is Herberg loorister" deftigen Moedel AFBRAAK ee&e partij Scheepsafbraak, Behangselpapier, 11 Advertentiën. DOMBURG. INBOEDEL, Afloop Yerkoopinpn enz. Batterij et KrniietierswMel - et Café ML Fait?, Opneming Wegen en Voetpaden, 11 b.j L. DE BRUIJNE, op Dinsdag 24 April 1906, 2 Woonhuizen met Erven 4 perceelen Bouwterrein 10 perceelen Bouwterrein Meubelen en Huisraad, DE GROOT HONDIUS, Openbare Yerkooping. Openbare Verkooping. verkoopen: iFÊNBiRE VERKOOPING. "VERROTTING van Dat zegt iets 3 Marktberichten, LINDONK, Koudekerke. SCHUUR met TUINGAARD te Westkapelle op het dorp aan de Noordstraat, groot 6 Aren 40 cA. TE KOOP 2 T i 1 "b tjl r 37-s Aanvang 30 April a. s. SPOTGOEDKOOP Dames- en Kinder kousen Kinderkousen Nethemden Heerensokken Firma Wed. J. G. HE/JKAM-MASSEE. Openbare Verknoping TE KOOP v e i' k o o e n Donderdag den 26 April 1906, Keil Perceel VERKOOPEN: de AFBRAAK van de oude Roomsch Katholieke Kerk te Goes, Vloer- en Zolderdelen, geploegde en geschaafde Delen, in verschil lende dikten, Latten, Tengels, Gor dingen en Platen, lang 10 M., zwaar 15 x 17 c.M., 300 vuren en grenen Ribben, 10x10 cM. in verschillende lengten, vuren en eikenh. Leggers, zwaar 25 x 25 c.M., 20 Zolder balken, lang 5 M., zwaar 10 x 25 c.M., Kasten, Bochten, Afheinings- hekken, Kapstokken, Deuren, Ko zijnen, Ramen, Halfslingertrap hoog 3,25 M. breed 0,90 M., Zit- en Voetbanken, Brandhout, Ijzer werk, enz. enz. 1800 Naamsche Tegels, (45 x 45), 200 zwarte en witte marmeren Tegels, (53 x 53), 2000 gewone blauwe Vloerleien, groote partij Pannen en Steen, arduinen Zerken en Stoepen, Dorpels, ijzeren Kruis, lang 3,25 M. en breed 1.60 M., zeer geschikt voor kerk of be graafplaats. VRIJDAG 27 APRIL 1906, twee eikenhouten Kabinetten, mahoniehouten Kastjes en Tafel, BureauBarometer diverse Tafels, 4 Bedden met Toebehooren, Kachel, diverse Stoelen, Lampen, Kastklok, Hanglamp, een stel Porcelein, 5 stuks, koperen Beddenpan, Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk, fHüBSEGTSï, Korte Hooristraat. izer kiezers zouden ij zijn belangrijker zal afhangen of er or het bestuur van n begrijpc de be den aanstaanden vooral de kracht Iet clericale *bloc" e oude demagogie reven worden weer n, en bij de valsche ndige geschiedenis jongste vrijzinnige onwaarheden over De Meester en de erder, een zware vorden. strijd rechtvaardigt Niet om de Regee- igen op de rechten rijzinnige trachten Kamer. „De dure rden in den strijd, eid en voor recht", leden onzer tegen- n den eigen strijd it, w aaraan het k propagandist nog waarheid, zal 't volgend jaar nalate a om het vaderland chadelijken invloed er een beetje ge- dat kinderen in oor den donker gen. Maar j't is meer men zich oe grooter mond tander het tegen- heer H. de Wilde past, voor het ische, vooral zoo taten verkiezing, NO. de Geref. kerken no. 4, Red. ds. itBrieven naar ■a. Enkele moei- .Bwerk der Geref. door ds. Bakker aa, door ds. W. van ds. Pera te ds. K. van Dijk itaar zijn arbeids- Idem van ds. Voorts tal /ie het Zendings- ■ijve er eens om te Leiden. tmmgen voor een >r Zeeland. u r g. 4 5 1318 796 40 85 69 2 49 113 2 87 98 2 29 74 2 38 203 5 29 93 0 26 139 2 31 79 1 89 48 2 izers. n. op Den Bouw- op Verhage (a.) Ie en blanco. leester. gen. 1 3 4 5 >6 330 262 4 13 251 237 5 15 344 232 9 A 22 118 0 '7 142 225 10 17 19 107 1 19 132 193 4 16 39 55 2 >4 107 97 0 16 16 110 0 f3 1402 1636 35 ers. v. Ockenburg (1.) (a.) en blanco. i. van de Putte, tukken d der Redactie.) leur aande te plaatsen au Woensdag 18 ouden volgens de i van Colijnsplaat dwingeil hebben, ek kei ijk zoo niet. imenschen in hun reoht van billijkheid stellen. Er moest een zinkstuk gezonken worden, waar ge regeld van ouds f 2 per man voor gerekend wordt en er zoo al 100 man voor moeten zijn f 200. Maar als er nu maar 80 man is, en hetzelfde werk gedaan moet worden, is het dan onbillijk, dat dan vooruit gevraagd wordt om f 2,50 voor ieder Dat is dan ook f 2 voor hetzelfde werk. Dus daar komt de aannemer niets aan te kort, of moet dat zweet van den werkman dan altijd in den middenstand zijn zak druipen dat behoeft toch ook niet dunkt mij. Maar de aannemers zijn daarentegen ook beste menschen, want het 2e stuk was het volk zoo goed als voltallig en toen werd er van het volk nergens over gesproken, en ieder ging aan het werk. Maar toen het 's avonds laat klaar was betaalden zij aan den dijk f 2 per man uit en er werd door het volk niets gezegd als enkelen die zeiden het valt niet mee, ik dacht dat het weer f 2,50 zou zijn geweest. Maar voor de rest is er niets 'van gevallen. Maar zonder iets te zeggen is de aannemer zoo braaf geweest den volgenden morgen er nog voor ieder 50 cent bij te doen, dus die man wil ook alles niet hebben. Dus dat is heelemaal geen dwang ge weest maar er zal gerekend zijn de kat komt een graatje toe. Mijnheer de Redacteur, u bij voorbaat dankzeggende voor de plaatsing' teeken ik mij Een Werkman. Colijnsplaat, 19 April 1906. [Hieruit blijkt dat de groote pers over dit incident al heel slecht ingelicht is geweest. Onze conclusie is hiermee ver vallen. Red.] Geachte Redactie Een geestverwant an ons verzocht, naar aanleiding van het berichtje in de iliddel- burgsche Courant omtrent het bezoek van dr. Kuyper aan Utrecht ten huize van dr. Gewin aan prof. dr. H. Visscher om eenige inlichtingen omtrent dit bezoek. Ziehier het antwoord, woordelijk weergegeven. „WelEdele HeerIn antwoord op Uw schrijven diene dat dit bericht een kwaad aardig verzinsel is van het oud-liberale Utrechtselie Dagblad. Dit alleen is waar, dat dr. Kuyper hier in Utrecht geweest is om een der medische hoogleeraren te raadplegen in het belang zijner zieke dochter. En daar mijne huise lijke omstandigheden niet toelieten hem te mijnen huize te ontvangen is hij door dr. Gewin, die een oud huisvriend van hem is, ten eten gevraagd, daar de bewuste medicus hem eerst 's avonds half zes of zeven uur kon wachten. Ziedaar alles. U mag van deze mijne mededeeling een publiek gebruik maken. Hoogachtend, Dr. H. VISSCHER". Groede. Heden Vrijdag werd alhier door het bestuur van het waterschap Groede en Baanst aanbesteed het landwaarts ver lengen van den Westnol (het zoogenaamde Kruishoofd) met het aanleggen van glooi ing van zuilenbazalt op het onverdedigde en het te verlengen deel. Ingeschreven door Jb. la Gasse te Cadzand voor f9975, W. Woittiez te Breskens f9840, J. M. A. van de Sande te Breskens f9819, H. Jan sen te Middelburg f9700, J. Lindenbergh te Wemeldinge f9688, H. Ceulemans te Middelburg f 9616, J. de Bree te Terneuzen f9550, C. J. de Smit te Breskens f9390, Abr. van Male te Schoondijke f9387, W. Dekker te Veere f8720. Middelburg. Donderdag ,werd alhier door het polderbestuur van Walcheren aanbesteeda. het bouwen van twee nieuwe bruggen met gemetselde landhoof- den met al de daartoe gevorderde bouw stoffen en arbeidsloonen in twee perceelen. Ingeschreven werd voor het eerste perceel door de heeren A. van Rooijen, Westka- pelle, Voor f943 en H. Janssen Jzn. al hier f940; voor het tweede perceel had alleen ingeschreven de heer H. J. Keule- mans alhier voor f 1086. b. de uitvoering der gewone onderhouds- en vernieuwings- werken aan de vier wateringen met bij- levering van de _noodige materialen in vijf perceelen. Inschrijvers le perceel, Noord watering, W. Dekker, Yeere, f31,743; J. Brasser, Westkapelle, f30,380 H. Jans sen Jzn. alhier, f30,250 en J. Lindenbergh, Wemeldinge, f29,680; Idem 2e perceel eveneens NoordwateriugW. Dekker, Veere, f6880; J. Brasser alhier f6180; M Meijer, Domburg, f5615 en J. Linden bergh f5495; Idem 3e perceel, Oostwa tering: W. Dekker f9770; J. Linden bergh f9710 J. Hack, Oud-Gastel, f9350 H. Janssen Jzn. f8992 en C. de Wilde, Kattendijke, f8975 idem 4e perceel, Zuid watering: H. J. Keulemans f9685W. Dekker f9090; J. Lindenbergh f8978; D. Bijl, Vlissingen, f8944 en J. B. Koch, Hansweert, f 8850 Idem 5e perceel, West- watering J. B. Koch f15,100; H. J. Keu lemans f14,840; J. Lindenbergh f 14,667 D. Bijl f14,592; C. de Wilde f 14,580; W. Dekker f14,515 en firma Feil Stroo, Vlissingen f13,800. Goes. By de heden gehouden verpach ting van 't recht van visscherij in de Zoete Vest enz. alhier is voorperc. 1 ingeschre ven door P. Schrijver te Goes voor ƒ16 per jaar en voor perc. 2 door Jan Boutens ƒ41, M. Fokke ƒ32 en Lamb. Berks ƒ47,60 Deze perceelen zijn gegund het eerste aan P. Schrijver en het tweede aan Lamb. ,BerkS) beiden te Goes. Goes. Bij de heden ten Raadliuizealhier gehouden verpachting van grond, gelegen aan de westzijde der haven, tusschen twee poorten alhier, is ingeschreven door A. de Beste voor het le perc. 50, het 2e perc. ƒ50, het 3e perc. 25 en het 4e perc 25 per jaar. Deze 4 perceelen werden ver volgens by opbod verpacht en zijn ten slotte gegund als volgtPerc. 1 aan J. Nieuwenhuijzen voor 171; perc. 2 aan J. M. Harinck voor ƒ176; perc. 3 aan J. A- van Heel voor 132perc. 4 idem voor ƒ141 per jaar. TELEGRAMMEN. San Francisco. De laatste berichten van hier luidenNog vier wijken staan in brand. Duizenden welgestelden zijn tot den bedelstaf gebracht. Ook het Golden- gate-park is door het vuur aangetast. Twintig duizend gevluchten verkeeren in levensgevaar. De vlammen dreigen hen zee in te drijven, die drie mijlen van het park verwijderd is. BURGERLIJKE STANB. Van 1820 April. MIDDELBURG. Onder trouwd-.M. van Belzen, 22 j. jm. en W. de Klerk, 23 j. jd.J. Onwijn, 23 j. jm. en M. van Breugel, 22 j. jd.A. Boogaard, 36 j. jm. en M. Kesteloo, 46 j. s M. Moens, 24 j. jm. en L. de Voogd, 23j.jd. A. van der Sluijs, 36 j. jm. en P. C. M. Dockheer, 29 j. jd. Getrouwd: M. J. van de Woestijne, 35 j. jm. en M. Zegers, 38 j. jd. Bevallen: A. M. C. A. Maat geb. Zwollo, d.J. Goedhart geb. Corbijn, d.N. Matthijsse geb. Francke, d. Overleden: H. C. Ten Harmsen van der Beek, 4 d., d.J. Louwerse, 62 j. jm.N. Krello, 14 j., d. GOES. Ondertrouwd: 19, Jacob van Zweden, 38 j. jm. en Adriana Maat, 25 j jd. G e t r o u w d19, Coruelis Simon Hooge- steger, 25 j. jm. en Catharina Maartense, 23 j. jd.Johan Frederik Hendrik August Later, 25 j. jm. en Allegonda Nonnekes, 21 j. jd. Geboren: 18, Izaak, z. v. Izaak de Laat en Hubrina Magdalcna Schipper. Van 13—20 April. IERSEKE. Getrouwd: 19, Jan Cor- nelus Flohil, 37 j. jm. en Santina Adriana van Oeveien, 31 j. jd. ZIERIKZEE, 19 April 1906. Boter f 0,57',2 f 0,60 per pond. Kipeieren f 0,65 k f0,80 de 25 stuks. Kleine Eieren f0,50af0,de 25 stuks. Eendeieren f 1.a f 0,de 25 stuks. St. MAARTENSDIJK, 19 April '06. Nieuwe Tarwe per H.L. f6.a f7. Wintergerst per 100 kilo f0,a f 0, Haver per 100 kilo f8,75 a f0,Paarden- boonen per 80 kilo f 7,75 a f0,Witte BooneD f 12,50 a 114.Bruine Boonen f 8,50 a f 9,50 Kookerwten f 8.k f 9. Ajuin per 60 kilo f0,Aardappelen per 70 kilo fl,50 a f4,25. Waar 't er niet bij staat is de prijs per H.L. THOLEN, 19 April 1906. Tarwe*) f8,25 a f8,75; Haver*) f8. f8,50 Karwei**) f 14.af Rogge f5,75 a f6.Witte Boonen f 13,60 k fBruine Boonen f9.a 19,50; Kleine Erwten f8,50 f8,75; Kroon- erwten f8,25 k f8,50; Gerst*) f7,75 k f 8.Aardappelen f 1,25 £t f 0,en Ajuin f0,60 a f'0, per 100 K.G. per 50 K.G. Waar 't er niet bijstaat is de prijs per H.L. Eieren f2,75 per 100 stuks. Boter f0,55 per 1It K.G. VLISSINGEN, 20 April 1906. Boter fl,25 a fl,40 per kilo. Eieren f3,20 a f3,40 per 104 stuks. 's-Heerenhoek, Gisteren waren op de veemarkt alhier aangevoerd 72 stuks hoornvee, 6 paarden en 5 varkens. De handel was levendig. V Getrouwd P1ETER BREEL en PIETERNELLA VLEESENBEEK die, ook namens hunne familie, dank zeggen voor de ondervonden belangstelling. Middelburg, 20 April 1906. Heden werd ons plotseling door den dood ontnomen, in den ouderdom van 66 jaar en 7 maanden, na een geluk kige echtvereeniging van 42 jaar, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- vader en grootvader P. DRONKERS. Het vertrouwen, dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze smart. Wed. P. DRONKERS De Jonge J. J. DRONKERS. D. DRONKERS— De Groene. WOUTER DRONKERS W. REIJNIERSE geb. Dronkrrs. P. REIJNIERSE. W. DRONKERS. JOH. DRONKERS. H. DRONKERS geb. Kriekaard. Kapelle, 19 April 1906. Voor de vele bewijzen van deel neming gedurende de ziekte en na het overlyden van mijn geliefden Echtgenoot HUGO BRASSER Lz. ondervonden, be tuig ik ook namens mijne kinderen, behuwdkinderen en kleinkind, mijn har- telijken dank. Wed. H. BRASSER-Reijnierse, Koudekerks, April 1906. Predikbeurten Ger. Kerk. Goes. Zondag 22 April. Voorm. half 10 uur Ds. R. J. v. d. Veen. Nam. 2 uurIdem. H. C. Z. 24. Avond 6 uur Lezing. B o r s e I e. Voorm. 9'/2 uur: Ds. Boeijenga, van Arnemuiden. Bediening van het Heilig Avondmaal. Nam. 2 uur Idem. RUIM VOORZIEN VAN Tevens een Sch ildersknecht gevraagd. voor den tijd van 2 jaren i met annexe Inlichtingen te bekomen en inschrij vingsbiljetten inteloveren ten kantore van den Notaris J. HOSANG te Mid delburg vódr of op 1 Mei a. 8. bij I). ADRIAANSE Jz., Smederij en Rijwielhandel, Ganzepoortstraat, Goes. VELDPOST f 3,per jaar, VELDBODE f 1,90 per jaar, met gekleurde platen 1' 2,59 pér jaar, bestelt men bij Dam, bij de Graanbeurs, Middelburg. Tricot Heerenborstrokken en Pantalons in wit en macokleur, in zwart en gekleurd, met dubbel gebreide knieën, hielen en toonen, voor Heeren en Dames, in zwart en. fantasie. des avonds te 8 uur, te Goes, op het „Slot Oostende", voor de heeren W. J. M. Bitter en D. Dekker, ten overstaan van den Notaris JOH. PILAAR, te Goes, van te Goes, aan den Ouden Singel aldaar, en aan het Schipperswegeling, De perceelen zullen tijdig door paaltjes worden aangeduid. 3 Mellisoliapen bij GEBR. VLIEGER, Biggekerke. De Notaris D. C. VAN NIMWEGEN te MIDDELBURG, is voornemens op Dinsdag 24 April 1906, des voormid dags 10 uur, op de hofstede, bewoond door den heer K. DINGEMANSE Az., te GRIJPSKERKE, in het openbaar te 1 vos Merriepaard oud 21 jaar, l vos Merriepaard oud 12 jaar, 1 zwart Mer riepaard oud 7 jaar, 1 vos Merriepaard oud 3 jaar. 8 baatgevende Melkkoeien, 1 3-jarigen Os, 7 21/,-jarige Weivaarzen, 6 l1/,-jarige Vaarzen en Ossen, 4 jaarling Vaarzen, 8 Kweekkalveren, 3 Schapen met Lam meren, 1 Weer (Ram), 2 Varkens, 2 Karn honden, 35 Kippen en Hanen. Marktwagen op veeren, 2 Menwagens met toebehooren, DriewielskarreD, 4 Ploegen, 10 Eggen, Veldgangen, L»ggcr- gang, Molborden, Rolblokken, Handbiok- ken, Sleepdeuren, Voorslepers, Wan molen, Kortmolen, Maaimachine (merk „Albion'*) Kort- en Langtouwen, Reepen, Blokken, Pongers, Geeselstoel met Steen. Paardentuigen, Wagenhuif en Zeilen, Spaden, Schoppen, Zeisen, Rijven, Houweelen, Vorken, Vaten, Tobben, Stamp- en Voederbakken, Kruiwagens, 5 Ladders, Kookfornuis, Karnmolen, Karn,Roomtonnen,Botertobben, Emmers, Schalen, Balans. Partij Hooi, Stroo, Brandhout, droge en groene Mutsaards, Draaihekken, Heul- deelen, Mestputplanken, Stijlen, Horden. alsBedden met toebehooren, Kabinet, Stoelen, Tafels, enz. Alles breeder by biljetten. Op de hofstede wordt geener lei muziek toegelaten en bestaat geene gelegenheid tot stalling. De Notaris J. W. VERHULST zal ver- koopen A Dinsdag 24 en Woensdag 25 April 1906, telkens des voormiddags te 10 uren, vóór het huis Rotterdamsche Kade O 241, te MIDDELBURG, w. o.Eikenhout Kabinet, Zilver-, Buf fet-, Hoek-, Linnen-, Kleer- en Boe kenkasten, Chiffonnières, Salon-, Col- lis-, Uittrek-, Speel- en andere Tafels, Stoelen in verschillende stijlen, Vol- taires, Tête-a-Tète, Sopha's, Canapé's, Consoles, Kamerscherm, Schoorsteen- en Penantspiegels, Gravures, Schilde rijen, Pendules, Klokken, Eikenhouten en andere Ledikanten met ressorts en Matrassen, Veeren Bedden, Waschta- fels en Nachtkasten met en zonder Marmeren Bladen, Ophaal- en Over gordijnen, Boeken in prachtband, Sta tenbijbel, Kroniek van Zeeland, Ax- minster-, Brusselscke- en andere Ta pijten, Karpetten, Linnenpers, Trek- maDgels, Brandkast met vernik keld Slotwerk (VOGEL), The Singer Trap-Naaimachine, Kachels, Tuinmeu belen, Glas, Kristal- en Koperwerk, oad Porcelein en Delftsch Aar dewerk, Tafel- en ander Zil verwerk, en wat in verdere uitge breidheid is te bezichtigen Zaterdag en Maandag vóór den verkoop, van 10—12 en 14 uur. B Donderdag 26 April 1906, des na middags te 1 uur, in de Abdij, Break, Utrechtsche Wagen, Arreslede, 2 Wielskar, Paarden- en Arrentuigen en wat meer op den morgen van den verkoop is te zien. Ondernemers van publieke veilingen, belasten zich met commissiën. De Notaris L. A. PAARDE KOOPER OVERMAN, gevestigd te 's-Gravenpol- der, zal op des voormiddags te 10% uren, ten her- berge van de wed. Lous te Oudelandc, in het openbaar verkoopen s gelegen in Tolhoek, onder de gemeente Oudelande, groot 1 Hectare 20 Aren 12 Centiaren. Thans in pacht bij J. Sandee tot het rooven van den oogst 1909 voor f 106,40 's jaars. De Deurwaarders HOLLMANN VER HOEK, te Goes, zullen ttostdeniag 26 April 1900, des morgens om 9 uur, op het terrein van na te noemen kerk bestaande o. a. uit: voorts; De Deurwaarders HOLLMANN VERHOEK te Goes, zullen des voormiddags om 10 uur, op de Kade van de Zuid-Kraaijert te Nieuivdorp, als: PLANKEN, RIBBEN, PALEN, IJZERWERK, enz. De Notaris L. A. PAARDEKOOPER OVERMAN, gevestigd te 's-Gravenpolder zal op Donderdag den 3 Wei 1906, des voormiddags te 10 uren, ten verzoeke van de erfgenamen van J. Mol en M. Hoffius, op het dorp 's-Gravenpolder in het OPENBAAR VERKOOPEN den geheelen aldaar aanwezig, bestaande in benevens: 4 Kippen en 1 Haan. PAARDEN, KOEIEN, SCHAPEN, LAMMERS, VETTE VARKENS, Meubilaire Goederen, en»., Zaterdag 19 Mei 1900, 10 uur, bij P. van der Meule, in de Roode Leeuw, te Domburg. Nader te adverteeren. Notaris HOSANG. Nog altijd wordt de omzet der eigen gemaakte Verven grooter, dat is een bewijs van voldoening. P.S. Deze Verven kosten 50 en 60 per K.G. Chili en Auiomak en allerlei VOEDERARTIKELEN zijn steeds voorhanden bij C. HQLLEBRANDSE, Vrouwepolder

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 3