Bijvoegsel van DE ZEEUW van Zaterdag 24 Maart 1906. No. 147 Schoolnieuws. Gemengde Berichten. LEESTAFEL. T)e watersnood op Zuid-Beveland, op 12 Maart 1906. Job 1, Vees 21. Wil gij zanggodin, mij uwe gunsten schenken Ik zal mijn zwakke pen niet nutteloos dan drenken. Of is mijn doel te stout, om elk die na mij leeft Te melden welk een ramp ons land geteisterd [heelt Daar ik beweren durf,hetfeit haast te mistrouwen, Of ooit in dit gewest, was grooter ramp t aan schouwen. Althans mijn oog zag nooit een schrikk lijker [geval, Dan nu 't aanschouwen is in 't vruchtbaar [Zeeuwsche dal. Het was dan in de maand, (om juist de tijd te [weten), Die in de rij van twaalf wordt Lentemaand ge- [heeten. De zon voer reeds naar't West, de tweemaal [zesde dag, Toen men in 't zilte nat als een beroering zag. Men hoort Boreas*) wild, gelijk de woudvorst [brullen, Wanneer het nachtelijk grauw het aardrijk komt [omhullen. Steeds wilder wordt de dans der wit gekuifde [schaar, Gelijk het oorlogsvolk zich rept in krijgsgevaar, Zoo beuken zij het strandsteeds woester wordt [het hollen Der opgezweepte zeeën, die langs de kusten [rollen. Het strandvolk loopt te hoopmen hoort [reeds hier en daar, Hoe groot de kans reeds is van 't naderend [gevaar. De dijk die tot deez' stond, den nijd des strooms [verachtte, Gelijk een held vaak om het onvermogen lachte Van een die hem bestreed, en kleiner scheen [van kracht,) Bezwijkt (hoe schrikk'lijk) voor der golven [overmacht. De stroom baant zich een weg, die aan zijn perk [ontwassen, Zich niet meer temmen laat, en 't landvolk komt [verrassen. Hij vult het sidderend dal, als in een oogenblik, En de bewoners met eennooitgekenden schrik. Ontwortelt boomen; ja, doet dak en wanden [kraken, Der hofsteeën die nog straks van bloei en wel vaart spraken. En waar men 't oog nu richt 't is water overal, Steeds woester dringt het voort in woning, [schuur en stal. 't Naastbi; gelegen dorp doet van zijn klokketoren Aan 't zwaar bedreigde volk het noodgelui thans [hooren. Mij dunkt, het weerloos volk, ontzetting grijpt [hen aan, Het kille golvengraf durft hen naar 't leven [staan. Vlucht om uws levens wilroept vader, zoon en broeder Elkander zuchtend toe, waar blijft mijn vrouw [of moeder Ginds snelt een jonge vrouw, met't wichtje [aan haar borst, Der moeder liefsten lastdien zij zoo gretig [torst; Ontworsteld aan 't gevaar, moog' dit nog troost [haar schenken, 't Gevaar gunt haar geen tijd, aan have en goed [te denken. Nog bruist het zwalpend nat, de lange bange [nacht Is eindelijk in duizend angsten doorgebracht. Het morgenlicht ontwerpt een schrikbeeld aan [onze oogen, Welks schrikbaarheid voorwaar door niets zich [laat verhoogen. 't Is één verwoesting; ach, hoever het oog [ook staart, Niets dat hier weerstand bood aan stortvloeds [wilde vaart. Hier ziet men 't edel paard, in welverzorgde [stallen Iets verder 't veulen, door den stortvloed over vallen Dat als een redeloos dier, toch voor de golven [vlood, Als offer werd geëischt, door gruwb'ren [watersnood. Men gaat de dijken langs, en diepe weemoeds- [smarte Om d' akeligheid van dit tooneel slaat elk om ['t harte. Al wat aan aardsch bezit steeds in den loop [der tijd Door menschen is vergaard, verzwolg der [golven nijd. Doch 'k vraag is 't slechts de vloed, die zooveel [offers vergde, Het onbezielde vocht, dat met zijn woede ons [tergde Neen, 't is op Gods bevel, het machtwoord [van zijn wil, Gebiedt nog wind en vloed, dus elkeen zwijge [stil Wij menschen, mogen slechts Hem onzen Leen- [heer noemen, Die in Zijn Woord verbiedt op aardsch bezit [te roemen. Zoo God u alles gaf, spreekt dan het woord [van Job: Het is Uw wil o Heer, eisch vrij het weder op. En ziet in deze ramp niet enkel smartbereiding Doch weet, God kent het nut van voorspoed of [kastijding. Dat elk 't vertrouwen dan dier woorden mag [verstaan Wat 's Heeren hand ons doet, is altijd wel [gedaan. Noordewind. G. LEPOETER. e r k li i e u w s. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Aardenburg W. v. Roggen te Kwadijk. Bedankt voor Noorden door P. v. d. Eist eand. te De Bilt. Geref. Kerken. Beroepen te Duisburg A. Rolloos cand. Ie Amsterdam. Oud-Geref. Gem. Beroepen te Amsterdam J. Grashuis te Kampen. Geslaagd voor de acte nuttige hand werken te 's-Gravenhage de dames M. T. v- d. Ransoa, C. M. L. Hack, M. A. Zegers, allen te Middelburg, en G. E. A. H. v. d. Berg te Aardenburg. Middelburg. Wij meldden reeds boe op inititatief van de vereeniging „Han delsbelang" alhier is tot stand gekomen een credietfonds, waaruit tegen 2% voor schotten worden verleend (om die binnen 5 jaar terug te betalen) om de door de watersnood geteisterde Vlissingsche win keliers en neringdoenden te helpen. Plaats gebrek verbiedt ons op 't oogenblik de circulaire waarin het Comité om steun verzoekt over te drukken. Melden wij slechts dat het plan de goedkeuring weg draagt van het Pro v. Watersnood-Comite, gesteund wordt door den burgemeester van Ylissingen, en verder aanbevolen wordt door het Comité te Middelburg, te weten 't bestuur van „Handelsbelang", met de heeren Herman Boasson, C. W. D'Huij en Jacq Frank, en door de sub- Comité's te Ylissingen en Goes, terwijl de firma Zip v. Teylingen zich bereid verklaard heeft als kassier op te treden. Het plan is om niet alleen Ylissingen, maar ook de andere bezochte plaatsen te helpen. Laten nu die lezers van ons blad die de circulaire ontvingen eens krachtig deze zaak door 't nemen van een of meer, liefst vele, aandeelen steunen. Zoo ooit, dan is 't geld goed besteed. Self help, particulier initiatief en Naastenliefde zijn geestdriftig voorgegaan. Roepen wij nu deu Comité's metterdaad een welverdiend „Yooruit en niet terug toe. Middelburg. Volgens de laa tste op gave bedroeg het aantal koninklijk goed gekeurde schietvereenigingen en weer baarheidskorpsen in het Rijk totaal 433. De provincie Zeeland telde er 47, ver deeld als volgtWalcheren 21, Zuid-Be veland 11, Zeeuwsch Vlaanderen 8, Noord- Beveland 3, Schouwen Duiveland '2, Tholen en St. Philipsland beiden 1. Vlissingen. De heer Florschutz heeft ontslag genomen als raadslid. Goes. Dr. H. M. v. Nes te Rotterdam, director van de Zendingsschool (e Rotter dam hoopt .a. s. Zondagavond 6 uur in de Groote Kerk alhier op te treden met een rede in 't belang der Zending, daar toe uitgenoodigd door het bestuur der afdeeling Noord- en Zuid-Beveland van het Nederlandsck Zendeling Genootschap. Wij wekken alle liefhebbers en voor standers der Zending op om dezen redenaar te gaan hooren. Moge ziju woord weer klank vinden tot 't wekken van meerderen Zendingsgeest en Zendingsijver, helaas bij zoovelen in onze dagen verflauwd, zoo niet geheel uitgedoofd. Goes. Door de heeren J. de Jonge Jz. en J. C. de Beste Wz., onderbrandmeesters bij de brandweer, is als zoodanig ontslag genomen en zijn ter voorziening in die vacatures, alsmede in vier andere vacatures, ontstaan door bevordering, door B. en W. benoemd de heeren P. W. den Herder, J. P. Boshoff Jz., P. Nieuwenhuijse, G. J. Holle- stelle, A. van Altena en F. W. J. de Ligny. - Onder de zaadhandelaren die zich, blijkens berichten in de Staatscourant onder openb. controle van het rijksproef station voor zaaduontrole te Wageningen hebben gesteld, behooren o. a. de firma's D. J. v. d. Have te Kapelle, wed. P. de Jongh en Van den Bosch en Co., beiden te Goes. Krabbendijke. Door den hevigen wind en de koude zijn gisteren tusschen Krabben- dijke en Rilland twee telegraafdraden ge sprongen. Een der gesprongen draden hing door de andere heen zoodat op zes verschillende draden storing was en de andere was op de spoorstaven gevallen, deze werd op enkele plaatsen door den trein platgereden. Door het wegpersoneel werden de draden voorloopig hersteld zoodat na 10 uur voormiddag de storing weer was opgeheven. Krabbendijke. Naar wij uit goede bron vernemen behoeft door den landbouwer J. Krijger dit jaar geen pacht betaald te worden voor den Karelpolder, welke pol der door hem dit jaar toch nog met aller hande vruchten zal worden bezaaid. Het dijkwerk aan den Oostpolder schiet flink op. Hij wordt aangestort en op de zwakke plaats circa een Meter verhoogd met vette grond welke vlak bij uit de schorren wordt gehaald. Nu het water in den Stroodorpepolder Hink aan het minderen is komen het werk volk van de oesterputten om uit den pol der het strandgoed zooals oesterbalcken, planken enz. welke in groote menigte over dezen dijk was geslagen weer opzoeken en weghalen. Van de zes schepen welke hier op de kade hebben gezeten zijn er drie afgehaald eu een gesloopt, de andere twee moeien op een kraan wachten. Dat de koopdag in den Engelschen polder d'rnk per spoor*is bezocht blijkt wel, daar alle rijtuigen en bagagewagens vol waren, bovendien moesten nog twee gewone veewagens onderweg aangekop peld worden, waarin ook reizigers werden vervoerd. Heinkenszand. In de jaarvergadering afd. Heinkenszand der vereen, tot chr. ver zorging van krankzinnigen in Zeeland, ge houden in consistoriekamer der Geref. kerk waren tegenwoorig 16 leden. Notulen ge lezen en goedgekeurd. Rekening penning meester over 1905 overgelegd, onderzocht en goedgekeurd met batig saldo van f 0,125. De aftredende bestuursleden G. Nijsse en L. Kloosterman werden met 14 st. herkozen en namen die benoeming aan. Naar de algem. verg. in Mei a.s. werden afgevaar digd ds. P. Krul en J. Dominicus, primi en dhrn. J. Steketee en G. Nijsse, secundi. Medegedeeld werd, dat in de nabijheid van Bergen-op-Zoom een terrein is aan gekocht voor de vereen, groot 40 H.A., daar in Zeeland geen grond te krijgen was. De vergadering met gebed geopend door ds. P. Krul werd met dankzegging gesloten door ds. K. van Anken. Ter Neuzen. In de Donderdag ge houden zitting van den raad waren aan wezig 7 leden. Ingekomen de rekening der commissie tot wering van schoolverzuim te Sluiskil, in ontvang f 80,80 uitgaaf f58,90; goed slot vau f 21,90 Ingekomen de geloofsbrieven der nieuwbenoemde leden van den raad, de heeren J. J. de Jager en L. de Koeijer, met algemeene stemmen besloten tot hunne toelating. Met algemeene stemmen werd besloten afwijzend te beschikken op het adres van R. Drost tot koop van gemeentegrond. Door de heeren J. A. van Rompu en P. Platteeuw, was in de vorige zitting ont heffing gevraagd van Art. 38 der Bouw verordening om nl- eene loods in hout te mogen optrekken aan den stationsweg. Het verzoek van dhr. Rompu werd niet ingewilligddat van Platteeuw wel, omdat deze alleen uitbreiding van een bestaande loods vroeg. Op het adres der Bergen- op-Zoomsche Handelsreizigersvereeniging betrekkelijk den treinenloop in Zeeland werd besloten geen adhaesie te verleenen, omdat het voor deze streken geen ver betering zou zijn. Naar aanleiding van een vraag van den heer Moggié ant woordde de Burgemeester dat de muur bij school A, die bij 't laatste hoogwater eenig water doorliet, hersteld zal worden dat de schotbalken waterdicht zullen ge maakt worden en de muur bij de werf zal verlengd worden. De voorzitter deelde nog mee dat de oude school voor een paar dagen zal gebruikt worden voor het sorteeren en emballeeren van de door de Watersnood-Commissie bijeen te brengen kleeren enz. De Raad ging daarna in zitting met gesloten deuren voor de be handeling van het kohier Hoofdelijken Omslag 1906. O.- en W.-Souburg. Donderdag avond omstreeks 5 uur reed zekere Tou- tenhoofd, dijkwerker te Westkapelle, uit Middelburg naar Vlissingen gevolgd door een hem onbekend persoon, die hem ter hoogte van de militaire-slachterij een hevige slag op het achterhoofd toebracht, wat evenwel niet belette dat Foutenhoofd zijn weg kon vervolgen. Zonder dat hij verder iets kwaads vermoede werd hij door 2 onbekende personen gevolgd, die hem tusschen Abeele en Tramsingel onver hoeds aanvielen en hem twee messteken, 3 duim lang boven net rechteroog en even diep achter het linkeroor toebrachten. Daarna is de mishandelde in een weide gevlucht, waar hij door bloedverlies het bewustzijn verloor en in dien toestand door een voorbijganger gevonden werd. Met behulp van deze kwam hij ten huize van den heer C. J. Plugge, die den onge lukkige verbond, waarna hij per rijtuig naar zijn woning te Westkapelle werd vervoerd. Wraak schijnt de aanleiding tot de misdaad te zijn. De politie uit Souburg en Vlissingen is ijverig in de weer om de daders op te sporen. Schore. Donderdagavond had een 12- javig zoontje van den bakker A. Stevense het ongeluk door het breken van het tuig, met een vriendje die hem had vergezeld, met paard en kar te Vlake in een vrij diepe sloot te geraken. Met de hulp der familie Wabeke is het gelukt hen uit hun benarden toestand te redden en kwamen ze met een nat pak en schade aan harnas er af. Ierseke. Zeven wagenvrachten kleeren en schoeisel zijn uit deze gemeente ver zonden naar de verschillende gemeenten waar de watervloed het ergste heeft doen lijden. Door den heer Commissaris der Koningin in Zeeland is bepaald, dat het eindexamen der Hoogere Burgerscholen in Zeeland voor 1906 zal worden gehou den te Zieriksee en zijn door] Z.H.E.G. benoemd totj lid en Voorzitter der com missie tot afneming van dat examen dhr. J. A. de Bruyne, Directeur der H. B. S. te Zieriksee en tot leden dhrn. L. van Bruggen, waarnemend Directeur van- en A. K. Zweede, S. A. Leopold, M. van Breen en W. Kosten, leeraren aan de R.H.B.S. te Goes. Dr. H. Japikse, Directeur van en C. D. A. Zimmerman, H. L. Gerth van Wijk, H. Snijders en F. G. de Liefde, leeraren aan de R.H.B.S. te Middelburg. L. Bouter, C. A. de Looze, J. Pot en A. Velsink, leeraren aan deH.B.S.te Zieriksee Omtrent de uitwerking van den stormvloed op 12 en 13 Maart verneemt men uit het Westelijk deel van Zeeuwsch- Vlaandereu het volgende De duinen voor de polders bewesten Breskens hebben veel te lijden gehad. De rijsscherinen voor kunstmatige zandaan- winning, waar deze geplaatst werden, zijn totaal verdwenen met de aangewonnen zandrug. De duinen zijn over het algemeen 3 a 6 Meters breedte ingekort en lang zal het duren eer de duizenden aan duizenden kubieke meters weggeslagen zand zijn te rug gestoven. Oude dijksbeloopen bij een menschen- leven niet zichtbaar geweest liggen ont bloot en zullen hier en daar kunstmatige verdediging behoeven. Door overslaan van golven heeft deHerdiJkte Zwartepolde.r veel water binnen gekregen. Voorts bepaalt zich de schade tot wat vilvoordsche- en basaltglooiing en rijsbe- slag. Aan den Thomaespolder ging een stuk afgebroken zeedijk voor den zeedijk totaal verloren. Overigens een weinig grondverlies ook aan de zeewering van den Hoofdplaatpolder. De zeedijk voor den inlaagdijk in den Clarapolder is 12 Maart ter lengte van 30 M. doorgebroken. De dichting dezer doorbraak, alsmede eenige verhooging van den zeedijk voor den inlaagdijk, werd deze week aanbesteed voor een som van f 1560, en aangenomen door J. de Ruijsscher te Biervliet. Op sommige plaatsen van den zeedijk van den Clarapolder heeft overloop van watergolven plaats gehad. Gelukkig be treft dit voornamelijk het dijkvak, dat dit jaar door een voorgenomen bedijking tus schen de polders Clara en Angelina zal worden binnengedijkt. De zeedijk van de groote Isabellapolder bij de Boucliautsche haven is 12 Maart jl. mede over een lengte van 50 M. bezweken waardoor een veertigtal woningen van meestal onbemiddelde menschen in het water staan. De zeedijk heeft op het behouden deel aan de binnenzijde veel geleden. Dinsdag j.l. werd tevergeefs getracht de werken tot dichting van de doorbraak en het in normalen staat brengen van den zeedijk aan te besteden. De taak der brandweer te Amster dam is met het blusschen van den brand in de bierbrouwerij „De gekroonde Valk" niet afgeloopen. Nog altoos houden een paar manschappen overdag en des nachts de wacht en richten af en toe water stralen op de broeierige graanmassa. Zeer waarschijnlijk smeult het vuur op den laagsteu zolder nog in het graan voort. Want de manschappen die de wacht hou den, ruiken uit de opstijgende dampen nog voortdurend brandlucht. Een aantal man nen is bezig het graan in schuiten te laden die het naar elders vervoeren om, na ge droogd te zijn, dienst te doen als voeder voor de kippen en varkens. Het gedeelte der fabriek, waar de brand heeft gewoed, zal geheel met den grond worden gelijk gemaakt en opnieuw opgebouwd. Men hoopt hiermede met September gereed te zijn. Een 8-jarige jongen geraakte te Am sterdam onder een vrachtwagen, kreeg een der achterwielen over het hoold en bleef op de plaats dood. Aan een in aanbouw zijnde fabriek te Feyenoord geraakte een 26-jarige pas gehuwde werk man die de heimachine bestiert in het paaltouw verward, werd geheel door dat touw omwoeld en verwrongen, eenige malen rondgeslagen en zoodanig verminkt dat de dood spoedig intrad. Het geval had plaats juist toen de laatste paal in den grond zou worden geslagen. Binnenkort verschijnt bij Egeling's boekhandel te Amsterdam in één bundel Het Darbysme door dr. J. Lammerts v. BuerenDe z.g. Apostolische Kerk door ds. Chr. HunningherDe Theosophie door dr. J. Th. de Visseren De Kerk en de Secten (Adventisten, Mormonen, etc.) door dr. Ph. J. Hoedemaker. De heer A. Sizoo, te Gorinchem, bondsbestuurder van //Patrimonium" is op 54-jarigen leeftijd overleden. De rechtbank te Breda veroordeelde Luijkx die tot den moordaanslag op zijn vrouws oude tante had aangezet tot 15 jaaren diens knecht Steenpaal die den moordaanslag pleegde tot 8 jaar gev. straf. Het gerechtshof te Arnhem veroor deelde Chr. B. aldaar tot 4 jaar, wegens poging tot moord op zijn meisje. Bij een wervelstorm in het dal van den Mississipi zijn 25 menschen omgeko men. De stoffelijke schade bedraagt 25 miljoen dollar. Het water blijft ook in België en Frankrijk wassen, overloopen en beschadi- V«n Doornik tot Oudenaarde stroomde de Schelde alle lage landen en meerschen blank. Ook de Leie liepvbuiten haar oevers. Bij Dendermonde tot aan de monding-- V2T de Durne is de dijk vol gaten. Het water stroomt vrij uit in alle polders. Te Moer- zeke dat geheel onder water ligt, is een deel der bevolking in de kerk gehuisvest. De geheele boerenbevolking is plat ge ruïneerd. De boeren verkoopen hun vee wegens gebrek aan voeders en voedsel, alles ging weg voor de halve waarde. Te Hamme is het derde der bevolking ge troffen 4600 perssnen moesten vluchten. In een zaal zijn 1100 personen gehuis vest, die dageljjks moeten gevoed worden. Er zijn zuigelingen bij. Gelukkig is er geen gebrek aan voedsel. Er zijn dage lijks 7000 boterhammen te snijden. Te Kastel verblijven geen menschen meer. Het is geheel door het water ingesloten. De eerste nachten moesten de slachtoffers op stroo slapen. Nu is er vau overal bedde- goed -gekomen, vooral uit St. Nicolaas. Ook in Frankrijk staan onafzienbare oppervlakten iangs de rivieroevers onder water. De bankdiefstal te Moskau. De be roofde bank ligt in het centrum van het zakenkwartier van Moskauen de beste ling op klaarlichten dag mag dan ook wel het toppunt van berekende brutaliteit heeten. Twintig intelligent uitziende, net- gekleede personen kwamen gewapend met revolvers en geweren langs een achter trap binnen, twee bleven bij den hoofd ingang op wacht, de telefoonleiding werd doorgesneden, waarop een der roovers een redevoering hield, waarin hij zeide //Wij zijn hier gekomen in naam van het revo lutionair comité, daar wij voor de uit voering van onze plannen geld noodig hebben. Wij zullen geen uwer eenig leed toebrengen, doch zoo ook maar de minste tegenstand wordt geboden zijt gij allen verloren". Daarop begaven drie der roovers zich in het vertrek, waar de kas werd gehou den. Daar legden zij een bom neer, die op staanden voet tot ontploffing zou wor den gebracht, zoo spoedig de bankem- ployé's die allen gedwongen waren, de handen boven het hoofd te houden, zich zouden mogen willen verzetten. Daarop eischten zij van den directeur de sleutels der brandkast. Hij gaf ze. De dieven maakten zich meester van 875,000 roebel, pakten dat geld in een zak en ver lieten toen op hun gemak in kleine groep jes het tooneel van den koenen diefstal, achterlatende een der hunnen die, voor het geval dat een der employé's zich bin nen het kwartier zou durven bewegen, de bommen zou moeten doen ontploffen. Een bom werd op straat aangetroffen, twee andere in het bankgebouw zelf. De artillerie-officier Kolotajef erklaarde, dat deze bommen van zeer krachtig vernielend vermogen waren en dat zij van buiten- landsch makelij moesten wezen. De Moskausche bladen zijn woedend, en geven den autoriteiten de schuld. Overigens zijn in en om Moskau weer groote stakingen aan den gang16,000 arbeiders van de Joesofka-fabrieken heb ben het werk neergelegd de Moskausche fabrikanten vreezen bovendien voor sta kingen in de provincie, waar de gemoe deren zeer opgewonden zijn. Omtrent den brand in de steenkolen mijn 2 te Billy Montigny kan nog het volgende worden gemeldWoensdag morgen 9 uur waren alle voorbereidende maatregelen getroffen, en begon de strijd van de brandweerlieden tegen het vuur. De taak was moeilijk en uitputtend, zoo dat de Parijsche pompiers en deDuitsche mijnwerkers elkaar beurtelings elke 10 minuten aflosten. De haard van brandende steenkool wordt, van een afstand van 8 a 10 M., met water bespoteneen krachtige luchtstroom houdt stoomdamp en verbran dingsgassen op een afstand. In twee uur tijds werd Woensdagmorgen het vuur 6 M. teruggedreven 's middags werd nog 7 M. winste behaald. Maar hoe meer men vordert, hoe feller het vuur wordtde hitte is van dien aard, dat de rots, welke de bovenkant uitmaakt van den gang waai de brand woedt, roodgloeiend staat. De groote vrees is daarbij, dat, wat aan de eene zijde op het vuur wordt veroverd, aan den anderen, onbereikbaren kant ver loren gaat. Het 17-jarig jongmensch, dat inder tijd te Brunswijk op haar verzoek twee jonge meisjes doodschoot, doch niet den moed had daarna volgens afspraak ook zichzelf te dood en, stond gisteren te Bruns wijk terecht. Het proces had gedeeltelijk met gesloten deuren plaats. Het O. M. eischte 9 jaar en 6 maanden gevangenis straf. Het vonnis luidde //acht jaar ge vangenisstraf. Uit Chicago, de zonderlingste stad van heel de Vereenigde StateD, komt zonderling nieuws. Onder een aantal straten dier twee-millioenen stad ligt een verkeerstunnel, bekend als de Illinois- Tunnel. Nu schijnt bij de constructie van dit ondergrondsche net niet met de noodige omzichtigheid te zijn gewerkttenminste enkele der hoogste en dus zwaarste gebouwen in de binnenstad beginnen te verzakken en vertoonen als gevolg daar van groote scheuren. Het reuzengebouw, in de wandeling gemeenlijk the Pullman Building genoemd, vertoont een gevel- scheur van straat tot dak. De Reliance //wolkenkrabber" helt dermate, dat de bewoners angstig beginnen te worden. Het wereldbekende //warenhuis" van de firma Field is al maandenlang aan het //werken". Op twaalf verschillende kruispunten van verkeerswegen, toont het straat-niveau aanzienlijke verzakkingen, de direetie van "üg- {Jpion Loop, een viaduct-spoorweg, begint ziehDarig- fe-J.n.aken£ver_dreigende onveiligheid van het verkeer over~"}?3iHL, lijnen de viaducten beginnen le verwrin gen en te verbuigen. De orthodoxie en hare bestrijders, door Fares. Leiden, Eikerbout Co. Onder bovengenoemden titel verschijnt een serie van 6 apologetische geschriften bij den uitgever Eikerbout &Co. te Leiden, waarvan het bovenstaande de inleiding is. In deze „inleiding" wordt in duidelijke taal de wetenschap aangepakt in hare waanwijsheid, en het rationalisme dat uit het modernisme is voortgekomen. Dit boekje is zeer waard verspreid te worden onder de vele twijfelaars, die Gods Woord niet kennen, en toch ook recht hebben om gewonnen te worden voor de gehoor zaamheid onder dat woord. Wij lazen dit boekje met genoegendoch geven den uitgever in overweging het volgende vijf tal te zuiveren van spelling-, stijl- en punctuatiefouten. Wij ontvingen de Boekenvriend, gids voor enz.uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk. Het bekroonde opstel „Een goede dag" op bladzijde 4 trekt 't meest de aandacht. Het verhaal is een reclame voor de uitgaven der firma. Nog enkele der gelijke bijdragen zullen volgen.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 5