"reclames, Slapelooze Nachten. LIT ME PERS. Kerknieuws. Schooinieuws. Gemengde Berichten. 11 1 1 Ingezonden Stukken 5 d, h., en D. de B., koopman, Philippine, tol 1 d. gev. straf en verbeurdverklaring dor aangehaalde goederen. E. S. v. d. B., 39 j., werktnan le Ter Neuzen, gedetineerd te Middelburg, als verdacht van hel plegen van onzedelijke handelingen, is heden buiten vervolging gesteld en zijne in vrijheidstelling gelast. Louise Wagenaar en Frederika de HaanWagenaar, de moeder en de zuster der gebroeders Wagenaar, tegen wie l'/2 jaar gevangenisstraf werd geëiscbt met aftrek, wegens het ten geschenke aan nemen en het verbergen van door mis drijf verkregen gouden ringen, enz. werden gisteren door de Amsterdarnsche Recht bank vrijgesproken en terstond uit de preventieve hechtenis van 13 maanden ontslagen. Een inwoner van Middelburg geeft on derstaand een geneesmiddel aan, dat voor alle lijders aan aambeien en prikkelende huiduitslag van groot belang is. De heer L. de voogd, woneïide Oude Vlissingscheweg C 156 te Middelburg, meldt ons Ik weet niet hoe ik U mijn dankbaarheid moet betuigen voor de voor spoedige genezing van mijn aambeien, waaraan ik reeds ruim twee jaar lijdende was. Tal van middelen en voorgeschreven medicijnen werden hiertegen door mij ge bruikt, doch niets was er dat mij hielp, totdat ik in aanraking kwam met Uw Foster's Zalf, welke onmiddellijk verzach ting schonk en in zeer korten tijd was ik geheel en al van mijn lastig euvel bevrijd. Het is thans geruimen tijd geleden, sedert ik Uw Zalf gebruikte en alvorens U te schrijven, had ik willen zien of mijn kwaal niet terug zou komen, doch ik kan open hartig zeggen, dat ik volkomen daarvan genezen ben. Verzeker U dat men U de echte. Fos ter's Zalf geeft, dezelfde die den heer DE VOOGD gehad heeft. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Ze is te Goes verkrijgbaar bij de firma NATHAN EMANUEL, en te Middelburg bij den heer JOH. DE ROOS, Vlasmarkt K 157. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor één- of f 10 voor zes doozen. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Langweer F. Siega te Sleggerda. Middelburg. Acte Examens L. O. Donderdag werden geëxamineerd 8 man nelijke candidaten. Afgewezen 1. Geslaagd de heerenJ. A. H. Kriiss, J. M. Nagte- gaal en W. C. Abrahamse, allen te Middel burg, S. van Es te Zaamslag, M. D. Gasten- miller te Stoppeldijk, P. J. van de Ameele te Zuidzande, en H. M. van der Harst te Hoofdplaat. Reeds in een groot deel der vorige oplang vermeld). Middelburg. Heden zijn geen examens gehouden. De heer J. van Loo, onderwijzer aan de O. L. school in de kom te Arnemuiden, is benoemd tot onderwijzer aan school no. 1 te Hardinxveld. Gereformeerd Schoolverband. Onder leiding van prof. Noordtzij werd gisteren te Utrecht de constitueerende vergadering gehouden van het Gereformeerd School verband. Goedgekeurd werd de overeen komst met de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, welke o. m. inhoudt dat de school vereenigingen, in het verbond opgenomen, zich voegen onder de inspectie van het Chr. Nat. Onderwijs, en dat die zelfde vereenigingen zich ook by het Chr. Nationaal Onderwijs zullen aansluiten. Na uitvoerige bespreking werden de statuten vastgesteld. Daarin werd o. m. bepaald, dat het verband zich districtsgewijze, provin ciaal en nationaal zal openbaren. Aan het comité, dat zich met het ontwerpen van een en ander had beziggehouden, gedelegeerden van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Onderwijs, werd de taak opgedragen op te treden als com missie van uitvoering tot de e. k. vergade ring, in de Kerstweek alhier te houden, waar een definitieve commissie zal worden gekozen. Door de totstandkoming van het verband, waartoe staande de vergadering 55 schoolbesturen toetraden, zal de Ver eeniging voor Gereformeerd Schoolonder wijs worden opgeheven. Utrecht werd als plaats voor de volgende vergadering aangewezen. Er wordt een Gereformeerde inspecteur benoemd door de Vereeniging voor Chris telijk Nationaal Schoolonderwys" in over leg met het „Gereformeerd Schoolverband". De voornaamste artikelen der statuten luiden aldus Art. 1. De Gereformeerde scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs in Nederland treden met elkaar in schoolverband. Art. 2. Dit verband heeft tot grondslag de waarheid door Gods Woord geopenbaard en in de drie Nederlandsche Gereformeerde belijdenis schriften uitgedrukt. i Art. 3. Het doel van dit verband is a. Handhaving van het karakter en bevor- dir ng van den bloei van het Gereformeerd lager pnderwijs, b. Samenwerking zooveel mogelijk met alle voorstanders van het Christelijk onderwijs in de behartiging van de belangen, welke aan het Christelijk onderwijs gemeen zijn voor zoovel die belangen bij het onder a genoemde be trokken zijn. c. Toezicht op het Gereforipeerd karakter en de deugdelijkheid van het onderwijs, dat gegeven wordt in de scholen, die tot dit verband toe getreden zijn. d. In contractueel verband treden met be staande of nog te stichten Gereformeerde kweek scholen of normaalscholen of ook, zoo noodig, het bevorderen van de stichting van een of meer Gereformeerde kweekscholen voor de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. De voorbereidende commissie werd ge continueerd, o.a. prof. Noordtzij, voorzitter; ds. Sikkel, secretarisprof. Éavinck en J. C. Wirtz. Middelburg. Hedenmorgen omstreeks half twaalf is een kind van ongeveer 8 jaar van den schipper M. door het loopen op de loopplank te water geraakt. Door vlug toegesnelde hulp werd het kind op het droge gebracht. Middelburg. Donderdag is gevankelijk alhier binnen gebracht J. S., 25 jaar oud, koopman, wonende te 's-Heer Arendskerke, als verdacht van verduistering van gelden van het muziekgezelschap aldaar. Vlissingen. üp de mailboot „Prins Hem.rik" wordt thans ook een inrichting voor draadlooze telegrafie gemaakt. Goes. Gisteren werd van den wagen van den koopman Dordmond alhier, die een oogenblik op het Kerkplein onbeheerd was blijven staan een tinnen lamp ont vreemd. Het is der politie gelukt, den dader zijnde F. van H. op te sporen, en de lamp in beslag te nemen. Schore. In de Donderdag alhier ge houden vergadering der kolenvereeniging „Tot Gemak en Voordeel" werden hor- benoemd resp. tot vice-voorzitter en se cretaris de heeren C. Boonman en P. Molhoek benoemd lot werkman-bode F. van Kogelenberg en in plaats van J. An- thonisse (vertrokken) tot commissaris dhr. Jac. Paasse. Als iets zeer zeldzaams kan worden gemeld dat J. Wondergem alhier in deze week 3 dagen paardepeeën heeft uitgedaan oogst 1905, die nog alle in zeer goeden staat waren. Hoedekenskerke. De door den storm vloed van 12 Maart j.l. van de haven alhier weggespoelde pl.m. 30 boomen, zijn op ver schillende gemeenten op 1 na aangespoeld. De schade, den eigenaars dier boomen be rokkend, bedraagt pl.m. f 400. Kwadendamme. Een 13-jarig zoontje van L. P. alhier geraakte met zyn vingers in een snij molen. Het gemis van 2 vingers der linkerhand zal het vermoedelijk gevolg daarvan zijn. NJeuwdorp. Uit deze gemeente ver trokken Zaterdag 21 dezer per stoomschip „Rijndam" uit Rotterdam naar Amerika een gezin en twee andere jongelieden uit een paar andere gezinneneen week of drie geleden is van hier ook een jongeman daarheen vertrokken. Uit Hontenisse wordt gemeld dat de oever van den Wilhelmuspolder niet onbeduidend verzwakt en dat het gat in den dijk door het schuren van het water, dat in en uit den polder loopt, verbreed wordt. Om verder afschuiven van den grond tegen te gaan wil men zinkstukken aanbrengen. Het dichten van het gat kon tot dusver nog niet aanbesteed worden, wijl er verschil moet gerezen zijn tusschen het betrokken polderbestuur en den water staat. St. Maartensdijk. Zooals indertijd werd gemeld is de schietvereeniging „Koningin Wilhelmina" alhier door bet Rijk een subsidie toegekend van f350. Door die vereeniging zijn die gelden aan gewend tot het verbeteren barer sehiet- gelegenheid. Thans is het mogelijk op een afstand van 200 meter te schieten. Een schijfinrichting Rijksmodel 1905 heeft de oude vervangen Een doelmatige loods is opgetrokken, bestemd om bij on gunstig weder de schutters gelegenheid te geven van daaruit hun vuurwapen op de schijf te richten. De schuilplaats tot het opnemen der punten waarborgt door zijne veiligheidsvoorzorgen den opuetners, voor het gevaar door het moordend lood getroffen te worden. Het publiek wordt uit datzelfde oogmerk gewaarschuwd door twee flinke borden. Zooals te begrijpen is, heeft deze verbete ring zeer medegewerkt tot meerdere deel neming van leden aan de schietoefeningen. Als wij echter bedenken, hoeveel jongelui er zijn, die na het vervullen hunner ver plichten oefeningstijd bij het leger, het bijltje er glad bij neerleggen en van een voortdurend oefenen en onderhouden niets willen weten, dan moeten wy erkennen, dat het besef, dat een land zich alleen verde digen kan, wanneer het een weerbaar volk heeft, bij onze laudszonen niet zeer leven dig is. Nog tientallen van jongelingen in deze gemeente konden, door werkend lid van zoo'n vereeniging te zijn, medewerken tot het vormen van een kern weerbare mannen, die in tyd van nood het vaderland groote diensten zouden kunnen bewijzen. Baarland. Op de heden gehouden ver gadering van het waterschap Baarland c. a. zijn tot candidaten gekozen voor gezworene de heeren Jacob Elenbaas, A. Burger en M. Meeuwse. Het dijkgeschot werd verhoogd met f 1 per H.A. De uitbarsting van den Vesuvius is ook in ons land merkbaar geweest. Men meldt althaus dat te Amsterdam in en kele natuurkundige laboratoria de zeer gevoelige fijne instrumenten werking toonden. lerseke. Gisteren geraakte bij den land bouwer L. de Koeijer een schaap met de vacht tusschen de raderen van een snij- molen. Het dier werd dermate gehavend dat onmiddellijke afmaking noodzakelyk bleek. lerseke. Door het afspringen van de stop van een kruik, waarin kokend heete thee was, kreeg een knaap die warme inhoud in zyn gelaat. Deerlijk gewond werd de knaap onmiddellijk onder genees kundige behandeling gesteld. Bij kon. besluit is benoemd tot be taalmeester te Tiel R. L. Repping Brouwer, thans te Ter Neuzen. En tot idem le Ter Neuzen Jhr. W. A. de Marees van Swiu- dereii, surnumerair bij den dienst van 's Rijks schatkist. De tabernakel. Na het overlijden van ds. L. Schouten Hzu., emeritus-predikaut bij de Ned. Hervormde Gemeente alhier, en eigenaar van het Bijbelsche Museum, iu den lande meer bekend als de Taber nakel, rees bij velen de vraag, wat er met deae kostbare verzameling zou geschieden. Naar wij thans vernemen zal een zoon des overledenen, dr. S. L. Schouten, den Tabernakel in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en daarna in Duitsehland tentoonstellen, met het doel hem te verkoopeu. Aan Mejuffrouw G. F. de Veer te Haarlem is iu 't St.-Elisabeths Gasthuis aldaar het diploma» voor ziekenverpleging uitgereikt. Men schrijft uit Winterswijk Voor eenige jaren trokken eenige Winterswy- kers als landverhuizers naar Chili. Hier onder behoorde ook de familie Gunther. Thans is bericht gekomen, dat Gunther, zijne vrouw en zijn zoon door 2 Chileenen verraderlijk vermoord zyn, terwijl het jongste meisje zwaar gewond werd. Een der andere kinderen vluchtte bij een buur man, door wiens bemoeiing de politie op de hoogte van den moord gesteld werd. De moordenaars werden spoedig door de politie ontdekt en zijn de doodstraf zeker niet ontgaan. De Hollanders in den omtrek waren zoo woedend, dat zij de beide Chi leenen wel hadden willen lynchen. Gistermorgen werd bij het vervoer van 5 olifanten uit het Indische dorp te Rotterdam naar Utrecht, nabij Kralingen, een der grootste zóó wild, dat de waggon vernield werd en door de noodrem de trein gestopt moest worden. De olifant moest te voet de reis voortzetten. Een tweejarig [meisje te Haarlem viel spelende met een potlood in de hand. De punt drong haar iH 't oogzij stierf aan de gevolgen. Te Winschoten is een 2-jarig kind in een put verdronken. De moeder, die water uit den put zou halen, deed zelf de ontzettende ontdekking. Te Kaatsheuvel zijn in een vecht partij, een herbergiersbediende en een herbergbezoeker door hunne tegenpartij zoodanig toegetakeld dat men voor hun leven vreest. Dertien der vechtersbazen, altegaar scharenslijpers, werden door de marechaussee ingerekend. Toen een juffrouw te Heusden Paaschmaandag met haar schoonbroeder 'n tochtje met een tuf-tuf maakte, geraakte 't wagentje, waarin zij gezeten was, van den motor los. Alvorens de berijder stoppen kon,, was de dame reeds een goed eind weegs over de straatsteenen meegesleurd, met het gevolg, dat zij een doodelyke hersen schudding kreeg. |Een schipper, lig gende met zijn vaartuig in de Schie te Delft, zou Maandagavond voor zijne vrouw een boodschap doen. Na enkele minuten aan boord terugkeerende, miste hij zijne vrouw en bij een onmiddellijk ingesteld onderzoek werd haar lijk naast het vaar tuig opgehaald. Men vermoedt dat de vrouw, door een duizeling bevangen, over boord is geslagen. Een mensclienredder. De 20-jarige baanwachter Ellis Evans uit Wales heeft een moedige daad verricht. Hij zag Maandagavond om 11 uur op een eenzaam gedeelte der lijn van Manchester naar Llangollen in Wales twee mannen bezig met het leggen van balken over de rails, doch toen hij naderbij kwam werd hij door hen aangevallen en bewusteloos achtergelaten. Toen hij tot bezinning kwam, dacht hij aan den naderenden pleiziertrein uit Manchester, liep naar een signaalpost en verzette het sein. Hij be dacht echter dat dit slechts het signaal „langzaam rijden" was en toen hij hoorde dat de trein reeds aankwam, greep hij een roode lantaren en snelde, hoewel bijna uitgeput van de ondergane mis handeling, den trein tegemoet. Hij be reikte de versperde plaats, wist, den trein tegemoetloopend, dezen ongeveer 100 Me ter voor het noodlottige punt te doen stoppen en zakte toen uitgeput in elkaar. Hij werd in den trein nedergelegd en ligt thans in het ziekenhuis. Zonder zijn heldendaad ware de overvolle trein waar schijnlijk ontspoord en daarna in het ri viertje de Dee gestort. (N. Crt.) De eigenaren van harde-kolenmijnen i i Amerika hebben besloten toe te stemmen in ien scheidsgerecht in zake de loonen en het recht van beklag, maar alle andere eischen van den arbeidersleider Mitchell r m de hand te ijzen. Tegelijkertijd wordt bericht, dat de werkgevers zullen voort gaan met de plaatsing van nieuwe mijn werkers in plaats van de stakers. Te Safnik, Hongarije, zijn meer dan 100 huizen met nevengebouwen een prooi der vlammen geworden. Ook de school en de kerk werden door den geweldigen brand vernield. - De zeer gevoelige seismogratische instrumenten van de observatoria te La- bacli (Oostenrijk) en te Bergen in Noor wegen hebben de Californische aardbeving geregistreerd. Die van het observatorium te Washing ton is door den aardschok onbruikbaar geworden. Uit Guayaquil (Ecuador) wordt gemeld dat alle telegrafische verbindingen langs de kust verstoord zijn. Die te Washington wees aan dal de aardbeving zich uitstrekte over het ge- heele Amerikaansehe vasteland. Het toe stel trilde nog Woensdagmiddag, hetgeen bewees, dat de aardbeving nog niet was afgeloopen. In den geheelen staat Nevada werden Woensdagsehokken waargenomen. De poststaking te Parijs is geëindigd. De toestand in het noorden daarentegen (mijnwerkersstaking te Lens) blijft zeer ernstig. De stakers deinzen voor niets meer terug; ze stellen zich achter barricades op en gooien de soldaten met steenen. Een luitenant werd door een steen doo- delijk getroffen. Toen de soldaten hierop de geweren laadden, trokken de stakers terug onder 'tgeroep van „Leve derevo lutie 1" Professor Curie, de geleerde uitvin der van het radium, is gisteren te Parijs door een huurrijtuig overreden en bleef op de plek dood. Dezer dagen is een groot man ge storven, de wereldbekende heer Bailev, van de firma Barnum and Bailey, welke een jaar of wat geleden ook ons land met een bezoek vereerde. Een van Bailey's best geslaagde coups was de aankoop van den reuzen-olifant Jumbo. Barnum zelf was in den aanvang lang niet zoo onthusiast over deze trans- catie als zijn jonge collega, die toen nog slechts kort in de firma was opgenomen. De toedracht van deze aankoop was als volgt De agent voor Europa der firma was naar New-York ontboden. Toen hij daar ook Bailey ontmoette vroeg deze hem „Wat is het grootste ding dat u daarginds heeft gezien 'i'' En de agent antwoordde: „Een olifant in den Londen- schen dierentuin". „Hoe groot f" vroeg Bailey. En de agent klom op een stoel en wees met een stok op den muur de hoogte aan. „Hoeveel kost het beest Y' „Tweeduizend pond". „Best, wij koopen Jumbo". Jumbo werd gekocht en naar Amerika verscheept. En toen bleek, dat Bailey een genialen slag had geslagen. Jumbo werd spoedig een der meest gezochte beziens waardigheden van heel Amerika. Een tweede echt-geniale zet van Bailey was, met de geheele reuzen-onderneming een tournee door Europa te ondernemen. Het plan van den veldtocht was van te voren door hem tot in de kleinste bijzon derheden uitgewerkten de tocht door Europa ondernomen in 1889 bleek van het begin tot het einde een triomftocht. Enkele jaren na den dood van Barnum 1891 kocht Bailey de erfgenamen van zijn compagnon uit, en werd hij alzoo de eenige en uitsluitende eigenaar van de „Greatest Show on Earth". Als een echt-Amerikaansche zaken-man, heeft Bailey slechts weinig meerderen gehad. De mijnwerkers in het bekken van Charleroi zullen Zondag a.s., bij referen dum beslissen, of zij staken zullen, indien de patroons weigeren, de gevraagde 15 percent loonsverhooging toe te staan. Door een hert gedood. In het Green- wich-park te Londen is een man, die rus tig op een bank zijn courant zat te lezen, door een rondloopend tam hert gedood. Het hert kwam ongemerkt naar hem toe en bracht hem met de horens een stoot op de maag toe, waardoor de man bewus teloos neerviel en eenige uren later stierf. De tamme herten in liet park worden dikwijls door wandelaars gevoederd en vermoedelijk heeft het hert gemeend dat er achter de courant iets te eten was en daarom met de horens er doorheen ge- stooten. Voor de Staten-verkiezingen. De Arnhemschs Courant herinnert er aan, dat de heer H. de Wilde eenige dagen ge leden in een vergadering van de anti revolutionaire propaganda-club te Amster dam gezegd heeft, dat hij ten aanzien van de Staten-verkiezingen in Zuid-Holland nog al optimistisch was gestemd. De optimistische gezindheid van den anti revolutionairen propagandist, zoo schrijft het blad, moet worden omgezet in een ijzig-zwart pessimisme. In Zuid-Holland vooral moeten de vrijzinnigen, met volle behoud der zelfstandigheid van elke groep, in zulk een sterke, eendrachtige organisatie treden, dat de Staten-verkiezingen ons de zege moeten brengen. Nu is de plicht tot samenwerking even gebiedend als voor den val van het kerkelijk bewind. Een rechtsche Eerste Kamer moet een ge stage belemmering zijn voor eike waarachtige vrijzinnige en elke waarlijk-vooruitstrevende Regeering. Het werk van 1905 is onvoltooid in 1907 moet het ontbrekende worden afge daan. De aanstaande Staten-verkiezingen zijn waarlijk geen ^gewone", die om haar onbe langrijkheid het thuisblijven onzer kiezers zouden kunnen verontschuldigen, zij zijn belangrijker dan ooit. Van haar uitslag zal afhangen of er rustige zekerheid zal zijn voor het bestuur van een vrijzinnig bewind. Men begrijpc de be teekenis en het gewicht van den aanstaanden stembusstrijd, en onderschatte vooral de kracht van de tegenstanders niet. Het clericale »bloc" blijft nog aaneengesmeed, de oude demagogie heeft niets verloren. Aangeheven worden weer de bekende misleidende leuzen, en bij de valsche voorstellingen van de staatkundige geschiedenis tot aan het optreden van het jongste vrijzinnige ministerie, voegen zich de onwaarheden over het beleid van het Kabinet-De Meester en de politiek der vrijzinnigen. Er zal, zegt het blad verder, een zware strijd gestreden moeten worden. Het voorwerp van dien strijd rechtvaardigt echter geheel de inspanning. »Nict om de Regee ring een aanslag te laten wagen op de rechten der tegenpartij", zal een vrijzinnige trachten naar de omzetting der Eerste Kamer. „De dure verplichting tot ijverig volharden in den strijd, den schoonen strijd voor vrijheid en voor recht", zullen wij den Eerste-Kamerleden onzer tegen partij gaarne besparen. Ter voltooiing echter van den eigen strijd voor vrijheid en voor recht, waaraan het optreden van menig kerkelijk propagandist nog doet toevoegen dien voor waarheid, zal 't noodig zijn, dat niemand het volgend jaar nalate zich zijn plicht te herinneren om het vaderland geheel te bevrijden van den schadelijken invloed van het kerkelijk drijven. Men merkt wel dat hier een beetje ge schetterd wordt. Het is meer gehoord dat kinderen iu den donker en bang voor den donker hardop begonnen te zingen. Maar j't is ook meer gezien dat hoe meer men y.iclt in 't nauw voelt zitten, hoe grooter mond men opzet om den tegenstander liet tegen deel te doen gelooven. Kan het eerste op den heer H. de Wilde misschien worden toegepast, voor het laatste loopt de Arnhemschevooral zoo kort op de Doesburgsche Statenverkiezing, wel eenig gevaar. ZE«DI]\G. Het Zendingsblad van de Geref. kerken in Nederland, April 1906, no. 4, Red. ds. H. Dijk (Hoek-)stra bevatBrieven naar Antiochië van ds. Dijkstra. Enkele moei lijkheden bij het Zendingswerk der Geref. kerken op Midden Java, door ds. Bakker te Keboemen. Soemba, door ds. W. W. Smitt. Een brief van ds. Pera te Soerabaja Idem van ds. K. van Dijk te Weltevreden (op reis naar zijn arbeids veld op Midden Java) Idem van ds. Netelenbos te Wouosobo. Voorts tal van kleinere rubrieken. Wie het Zendings blad nog niet kent, schrijve er eens om bij den uitgever Donner te Leiden. UITSLAG der stemmingen voor een lid der Staten voor Zeeland. a. District Middelburg. 1 2 3 4 5 Middelburg I) 812 925 2152 1318 796 40 III 1060 V eere 187 156 85 69 2 Oostkapelle 208 164 49 113 2 Domburg 208 187 87 98 2 Vrouwepol. Gap. 211 105 29 74 2 Serooskerke 303 246 38 203 5 Aagtekerke 130 122 29 93 0 Grijpskerke 187 167 26 139 2 St. Laurens 128 111 31 79 1 N. en St. Joosl. 204 139 89 48 2 Arnemuiden 311 4874 Kolom 1 is aantal kiezers. 2 is opgekomen. 3 is stemmen op Den Bouw meester (1.) 4 is stemmen op Verhage (a.) 5 van onwaarde en blanco. Gekozen Den Bouwmeester. b. District Vlissingen, 1 2 3 4 5 Vlissingen I 596 330 262 4 2366 493 251 237 5 III 585 344 232 9 Biggekerke 170 140 22 118 0 Koudekerke 507 377 142 225 10 Meliskerke 143 127 19 107 1 O.- en W.-Soub. 463 329 132 193 4 Ritthem 131 96 39 55 2 WeBtkapelle 275 204 107 97 0 Zoutelande 147 126 16 110 0 4202 3073 1402 1636 35 Kolom 1 is aantal kiezers. 2 is opgekomen. 3 is stemmen op v. Ockenburg (1.) 4 is v. d. Putte (a.) 5 van onwaarde en blanco. Van Ockenburg 1402. Van de Putte 1636. Dus gekozen de heer G. van de Putte. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur Wees zoo goed, onderstaande te plaatsen in uw veel gelezen blad. Daar er in uw blad van Woensdag 18 April aangestipt is, als zonden volgens de groote bladen, de werklui van Colijnsplaat de middenstand willen dwingeiT hebben, om meer loon, dat is betrekkelijk zoo niet. Daarom wil ik ons werkmeusehen iu hun

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2