NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 106. 1906. Maandag 5 Februari 20e Jaargang, HISTORISCH CHRISTELIJK- P. Merckens. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN VLlSSliltiEN. UIT DE PERS. Bulteilaodsek Oveniebt. itechtszakeu, 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs pqr drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DÉR FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. ise&am Voor een lid van den gemeenteraad (vacature-Loois) steunen wij de candi date or van den bekwamen artsvolks man en Statenlid Het Kabinetsraadsei. //Kiekjesman" schrijft in het (vrijzinnige) Nieuwsblad van het Noorden aHoe meer mijn collega in de Zutfensche Courant er over schrijft, hoe duisterder die affaire wordt maar dui delijk is de zaak-Kraus nog allesbehalve. Iets dat op een opheldering gelijkt, werd reeds elders gepubliceerd. Ik bedoel, dat met 't oog op de benoeming van den heer Kraus en diens plan om naar Chili te gaan indertijd bij Kabinetsformatie een negende man in het ministerie werd op genomen. Nu bestaat inderdaad, naar mij van zeer bevoegde zijde is medegedeeld, verband tussehen de benoeming van den heer Kraus tot Minister van Waterstaat en die van den heer Veegens tot Minister van Arbeid. Maar de historie is juist om gekeerd. Omdat de heer Veegens, dié het eerst in de combinatie van den heer Bor- gesius was opgenomen, per se „arbeid" wilde hebben, dat toen nog onder Bin- nenlandsche Zaken ressorteerde en het Kabinet in geen geval de naasting dei- spoorwegen op zijn program wilde stellen, hetgeen niet anders gekund had, ware de heer Veegens chef van het Waterstaats departement geworden is er besloten om //arbeid'' van Binnenlandsche Zaken af te nemen en er met een stuk van het oude //Waterstaat" een nieuw departement van te maken. Dai is dus juist het omgekeerde van hetgeen er over geschreven is. Door de opname van den heer Veegens in het Kabinet zijn de departementen gesplitst en met des heeren Iiraus' reisplannen naar Chili houdt dit dus slechts indirect ver band. Maar het zonderlinge van het geval is nu, dat de heer Veegens, die tegenover de Kamer niet wilde komen zonder naas tingsprojecten, door het interregnum mis schien zich toeh over die quaestie zal moeten uitspreken. De opzet was anders niet zonder slimheid bedacht. Om den heer Veegens buiten de naasting te hou den, moest een andere departementale in richting tot stand komen, en nu die er is, zou het kunnen, dat het doel van die verandering toch niet bereikt werd Het is zonde en jammer van de moeite. Uit dit geval is echter weder te leeren, dat de politiek toeh maar een ingewik keld vak is. Als ik mij niet vergis, werd indertijd de noodzakelijkheid van splitsing dier departementen voornamelijk gegrond en verdedigd met het argument dat er voor een man te veel werk aan den win kel was. //Waterstaat" was zoo omvangrijk, er waren zooveel atdeelingen, dat één mau dat niet meer bij kon houden. En met Binnenlandsche Zaken was het dito-dito gesteld. Dat kon ook niet meer riehtig beheerd worden door één Minister. En wat zien en hooien wijboeren, burgers en buitenlui nu Dat deze geheel groote ininisleriëele volksverhuizing op touw is gezet, omdat men toch per se een supe rieur man als de heer Veegens in het Kabinet wilde doen zitting nemen en deze bewindsman met de hem eigen hardnek kigheid vasthield aan den eisch -. „arbeid zo ij der binnenlandsche zaken'-' en de po- litieke constellatie niet gedoogde, dat het Kabinet de spoorwegnaasting op zijn werk program zettte, Intusschen zou het interressant zijn eens na te gaan, wat dat nieuwe departement al aan J lleel't gekost en nog zal kosten Een heel nieuw stel manda rijnen heeft zich daar op kosten der be lastingbetalende burgers warmpjes genes teld, want niet alleen dat de ambtenaren, die reeds aan Binnenlandsche Zaken en Waterstaat werkten en die mede overge gaan zijn, er deel van uitmaken, maar ook nieuwe zijn aangesteld en dat aantal vermenigvuldigt zich natuurlijk als de konijnen. Het openen van een nieuw de partement, een nieuwe regeeringszaak, opent voor velen tevens zulke wijde pers pectieven van vlugge promotie, dat daar allicht voor het eerste jaar een halve ton mee gemoeid is. En dit gaat met elk jaar gelukkig en natuurlijk steeds vooruit. Want om goed het land te regeeren en daar hebben wij hier in Den Haag verstand van is er veel geld noodig. Zooals een rasechte ambtenaar, het type van een Haagschen mandarijn, mij eens vertrouwelijk mededeeldehoe meer be lasting er wordt betaald, des te beter kun nen wij de staatsmachine aan den gang houden. Men zal moeten toegeven, dat je om origineele inzichten te hooren verkon digen maar hier moet zijn. Als simpele provinciaal ben je in dat opzicht nooit uitgeleerd en het zal wel aan mijn beperkt verstand en bekrompen waarnemingsver mogen liggen, dat ik sedert de installatie van dien negenden minister nog niet be merkt heb, dat het land er beter door ge regeerd is geworden. In elk geval de „histoire intime'' van het ontstaan van dat negende departement in verband met de quaestie-Kraus is alleraardigst, vooral als men,er op wil letten, wat indertijd aan het geachte pu bliek daarover verteld is en wal er achter die schermen is afgespeeld. Onwillekeurig doet het denken aan een goochelaar, die zegthokus pokus pas Veegens er in verrijst in eens een nieuw depar tement. Werkelijk, ik zeide zooeven niet te veel de politiek is toch maar een ingewikkeld vak. In de Eerste Kamer, dit zij nog terloops medegedeeld, zal er nog een hartig woordje over gesproken worden, want de stemming onder de leden der rechterzijde van onzen Senaat is er niet naar, om dit geval te laten loopen. Maar „ongelukjes" worden niet verwacht". 3 Februari 1906. Nog eens de Kiezerslijst. Kiesvereenigingen en Clubs, nu aan 't werk Zegt aan de Bèlastingkiezers dat zij voor 1 Maart hun verschuldigde belasting betaald moeten hebben, anders gaan zij van de lijst af. Zegt aan de Belastingkiezers die uit andere gemeenten komen dat zij vóór 15 Februari aan 't secretarie hun voldane belastingbiljet gaan toonen. Zegt aan de Loonkiezers dat zij zich op 't secretarie moeten aangevende nieuwe loonkiezers, maar ook evengoed de oude voor 15 Febr. Zegt aan de Huurkiezers, ook schippers hooren hierbij, dat zij zich ter secretarie vóór den 15en gaan aangeven. Zegt aan de Spaarbankkiezers dat zij nu kiezer kunnen zijn wanneer zij op 1 Februari j.l. gedurende een jaar minstens f 50 op de spaarbank hadden, en dit be wijzen kunnen ter secretarie. Aangifte voor 15 Febr. Ook f 100 nominaal op 't Grootboek maakt iemand kiezer bij aan gifte. Hij is dan Grootboekkiezer. Zegt aan de Examenkiezers dat zij zich voor 15 Febr. ter secretarie gaan aan melden op grond van een door hen af gelegd examen. Wie twijfelt of zijn exa men of zijn diploma hem recht op kies recht geeft vrage het even ter secretarie. Een Examenkiezer die nbg geen jaar in de gemeente woont, kan natuurlijk slechts kiezer voor de Tweede Kamer worden. Examenkiezers moeten zich slechts een maal aangeven. Duwterlingen. Het liberalisme blijft zich zelf toch maar gelijk. Werden eens geloovige Christenen „duisterlingen" genoemd, die met de „nachtschuit" reisden terwijl daartegen over de liberalen bezitters der beschaving en verlichting waren nog steeds, al zegt men het niet altijd hardop, acht men dat geloof en ontwikkeling eigenlijk niet kun nen samengaan. Uit Grootegast werd dezer dagen aan de lib. Prov. Gr. Cl. het volgende geschreven Ja, de Gereformeerden hebben in de ge meente Grootegast het hecht in handen Uze hebben alle zetels iri den Raad bezet en de liberale partij heeft niets anders te doen dan toe te kijken. De buitenwoner vraagt wel eens, hoe het toch mogelijk was, dat zoo iets hier gebeuren kon. Wat nu gebeurt, was te voorzien. Gedurende eene lange reeks van jaren is er van de zijde der afgescheidenen alles gedaan om de kiezers te »bewerken". En dat ging, naar 't schijnt, nogal gemakkelijk. Onze gemeente toch is tamelijk afgezonderd en geniet niet de voordeelen van het groote wereldverkeer. Nog heden verkeeren onderscheidene buurten en gehuchten in een toestand van wording. En juist daar vond de Afscheiding een geschikten bodem. Wij herinneren ons nog levendig den tijd van voor ruim dertig jaren. Een ware razernij had de menschen aangegrepen. Eiken dag hoorde men van mirakelen en bekeeringen. Waar de menschen mekaar ook ontmoeten, overal hadden ze 't over 't »ware geloof". Op het aardappelveld hielden mannen en vrouwen vrome gesprekken en diepzinnige bespiegelingen. Dan wierpen ze zich soms in den grootsten angst ter aarde, wentelden zich als bezetenen rond en stonden eindelijk op met de plechtige verzekering, dat ze nu »den geest hadden". Zij heetten nu »bekeerd" en werden ge rekend tof het vrome »volk Gods". Elders weer klommen jongelingen en jonge dochters in de boomen, waar ze naar hunne meening dichter bij den hoogsten troon waren. Nu wilde het ongeluk, dat we in die dagen gezegend waren met echt dweepzieke voor gangers. Ze verheugden zich in de wondervolle bekeeringen en verklaarden ze voor werkingen van den heiligen geest, een verklaring, die natuurlijk de ijdelheid der »bekeerden" niet weinig streelde en tot nieuwe wonderen uitlokte. Geen wonder, dat men den dominé's een haast bijgeloovigen eerbied bewees. Zj werden in alles geraadpleegd, vooral in de ^geestelijke dingen". Nu de geloovigen zorgden er wel voor, dat de dominé wat te doen had. Men moet namelijk weten, dat het hier in die dagen geducht spookte. Ieder oogenblik hoorde men, dat 's nachts door ongeziene handen het vee op den stal werd losgemaakt. Grendels werden van de deur geschoven. Middden in den nacht ratelde de karnmolen de paarden hinnikten en stonden 's ande ren daags met kunstig saamgevlochten manen; de dorschvlegels klepperden. En de ge vreesde «korthak» de duivel 1 vertoonde zich meer dan eens in hoogst eigen persoon aan zijn beangste vrienden. Dan werd dominé gehaald. De eerwaarde deed een lang gebed en verklaarde den booze voor geweken. De dominé had in die dagen niet veel sa laris. Maar hij leed geen gebrek. Melk en boter werden hem in overvloed thuisgebracht en van elk geslacht varken kreeg hij minstens een paar ribbetjes. Een der dominés deed veel aan huisbezoek. Hij had de goede gewoonte, vooraf op den preekstoel af te kondigen, in welke gezinnen hij het middagmaal hoopte te houden. Dat vonden de gezinnen en vooral de huismoe ders eene onschatbare eer, eene eer die zij door een rijk voorziene tafel op prijs toon den te stellen. Met de tractementen staat het tegenwoordig nog niet heel breed. Wij kennen een gerefor meerden predikant, wiens salaris slechts f öoo bedraagt. Geen wonder, dat zulke menschen hunne gemeenteleden naar de oogen zien. Maar de wet, van Kuyper zal ook daar uitkomst geven Zulk een „verhaal" spreekt voorzich zelf. Och, het is de gereformeerde leer, die de menschen zoo dom en achterlijk doet zijn, dat ze van de liberale verlichting niets willen weten. In Grootegast werkte jaren lang de vrome leeraar Ds. Berekamp. Van diens gezegenden arbeid wordt hier een voorstelling gegeven alsof deze waar dige leeraar in stee van de waarheid Gods te brengen, steeds heeft gespeculeerd op de bijgeloovigheid en domheid der in woners. Maar dan is het toch wel een eigen aardig verschijnsel, dat juist door die prediking het bijgeloof geweken is. Dat de schrijver de geestelijke op wekkingen, in Grootegast zoo meermalen genoten, niet .verstaat, het is te be grijpen. Maar dat hij zoo achterlijk zich toont, dat dit verschijnsel hem ontgaan is het maakt, als de liberalen in 't Westerkwartier over 't algemeen niet beter op de hoogte zijn, het heel cuidelijk, waarom de liberale partij daar nog niets anders kan dan „toekijken". Misschien was er uit de „vrome ge sprekken" van die domme gereformeerden voor hem nog iets te leeren. (N. P. G. C.) Chili, waar minister Kraus naar toe gaat, is ook al geen modelland, al is het onder de andere Zuid-Amerikaansche Staten de beste. Zoo gaan er vreemdsoortige verhalen over de omkoopbaarheid en het geknoei in het legerin de salpeterhaven Iquique is juist onlangs een schandaal aan het licht gekomen met den verkoop van regeerings- paarden, waarbij het heele officierscorps van een huzaren-regiment was betrokken. En ook werpt het volgende geval een eigenaardig licht op Chileensche zeden en gewoonten. In de provinciestad Rancagua zat iemand in de gevangenis te wachten op de voltrekking van zijn vonnis, dat bestond uit een afstraffing aan den lijve, zooals daar te lande nog gebruikelijk is. Doch zijn arrest duurde eindeloos, zóó lang zelfs, dat de man ten laatste zelfs vurig begon te ver langen naar zijn geeseling. Toch moest hij nóg langer wachten want zijn beul staakte De gevaugenisbeul, die voor de lijfstraffen was aangewezen, had iu geruimen tijd geen betaling ont vangen, en nu had hij geen zin om gratis den gevangene zijne bestraffing toe te dienen. De overheid zat met het geval verlegen, want de kas was leeg en wat er in had gezeten was al lang in hun eigen zakken verdwenen. Den gevangene ontslaan, zónder de lijf straf ontvangen te hebben, drnischte ech ter tegen hun rechtsgevoel in. En zoo deed zich het volgende eigen aardige geval voorde gevangene wilde eindelijk zijn vrijheid, terug hebben, dit kon niet eer hij gegeeseld was, de beul wilde niet geeselen zonder betaling, dus stortte de gevangene het achterstallige beulssalaris, onttiug zijn dracht, en kon gaan. Men zou 't haast gelukkig gaan vinden dat een Nederlandsch regeeringspersoon naar Chili gaat. Hij kan er al dergelijke misbruiken afschaffen. Te Parijs hadden ook gisteren weer ergelijke feiten plaats in de kerken. Vooral in de St. Petruskerk. Wijl men van binnen den prefect van politie geen toegang wilde geven, beval hij de kerkdeur met bijlslagen te verbrijzelen. Van binnen uit de kerk werden revolverschoten gelost. De gardes ruimden verscheiden versperringen van stoelen uit den weg. Daarop werd door den prefect bevel gegeven de brandweer te halen en de kerk onder water te spuiten. Dit geschiedde. Tal van betoogers liepen verwondingen op. Wel tienduizend personen waron ver zameld om de kerk, waarin de gardes municipaux binnendrongen. De gevangen genomen betoogers trokken voorbij, drui pende van het water, met gescheurde klee deren en bebloed gelaat. De vertegen woordiger van den fiscus ging ten slotte binnen en de boedelbeschrijving nam een aanvang onder- protest van den pastoor. De bereden republikeinsche garde char- in»ini«nm»in« miHTgaa—mst& geerde de menigte met getrokken sabel op de hoeken van enkele straten. Het Italiaansche kabinet heeft zijn ver zoek om ontslag den koning aangeboden deze nam tijd van beraad. Dit werd in de Kamer door minister Fortis medege deeld, waarop de zitting verdaagd werd. 't Ministerie zal de loopende zaken afdoen. Een incident. Voor de Haarlemsclie Rechtbank kwam gisteren in behandeling een verzet van een vroeger bij verstek ver oordeelde, die thans door de justitie was aangehouden en nu terecht stond. Hij was indertijd bij de verstekzaak ambsthalve verdedigt door Mr. Van Meurs thans trad voor hem op Mr. Lieftinck. Dit laatste gaf aanleiding tot eene onge wone en nog al scherpe gedachtenwisseling tussehen het Openbaar Ministerie en den verdediger. De Haart. Ct. meldt daarover het volgende De Subst.-Officier van Justitie richtte zich op en verzocht den fungeerenden pre sident, Mr. Von Reeken, den verdediger te willen vragen of deze optrad als verdediger of als plaatsvervanger van Mr. Van Meurs. Mr. L.Mijnheer de president, staat u toe, dat deze vraag door 't O. M. wordt gesteld De Sub-Off.Bij de eerste behandeling der zaak mijnheer de president, is Mr. Van Meurs als ambtshalve verdediger aange wezen. Het gaat dus niet aan, dat Mr. Lieftinck thans komt als verdediger, onge vraagd en zonder eenige machtiging. Mr. Ij. Ik zou den ambtenaar van het O. M. willen verzoeken zich eenigszins te matigen. Ik ben zoo fatsoenlijk geweest op het Parket twee malen met den Subst.- Olïicier over deze zaak te spreken. Hij wist reeds een week geleden dat ik hier als verdediger zou komen. Nu wil ik ook zeg gen, dat 't O. M. tegen mij zeiJe leent je om den jongen te laten uitsnijden, want hij wil naar Amerika! 'tValt 't O. M. niet mee dat hij is gekomen. De Sub.-Off.Ik zal op die insinuaties niet antwoorden. Een dergelijke wijze van optreden van een verdediger kan u, mijn heer de president niet toestaan. Mr. Von R.Mijnheer Lieftinck, u wordt verzocht u te matigen in uwe uitdruk kingen. Mr. L.Wanneer ik krasse uitdrukkin gen gebruik, komt dat door 't optreden van het O. M.diens beweringen houden geen steek. Hier staat thans een beklaagde, die niet gedetineerd ishij is vrijwillig ge komen. Daarom is hij vrij in de keuze van zijn verdediger. De beklaagde heeft 't recht mij te vragen zijn verdediger te zijn en behoeft geen genoegen te nemen met een advocaat die hem twee jaren geleden is toegewezen. De Sub.-Oiï. Het ligt geenszins in mijn bedoeling een advocaat lastig te vallen, maar 't- geldt hier een juridische quaestie, waarover de Rechtbank zich moet uit spreken. De verdediger komt hier zeer onvoor bereid, naar het schijnt, anders zou hij weten dat ik de inhechtenisneming van den bekl. heb verzocht en dan is hij wél gede tineerd. De Rechtbank trok zich hierop in Raad kamer terug. Na een kwartier werd de volgende beslissing voorgelezen „De Rechtbank in Raadkamer vergaderd, gehoord hetgeen zich ter terechtzitting heeft voorgedaan, beveelt, op den eisch van het O. M., de gevangenneming van den bekl. te gelasten, hetgeen kan geschieden ondanks het verzet. „Verder overweegt de Rechtbank dat met het oog op art. 157 W. v. S., aangezien de toegevoegde verdediger niet tegenwoor dig is, de zaak moet worden uitgesteld". De behandeling der zaak werd hierop tot 2 uur geschorst. 's Middags werd de behandeling voort gezet. De heer Van Meurs verklaart dat hij van

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1