Westlandsche Hypotheekbank Hel „PacM" Orgel Lijders aan Maagpijn Schoonmaak TT hii ia Ludboavzadu J. HUIJSMANS Meekrap-wijn lï Perceelen 3.3860 Hectaren BOUWLAND kapitalen Boereninspan een Huis, Schuur en Tuin, Postzegels «ooi verzamelingen Crediet-Vereeniging. W Grijpskerke. Mimi AuMiig HUWELIJKSKAARTEN *s» H.H. Landbouwers. GRANEN. RISSEEUW DRONKERS - Handel in Bouwmaterialen - een makke Ponneij met Tuig Woensdag 25 April 1906, te koop aug. van de velde, Koorts. - Binnenkoorts. DAGBOEK "W". IDE SCHRIffWER schouwing Wegen en Voetpaden. Magazijn „Groenendraak". f 62 Nieuwe Zwarte Lakens Nienwe Zwarte Pilows Nieuwe Zwarte Fr. Mérinossen JAKKEN 'enToKHN. J. TH. PILAAR - GOES tfTkoop puike ronde Bruine Boonen te koop te "koop 5 PERCEELEN en 10 Merrie's, A. S. J. DEKKER, Goes. D. J. VAN DER HAVE „Huwelijks^ Feesten". Zwart Hemdrokkengoed, Beddenkleeden, Bedden tij ken. Zetter=Drukker, 090009000 Het beste adres voor Manufacturen Is dat van L. E. RIVIERE Groote Markt hoek Gravenstraat Middelburg. 000000009 Lange Houtstraat ÏO. AMSTERDAM Damrak 92. te koop aanbieden De V E R K O O PIN G van den voor den heer J. WESTSTRATE te Waarde, zal plaats hebben in de maand JUNI 1906. Fantasie- en Speelkaarten, Gezelschap- en Geduld-Spelen, Amsterdam. Wie zijn Rijwiel wil laten vernieuwen, waarvan het nikkel geroest en het email van het frame af is, vraagt eerst prijsopgaaf bij Hielden onze schoonmaaksters er een op na, dan zoudt ge daarin dit kunnen lezen Aan 'tgebruik van PLE1NES' Zeeppoeder Vetloogmeel en Natrine, dank ik ook weer bij deze schoonmaak de vergemakkelijking en bekorting van mijn arbeid. Geen overmatige krachtsinspanning wordt geëischt. Onschadelijk, onovertroffen zijn die artikelen en wat óók veel zegt, ze zijn buiten gewoon Voordeelig in 't gebruik. Men lette op 't merk „DE DÜIF". lie zich een RIJWIEL wil aanschaffen, vraagt eerst prijsopgaaf van strikt le klas lichtloopende Engelsche Eijwielen. Verder vele andere merken, waaronder zeer goedkoope Te beginnen 27 April a. s. Virginische Reuzen Paarden- tandmais, Zaaiwikken, Suikerpeezaad merk D i p p e W T, Gras-, Klaver- Mangelzaden, enz. MAAS JUNIOR - Korte Noordstraat - 8 OUDE MARKT F VLXSSI1TGB1T. 62 fl/4 Geruit STROOZAKLINNEN, Witte en Gekleurde BEDSPREIEN. CHITSEN DEKENS Beslist lage, maar vaste prijzen. J. J. H U IJ S M A N 8. A. FRANKIN, 800 hos Tarwestroo een IXriml k11eelit 'S-GRAVENHAGE 31 Dec. Gesloten hypotheken Ontvangen aflossingen Uitstaande hypotheken j Reserves -c <B <E -St 5 dividend 1893 431 450,- I 30 492,30 400 957,70 1894 j 1 993 300,— j 180 301,22 1 812 998,78 4' /O 1895 3 549 275,- 694 404,37 2 854 870,63 10 250,- 6 0 1896 4 762 916,20 1 097 821,21 3 665 094,99 13 510,- 6 /O 1897 6 649 622,20 1 799 566,75 4 850 055,45 18 113,73 8 /O 1898 9 306 475,30 2 695 729,68 6 610 745,62 37 602,06 10 1899 12 570 625,30 4 035 362,40 8 535 262,90 55 102,06 12 1900 1 14 093 125,30 4 906 555,99 9 186 569,31 68 268,73 14 /O 1901 16 233 125,30 j 5 841 914,68 10391 210,62 li 87 102,07 16 /o 1902 19 610 550,30 6 950 434,44 12 660 115,86 131 947,10 18 /O 1903 24 309 425,30 8 870 449,66 15 438 975,64 154 697,10 20 "1 /O 1904 30 278 425,30 11 326 759 30 18 951 666,— 231 079,94 22 0 1905 37 841 200,30 14 818 583,17 23 022 617,13 322 748,19 24 0/ 10 De Bank verkoopt 4% pandbrieven in stukken van f 1000, f500, f100, en f50 a 100 ï/i verkrijgbaar bij den Heer L. SCHOUTEN, in Effecten, te 's Gravenpolder, en in andere plaatsen bij Heeren Agenten en Correspondenten. Op aanvrage zijn exemplaren van het verslag over 1905 aan bovenge noemde kantoren gratis verkrijgbaar. De Directie: J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. VAN EE PERS ROIJAARDS. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal Woensdag 25 April 1906, des voor middags om 10 uren, te WESTKAPELLE, in „De Noordster", in het openbaar te WESTKAPELLE, en onder Westkapelle en Zoutelande. De koopers komen aan het gebruik van de Huizen 1 Mei 1907 van het Bouwland October 1909. Breeder omschreven bij plakbiljetten, met inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van den Notaris, te Koudekerke. De Notaris DUMOLEYN te Honte nisse zal, ten verzoeke van den WelEd. Heer F, Hombach te Hulst, op des vóórmiddags ll1/» uuri iQ bet OPENBAAR VERKOOPEN, op de „Mariahoeve", in den in 1897 nieuw bedijkten Koningin-Emmapolder gemeente CHnge allen van Stamboekhouders, ras zwaar Bel gisch Trekpaard, Catalogi zijn op aanvraag gratis ver krijgbaar bij den Notaris en den heer HÓMBACH. Omnibusdiensten te Walsoorden aan de boot van 9 uur naar de „Ma- riahoeve". Notaris L1EBERT. I JU Loop mijn lt> r 111 e n t» J| A. P SNOEP W instrumentmaker I 2 MIDDELBURG. Pi H Geul Zilver Doublé en Nikkel. een Kalfvaars, rekening 8 Juni, en een Jaarling Merriepaard (bruine iier), Belgisch ras, bij P. BOONE Pz., te Arne muiden. is alleen verkrijgbaar bij De Notaris Mr. JAN LOEFF zal in de veiling van 25 April a. s., in „De Noord ster", te WESTKAPELLE, mede te koop aanbieden te Westkapelle, onder den Dijk, ge naamd „Kallo". Terstond te aanvaarden. Kijkdag 24 April 1906. Nots. Mr. JAN LOEFF. Schtrts- en Stemde Melti, enz. CATALOGUS GRATIS. De Kina-Koortsdroppels van Apothe ker BOOM, bereid uit de echte Kinabast, zijn het beste geneesmiddel tegen Koorts, Binnenkoorts, Moeraskoorts en gevatte Koude. 4 Prijs per flacon 60 cent. Overal verkrijgbaar in de Drogist winkels. Te Goes bij Gebr. MULDER te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. te Vlissingen bij S. A. LUITW1ELER te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. AMSTERDAM. Opgericht 1853. Kantoor geopend van 9 uur tot 4 uur. 's Zaterdags van 9 uur tot 2 uur. Verleend credieten Nederlandsche Bank. Neemt gelden h deposito, rente thans 2 De Adviseurs, J. M. KAKEBEEKE. J. J. OCHTMAN. tegen eene rente in verhouding tot het disconto der De Correspondent voor Zuid-Beveiand, H. DRONKERS, kantoorGroote Markt C 60, Goes. Maagkramp, Zuur, Hartwater en slechte Spijsvertering, ook zij, die nergens genezing vonden kunnen gratis en franco bij Firma A. M. BOOM te Arnhem een boekje bekomen met honderden dankbetuigingen van volkomen herstelde Maaglijders uit verschillende steden en dorpen van Nederland. Door bet Maag poeder van Apotheker BOOM zijn duizenden Maaglijders genezen. Dit Maagpoeder is het beste geneesmiddel tegen alle Maagziekten, en het is met goud bekroond te Londen, Amsterdam, Brussel en Parijs. Prijs per doos met 500 Attesten 75 ct. Overal verkrijgbaar in de Dro- gistwinkels. Te Goes bij Gebrs. MULDER. Te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. Te Vlissingen bij S. A. LUITWIELER. Te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. Te Ierseke bij A. M. STEKETEE. Te Hulst bij F. L. VERWILGHEN-Van der HOOFD. Te Axel bjj J. H. VAN LIXHOORN. TeTbolen bjj J. GROENEWEGEN. Oi eral worden wederverkoopers gevraagd door Firma A. TH. BOOM te Arnhem. W. DE SCHRIJVER, SE IS WEG li 182. Concurrentie onmogelijk. RIJWIELHANDEL. KAPELLE bij GOES. VOOR LEVERING AAN Solide bediening. Billijke prijzen. Goede kwaliteiten. in Wijnen en Gedistelleenl MIDDELBURG. in diverse modellen, spoedig en goedkoop. Boekdr. R. M. SMITS, Dam - K. Delft G 2 - Middelburg. Voorradig de allernieuwste gebloemde zijden Dassen, Vitrage voor Gordijnen in alle breedten, gestreepte Karpetten in alle lengten en breedten, gestreepte Deur kleedjes van af 30 cent, roode Boenwas 10, witte Boenwas 11 cent per blikken bus, fleschjes roode Boenwas van 5 cent, Poetspomade 2'h cent, Koffiezakken 3 en 4 cent, groote zachte Dweilen 10 cent. Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS. Alle soorten gemalen en ongemalen BRUINMEEL voor magerejvarkens a f 3.15 per Baal. Prima mooie drooge platte Maïs. Bij partijtjes lage prijzen. Monsters en prijzen worden van een en ander gaarne toegezonden. GROOTE MARKT C 60 - GOES Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. J. ONTVANGEN: voor VESTEN, ONDERBUIZEN en ROKKEN. voor BROEKEN en BUIZEN. Aanbevelend, ZUIVERE is voor lijders aan Rheumatiek ver krijgbaar bij Langevorststraat Q 243, GOES. Prijs per heele flesch 2. halve 1.10. KantoorAgnesgang. IDEM IN HnljMtstoii go Merarliteta. Verkoopkantoor der Eerste Zeeuwsche Beton-Steenfabriek. voor de zaai, bij L. GESCHIERE, Biggekerke. TE KOOP GEVRAAGD niet te groot, van 70 of 80 guldeD, zonder gebreken. Brieven letter M, Bureau DE ZEEUW, Goes. een Koe en een Kalfwaars, bij de rekening, bij de Wed. P. P. VER- HAGE Pz., Zoutelande. bij J. DE VISSER Pz., Oostkapelle. Met Mei eene Dienstbode benoodigd. Noordstraat L 188. Met Mei benoodigd, bij J. CIJSOUW, Oost- Souburg. Ter Stoomdrukkerij W. DE JONGE Mz., te Oosterbeek, kan direct geplaatst worden een flinke kennis van kleurendruk strekt tot aan beveling liefst gehuwd. Loon naar bekwaamheid. Druk Firma De Jonge-Verwest Goes.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 4