Zeer ruime keuze. EINDELIJK mmam. Ons Vaderland Advertentiën. in ruil. DE BIJBEL GOES. C. ORANJE Li. Doctor BIJLSM1, Openbare Trijwill® Mmw. eene groote party Huisraad en Winkelgoederen. op Woensdag 9 Mei 1908, MIJN REGULATEURKLOKKEN zijn weer gearriveerd. 128 Kowil 00 ÜU 11 met Garantie. Kastklokken FRANS KEULEMANS, M1CH1NE0L1EËN. Tegen Vaccine-dwang. Bedden en Matrassen TüSelijk mr slechts f 2,- Voor afbraak te koop: de SCHUUR, 000000000 Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE Groote Markt hoek Gravenstraat Middelburg. 000000090 Koe- en Paardedekken, Dekkleeden, Graanzakken, Zaaikleeden, Dorschkleeden, enz. enz. een party mooie Stellingdelen, Ribben, afzaagenden Afbraak en zware eiken Palen, enz. Openbare Verkooping vos Merriepaard, oud 13 jaren, bruin Merrie- paard, oud 15 jaren, bruin Ruinpaard, oud 4 jaren, bruin Merriepaard, oud 5 jaren (Veulendragend), lier Merriepaard, oud 3 jaren, bruin Merriepaard, oud 5 jaren, Hengstveulen, 6 baat- gevende Melkkoeien, 5 éénjarige Ossen, 2 één-jarige Vaarzen, 5 AanhoudkalverenLoopvarken drachtige Zeug, Zeug met 10 Big gen, 5 Biggen, 55 Kippen en Hanen Utrechtsch Wagentje, 3 Menwagens, Driewiels- kar, Zaaimachine, Ros molen, Dorschmachine, Snijmolen, Moesmaker, Windmolen, Deere- ploeg, 2 Sacksploegen, Moorploeg, Waleploeg, 8 Eggen, 1 Sleeper, 2 Rolsleepers, 2 Rolblokken, 2 Sleepborden, 2 Geeselsteenen, Kruiwagen, Maten, Zeeften, Zak ken, Zaaddorschzeil, Bascule en Gewichten, Kookfornuis, Zolder- en Stalgereedschap, Melkontroo- mer, Karn en verder Melkgereed- schap, Harnas, IJzerdraad en Pa len, Mangels, Hooi, Stroo, den Mest in den Mestput, en eindelijk den Inboedel 4 Bedden met toebehooren, Bu reau, Barometer, Tafels, Stoelen, Banken, Spiegel, Kachels, Meel- kist, Spekkist, Spek, Koper Glas-, Blik- en Aardewerk, enz. Keur uit 25 verschillende MODELLEN. Koninklijke Fabriek Lange Delft - Middelburg. 2,-. TE KOOP TE KOOP een Werkpaard, TE KOOP een nieuwe Boerenwagen TE KOOP TE KOOP Een Koe te koop, TE KOOP TE KOOP een Keukenmeid eene Meid-huishoudster een Haudknecht JU en Handknecht an i> no u w. Wat moet de bietenverbouwer met de kalizouten doen? „Ge wilt toch wel gelooven, dat ik ook wel graag bieten zou verbouwen, evengoed als de kleiboeren, als ik maar wat zwaar deren grond had. Zooals de prijzen uu zijn, (fl 10,50 voor 14 suiker en een dubbeltje meer voor elk tiende pereent) is het geen kunst om fl 12 fl 13 te maken en, berekend tegen 16000 kg. maakt dat tooh ruim fl 200. Het is een best gewas voor den boermaar ik moest kleigrond hebben", zoo sprak Peer, de wethouder op de Graanbeurs. Wat, zwaardere grond riep Teun, de burgemeester, gij kunt op jou zand- en basterdgrond net zoo goed bieten verbouwen, als ik op de klei, tenminste op je goeden grond, als je ze maar goed bemest en als je de bieten maar goed behandeld Als Teun, de burgemeester sprak, waren alle boeren op de graanbeurs stilzelfs Peer, die anders nog al eens het hoogste woord voerde, zweeg dan en luisterde. Want Teun was een van de grootste bietenverbouwers van de streek en hij had er verstand van. Vooral nu hij in den laatsten tijd zooveel met al die landbouw kundigen omging en zelf ook al proef velden aanlegde. Luister eens hier zoo ging de burgemeester voort, als jullie b:elen wil verbouwen op zand- en bastaardgrond, of zavel, dan moet je beginnen met je grond zwaarder te bemesten. De beste stal mest is niet goed genoeg voor de suikerbiet. Verder moet je niet bang zijn om wat kunstmest te koopen. Hoe meer je er op gooit, hoe meer je er afhaalt. Wat is de kunstmest voor de suikerbiet? Natuurlijk ehilisal peter en superphosphaat, maar ook kali. Vooral op jullie gronden moog je de kali niet vergeten. In den winter moetje kaïniet op je peeënland strooien, minstens 1000 kg. op den bunder. En als je dat in den winter niet gedaan hebt, dan kun je datzelfde kaïniet, (je kent toch kaïniet want je strooit het op de wei) nu nog op het bietenland zaaien. Je kunt het zelfs tusschen de bieten uitzaaien als ze al op rijen staan. Suikerbieten verslinden kali. Ge kunt ze dus niet te gauw te veel kaïniet geven. Moelit ge nu echter meeuen, dat kaïuiet nu te laat is (ik ver zeker je van niet, maar ge behoeft me niet te gelooven) dan kun je nu nog een paar zak patentkali op den bunder strooien. Patentkali wordt b.v. op haver, aardap pels enz. altijd in dezen tijd gebruikt. En weet ge, wat ik geef bij ons op de klei. Ik geef, behalve superphosphaat en chili op elk gemet één zak chloorkalium. En als ik geen kunstmest gebruikte, zou ik evenmin peeën hebben, als jullie, dat geloof-je toch wel Toen pijpte de burgemeester nog eens aan en stapte op. Als Peer de wethouder en de andere boeren er nu hun nut maar mee doen. Dan kunnen ze dezen zomer eens zien of Teun gelijk had. Vrijdag 27 April hopen D. V. onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders KORNELIS DINGEMANSE Az. en MARIA BATERAMSE hunne 40-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuivd- en kleinkinderen. Uit aller naam, A. DINGEMANSE Kz. Grypskerke, 25 April 1906. Zondag 29 April hopen mijne geliefde ouders NIGOLAAS BOSSCHAART en MARIA KLU1JFHOUT hunne 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare dochter MAATJE. Vlissingen 25/4 '06. QOassssaOGiï Voor de talrijke bewijzen van be langstelling by de geboorte van onzen zoon ADRIAAN JOANNES ondervonden, betuigen wij onzen harte- lijken dank. JOS. WITKAM. E. WITKAM—Martein. Goes, 25 April 1906." Hartelijken dank voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en na het overlijden onzer geliefde dochter, JACOBA M1N- DERHOUD. Dit ook namens verdere familie. N. DE BREEde Kokte. J. DE BREE. Grypskerke, 25 April 1906, Oog- en Oor-Arts te Middelburg, is tot nadere aankondiging uitsluitend te con sulteeren op het Gasthuis, en wel alle werkdagen van 13 uur. Minvermogenden kosteloos van 1112 uur. Op Zaterdag 28 April 1906, des voormiddags ten 10 uur, zal op het terrein van den Houthandel „De Vol harding" te Middelburg, ten overstaan van Deurwaarder C. A. K O U L O N worden verkocht t Te bezichtigen gedurende twee dagen vóór de verkooping. De Deurwaarder I. P. ROSIER te Middelburg, zal op Maandag 30 April 1906, des namiddags ten 3 uur, aan het woonhuis en ten verzoeke van P. Thomas, aan de Kade te Veere, VEILEN en VERKOOPEN des voormiddags te 10 uur, op de hof stede, bewoond geweest door F. van der Bliek, nabij Oud-Sabbinye, gemeente Wol- phaartsdijk, ten overstaan van den No taris JOH. PILAAR, te Goes, VAN EEN KAPITALEN bestaande uit: voorts: bestaande uit: Op de hofstede bestaat geene gelegen heid om te stallen. Muziek wordt niet toegel ate u. Betaaldag 1 November 1906, H 20, Langedelft. Met den KOOPDAG bij Jacob Minderhoud, gelegenheid tot stallen voor paarden en bergplaats voor fietsen bij C. DE VISSER, Welsinge. en OLIËN voor Maai Zaai - Dorschmachines voor Rijwielen, Melkontroomers, enz. enz., aan billijken prijs, bij L. DE BRUIJNE, Dam, Middelburg. NIET-gevaccineerde kinderen, uit gesloten van schoolonderwijs, wordt op billijke voorwaarden degelijk huis onderwijs aangeboden door H. A. DE VRIES, Noordweg R 26. VAN s VAN D. J. F IC WNOCK, Soliede nieuwe Veeren- en Kapokbedden. Paardeharen Wollen Kapok. Springveer Alpengras Stroo- en Zeegrasmatrassen is het gelukt Kleedensmeer in den handel te brengen, waarvan de kleeden niet hard worden maar zacht blijven en daarom ook niet barsten of scheuren. Smeert uw dekkleeden met dit smeer en ge gebruikt ze jarenlang. Ook voor Oliejassen en alle geoliede goederen zeer aan te bevelen. Uitsluitend verkrijgbaar bij C. ORANJE Lz., Goes. Voorts prima WAGEN- en LEDER- SMEER. EN 1. Biblia, dat is de Gansche Heilige Schrifture, bevattende alle Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Groote druk in de echte onveranderde spelling, volgens de beste uitgaaf van Keur. 2. De Geschiedenis van Ons Vader land vanaf de vroegste tijden tot op heden. Groot prachtig boek met ruim 200 fraaie platen. nuniT ieder nog een echte Keur- UIhIIAI bijbel, met De Geschie denis van Ons Vaderland zal kunnen bezitten, gebeurt dit tijdelijk aanbod voor slechts f 2, Hoe onbegrijpelijk het voor U is, t >ch ontvangt U een echte groote Keur- bijbel en be Geschiedenis van Ons Vaderland vol met platen, samen voor Wacht of draal niet, met de be stelling totdat dit voorbeeldeloos goed- koope aanbod vervallen is. Te bekomen bij D. BOLLE Bazaar van Goedkoope Boeken te Rotterdam, franco na ontvangst postwissel van slechts f 2,—, waarop te meldenHet P&k Bijbel $n Vaderland- op de hofstede, vroeger bewoond door Jan Korstanje, aan den Kloetingsehen Straatweg. Inschrijvings-biljetten in te zenden vóór of op 8 Mei aanst., ten kantore van Notaris JOH. PILAAR, alwaar de voor waarden ter iezing liggen. NEGEN stel Jalouzieën, met daarbij passende kappen zoo goed als nieuw hebben slechts één zomer gehangen en zyn van de volgende afmetingen hoog breed 2 stel groot 2.04 X 0.84 M. 2 2.04 X 1.10 1 2.67 X 1.07 2 2.10 X 1.18 2 2.10 X 0.84 Te bevragen bij de Firma W. J. VAN DE WEERT ZONEN. keur uit twee, bij M. VERHAGE, Grypskerke. by A. MOL, Smid, Biggekerke. een Dec.-Koe, keur uit 3, en Kalf- vaarzen, rekening Juni tot Nov., en 2 Stieren, oud 16 mnd., bij J. WISSE, Zoutelande. een Melkgeit, bij H. MEIJERS, Zandvjk bij Veere. keur uit 9, by P. KASSE, Lammeren- burg, Koudekerk e. twee IV, jarige Vaarzen drachtige Zeug, bij C. Meliskerke. en een DE KORTE, een Kalfvaars, op de rek., en een zwart Merrieveulen, bij F. DE WITTE, te Zoutelande. Met Mei of half Mei benoodigd, zelfstandig kunnende wer ken, hoog loon, bij P. VAN DER MEULEN, Domburg. Van stonden aan geviaagd, niet beneden de 30 jaar, bij JAC. VAN KEULEN, Vrouwepolder (Oostwatering.) Met Mei eene M e i tl benoodigd, bij C. WILLEMSE, te Sint Laurens. Aan hetzelfde adreseen flinke Karnhond te koop. Met Mei benoodigd, by A. CORNELISSE, M i d- d e 1 b u r gSegeersweg. benoodigd, bij J. KODDE, West-Souburg„Tryton". STOOMBOOT T E L E O B A A April. Van Rotterdam dagelijks (behalve Maan dag) a'morg. 7.uurvan. Antwerpen dagelijks (behalve Maand ïg) 's morg. 7.— u, Sto mbootdienst op de Wester-Schelde. WALZOORDEN- HANBWEERT. 1 Mei tot en met 30 September. West-Europeesche of Spooitjjd. Dagelyks. VanWalsoorden naarHans- weert voorir. 5,45, 8,45* 11,50, nam. 3,25. Van Harsweert nan Walsoorden voorm. 8,08*, 11,01, nam. 2,38, 5,38. Op deze reizen worden g e t n gos- deren en vee vervoerd. Stoombootdienit „SCHELDE' April. Vrijd.27 8,— 11,— Zond. 29 8,— 11,— Zater.28 8,30 11,— Maan.3010,— 12,— (Hot eerste getal achter een datum is afvaart van Zierikzee het tweede getal is afvaart van Rotterdam). VLISSINGEN. MIDDELB. April, v. Viiss. 7,30 Mei. v. Vliss. ROTTERDAM. v. Midd. v. Rott 8,45 Vrydag 27 Zaterdag 28 7,30 8,45 Maandag 30 8,45 7,30- 8,45 7,30 8,45 7,30 8,45 7,30 8,45 7,30 8,45 7,30 8,45 v. Midd. v. Rott. 8,45 8,45 8,45 8,45 Dinsdag 1 WoeDsdag 2 Donderdag 3 Vrydag 4 Zaterdag 5 Maandag 7 Dinsdag 8 Woensdag 9 Donderdag 10 Vrijdag 11 8,45 Zaterdag 12 7,30 8,45 8,45 Daarna dagelyks van Vlissingen 7,30 van Middelburg 8,45 j van Rotterdam 9,45. *s Zondags geen dienst. SPOORBOOT MIDDELBURG—ZIERIKZEE. April. Van Middelburg. Van Zierikzee. Vryd.27 7,30' Vryd. 27 3, Zater. 28 7,30 Zater. 28 3, Zond. 29 7,30 Zond.29 8, Maan. 30 7,30 Maan. 30 3,- Mei. Van Middelburg dagelyks, alleen 's morgens, 7,30. En vanaf 26 Mei, ook 's middags, 4,30. Van Zierikzee. Dins. 1 3,- Dond. 17 2,- Woen 2 3,- Vryd. ld 3,- Dond. 3 3,- Zater. 19 3,- Viijd. 4 3- Zond. 20 3,- Zater. 5 3,- Maan. 21 3,- Zond. 6 3- Dins. 22 3,- Maan. 7 3,- Woen 23 3,- Dins. 8 3,- Dond. 24 3- Woen 9 3,- Vryd.25 1,30 Dond. 10 3,- Za er.26 7,30 3,— Vryd. 11 3, Zond. 27 7,30 3,- Zater. 12 3,— Maan. 28 7,30 3, Zond. 13 3- Dins. 29 7,30 3, Maan. 14 3- Woen 30 7,30 3, Dins. '15 3,- Dond. 31 6,30 3,- Woen 16 1- JproninciaLe Otoombcotiïienst op iir HWtcr*-öct)flöf Van 1 APRIL tot en met 31 OCTOBER 1906. West-Europeesohe of Spoortyd. D a g e 1 ij k i Van YLissingen naar Breskens vm. 5,— 7,30 9,30 vm. 11,50a) i) nm. 3,23$) en 6,10c) Breskens Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,15a) 3,50p) 6,40. Neuzen Vlissingen 5,— 7,30<f)c) 10,25 nm. 1,55a) en 4,45. Vlissingen Neuzen 6,10 9,c) ll,50a)6>3,23 6,10c)/) Van Borssele d en fvertrekken de booten ongeveer 80 minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen. Woensdag, v. Neuzen n. Hoedekenskerke vm. 7,50. v. Hoedekenskerke n. Neuzen vm. 8 30 a) Deze reizen worden des Zondags niet gemaakt. b) Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. c) By vertraging van trein 6,04 wachten de booten Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 20 minuten Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des Woensdags niet gemaakt; D ze boot legt te Borsseleo alleen op de Weekdagen van 16 April tot en met 31 Aug. Op deze uv.en worden geen goederen verboerd. d) 9) Druk Wed. 8. J. De longe-Verwest - Goes.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 4