een f oonliiis en Erf, GEHEIM HOUDING BEKENDMAKING Een Huis met Seue-ïeiandaii, A A iN BESTEDING. VERBETERDE SINGER NAAIMACHINE, H.H. Landbouwers. Openbare Verknopingen. Afloop Verkoopingen enz. op Woensdag 28 Maart a.s., bedrog te verklaren, W- IDE SCHRIJVER Damesrokken Damesboezelaars Koorts. Blonenkoorts. Een HUIS en TUIN li „De Amhaclitsseliool" GRANEN. Magazijn „Groenendraak". RECLAMES. een partij Afbraak Altijd welkom te 4«oes. Marktberichten, Advertentie». Predikbeurten Ger. Kerk Een Koe te koop TE KOOP TE KOOP een zoo goed als nieuw Kabinet. een lading Ruhr-Kachelkolen BERGPLAATS, ERF en TUIN, AANBESTEED: het afbreken van het oude Woonhuis en het opbou wen van een nieuw Woon huis met bijbehoorende werken, met bijlevering van alle daartoe benoodigde bouw materialen, eischt men volstrekt niet, wanneer men zijne ken nissen van de verrassende uitkomsten vertelt, die men bij het gebruik van NATRINE gedeponeerd ,,De Duif" verkreegmaar integendeel is algemeene zoowel hiervan, als van zijne ervaring die men opdeed bij het gebruik van Plein es' Zeeppoeder en Vetloogmeel, beslist in ieders voordeel. 't Is niet de bedoeling om in navolging van anderen, al wat er méér op dit gebied is voor maar wél mag met recht op de Natrine gewezen worden, als een onovertroffen artikel, waarvan het gebruik zéér vergemakkelijkt bet vaatwasschen, het reinigen van vettige voorwerpen, het boenen van vloeren, enz. enz. Bovendien zeer voordeelig en beslist zuiver. Wie zich een RIJWIEL wil aanschaffen, vraagt eerst prijsopgaaf van strikt 1° klas lichtloopende Engelsche Rijwielen. Verder vele andere merken, waaronder zeer goedkoope Kozijnen, Ramen, Deuren, Plank en Ribhout, een partij Dakpan nen, Brandhout en meer, hetwelk op den morgen van den verkoop dag is te bezichtigen. publiek verkoopen: A. lil itltlll.TS!:, te MIDDELBURG. Goed nieuws van iemand uit onze om geving is ons altijd welkom en wij zullen met belangstelling het volgend berichtje van een Bergen-op-Zoomsche lezen. Het zal eveneens voor velen onzer waardevol nieuws zijn. Mejuffrouw A. Slager, wonende Klaver straat E 156 te Bergen-op-Zoom, deelt ons het volgende mede Voor ik gebruik maakte van uw Foster's Rugpijn Nieren- pillen, klaagde ik voortdurend over een hevige pijn in het benedengedeelte van den rug, die steeds erger werd. Gebukt, kon ik zelfs mijn huiselijk werk niet ver richten en ik was dan gedwongen op mijn knieën te gaan liggen. De urine was immer troebel en verspreide een zeer onaangename lucht, wanneer zy eenigen tijd stond, was er veel bezinksel in. Ik had zeer weinig eetlust en het weinigje dat ik sliep, werd nog gestoord door benauwde droomen. Ik was dan ook immer aangedaan met een vermoeid, afgemat gevoel. Ik bevond mij in een deerniswaardigen toestand, toen ik ge lukkig kennis maakte met uw pillen dadelijk bij het gebruik hiervan bekwam ik verlichting en toen ik één doosje ge ëindigd had, greep er een algeheele ver andering bij mij plaats. De pijn ver dween en ik ben nu veel sterker en flinker en gaarne zal ik diegenen, die lijden zooals ik voorheen met uw probaat geneesmiddel bekend maken. Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. Het is rugpijn, waarmede het gevaar een aanvang neemt. Rugpijn is het eerste en zekere teeken van nierziekte. Foster's RugP'jn Nierenpillen genezen de pijn in den rug, terwijl ze de nieren in orde brengen die zich daaronder bevinden, want inderdaad zijn het de nieren die de pijn veroorzaken en niet de rug. Verzeker U dat men U de echte Fosters Rugpijn-Nierenpillen geeft, dezelfde die Mejuffr SLAGER gehad heeft. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Zij zijn te Goes verkrijg baar bij-de Firma NATHAN EMANUEL en te Middelburg bij den Heer Joh. DE ROOS, Vlasmarkt K 157. Toezending ge schiedt franco na ontvangst van postwissel f 1.75 voor één of f 10.voor zes doozen. Maandag 26 Maart. lerseke, 2 uur in de Oesterbeurs voor M. Rottier door not. Liebert een huis (slagerij) Noordzandstraat 268 c.A. Scherpeuisse, doer not. v. Steen bergen bij Rijsterbil 6 uur toewijzing (inzet 19 Maart bij Groenewege) bouwland. Dinsdag 27 Maart. Middelburg Notarishuis ook Woens dag uur tapijten. Inl. De Groot en Hondius. Tholen, bij Moelker toewijzing 2 uur (inzet 20 Maart bij Bal) door not. v. Steen bergen 2,6430 H. weiland en zijkantweg van wed. Soetens. Goes. Bij de heden gehouden aanbe steding voor de schoonmaakwerken van gemeente-gebouwen was ingeschreven als volgtle perceelpolitiebureau, koop mansbeurs, spijskokerij, brugwachters- woning, manhuis, oliehuisje, klapbank, bergplaats b/d Groote Kerk, gebouwen op de begraafplaats, voormalige trekkerswo ning en Landbouwwinterschool W. Kek voor f 227 M. Buitendijk f 234 A. Jacobs f 225, aan wien het is gegund. 2e perceel de scholen A en C en de gymnastieklo kalen in de voormalige weverij, benevens het huis A no. 64u W. Kok f 246A. Jacobs f 250. Gegund aan VV. Kok. 3e perceelschool B, de meisjesschool en de bewaarschool, tot de scholen worden ook de daartoe behoorende woningen gere kend W. Kok f270; M. Buitendijk f267; A. Jacobs f 275. Gegund aan M. Buitendijk. Goes. Heden werd door not. Pilaar alhier publiek verkocht de hofstede be staande in woonhuis, schuur, wagenhuis, erf en zijkantweg met boomgaarden in de gem. Goes en Kloetinge, samen groot 3,66,17 H. A. voor f 15,228,80 aan dhr. G. H. Kakebeeke te Goes. Middelburg. Door not. Hioolen werd Donderdagavond verkocht het tot kotfie- hnis ingerichte huis P 151 met tuin, 678 c A. Kooper dhr J. Dingemanse alhier voor f 2400. Stavenisse. Het uitdiepen der haven kom benevens het vervoeren van den daaruit komenden modder is door B. en W. gegund aan Jacob de Jong alhier, voor eene som van f 360. Er was slechts één biljet ingekomen. LAATSTE BERICHTEN. Schore. lieden werd den heer W. Poleij doorrkerkvoogdij en kerkeraad een hang lamp met prachtige spiegel vereerd, als herinnering aan zijn 25-jarig jubileum als voorzanger. 's-Gravenhage. H. M. de Koningin en Z. K H. de Prins, daartoe heden mor gen 8 uur uit Den Haag over Vlissingen Vertrokken, bezochten heden de door den watersnood geteisterde streken in Z.Vlaan deren, o. a. den Glarapolder tot Philippine, omstreken van Hulst en de ondergeloopen polders in Ilontenisse. Van Vlake keeren zij heden avond naar Den Haag terug. 's-Gravenhage. - Tweede Kamer. In den loop der Kamerzitting onder steunde dhr. Ter Zaan het adres van den gewezen korporaal Van der Bliek te Vlis singen, die daarbij verzocht een herkeuring om zoodoende in het genot van pensioen te worden gesteld wegens in en door den dienst ontstane gebreken. Dhr. Blooker verdedigde daartegenover de conclusie der commissie om het adres ter griffie te deponeeren aangezien voor inwilliging van het verzoek geen reden beslaat. Dinsdag verdere behandeling de zer zaak. Arbeidscontract Het artikel verbiedende gedwongen winkelnering gaf aanleiding tot uitvoerig debat en indiening van talrijke amendementen wegens de uitzondering welke het artikel toelaat. Het amendement-Schaper tegen het toe staan van het beding dat de arbeider zich de grondstoffen enz., bij den arbeid ver- eischt, moet aanschaffen bij den werkgever, werd bestreden door den Minister, maar aanbevolen door de meerderheid der com missie van rapporteurs en aangenomen met 36 tegen 28 stemmen. Dhr. Troelstra stelde een amendement voor om indien de werkgei er het verbod tegen gedwongen winkelnering overtreedt, den arbeider recht te geven op vordering ten bedrage van't vijfvoud van het loongedeelte besteed als koopsom. De Minister bestreed dit amendement hij meende dat te overwegen is aan de vak- vereenigingen recht te geven om op te komen tegen gedwongen winkelnering. Het amendement-Troelstra werd verwor pen met 54 tegen 9 stemmen. ZIERIKZEE, 22 Maart 1906. Boter f0,52'/2 a f0,65 per pond. Kipeieren f 0,67'/2 a f 0,87'/2 de 25 stuks. Eend Eieren f 1,a f0,-de25 stuks. St. MAARTENSDIJK, 22 Maart '06. Nieuwe Tarwe per H.L. f 6.a f7. Wintergerst per 100 kilo f8.a f8,50; Haver per 100 kilo f8.a f9.Paarden- boonen per 80 kilo f 7,70 a f7,80; Witte Boonen f 12.a f 14.Bruine Boonen f 8 50 a f 9.50 Kookerwten f 7.50 a f 9. Ajuin per 60 kilo f 0.75Aardappelen per 70 kilo f2,10 a f4,25. Waar 't er niet bij staat is de prijs per II.L. THOLEN, 22 Maart 1906. Tarwe*) f8.25 a f8,50; Haver») f8,25 a f 8,50 Karwei»*) f 14,50 af -Rogge f5,25 a f5,60; Witte Boonen f 12.a f 13.Bruine Boonen f8,50 a f9,25; Kleine Erwten f 8.75 k f'9.Kroon- erwten f8.50 k f9.25; Gerst») f8.10 a f8,40; Aardappelen f2.a f0,en Ajuin f'0,70 a f0, per 100 K.G. per 50 K.G. Waar 't er niet bijstaat is de prijs per H.L. Eieren f2,75 per 100 stuks. Boter f 0,55 per '/a K-G. VLISSINGEN, 23 Maart 1906. Boter f 1,15 a fl,20 per kilo. Eieren f 3,20 f3,40 per 104 stuks. BURGERLIJKE STA NE. Van 2123 Maart. MIDDELBURG. Ondertrouwd: J. van Keulen, 27 j. jm. en E. J. Meijer, 24 j. jd.M. Schuit, 21 j. jm. en A. F. Fiegen, 20 j. jd. Getrouwd; A. C. Bijl, 40 j. jm. en M. E. Slok, 44 j. jd. Ba vallen: J. J. Willemsen geb. Scheermeijer, z.A. P. Maas geb. Mer- sie, z.M. Reijnhout geb. Labrijere, d. Overleden: A. Baroen, 83 j., wed. van J. de Meulenaar E. Mersie, 29 j., d. GOES. Getrouwd: 22, Johannes Jacobus van Reuse!, 50 j., gesch. echtg. van Susanna Theodora Broeksma te Goes en Jannetje de Witte, 32 j. jd. te Goes, onlangs te Rotterdam Jan Johannes Koen, 25 j. jm. en Alexandrina Breker, 25 j. jd.22, Jacob van der Weele, 58 j., wednr. van Magrietha de Jonge en Pieternella Vermeulen, 23 j. jd. Geboren: 22, Arie, z. v. Johannes Baard en Pieternella Nieuwdorp Frans Jacobus, z. v. Pieter Nieuwenhuijse en Johanna de Kok. Overleden: 2', Pieternella van der Heijden, 70 j., wed. van Elesias Kerkhove. Van 16—23 Maart. IERSEKE. Geboren: 17, Jan, z. v. Willem Mol en Gillina Prins. Overleden: 19, Leunt je Pieternella, 13 j., d. v. Bastiaan Korstanje en Maatje Verhulst. Levenloos aangegeven: 20, een kind van Joos Sandee en Neeltje Kopmels. Van 1721 Maart. VLISSINGEN. Bevallen: A. P. Luitwieler geb. Van der Meijden, z. H. J. A. Martens geb. Giesbers, z. A. M. C. Matthews geb. Van Outrijve, z. M. C. van der Velden geb. De Jongh, z. D. van der Velde geb. Schrijver, d. A. Kooijman geb. Kuvper, z.M. Sohier geb. De Ridder, z. Overleden: C. E. Aspeslagh, wed. van P. J. Felies, 76 j.C. Keerse- maker, 4 m., d.J. B. van der Ploeg, wednr. van C. van der Heijdt, 32 H. Moleman, 83 j., ongeh., z.A. C. van Breugel, 43 j., ongeh., z.C. van Belzen, 18 j., ongeh., z. Heden werden wij verblijd door j de voorspoedige geboorte van eene Dochter. CHR. D. HOVESTADT. M. HOVESTADT—Veklake. Schore, 23 Maart. Eenige kennisgeving. Zondag 25 Maart. Goes. Voorm. half 10 uur: Lezing. Nam. 2 uur Item. Avond 6 uur: Ds. J. H. Donker, van Nieuwdorp. B o r s s e 1 e. Voorm. 9 uurDs. R. K. M. Hi mmelen, van Biezelinge. Nam. 2 uur: Idem. Van stonden aan of met Mei een Haudkiiecht benoodigd bij J. SUURMOND, (Buitenhaven) Vlissingen. van haar zesde kalf, rek. 31 Maart, bij H. WILLEMSE Jz., Oostkapelle. 4500 a 5000 groote Preiën bij W. FRANCKE, Molembaix bij Grijpa- kerke. Adres Verwerij straat N140, Middelburg. IN LOSSING voor A. BLIEK, Middelburg. Gewone en Fijne Naamkaaitjes Firma DE JONGE-VERWEST, Ooes. Notaris LIEBERT te Kapelle zal op MAANDAG den 26 MAART 1906, des namiddags 2 uur in de Oesterbeurs te Ierseleeten verzoeke van den Ik.er M. Rottier aldaar, PUBLIEK YERKOOPEN waarin reeds 10 jaar de Slagerij is uit geoefend, staande en gelegen te lerseke in de Noordzandstraat, kadaster Sectie G no. 1227 groot 0,02,68 H.A. Aanvaarding 1 Mei dezes jaars. Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris J. W. VERHULST zal op WOENSDAG 28 MAART 1906, des namiddags ten twee uur, in het koffiehuis „De Zwaan", in de gemeente Oosten West-Souburgpubliek presen teeren te verkoopen: aan den Ouden Viissingscken weg, in de gemeente Oost- en West-Souburg gemerkt A nummer 206//. Te zien daags vóór den verkoop lag des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uur en op den verkoop Jag van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur, op een bewijs van toegang met verdere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van gezegden Notaris. Namens den Heer J o h*. de Roo, landbouwer te Biezelinge, zal worden des namiddags ten half vier uur, in de herberg bij C. Mexheerb, waarvan a a n w ij s zal geschieden op dienzelfden datum, des voormiddags ten 10 uren, op de door hem bewoonde hofstede. Bestek en teekening liggen ter inzage in bovengenoemde herberg vanaf Dinsdag 20 Maart. Nadere inlichtingen verstrekt W. B1E- RENS, te Biezelinge, bij wien teekeningen te verkrijgen zijn il 75 cent per exem plaar (zoolang de voorraad strekt). Men vrage tevens overal PLEINES' ZEEPPOEDER, VETLOOGMEEL en TOILETZEEPEN. Concurrentie o n m o (O jj lf. RIJWIELHANDEL. E e r s t e zending:-: en :-: ontvangen :-: Firma Wed. J. G. Heijkam—Massee Goes. De Kina-Koortsdroppels van Apothe ker BOOM, bereid uit de echte Kinabast, zijn het beste geneesmiddel tegen Koorts, Bmnenkoorts, Moeraskooits en gevatte Koude. 4 Prijs per flacon 60 cent. Overal veikrijgbaar in de Drogist winkels. Te Goes bij Gebr. MULDER; te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. te Vlissingen bij S. A. LUITWIELER; te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. I li li oop 1*1 ij u 1) r i 11 o n 1> ij P-jV~A^P SNOEP <C l INSTRUMENTMAKER fl lj middelburg. n Goud Zilver Doublé en Nikkel. De Notaris W. HIOOLEN zal ten ver zoeke van de lirma C. A. Goethals Zoon, verkoopen, op Donderdag 29 Maart 1906. des namiddags 1 uur, aan de Heerengraoht te MIDDELBURG, waaronder Notaris LIEBERT te Kapelle zal OP WOENSDAG A APRIL 1906, des namiddags 2 uur, in de herberg van C. Menheere te Biezelinge, te Bieselinge, kad. sectie E no. 1018, groot 2 Aren 73 Centiaren. Eigendom van A. GLERUü aldaar. en d e g e I ij k e Naaimachine is, ook vooral bekend door haar solied work- vermogen de welke uitsluitend is verkrijgbaar voor Zeeland HOOFDKANTOOR, weldra Korte Noordstraat E 6. Aanbevelend, Middelburg. VEREENIGING Bevordering der leerlingen en uitreiking van belooningen op Maandag 20 Maart a.s., des middags te 12 uren in het gebouw der Kegelbaan van de sociëteit „De Verge noeging" aan de Markt. Ouders, voogden en belangstellenden worden tot bijwoning uitgenoodigd. De tentoonstelling van teekeniDgen en werkstukken zal gehouden worden aldaar op 5 en 0 April a.s. Loten van de bij Kon. Besluit van 7 Maart 1906 n°. 55 goedgek. verloting zijn o. a. aan de school verkrijgbaar 25 cent per lot. De Secretaris, L. K. VAN DER HARST J.Jz. Ondergeteekende maakt bekend, dat hij eene groote sorteering Borstel werk heeft ontvangen vanaf 5 cent en hooger, Zeemen, Sponsen en Dweilen. Eu verder ontvangen eene groote sorteering Porcelein, Glas- en Aardewerk en Vazen, tegen scherp concurreerende prijzen. Komt, koopt en doet uw voordeel in het van ouds bekende adres J. ADRIAANSE, Pottenmarkt. Ruime sorteering in M e 1 k t e e 1 e n. Alle soorten gemalen en ongemalen BRU1NMEEL voor magere varkens a f 3.15 per Baal. Prima mooie drooge platte Maïs. Bij partijtjes lage prijzen. Monsters en prijzen worden van een en ander gaarne toegezonden.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2