NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 125. 1906 Dinsdag 27 Februari. 20e Jaargang, HISTORISCH CHRISTELIJK- Buitenlandse!) Overdekt. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes II e c Si t s sake n. F. F. D'HUIJ, te Middelburg. Gemengde Berichten. PRIJS DER ADVERTENT1ËN IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,026. UITGAVE DER FIRMA EN VAN H E R IJ K Middelburg, ook voor St. Laurens en Nieuw- en St. Joosland, 27 en 28 Februari, 1, 2, 6, 7 en 8 Maart. Omtrent de conferentie te A1 geeiras kunnen wij alleen melden dat de Marok- kaansche afgevaardigden een ontwerp inge diend hebben tot oplossing der Bank- quaestie. Er zijn derhalve vier plannen hef Fransche, het Duitsche, het Spaansehe, en het Marokkaansehe, die alle vier slechts hierin eenstemmig zijn dat elk voor zich naar zich toe rekent, wat noodwendig de oplossing der quaestie moet vertragen. Zijn Sjerifsche Majesteit wil de eenige conces sionaris der Bank zijn, die geheel als een Europeesche Bank zal ingericht zijn en werke.n, en 't recht heeft biljetten aan toonder af te geven, een recht dat beperkt zal zijn tot het drievoudige van haar goud voorraad. Van huitenlandsehe of inter nationale controle wil hij natuurlijk niet weten. Op 't oogenblik staan de partijen der halve nog ver van elkaar. Men hoopt echter nog* op een bevredigende oplossing en ver wacht dien ook. In Duitschland althans acht men de bezwaren niet onoverkomelijk. De Duitsche regeering is bereid tot toegeven indien de Fransche regeering niet al te vast houdend blijft. Het komt er derhalve maar op aan, wie de eerste wil zijn, in 't belang van den vrede. Nauwelijks is in Belgie, met name te Antwerpen, de agitatie een weinig bedaard vanwege de quaestie-Joris (die man leeft trouwens nog!) of daar komt een moord de Brusselaars en geheel België verschrikken. Liefde en wraak waren bij dien moord in 't spel. Palnaceras, de 24-jarige sec retaris der Chineesehe legatie was verloofd met een dochter van den consul-generaal van dat land te Brussel: Waddington. Binnenkort zouden zij trouwen doch de bruidegom scheen van plan te willen ver anderen ep daardoor schande over de familie der bruid te zullen brengen. In ieder geval zijn liefde scheen verkoeld, en dit verbitterde den broeder der bruid, die hierop Zaterdagavond den ontrouwe in een famiiie-pension opzocht en met vijf revolverschoten in het hoofd dood ter aarde deed storten. Een tragedie welke voor de zooveelste maal het zedenbederf onder de hoogst geplaatsen in onze wereld steden aan het licht brengt. Uit Rusland komt bericht van onge hoorde kuiperijen die bij den Czaar worden beproefd om den grooten Witte te doen vallen. Herhaaldelijk wordt de minister door den Czaar miskend' Personen door hem voorgedragen voor benoeming tot minister, worden gepasseerd, en in menige andere quaestie van belang wordt zijn raad een voudig ter zijde gesteld. De reactionairen doen veel kwaad achter de schermen, en de Czaar schijnt zich nog niet te heb ben kunnen vrijmaken van hunnen invloed. Dat 't nog lang niet rustig is blijkt uit een statistiek je der laatste vier weken eindigende 7 Februari. In dien tijd toch werden78 dagbladen geschorst en 58 redacteuren gearresteerd, in staat van beleg verklaard 62 plaatsen, de kleine staat van beleg in 34 plaatsen. Geëxecu teerd zonder behoorlijk proces1400, de Moskausche dooden daar buiten gerekend. Politieke arrestaties in Petersburg 1716, in heel Rusland ongeveer 10.000. Tijde lijke gevangenissen werden ingericht in 17 steden ontslagen post- en telegraaf- beambten 2000. De schade, door de boeren teweegge bracht schat de correspondent op 72 mulioen gulden, waarvan één zesde in de provincies Koersk, Orel en Saratof. In Warschau werd de kapelmeester van het tweede kozakken-regiment doodge schoten, waarschijnlijk omdat de terroristen hem voor een ander aanzagen. Hij ver- eenigde in zich twee muzikale namen Adam Rubinstein en was uit Oostenrijk afkomstig. Honest John. de tegenwoordige minister van de Plaatselijke Besturen Burns, die als ,,Jan rechtuit'' bijna evenzeer bekend is als zijn collega-minister Morley, welke onder denzelfden bijnaam bekend is, heeft heel wat van zijn populariteit ingeboet. Burns heeft er zich en terecht steeds heel wat op laten voorstaan, dat hij, de vroegere werkman, steeds hoogst eenvou dig was gebleven in zijn politiek en privé- leven. Zoo herinnert men zich de anecdo'e van de blauwe trui, aan welk kleedingstnk hij ook in lateren tijd was trouw gebleven. Maar nu heeft minister Burns verleden week zijn opwachting moeten maken bij koning Eduard, die een groote receptie gaf. Hij kwam natuurlijk niet in de traditio- neele trui maar in de rijk met goudgalon belegde staatsie-uniform van lid van den Geheimen Raad. De verschijning van John. in groot pontificaal was het evenement van de receptie. Ook na afloop van de plechtigheid, toen de minister in zijn rijtuig stapte, had hij veel bekijks. Maar de vroegere vriendjes keken toch erg zuinig. Zondag 25 Februari vierden de Keizer en Keizerin van Duitschland hun zilveren huwelijksfeest. Na kerktijd ontving het Paar de leden van het corps diplomatique o. a. den Nederlandschen gezant baron Gevers de Engelsche generaal Swayne overhan digde een geschenk van den Koning van Engeland. Tal van deputatiën volgden. Onder anderen van leger en vloot, waarbij Prins Alferecht de woordvoerder was. In zijn antwoord legde de Keizer den nadruk er op dat hij den vrede wenschte, doch op zijn strijdkrachten vertrouwde, voor 't geval dat die vrede mocht worden ver stoord. Des avonds was 't galadiner ten hove, waarbij de gansche groote vorstelijke familie, voor zoover daartoe bekwaam, aanzaten. Te Arles (Frankrijk) hebben de stakers weer een brutaal stukje afdreiging uit gehaald. In de sodafabriek te Salin de Giraud hadden zij gestaakten nu voerden de leiders der staking een waar schrikbe wind. Een aantal werklieden wilden aan de gedwongen staking niet meedoen, en wilden elders werk zoeken. De directie der fabriek die thans ge sloten is betaalden hunne verhuiskosten. Maar de leiders beletten met geweld dat deze kameraden hunne meubelen meena men. Een werkman die in een trein was geklommen met zijn gezin, inoest van zijn mesgebruik maken om te kunnen heengaan. Nog een enkele mededeeling in zake het Turksch-Belgische incident. De Porte heeft besloten om aan de Belgische nota, verzoekende om de zaak van Joris voor het hof van arbitrage in Den Haag te brengen, gevolg te geven. Dat is 't begin van vonnisvernietiging, waarop een lichte straf zal volgen. Althans zoo is 't te Konstantinopel al dadelijk geprofeteerd. Als het recht dan maar zijn loop heeft Kantóngerecht te Middelburg. Zaterdag zijn veroordeeld wegens nachtrumoer: J. W., Westkapelle, tot fl b. s. 1 d. h., H. W., Westkapelle, J. d. V., Dom burg, "tot f 2 b. s. 2 d. b.overtreding ijkwet W. B., Westkapelle, tot f 1 b. s. 1 d. h.,J. B., Westkapelle tot 3 X f 1 b. s. 1 d. h. iedere b. met verbeurdverklaring der maten en ge wichten overtreding drankwetD. J. H., Vlis- singen, tot f5 b. s. 2 d. h.rijden met een velocipede zonder lichtW. J., Serooskerke, tot f 1 b. s. f d. h.zijn aangespannen hond niet voorzien van een muilkorf: J. v. d. D,, Aagtekerke, tot ft b, s. 1 d, h,in draf rijden met een niet op riemen of veeren rustend voer tuig G. S., Middelburg, J. C. M., Serooskerke, tot f 1 b. s. 1 d. h.als bestuurder van een voertuig zich niet gedragen naar de bevelen der politie J. E., Middelburg, tol f 0,50 b. s. 1 d. h.zijn hond niet voorzien van een muilkorf G. S., Middelburg, lot 2 X f 3 b. s. 1. d. h. iedere b.invoeren van een geslacht schaap, waarvan de longen, de lever en het hart niet aanwezig waren: P. L., Domburg, tot i'5 b. s. 3 d. h.wateren buiten de bakken: J. R., Vlissingen, tot 11 b. s. 1 d. h.en wegens dronkenschap J. d. M., Middelburg, J. R., J. v. d. M., Vlissingen, J. v. d. B.. Serooskerke, J. B., W. W., A. S., J. L., W. L., Westkapelle, tot i'2 b. s. 2 d. h.J. v. d. K., Arnemuiden, tot f 3 b. s. 2 d. h., P. A. C., Middelburg, L. F. V., A. v. d. M. Vlissingen, tot f 5 b. s. 3 d. h.J. S., Westkapelle, tot 2 X f 5 b. s. 3 d. h. iedere b; W. L., Vlissingen, tot f 10 b. s. 3 d. h., B. C. B., Vlissingen, tot 5 dagen h., W. W., Westkapelfè, tot 10 dagen h.verder wegens rijden met eene velocipede zonder licht C. W., Serooskerke, tot f l b. s. 1 d. h., W. B., Oostkapelle, tot eene berisping; plaats ne men op een met een hond bespannen voertuig L. B., Vlissingen, W. F., J. d. B., Oost- en West Souburg, tot eene berisping; dronken schap: J. J., Westkapelle, tot f2 b. s. plaatsing in eene tuchtschool voor eene week. Middelburg. Wij laten hieronder volgen het slot van het uittreksel uit de stukken voor den gemeenteraad. Ter uitvoering van het raadsbesluit om in beginsel tot het aanstellen van een accountant aan de gasfabriek over te gaan, hebben burg. en weth. zioh in verbinding gesteld methet Amsterdamsch accountants kantoor, directeur mr. E. J. Korthals Altes. Als gevolg van de met hem gehouden bespreking heeft zich bij burg, en weth. de meening gevestigd, dat zij datgene, wat zij zochten bij eenen accountant niet zullen vinden. Wat hij kan geven hebben burg. en weth. naar hunne meening niet noodig. Ware het doel in orde brengen van de boeken en toezicht op de boekhouding, dan zou zonder twijfel een accountant zijn nut kunnen hebben. Dit is echter niet noodig, daar de fabrieks-boekhouding een onder deel van die der gemeente is. Burg. en weth. zochten echter iemand, die de controle over de voorraden in de gasfabriek zou kunnen hebben, die in verband met de posten der begrooling zou kunnen zorgen, dat die posten niet zonder hooge noodzakelijkheid werden overschreden en tevens, dat de voorraden bij het einde van het jaar van zulke kleine afmetingen zouden zijn, als maar eenigszins met het goed uitoefenen van het bedrijf vereenigbaar ware. Zoo iemand zou moeten toezien, dat b.v. in November niet 25 nieuwe gasmeters werden gekocht, tenzij er zekerheid ware, dat die nagenoeg] allo vóór het einde van het jaar zouden geplaatst zijn. Het laat zich toch hooren, dat, waar in de gemeentelijke administratie geen rekening wordt ge houden met voorraden, het van veel belang is, dat niet uit het eene jaar wordt betaald, wat eerst in het volgende wordt gebruikt. Eene goede controle daarop te hebben, was, wat burg. en weth. voor den geest stond, toen zij het voorstel aan den raad deden en toen zij de bespreking met mr. Korthals Altes hielden. Nu naar het schijnt, een accountant die contróle niet kan leveren, achten burg. en weth. het aanstellen van zulk een ambte naar overbodig en stellen zij voor het be sluit van 25 Nov. 1904, waarbij in beginsel tot het aanstellen van een accountant is besloten, in te trekken. Burg. en weth. stellen zich voor zooveel mogelijk voortaan zelf de controle te voeren en hopen op die wijze den toestand te schep pen, gelijk zij zich dien hebben gedacht. De commissie van financiën deelt mede dat zij zich met het hiervorengenoemd voor stel wel kan vereenigen. Intussehen zou zij het geraden achten dat, bij intrekking van het onderhavig be sluit, er iets voor in de plaats komt. Immers burg. en weth. eindigen met te zeggen//Wij stellen ons voor zooveel van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. mogelijk voortaan zelf die controle te voerenmaar zulks is altijd de plicht van burg. en weth. geweest en heeft toch niet belet dat in 1905 25 nieuwe gasme ters werden gekocht zonder de zekerheid dat zij in dat jaar nog zouden worden geplaatst. De fout schuilt, naar de meening der commissie, hierin, dat „de fabrieksboek- houding een onderdeel van die der ge meente is" en dat (,in de gemeentelijke administratie gegne rekening wordt ge houden met voorraden". De commissie zou wenschen dat gas fabriek en duinwaterleiding werden be heerd en geëxploiteerd onder toezicht van burg. en weth. ter zijde gestaan, behalve door den directeur, door een administra teur. Deze laatste zou het geheele finan cieel en administratief beheer moeten voe ren, tengevolge waarvan de gemeente ontvanger voor een groot deel zou worden ontlast. De Commissie geeft derhalve bij in trekking van voorschreven besluit in overwegingdat de Raad besluite Burg. en Weth. uit te noodigen de wensche- lijkheid van het bovenbesprokene, wat het beheer en de exploitatie van gasfa briek en duinwaterleiding betreft te on derzoeken en de resultaten van dat on derzoek aan den raad mede te deelen. Burg. en weth. vragen wijziging der tarieven waaronder van wege de gasfa briek en duin waterleidingbuizen, kranen enz. worden geleverd, zoodat eene ver hooging van 40% wordt goedgekeurd. Op de vraag van den heer Van Dunne in de vergadering van 17 Jan. tot burg. en weth. gericht betreffende werken aan den Vlissingschen singel deelt het dagel. bestuur mede Art. 179 der Gemeentewet zegt dat, tot het dagelij ksch bestuur der ge meente, aan burg. en weth. opgedragen behoort ag enz. ■li de zorg, zoover van hen afhangt, voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid der publieke wegen, brug gen enz. De Vlissingsehe singel bij het begin van den nieuwen Vlissingschen weg liet uit een oogpunt van bruikbaarheid en veilig heid zeer veel te wenschen over en gaf dan oq£ voortdurend aanleiding tot klach ten van verschillende zijden. Om in dezen toestand verbetering te brengen gaven burg. en weth. in Decem ber aan verschillende particulieren ver gunning om daar ter plaatse eenige voe ren (pl.m. 140) puin te storten. Begin Januari werd van Gemeentewege begonnen hierover eenige voeren 60) grond te spreiden, het talud te zetten en den bovenkant te vlakken. Zoodra dit afgeloopen is zal er nog wat steenslag op worden gebracht en 5 a 6 boomen worden geplant, waarmede aan alle billijke klachten zal zijn tegemoet gekomen. De kosten ten bedrage van f 70. zullen gekweten worden uit den daarvoor bij de gemeente-begrooting aangewezen post Hoofdst. V, Afd. 2 art. 3. Onderhoud van wegen en voetpaden. Door burg. en weth. wordt voorgesteld eene verordening vast te stellen op het verlof van onderwijzers en onderwijzeres sen bij het lager onderwijs en tot wijzi ging der instructie voor de onderwijzers. In de verordening worde bepaald Art. 1. Aan onderwijzers en onder wijzeressen, aan wie oversenkomstig het advies van hunnen geneesheer een verlof wegens ziekte wordt toegestaan, wordt dit verlof met behoud der jaarwedde niet lan ger verleend dan gedurende zes achter eenvolgende maanden. Art. 2. Blijkt na het verstrijken van de zes maanden, in art. 1 genoemd, uit een rapport van den geneesheer, dat de onder wijzer of de onderwijzeres nog niet in staat is zijne (hare) werkzaamheden te hervatten, dan kan hem (haar) wederom een verlof worden verleend, met dien verstande ech ter, dat van de jaarwedde van den onder wijzer of de onderwijzeres, aan wien (wie) verlof wordt toegestaan, wordt ingehonden hetgeen ten behoeve van zijne (hare) plaats vervanging als salaris door de gemeente moet worden uitbetaald. Art. 3. Wordt aan eenen onderwijzer of aan eene onderwijzeres, buiten het geval van ziekte, een verlof verleend voor lan ger dan 14 dagen, dan wordt van de jaarwedde ingehouden hetgeen ten behoeve van zijne (hare) plaatsvervanging als sa laris door de gemeente moet worden uit betaald. Art. 4. Van tijdelijk aangestelde onder wijzers of onderwijzeressen wordt ge durende den verloftijd, zoowel in als bui ten het geval van ziekte, het geheele salaris ingehouden. Art. 5. Aan de gehuwde onderwijzeres, die hare bevalling tegemoet ziet, wordt een verlof verleend, ingaande drie maan den voor het tijdstip waarop de bevalling kan worden verwacht en eindigende éeu maand na hare bevalling. Gedurende den tijd van. dit verlof wordt hetgeen ten behoeve der plaatsvervanging van de onderwijzeres als salaris door de gemeente moet worden uitbetaald van hare jaarwedde ingehouden. Art. 6. Is de onderwijzeres in artikel 5 bedoeld, één maand na hare bevalling, vol gens het oordeel van den geneesheer nog niet in staat hare werkzaamheden aan de school te hervatten, dan treden de gewone regelen van verlof bij ziekte in. Art. 7. Deze verordening treedt in wer king den 1 April 1906. Het ontwerp-wijziging van de instructie betreft een nieuw artikel 8bis luidende De onderwijzeres, die hare bevalling te gemoet ziet, is verplicht hiervan vier maanden vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan worden verwacht, kennis te geven aan Burgemeester en Wethouders. Naar aanleiding van het adres der afd. Walcheren van de Zeeuwsche landbouw- maatschappij, houdende verzoek om in den winter de Graanbeurs af te sluiten, doen burg. en weth. het bekende voorstel tot invoering eener beursbelasting. Tegen het bepalen van den prijs op f 1 per abonnement in plaats van f 1,50, zooals burg. en weth. eerst hadden gewild, bestaat na het advies der kamer van koophandel en fabrieken, bij hen geen bezwaar. Kan de raad zich daarentegen met het beginsel eener beursbelasting niet ver eenigen, dan stellen burg. en weth. voor op het adres afwijzend te beschikken onder mededeeling aan adressante, dat er geen bezwaar bestaat, dat het werk worde uit gevoerd voor hare rekening of van andere belanghebbenden, mits die uitvoering ge schiede geheel volgens aanwijzing enten genoegen van het gemeentebestuur. Van N. J. Boon te 's-Gravenhage, direc teur van de Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen Het Valkenbosch, is een adres ingekomen, houdende verzoek van de gemeente grond te koopen. Adressant wenscht in koop te verkrijgen de perceelen bij het kadaster bekend ge meente Koudekerke sectie D nummer 973 bouwland groot 1 hectare, 7 are, 70 centi are en sectie D 862 weiland groot 2 hectare, 19 are, voor den prijs van f 22000, onder voorbehoud echter, dat de peceelen vrij zijn van huur. Adressant is van plan deze perceelen als bouwterrein te exploiteeren. Burg. en weth. stellen voor op dit verzoek op de vroeger door hen ontwikkelde gron den, afwijzend te beschikken, wijl zij den verkoop niet achten in het belang der gemeente. Middelburg. Heden morgen had alhier in de Rijschool plaats de Paardenkeitring vanwege de Maatschappij van Landbouw. 8 hengsten en 2 merries waren aangemeld. De uitslag zal later worden bekend gemaakt,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1