelschap van zijnbiecht- vader, den aartsbisschop van Edessa, en was gekleed in een witte.soutane, met een 1899 tegenover den heer Brummelkamp, dat er niet één, maar tweeërlei zedelijkheid was. Volgens den Minister van Justitie in het Ministerie-Pierson, bestaat er geen volstrekte waarheid en evenmin absolute zedelijkheid. De familie-verwantschap tusschen libe ralen en socialisten komt telkens uit. De andere leermeester van Marx was, zeiden wij, Feuerbach. Deze geleerde beweerde gewoonweg dat alles stof is, en alles uit het stof voorkomt. Er bestaat niets dan „de dingen, die ge zien worden". Dingen, die niet gezien worden", eeuivige geestelijke dingen zijn er niet. 's Menschen „geest" zelfs, is een produet van de stof. De stof is alles. Ziet, op Hegei's ontivikkelitigstheorie en Feuerbach's stofvergoding bouwde Marx zijn systeem. V. W. Tlaad van beroep ongevallenverzekering te Middelburg. In de Maandag gehouden openbare terecht zitting van dien Raad had de uitspraak plaats in zake C. K., Tholen en J. C., echtgenoote van A. M., Yerseke, als vertegenwoordigster van haren minderjarigen zoon A. M., waarbij met bevestiging van de beslissing der Rijks verzekeringsbank, aan klagers hun vordering werd ontzegd. De Raad was, wat de eerste zaak betreft, van oordeel, dat klager's onge schiktheid juist is geschat op 50%, sp grond van het gevoelen van den getuige-deskundige, dat klager tengevolge van de operatie zijn krachten nog niet had teruggekregen, met welk gevoelen de Raad zich vereenigdedat klager wel heeft verklaard, dat hij zijn werk niet kon verrichten, omdat hj geen lasten kan oplichten, tengevolge duizeligheid en zwakte, maar deze Raad, op grond van en in overeenstemming met het gevoelen der gehoorde deskundigen van oordeel is, dat deze ongeschiktheid tot werken een gevolg is van een maaglijden, althans niet een gevolg van de waterbreuk welke een plaatselijk lijden is. Wat de tweede zaak betreft, was de Raad, na bezichtiging der getroffen hand ter zitting, van oordeel dat A. M., die schippersknecht is, tengevolge van het missen van den top der linkermiddenvinger niet minder geschikt is geworden tot arbeid, overeenkomende met zijn krachten vóór het ongeval en met zijn bekwaamheden, zoodat hem terecht bij de bestreden beslissing meer dere schadeloosstelling is geweigerd. De Hooge Raad te 's Gravenhage handhaafde de veroordeeling van C. K., te Middelburg, wegens jachtovertreding veroordeeld tot 2 hechtenisstraffen van 7 dagen met verbeurdverklaring van een tweeloops jachtgeweer en zes wilde eenden. rood hermelijnen manteltje om de schou ders. Een wit mutsje dekte zijn hoofd. Op dien Januaridag was de koude vrij hevig. Een onophoudelijke ijzelregen maakte de reis, die ongeveer een vijftal weken zou duren, nog onaangenamer en lastiger voor den kerkvorst, die reeds volle 73 jaar achter den rug had. Zooveel mogelijk reed men door om wel te bevroeden redenenalleen in de voor naamste plaatsen hield men eenige oogen- blikken op, met het doel om van paarden te verwisselen. De nacht werd meestal doorgebracht in kleine plaatsjes en doorgaans als gevolg daarvan in herbergen van minderen rang. Aan den avond van dien bewusten Januari-Zondag kwam Z. Heiligheid te Orleans aan. Een kapelaan herkende hem aan zijn kleeding. Toen de paus op zijn vraag waar hij zich nu bevond, den naam Orleans hoorde, gaf hij de stad zijn zegen. Te Lamotte bezorgde hem een geestelijke een mand vruchten, zeker ingemaakte. Te Limoges raakten de gemoederen in be weging. Men wist elkander te vertellen, dat er een hoog, aanzienlijk persoon, men noemde zelfs den naam van Ferdinand VII van Spanje, in aantocht was. Immers een in specteur van politie had order gegeven aan alle poststations 24 paarden klaar te houden, Middelburg. Nu den tijd van bloemen en planten is aangebroken, en onze bol werken versieren, schijnt de oude manier niet alleen bij de kinderen, maar zelfs bij de dames weer boven te komen om die bloemen te plukken, althans gisteren wa ren enkele kinderen bezig met hun verniel- werk, daarin voorgegaan zooals ze zeiden door een tweetal dames. Laten toch de ouderen voorgaan om dit niet te doen, en bedenken dat hun voorbeeld zoo spoedig navolging vindt. Wij ontvingen van de Zeeuwsehe Hypotheekbank het verslag over het 8e Boekjaar. Het maatschappelijk kapitaal groot f600,000 is verdeeld over 110 aan deelhouders met 600 aandeelen. Er waren op ultimo Pebr. van kracht 303 leeningen tot een bedrag van f2745219,05. Er is een zuiver winstsaldo van f 9814,803. Aandeelhouders genoten 6 pet. dividend. De balans wijst aan in debet en credit van f3373609,87. Gisteren overleed na een korstondige ziekte in den ouderdom van 69 jaar, de heer Mr. .Tohan Ermerins in leven Griffier van het Kantongerecht alhier. De over ledene was sedert 1 Mei 1877 aan het Kantongerecht. Gisterenavond zagen wij in onze stad iets nieuws op 't gebied van schoonmaak n.l. „De Oleander" (stofzuigmachine). Dat deze nieuwe schoonmaakster veel bekijks vindt laat zich denken, deze machine ver vangt de werkmeiden geheel, zij reinigt de kamers, stoelen, enz. van al hun stof. Deze stof-opzuigerij geschiedt op voor de meubelen volkomen onschadelijke wijze, uitkloppen is volkomen overbodig, Klenus zuigt en de stot verdwijnt. De ondernemer de heer D. de Vries Dz. alhier verzekerde ons, dat de eerste proefneming uitstekend is geslaagd. Heden zal de machine in tegen woordigheid van de stedelijke autoriteiten op het raadhuis worden geprobeerd. Voor de alhier te houden Huisvlijt- tentoonstelling zijn tot heden 1128 inzen dingen gedaan. Goes, Dinsdagmorgen arriveerden al hier met den trein van half negen een 50-tal arbeiders(sters) uit de Engelsche polders, die door 5 wagens uit den Wil- helminapolder werden afgehaald, om al daar gedurende den zomer arbeid te ver richten, gedurende dien tijd is hun vast werk toegezegd. Krabbendijke. Maandagavond ver gaderde de anti-revolutionaire kiesver- om die op het eerste commando onverwijld te kunnen gebruiken. Zoodra men bemerkte, dat het de paus was, gingen velen hem tegemoet. Voor de herberg „Maison rougé" hield de pauselijke stoet stil. Niet zoodra was het portier van het rijtuig geopend, waarin Pius zich bevond of de aanwezigen vielen, naar een oogge tuige verhaalt, voor hem op de knieën in het slijk. Schier sprakeloos van ontroering en bezield met innig medelijden voor den „stedehouder van Christus" bleven zij eenige oogenblikken in die deemoedige houding. Verkleumd van de koude en blijkbaar zeer vermoeid stapte de 73-jarige grijsaard met behulp van één zijner dienaren uit het rijtuig. Het gaan viel hem blijkbaar moei lijk langzaam en wankelend schreed hij voort over het stroo, waarmede men, in plaats van een kleed, den weg van het rijtuig naar de herberg had geëffend. De geestelijkheid uit Limoges, onder wie de b'sschop zelf, volgden den paus in het vertrek, dat men voor hem in ge reedheid had gebracht. Toen het eenvoudige maal het was juist Vrijdag was afgeloopen, bracht het hoofd van het seminarie hem de be tuigingen van eerbied en hulde over van de seminaristen onder aanbieding van

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1