Aanbestedingen. Openbare Verknopingen. Afloop ïerkoopingen enz. eerste voldoet het gebouw aan de eischen ook bij splitsing der examens2e biedt het gebouw voldoende ruimte in de eerste jaren en 3e bestaat er kans dat het ge bouw door de autoriteiten zal worden af gekeurd De heer Gratama meent dat reeds in 1901 is gezegd dat het gebouw zeu af gekeurd zijn, en wat de ruimte betreft dient ook gevraagd hoeveel leerlingen van buiten er op die school gaan. De heer v. d. Harst zegt niet gezegd te hebben dat het gebouw is afgekeurd, maar dat den inspecteur bij een conferentie ten raadhuize een nieuwe burger-avond school in uitzicht is gesteld. De voorzitter antwoordt den heer DeVeer dat van afkeuren hem niets is bekend en wat aangaat de ruimte enz. daar is nooit eenige klacht van ingekomen. De heer Gratama zegt dat de heer De Groot hem nooit heeft gezegd noch in de commissie, noch persoonlijk dat de school niet deugt. Bij gebrek aan ruimte moeten de jongelui uit andere gemeenten er dan maar af. De heer De Veer is niet tevreden met het antwoord van B. en W. Daarin zeggen zij toch dat er nooit eenige klacht is inge komen, maar dat is niet genoeg. Wensc.he- lijk ware dat door hen ernstig wordt onder zocht of het mogelijk is dat de heer De Groot de school in de toekomst afkeuren zou en of de ruimte, ook bij wering van jongelui van buiten, in de toekomst vol doende zal zijn. De heer De Groot heeft een bedreiging geuit en zou derhalve later de gemeente hierop kunnen aanspreken. Spr. acht 't in dit geval voorzichtiger en voor degemeenteprofijtelijker de Ambachts school subsidie te geven. De voorzitter zegt geen andere inlich tingen te kunnen geven dan hij gaf. Mocht de raad de inlichtingen wenschen, dan kan zij de commissie van toezicht uitnoodigen om op de drie vragen te antwoorden en intusschen de behandeling van het tegen woordig voorstel aanhouden. De heer De Veer doet alsnu een voorstel in dien zin. Op verzoek van den heer Tak voegt hij er nog aan toe de vraag of, als de lèerlingen van buiten geweerd worden, er ruimte genoeg is. De heer Tak merkt nog op, dat't Bestuur der Ambachtsschool niet schijnt te begrij pen wat de commissie wilzij willen niet f 1500 gubsidieeren, maar dit bedrag bij het andere doen, dus te vermeerderen. De heer v. d. Harst zegt dat het Bestuur dat begrijpt. Het voorstel van den heer De Veer wordt alsnu aangenomen met algem. stemmen. De heer Schorer zegt dat er van het begin af aan in de kwestie der Ambacht school iets duistere is geweest voor hem, n.m. dat indien de subsidie niet wordt verleeüd, de ambaohtsckool ophoudt te bestaan. Spr. kan zich voorstellen dat het bestuur zijn best doel de subsidie te krijgen, maar wat bedoelt het bestuur dan met die tegenstelling alles of niets. Zou dan werkelijk de school ophouden te bestaan en kan er dan met de bestaande school niet worden doorgegaan zooals thans nog gebeurt De heer v, d. Harst zegt dat vooral de uitbreiding van den timmerwinkel het subsidie noodzakelijk heeft gemaakthij wil ook deze zaak in 't bestuur ter sprake brengen en in een volgende vergadering van antwoord dienen. Maar het bestuur kan de zedelijke verplichting, die hij op zich neemt bij het aannemen van leer lingen, om ze na drie jaar voldoende be kwaam af te leveren, niet op zich nemen. De heer Gratama vraagt hoe de toe stand is op de smederij. Als die goed is, kon men de jongelui daar het onderwijs doen genieten. De heer Van der Harst zegt dat het bestuur met een enkel vak niet wenscht door te gaan. Het voorstel wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Voorstel van B. en W. betreffende de door den Raad in zijne vergadering van 5 Juli 1905 vastgestelde verordening op de heffing van schoolgeld op de lagere scholen. Hierbij is overgzlegd een schrijven van B. en W. waarin zij voorstellen de ver ordening die Z.Ex, de minister niet goed keurde, onveranderd weder ter goedkeu ring op te zenden. De commissie van finantiën vereenigt zich met dit voorstel. De heer v. Teylingen zegt dat de Mi nister gelijk heeft, dat deze verordening in strijd is met de wet, hij geeft in over weging de zaak te behandelen, daar dit anders toch later zal moeten gebeuren. De voorzitter zegt, dat als de lieer Van Teylingen geen voldoenden drang heeft een voorstel in dien geest te doen, hij hem aanraadt met B. en W. mede te gaan. De heer v. Teylingen zegt dat art. 5 niet aansluit aan de wetde heer Fruin gelooft van wel. Het voorstel van B. en W. wordt hierop aangenomen met 13 tegen 3 stemmen, die der heeren De Rijcke, Gratama en Van Teylingen. Daarna wordt de vergadering gesloten. Middelburg. Naar aanleiding van een verzoek van het hoofdbestuur van den Ned. Bond van den Handeldrijvenden Mid denstandj om het oordeel te vernemen van de vereeniging Handelsbelang alhier in zake de reorganisatie van de Kamers van koophandel voor wat betreftle den in vloed der kleinhandelaren en andere mid denstanders op de samenstelling der hui dige Kamers van Koophandel, 2e de wenschelijkheid van het instellen eener tweede Kamer voor den middenstand en 3e de eischen te stellen voor het kiezer schap, is op de laatst gehouden verga dering dier Vereeniging besloten het vol gende als antwoord te melden: „Hoewel ten onzent de invïfced van hen die tot den middenstand gerekend mogen worden te behooren (wat het aantal betreft) tenge volge kon hebben dat groothandel en industrie karig vertegenwoordiging von den, is toch de practijk zoowel door het niet gebruik maken van het kiesrecht als door andere factoren dat de mannen van het ambacht en klein bedrijf in den regel niet tot lid der Kamer worden geko zen. Hoewel niet kan worden beweerd dat door onze Kamer van Koophandel niet op de belangen van kleinhandel en am bacht wordt acht gegeven, vooral wan neer door onze Vereeniging daarop hare aandacht wordt gevestigd zoo is een meer in liet algemeen letten op de eigen aardige behoeften van den middenstand allicht te wachten, wanneer het ambacht en de nering zich voor die kamer meer interreert, en ook de vertegenwoordigers er van zich meer of minder talrijk kun nen doen hooren. Vermoedelijk dat het ontwaken en organiseeren der midden standen hiertoe vruchtbaar werkzaam wordt, en daardoor de in punt 11 genoemde „Kamers voor den middenstand" ten onzent overbodig zouden te achten zijn. Wat aangaat het kiesrecht, zoo is de Vereeni ging van oordeel dat de plaatsing op de kiezerslijst ambtshalve behoorde te ge schieden, en daarvoor werd gesteld liet aangeslagen zijn in de bedrijfsbelasting, in plaats van het huidige kiezer te ziju voor den gemeenteraad. De termijn van invoer ng, thans gesteld op 12 maanden, zag de vereeniging gaarne gehandhaafd". Door de vereeniging van Beetworlcl- suikerfabrikanten in Nederland is aan liet Provinciaal Watersnood-Comité te Mid delburg f5000 geschonken. Middelburg. Voor het 2e gedeelte ad f loO.OOO van de geldleening van ten hoogste f 245,000 ten laste der Provincie Zeeland werd voor de volgende bedragen ingeschreven 1'100,000, tegen den aangeboden koers van 98 f 100,000, koers 98,51 f 100,000, koers 983/« f50,000, koers 97 f 50,000, koers 97'/4 f 25,000, koers 96 f25,000, koers 9s3/< %;f 15,000, 99 f 10,000, koers 97 f 10,000, koers 98%; f2000 koers 100 Uit Zeeland waren ingekomen eene in schrijving van den heer J. Siegers, Vlis- siDgen voor 20 obligaties, 10 tegen den koers van 98 en 10 tegen eene van 97 en eene inschrijving van den heer L. v. Waesberge Janssens, Hulst, voor f25,000 tegen 96 Goes. De heer J. R. van Beek, di recteur van het telegraafkantoor alhier, is weder benoemd tot lid van de Commis sie voor het telegraafexamen voor candi- daat-commiezen der Posterijen en Telegra fie, welk examen 3 Mei a.s. zal aanvangen. Met ingang van 1 Mei worden de telegraafkantoren te Bruinisse en Zierikze» mede voor den rijkstelegraafdienst open gesteld. Vlissingen. De werklieden der fabriek „De Schelde" hebben, gelijk wij gisteren reeds meldden (met 775 tegen 294 van de 1085 stemmen w. o. 16 blanco's) het voorstel der directie betreffende arbeids duur en uurloon verworpen. Ellewoudsdijk. Voor de betrekking van waterbouwkundig ambtenaar alhier hebben zich 14 sollicitanten aangemeld. De strenge vorst van de verloopen nachten heeft op de Over-Veluwe heel wat schade aan de vruchtboomen, die in vollen bloei stonden, gebracht. Ook de aardappelen en vooral de groenten hebben veel geleden. Voor de boeren en tuinlui is dit een zware slag, want weken zijn er noodig, voor deze vruchten weer eenigs- zins op verhaal kunnen komen. In de gisteren gehouden vergadering van de Vereeniging voor Evenredige Ver tegenwoordiging zijn de aftredende be stuursleden v. Gilse, v. Aalten, v. Bylandt, v. Koetsveld, Michiels, Nolens en v. d. Borch herkozen. Tijdens de afwezigheid der moeder zette een 5-jarig meisje te Rotterdam in de ouderlijke woning een stoof tegen een met water gevulde waschtobbe, klom daarop, viel voorover in de tobbe en toen de moeder thuis kwam, vond zij haar dochtertje op het hoofd daarin staan. Het kind bleek reeds verdronken. Het gebeente van Paul Jones, den eersten Amerikaanschen admiraal, wiens naam bij ons als Pauwel Jonas nog voort leeft in den volksmond, is gisteren te Annapolis bijgezet. President Roosevelt, de ministers, de Fransche gezant woonden o. m. de plechtigheid bij en de eerste en dé laatste hielden toespraken, waarbij de vriendschap tusschen Frankrijk en Ame rika bezongen werd. Men zegt, dat koning Eduard den wensch te kennen heeft gegeven bij zijn bezoek aan Napels ook den Vesuvius te bestijgen. De spoor is tot aan het obser vatorium hersteld met den eersten trein hebben den hertog en hertogin van Aosta den berg bestegen. Het geschil tusschen Turkije met Engeland en Egypte over Akaba schijnt koe langer hoe ernstiger te worden. Egypte heeft troepen bijeengetrokken om het ka naal, teneinde deze zoo noodig ten spoe digste te kunnen inschepen en de com mandant te Akaba heeft bevel gekregen zich te houden aan de oude grens. Onders hands tracht de Khedive door persoon lijke tusschenkomst by den Sultan de Porte tot toegeven te bewerken, maar deze schijnt niet geneigd het tot dusver ingenomen standpunt te verlaten. (Zie Telegrrmmen.) Een commissie, uit Chineesche offi cieren bestaande, heeft eenbezoekgebracht aan de Italiaansche wapenfabrieken en kanongieterijen met 't oog op de a.s. nieuwe bewapening van het Hemelsche Rijk. Majoor Wangermée, die twee jaar geleden Britsch Ugunda bereisde, zegt, dat deze kolonie, die zulk een schoone toekomst tegemoet ging, door de slaapziekte volko men ontvolkt wordt. In 1904 schatte men 't aantal aan deze ziekte overledenen reeds op 275,000 van de 400,000 inwoners. Van de 30,000 krijgsgevangen Fran sche soldaten die in den oorlog van 1870/71 te Mainz ondergebracht waren, zijn er 989 gestorven en op het kerkhof daar begra ven. Volgens een overeenkomst met de Fransche regeering, zal hun gebeente nu opgegraven, verzameld en in twee groote graven opnieuw ter aardé besteld worden. Te Bombay heeft men nagegaan, in hoever vliegen en muggen de pest van ratten op andere dieren kunnen overbren gen. In een lokaal, waar een aan pest gestorven rat was gevonden, werden dieren geplaatst, die voor de heft door metaalglas beschut werden tegen den sleek van insec ten. Deze laatste bleven1 gezond, terwijl de andere aan pest stierven. Dezelfde uitkomst kreeg men in een huis, waarin pestlijders hadden gelegen en waar ook een aan pest gestorven rat was gevonden. Ook hier bleven de dieren,die door metaal gaas beschermd waren, gezond, terwijl de anderen stierven. Uit deze proefnemingen blijkt dus, dat door vliegen en muggen de pest van de ratten op andere dieren kan worden overgebracht. Een correspondent van een Engelsch blad vertelt bijzondei heden van de gods dienstige opwinding te Penygroes, een dorp op eenige uren afstands van Llanelly in Wales. Het is een zware aanval van godsdienstwaanzin. Deze uitbarsting heeft eene zekere Sarah Jones, een vrouw van middelbaren leeftijd, tot middelpunt. Zij beweert, dat zij zieken geneest en dooden opwekt, duivelen uitwerpt enz. De cor respondent heeft in haar huis een midder nacht-bijeenkomst bijgewoond. Voor den haard lag ze uitgestrekt, hall' bewusteloos, naar 't scheen. Dan begon ze te snikken en te gillen en God aan te roepen om tot haar te komen. Vervolgens stond ze op, strekte de armen uit en viel dan weer met een schellen kreet op den grond. Daar bleef ze liggen, snikkende en al maar om God roepende. Het heelc dorp is iu op winding. Er zijn menschen die de heele vorige week slechts op water en brood hebben geleefd. En vad overal uit den omtrek stormt het bedevaartgangers naar Penygroes. In de kerken gaat 't ook vreemd toe. Een geregelden dienst houdt men daar in de buurt niet. Als de geest getuigt, begint men te bidden of te gillen, te profeteeren of te zingen, verschillende liederen door elkaar. Vrouw Jones woont som» zoo'n dienst bij en neemt ijverig aan de handelingen deel, biddende voor zon daars, die zij met name noemt. En dat duurt uren en uren aaneen. N. v. N. Behandeling der zijdewormen. Deze wormen of rupsen komen in de maand Mei uit de eieren. De eieren legt men op een zuiver stuk papier het oude papier verwijdert men nadat de wormen zijn uitgekomen. Het voedsel der zijde wormen bestaat uit bladen van den moer bezieboom, voornamelijk van den witten moerbezie. De bladen moeten iederen dag van den steel ontdaan worden en goed afgedroogd op de wormen gelegd worden. Zijn de wormen nog klein, dan kan men ze om den anderen dag schoonmaken, later doet men dit dagelijks. Nooit moet men de bladeren vochtig geven, anders loopen de wormen zeer groot gevaat' té sterven. Veertig dagen lang groeien de wormen, gedurende welken tijd ze viermaal ver vellen. De eerste vervelling geschiedt na Verloop van tien, de tweede na elf, dé derde na negen en de laatste na zeven dagen. Na de 40 dagen legge men peperhuisjes rond het blad of den bak, waarop ze liggen. Hierin kruipen dan de wormen om zich n.l. in te spinnen. Indien nu de zijdeworm de opening dicht gemaakt heeft, zette men deze peperhuisjes recht op naast elkander in bakjes of in daartoe gesponnen vier kantjes van draad. Onder dit spinnen ver loopen er nog 13 dagen, waarna men de cocons kan afhaspelen. Voor het gemak kan men er den datum opzetten van den dag, waarop de worm is begonnen te spinnen. De zoogenaamde wol of vlaszijdo, welke rond de cocon is, moet men eerst afplukken, totdat men den goeden draad heeft gevon den legge de cocon in een kopje met lauw water (in heet water sterft de pop) dan breekt de draad niet en de zyde wordt glad en glimmend: droog afgesponnen, breekt de draad en de zijde is golvend en dof: haspelt men ze te laat, dan komt de mot er in en de zijde is bedorven. De motten blijven onderling nog eenige dagen leven, ▼liegen en eten niet, leggen wel honderden eieren, waarna ze afstervenmen beware de eieren in een doosje op een plaats, waar ze niet kunnen bevriezenook mogen ze niet te warm liggen, daar ze anders vroeger dan Mei uitkomen, alvorens de moerbeziën- bladeren ontspruiten. De moerbezieboom toch kan in een koud voorjaar later dan wel anders uitbotten. In zulk een geval echter kan men de zijdewormen voorloopig met kropsalade in het leven behouden, welk voedsel op den duur echter veel te water achtig is. Zaterdag 28 April. Wissenkerke. Verbetering en on derhoud der werken aan den Anna Friso- polder 10 uur in de Directiekeet. Bestek a 60 cent bij dhr. G. L. v. d. Heijds. Aanwijzing 21 April 4 uur en 24 April 8 uur. Maandag 30 April. Vlissingen, door het bestuur der Chr. School 8 uur in Elim de vergrooting der school Palingstraat. Aanwijzing 21 April 10 uur. Inl. J. Loois. Bestek 4 f 1 bij Mestdagh. Dinsdag 1 Mei. Stavenisse. Gem. huis 11 u.onder houdswerken tot 30 April 1907 aan de waterkeering van den Oud-Kempenshofstede polder. Raming f9370.21s. Aanw. 24 en 27 April. Inl. C. M. P. W, Hanssens, seer.-ontv. St. Annaland. Gem. huis 11 u.het maken van een nieuwen zeedijk in de doorbraak der waterkeering van den cal. Suzanna-polder. Aanw. 24 en 27 April. Inl. J. Polderman, secr.-ontr. Woensdag 2 Mei. Middelburg. Prov. bestuur 11 u. het opruimen van een gebroken en het maken van een nieuwen dukdalf met bij- behoorende werken in de buitenhaven van het kanaal door Walcheren te Vlissingen. Raming f 5500 vernieuwen en onderhoud verfwerk van kunstwerken, aanlegplaatsen, gebouwen en verdere inrichtingen, behoo- rende bij het kanaal door Walcheren, in twee perceelen, gedurende 1906 en '07. Raming le perceel f 5660 2e perceel f1140 Inl. hoefding.-dir. Bekaar, Middelburg, arr.-ing. Bruyvesleyn, VliasingeD, en de opz. Vroeg en Seholtens, resp. te Vlizsingen en Middelburg. Donderdag 3 Mei. Zieri.kzee, half 1 door het Water- schap Schouwen, bestek no. 235: maken van belangrijke zinkwerken aan den voor oever van Keudekerkebestek no. 324 maken van een slraudglooiïng van ge wapend beton aan de duinen van het Noorderstrand van Schouwen, ter opper vlakte van vijf duizend M2bestek uo. 326 maken van dijksherstelliugën en dijks- ophoogiDgen in de diverse distrieten van het Waterschap. 1 en 2 Mei van 104 uur aanwijzing. Vrijdag 4 Mei. Hoofdplaat. Gem. huis 2 u.het verleggen en vernieuwen der keibestratiDg in de kom dier gemeente met bijlevering van de daartoe benoodigde keien. Aanw. 27 April. Inl. E. A. Pateer, secr. Zaterdag 5 Mei. Kruiningen, door dhr. le Clercq 3 uur in de Korenbeurs, het bouwen van een landbouwerswoonhuis met bijbehoo- rende werken. Oostdijk, Sinke. Rilland, bij Rottier 12 u., de wer ken tot verzwaring en verhooging van den zeedijk van den Reigersbergschenpolder met bijkomende werken en levering in 2 per ceelen. Woensdag 9 Mei. Burgh. Gem. Huis 11 u.onderhouds werken tot 30 April 1907 voor de water keering van den cal. Burgh- en Westland- polder. Raming f'5351.22. Aanw. 2 en 5 Mei. Inl. W. Boot Wz, secr-ontv. Zaterdag 12 Mei. Hoedekenskerke, 2 uur in het gemeentehuis door het bestuur van het waterschap Hoedekenskerke levering en lossing van steen, palen, rijs, haringband, enz. Biljetten dhr. C. Boonman, Kwaden- damme. Vrijdag 27 April. Middelburg, door not. Hosang 10 uur bij L. Koole op Molenzieht, inspan als 1 zweetvosmerrie 18 jaar, 1 zwarte ruin 9 jaar, 6 ba&tg. melkkoeien, 1 vaars oud 20 maanden, 1 halfjarige vaars, kweekkalf, 4 loopvarkens, 30 kippen, 2 kalkoenen, 1 veerwagen, drielingmenwagen, melkkar op veeren, driewielskar, ploeg, wagenzeil, landbouw-, melk- en zoldergereedschap, 3 veeren bedden met toebehooren, huisraad. Zaterdag 28 April. Middelburg, 10 uur op het terrein van de Volharding, door deurw. Kouion houtveiling. V1 a k e3 uur stationskoffiehuis, 46110 c.A. weiland en uitweg door not. Muloek Houwer. Dinsdag 1 Mei. Vrouwepolder, door not. Verhulst 10 uur bij P. Geerss inspan als1 wit ruinpaard 10 jaar, 1 schimmel ruinpaard 17 jaar3 melkkoeien, 3 twee-jarige vaarzen, 1 stier oud 15 maanden, 4 kweek- kalvers6 kippen, 2 menwagens met toebehooren, driewielskar, landbouwge reedschap, inboedel snz. Woensdag 2 Mei. R i 11 h e m hof Welzinge door not. Hosang 10 uur 2 vos merries 15 en 2 jaar, 1 bruine merrie 13 jaar, '7 melkkoeien, 6 kalfdragendo vaarzen, 2 vette vaarzen, 2 tweejarige, 5 anderhalf en tweejarige, 5 jarige, 5 kweekkalvers, 3 schapen met lammers, 2 vette varkens, veerwagen, 2 menwagens met ijzeren assen en toebe hooren, 80 kippen, 2 driewielskarren, maaimaehine (Albion), landbouw-, melkers- en zoldei-gereedschappen, mutsaards, paar- denwant, inboedel. Heinkenszaud, half 1 door deurw. Hollmann en Verhoek bij de Wispelaere meubels, beeren bed met toebehooren, 16 kippen en haan, kippenren, kippenhok, arbeidersgereedschap. Nisse, 11 uur door deurw. Hollmann en Verhoek bij de Blaeij 2 bruine ruin- paarden 13 en 1 jaar, 1 vos ruin 3 jaar, Stavenisse. Bij de gisteren gehouden aanbesteding van de herstelling en ver nieuwing der gewone werken aan het wat. Stavenisse (raming f 1620,38) hadden inge schreven: P. Moerland, Stavenisse, f 1586; L. van de Velde, Bruinisse, f 1598C. Dorst Az., Stavenisse, f 1618,50 C. Bolier, Bruinisse, f 1640 P. Besuijen, Eikerzee, f 1728en J. Duijnhouwer, Scherpenisse, f 1786. Aan den laagsten inschrijver gegund TELEGRAMMEN. Middelburg. Heden Donderdag werden 6 vrouwelijke candidaten geëxamineerd. Afgewezen 3. Toegelaten de damesF. Butler te Biezelinge, J. van Leussen te Goes, E. C. v/d Schraaf teSt.-Maartensdijk. Westkapelle. Heden Donderdag is de stoomtram „Walcheren" op het traject W estkapelleAagtekerke gederailleerd. Er hadden geen persoonlyke ongelukken plaats. lerseke. De twaalfjarige Cornells van der Kuijl geraakte, terwyl hy naast een boerenwagen liep met een zijner voeten onder de wielen daarvan. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen, die constateerde dat de voet bijna geheel ver brijzeld was. lerseke. Woensdagnamiddag geraakte in deze gemeente de petroleumwagen van „de Automaat'' te Hansweert in eene diepe sloot tengevolge van het schrikken van het paard Deerlijk gewond werd de voerman op het droge gebracht, ter wijl een massa petroleum verloren ging. Ook de wagen werd erg gehavend. 's-Gravenhage. Benoemd tot haven meester aan het Noord-Hollandsch kanaal te Nieuwediep dhr. J. Robijn, havenmeester aan het kanaal door Zuid-Beveland, ter vervanging van dhr. W. Bakker Wzn., die op zijn verzoek eervol ontslagen is. Amsterdam. Aan 't dagblad De Te legraaf wordt particulier uit Londen ge seind Bericht wordt dat Generaal French order ontving de eerste legerdivisie te Aldershot te mobiliseeren, naar men be weert voor Natal. Misschien echter ooit voor Egypte dewijl de verhouding tot Turkije zeer gespannen is. De Belfaster en Niskilling dragonders hebben bevel ontvangen zich naar Egypte inteschepen wijl de Sultan zieh hardnekkig toont tegenover Egypte. San Francisco, 25 April. De aard schok hier waargenomen te 3.15 namidd. duurde bijna drie minuten en veroorzaakte een ontzettende opschudding; de piuren der verbrande gebouwen stortten in. SCHÓïï WÖ ft. Domburg, 30 April. Aagtekerke, 1 Mei. Hoedekenskerke, 2 Mei. Krabbend ij ke, Donderdag 3 Mei. Kattend ij ke, 3 Mei. 'sHeer Abtskerke, 5 Mei. Oostkapelle, 8 Mei. Borssele, 9 Mei. B UIIG ERL IJ KE STAND. Van 2125 April. VLISSINGEN. Getrouwd: P. G. Pieters, jm. 27 j. en A. R. Bollen, jd. 23 j.G. L. Oostinga, jm. 28 j. en L. P. L. Sytov, jd. 23 j. B e v a 11 e n J. A. G. Martens, geb. Reijgersberg (z. en d. tweel.)W. Ale- wijnse, geb. Drever, d.C. Rietbergen, geb. de Smit, d.<| M. G. Milot, geb. Gillissen Verschage, z.H. B. J. Wilt- hagen, geb. Smits, z. Overleden: A. J. Bos, man van A. M. L. ten Haken, 76 j.W. J. Ardewijn, z. 5 j.I Marys, z. 3 j. Marktberichten, MIDDELBURG, 26 April. Ter Graanmarkt van heden (Donderdag) bestond de aanvoer bijna uitsluitend uit Tarwe, die tot onveranderde prijzen sle pende verkocht werd. Overigens als no teering. Men besteedde voorjarige tarwe f0, 4 f0,nieuwe tarwe f7,20 4 f7,30; jarige rogge f 0,4 f 0,nieuwe rogge t 0,4 f 0,wintergerst f 0,4 f 0, nieuwe zomergerst f 0,4 f 0,— haver f 0 4 f0,paardeboonen f8,25 4 8,50 tuin- boonen f 0,4 f 0,witteboonen gelezen f 16,50 4 f 16,75 ongelezen f 41 ronde bruine boonen f 11,25 4f 11,50; lange dito f 10.4 f 10,25"; groene erwten f 0, 4 f0,nieuwe kroouerwten f8,25 a f8,50; koolzaad f0,4 f 0,-karwijzaad per 50 K.G. f—a f— Alles per H.L. Opgaaf v. d. marktzetters, handelaren. Boter f 0,62 4 f 0,66 per '/i kilo. Eieren f3.per 100 stuks. Opgaaf v. d. Zeeuwsche Landb. Maatseh. Boter f 0,625 a f0,675 per '/2 kilo. Eieren f3.per 100 stuks.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 3