NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 102. 1906. Woensdag 31 Januari 20e Jaargang, HISTORISeH CHRISTELIJK- vmssinom. P. Nierekens. Buiteilandsek Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN O-een greih-oor. SS3BS3 IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1.25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cenf, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Yoor een lid van den gemeenteraad (vacature-Loois) steunen wij de candi- datuor van den bekwamen arts; volks man en Statenlid H E R IJ K Middelburg, ook voor St. Laurens en Nieuw- en St. Joosland, en 31 Januari, 1, 2, 6, 7, 8. 9,13,14,15,16, 20,21, 22,23, 27 en 28 Februari, 1, 2, 6, 7 en 8 Maart. De Belgische socialistische leider, v. d. Velde, die een eerlijk mensch schijnt te zijn, heeft het noodig geacht zijn partij- genooten te vermanen om meer overeen stemming te brengen tusschen hun woorden en hun daden. „Gij belijdt zoo voegt hij zijn mede socialisten toe gij belijdt, dat de gods dienst een privaat-zaak is. Maar naar die belijdenis gedraagt gij u niet. Gij bezon digt u aan het anti-clericalismejain Frankrijk is het socialisme de scherpste vorm er van". Dit is precies hetzelfde, wat van Chris telijke zijde steeds gezegd is. Herhaaldelijk hebben wij den socialisten tegengeworpen, dat wij hen niet allereerst als voorstanders van een zeker oeconomisch stelsel, doch als vijanden van den godsdienst bestrijden. Dil heette dan onwaar. De socialistische pers trachtte haren lezers wijs te maken (om een concreet geval te noemen) dat Dr. Kuyper het socialisme bekampte, omdat hij een dienaar van het kapitalisme wasTroelstra be loofde zelfs Minister Kuyper het masker af te rukken 1 En zie 1 nu komt een socialist van naam ons rechtvaardigen, terwijl hij zijn partijgenooten verwijt, dat zij anti- clericaal zijn. Dit stuit hem tegen de borst. Maar daarenboven voorziet hij van dat op de spits gedreven socialistisch anti-clerica- lisme allerlei slechte gevolgen, welke dan ook niet uitblijven. Staat het niet te vreezen (vraagt hij niet zonder bezorgdheid) dat de sociaal-demo cratie, voortgesleept door hare anti-clericale vooroordeelen, een belangrijk deel van het proletariaat van zich vervreemden zal? Dat het socialisme op deze wijze een aftreksel zal worden van het burgerlijk radikalisme. Hoe vaak zien wij niet in de parlementen de socialisten met grooteren ijver nog dan de radicalen het ingrijpen van den staat eisehen ten bate van den staatsdwang V Hoe juist teekent deze socialist ook onze socialisten 1 Ook onze socialisten worden „voortge sleept door hunne anti-clericale vooroor deelen", als zij in den stembusstrijd Twent- sche katoenbaronnen verkiezen boven Christelijke Werklieden, en conservatieven als Roëll en Karnebeek boven democra tische Christelijke staatslieden. Als zij in weerwil van goedkoope, platonische ver klaringen vooraan staan in den strijd tegen het Christelijk onderwijs. Wanneer de socialisten dit ellendig ministerie één jaar steun vooruit beloven, wanneer zij de tien opcenten helpen door- sleepen op de bedrijfsbelasting, dan is „hun socialisme verbleekt en verschimmeld tot een aftreksel van het burgerlijk radi kalisme". Zij weten dit zelf zeer goed. Immers riep Mr. Troelstra zijn mede-radikaal Mr. Treub toe„Drijf ons niet in den prin- cipieelen hoek Zij zijn er zich helder bewust van, dat zij hun socialistische be ginselen gewoonlijk slechts „pro memorie" uittrekken. En waren het niet wederom socialis tische Kamerleden, welke het ingrijpen van den Staat eischten ten bate van ge wetensdwang, toen zij van dit ministerie een staats-censuur begeerden op de leer redenen der bedienaren van den godsdienst Toen Tak in zijn blad en Ter Laan in de Tweede Kamer dit ministerie trachtten te prikkelen tot reactie tegen de pas aan genomen Onderwijs-novelle Of v. d. Velde zijn partijgenooten ook kent Of er ook oorzaak is voor zijn vermaan En toch zal h\j geen gehoor vinden. W kt hij ziet, ziet hij goedmaar hij ziet niet genoeg. Hij bespeurt niet, hoe de sociaal-demo cratie wortelt in een ivijsgeerig stelsel, en hoe uit dat stelsel vijandschap tegen Gods Woord en haat tegen den godsdienst ontspruiten en hoog opschieten trouwens hoe zou dit anders, daar dat wijsgeerig stelsel de loochening van alle vastigheden Gods inhoudt? Dat wijsgeerig stelsel is diep leugen achtig en moet dus zijn spits keeren tegen de hoogste waarheid, dit is het eeuwige Woord van God. Van de Velde ziet daar klaarblijkelijk niets. Mitsdien is hij niet ongelijk aan de klokhen, welke eendenkuikens heeft uitgebroed, met angstige verbaasdheid ziet, hoe die kuikens zich voelen aange trokken door het water en met smartelijk geklok ze daarvan terug tracht te houden. Van de Velde bemerkt in de sociaal democratie niet anders dan een streven naar een hervorming van sommige bezits vormen maar het is méér dan dathet is een wijsgeerig stelsel, waarin allerlei giftige vruchten wassen, waarvan de godsdiensthaat de verschrikkelijkste is. Van de Velde is eerlijkmaar wijs geerig aangelegd is hij niet. Daarin wordt hij bijvoorbeeld verreweg overtroffen door Mevrouw Roland Holst, die van haar socialistisch standpunt de Christelijke deugden als ootmoed nederig heid, gehoorzaamheid verachtelijke, wijl slaafsche ondeugden noemt. Daarom moet Van de Velde het pleit ver liezen. Gelijk heeft hij, wanneer hij de huichelarij zijner partijgenooten ontmas kert maar hij dwaalt, waar hij meent, cat men konsekwent sociaal-democraat kan zijn zonder den godsdienst en het Christe lijk geloof te bestrijden uit alle macht. Marx, de Jood, heeft met zijn historisch- materialisme inderdaad positie genomen tegenover den Christus Gods. Marx en Christus is ongerijmd. Het is Marx of Christus 1 Van de Velde ziet dat niet. Maar de zieners onder de socialisten, hun dichters hebben het aanschouwd Eén socialistisch lied slechts uit de ruime keuze als bewijs? Een Duitsch lied, hetwelk wij aldus vertalen Neen hoop niet meer naar oude"zede Er zal een wonderster opgaan, Mij leidend naar des Heilands hutte, Zoo moet de Sage niet verstaan Blik op 1 een ster vol hellen luister, Het socialisme rijst in 't duister, Hoe schittert zij aan 't luchtgewelf En de Verlosser zijt gij zelf. En dan, des Heilands kleine kluis, Is, proletaar, uw nedrig huis. Op proletariaat Op kom thans tot de daad Hier wordt de tegenstelling niet ge loochend Christus of Marx. V. d. Velde verliest het pleit. 30 Januari 1906. In de Midd. Crt. lezen wij dat dr. Kuyper half April van zijn reis in het Oosten terug verwacht wordt en te 's-Gravenhage de eerste jaren blijft wonen. Aardig dat wij dit bericht juist uit de Middelburgsche moesten overnemen, die toch in haar no. van 26 Sept. j.l. haar ver bod om dergelijke berichten op te nemen had doen uitgaan. Onder dien indruk ver zwegen wij dan ook, hetgeen wij al lang wisten, den tijd dat dr. Kuyper terugkoopt te zijn. En dat doen wij nog; alleen spreken wij het vermoeden uit, dat d»Midd.. en hare zusteren een maand mis zijn. Of dr. Kuyper voorloopig in Den Haag blijft wonen, zal kemzelven nog wel niet bekend zijn, ook al moge het waar zijn dat hij zijn woning weer voor twee jaar heeft ingehuurd. !S In De Nederlander trof ons onderstaande sober gestelde advertentie „De eeuwige zalige rust ingegaan, baron F. W. J. van Aylva van Pallandt. Verzoeke geen kransen of bloemen". Zooals de advertentie is, zoo was de man, het nu overleden oud-Kamerlid voor-Tiel, die naar de gaven hem geschonken de natie gediend, het Christenvolk gesteund, en de Chr. belangen bevorderd heeft. Veldwijk, mede door hem gesticht, vierde op zijn sterfdag haar 20en geboortedag. Van 1884 tot '88 was hij lid der Tweede Kamer. Met hem is weer een uit de oude garde heengegaan, die den smaad van tot het onkundige Christenvolk te behooren, heeft .aanvaard en gedragen, en wiens nage dachtenis onder ons in zegening blijft. Baron van Pallandt is 79 jaar geworden. Rembrandi-j ubileum. Een door Gods gemeene gratie zeld zaam rijk begaafde zoon van 't Nederland der 17de eeuw, is geweest de eenvoudige Leidsche molenaarsknaap Rembrandt van Rijn. Nederland gedenkt dit jaar zijn derde eeuwfeest. Ook in Middelburg heeft zich een Co mité gevormd, dat Zeeland wenscht te doen deelen in de waardeering van de eenig-rijke talenten, die heel de wereld bewondert in dezen Schilder, die tooveren kon met het licht en in plaats van portret- teur te wezen, scheppingen wierp op het doek, vol levenskracht en van een eenige heerlijkheid overstraald. Dit Comité wenscht Rembrandt nader te brengen tot dit deel van ons Volk en de bewondering voor het door hem gewrochte te verleven digen en te wekken bij oud en jong, die slechts oogen ontvingen om kunstschoon er in te genieten. Hiertoe zal naar we uit goede bron vernemen in 't begin van Maart een Tentoonstelling van fijne gravures, repro ducties van Rembrandts meesterwerken met de etsnaald, en afbeeldingen van al zijn beroemdste doeken, in Middelburg worden gearrangeerd, en gedurende die Rembrandt-tentoonstelling hoopt de heer Mr. W. Polman Kruseman een- en ander maal een Rembrandt-avond te geven, waarin hij van des Meesters leven en ar beid verhalen en diens talenten in hun eigenaardigheid waardeeren wil. Wellicht zullen hem bij zijne voordracht lichtbeel den ten dienste staan. Indien eenige kunstliefhebbers b.v. te Goes en te Zie- rikzee, de handen ineensloegen om een dergelijken Rembrandt-avond ook in hun stad voor te bereiden, zou de heer Pol man Kruseman, die van zyn onderwerp veel studie maakte, wellicht niet weigeren om ook in genoemde plaatsen de liefde voor Rembrandts kunst te kweeken en te verrijken, en de schoonheids-ontroe ring, die zijn ziel van Rembrandt ontving, voort te planten. Veel te weinig kent ons volk dezen echt Nederlandschen Schil- dersvorst. In België is Rubens werkelijk populair. Van zijn doeken keurt ieder de meester stukken, die de Kathedralen sieren. Werke het pogen van 't Rembrand t-Comi té krach tig mede om in vrij breeden kring ook ons Zeeuwsch kunstlievend volk den grootsten en beroemdsten van de Noord-Nederland- sche Koningen der Kunst te doen kennen en huldigen, en in diens kunstgenie te doen eeren de wonderlijk vrijmachtige ver kiezing en óver-rijke bekwaming Desge nen, die door Zijne gratie ook in Rembrandt een straal liet weerblinken van Zijne heer lijkheid. Denemarken. De nestor der vorsten, de 88-jarige koning Christiaan IX, is Maandagmiddag te 4 uur plotseling overleden. Nadat hij in den voormiddag de gewone groote Maandag-audiëntie had gehouden, gevoelde hij zich vermoeid en ging te bed om voor het aan tafel gaan te rusten. Om drie uur begaf de Keizerin-weduwe van Rusland zich naar den Koning, die zich niet wel gevoelde. De Keizerin riep bij het ziekbed de leden van de konink lijke familie, van wie ook verscheidene kwamen, en toen kwam het einde, waar door zes vorstelijke familiëen in rouw ge dompeld werden; want koning Christiaan was de stamvader van verscheidene sou- vereinen. De overleden vorst was in 1818 op het kasteel Gottorp bij Sleeswijk geboren, als vierde zoon van den (in 1831 overleden) hertog Friedrieh Wilhelm van Sleeswijk- Holstein-Sonderburg-Glueksburg. Na den dood van zijn vader kreeg Christiaan zijn opvoeding in Denemarken. Den 26 Mei 1842 trouwde hij met prinses Louise van Hessen-Kasseizijn vrouw was een half jaar jonger dan hij, en is op 81-jarigen leeftijd den 29en September 1898 over leden; het koninklijk paar heeft dus de gouden bruiloft ver overleefd. Tijdens den Duitsch-Deenschen oorlog van 184850 was hij de eenige Sleeswijk- Holsteinsche prins die in Deenschen krijgs dienst bleef, en dat was de reden waarom de regeering te Kopenhagen hem uitkoos tot troonsopvolger. Bij een wet van 1853 werd hij als zoodanig aangewezen, en na het overlijden van koning Frederik VII, met wien de regeerende familie uitstierf, beklom Christiaan IX den Deenschen troon 15 November 1863. Reeds den volgenden dag echter liet prins Frederik van Augus- tenburg zich als Frederik VIII tot hertog van Sleeswijk-Holstein uitroepen. Oosten rijk en Pruisen bemoeiden zich er mee. Nog in de laatste dagen van 1863 werden Holstein en Lauenburg bezet, den len Februari trokken de verbonden troepen de Eider overen behalve Sleeswijk werd de geheele provincie Jutland veroverd,ondanks den heldenmoed der Denen, die vooral bij de verdediging der Duppeler schansen van zich spreken deed. De koning moest zwichten voor de overmacht, en deed bij den vrede, 80 October 1864, afstand van alle rechten op de hertogdommen Sleeswijk- Holstein en Lauenburg. Deze groote en droevige gebeurtenis even na het aanvaarden zijner regeering heeft over heel den langen regeeringsduur (42 jaar) van koning Christiaan een don kere schaduw geworpen. Maar wat de koning van Denemarken aan rechtstreek- sche macht verloor, kreeg hij ruimschoots vergoed aan invloed door zijn talrijke familiebetrekkingen met regeerende vors tenhuizen. Hij heeft zes kinderen. De oudste, die hem als Frederik VIII opvolgt, is reeds 62 jaar oud gehuwd met prinses Louise van Zweden en Noorwegen. Van diens zoons is de oudste, Christiaan, de vermoe delijke troonopvolger, in 1898 met herto gin Alexandrine van Mecklenburg ge trouwd uit dit huwelijk zijn reeds twee zoons geboren, zoodat de reehtstreeksehe voortzetting der lijn op den Deenschen troon goed verzekerd schijnt. De tweede zoon van prins (nu koning) Frederik, is prins Karei die in hel vorig jaar als koning Haakon den Noorschen troon beklommen heeft. Het derde is ge huwd met een prins van Schaumburg- Lippehet vijfde, prinses Ingeborg met prins Karei van Zweden. Er zijn nog drie jongere kinderen. De oudste dochter van wijlen koning Christiaan is de tegenwoordige koningin van Engeland. Koningin Alexander is den len December 1844 geboren. Aangezien een dochter van het Engelsche konings paar, prinses Maud, met prins ICarel van Denemarken gehuwd was, heeft Koning Christiaan de merkwaardige gebeurtenis beleefd, dat zijn kleinzoon koning van Noorwegen en zijne kleindochter, konin gin van Noorwegen werd. Wilhelm, de tweede zoon, had reeds voor zijn vader de koninklijke waardig heid verkregen. Den 6en Juni 1865 werd hij als George I tol koning van Grieken land gekozen. Een zijner zoons bestuurt Kreta, als commissaris der mogendheden. De tweede dochter van koning Chris tiaan, Dagmar, in 1847 geboren, huwde in 1866 als Maria Feodorovna met den Russischen grootvorst-troonopvolger, later tsaar Alexander III, overleden in 1894, vader van den tegenwoordigen tsaar. Prinses Thyra is in 1878 met den her tog van Cumberland getrouwd, den pre tendent naar den troon van Hannover. De derde zoon eindelijk; prins Waldemar, in 1858 geboren, schout-bij-nacht in de Deensche vloot, is gehuwd met prinses Marie van Orleans. Rusland. Gelukkig zijn er geen groote ongeluk* ken meer die ontrusten. Toch is 't nog niet overal rustig. Zoo verneemt men dat te Tsarskoje Selo twee nonnen in hech tenis genomen zijn, die bommen bij zich hadden. Uit Tiflis wordt gemeld, dat twee batal jons Tsjatoeri bezet hebben, dat een broei nest vormde van den opstand. De op standelingen vluchten nu uit verscheiden andere plaatsen van het gouvernement Koetais, terwijl de troepen hun den weg afsnijden naar Adsjariëf en Poti. Verscheiden afvaardigingen zijn den gouverneur-generaal in Tiflis om genade komen smeeken. Sedert gisteren is een bloedig gevecht aan den gang tusschen de kozakken en de uit Japan teruggekeerde krijgsgevan genen. Men schat dat er 1500 gewonden zijn, waarvan 500 naar de gasthuizen zijn ge voerd. De andere liggen in de met sneeuw bedekte straten. De trein, die uit Charbin moest toeko men, is nog niet gesignaleerd. De muiters hebben verscheidene treinen laten ont sporen, waarbij meer dan 3000 menschen het slachtoffer werden. Te Minsk werd naar den gouverneur een bom geworpen, die echter niet ontplofte. Verscheidene personen, welke revolver schoten hadden gelost, zijn gearresteerd. Te Riga zijn dertig leden van Lettische revolutionnaire benden, waaronder twee leiders, gevangen genomen. In Lijfland is de orde hersteld. Het optreden der mili tairen in Koerland wordt met kracht en goed succes voortgezetdoch bij al die ordeherstellingen leest men dat opstande lingen zijn doodgeschoten. Uit Batoem wordt geseind dat de tele grafische dienst en het personenvervoer op de spoorwegen is hersteld. De troepen zijn aangekomen. Het voornaamste deèl der stad Homel is door brand vernieldde aanzienlijkste winkels en de bazaar zijn geplunderd. Dit is weer een stukje Jodenvervolging. Een muiterij van matrozen te Wladi- wostok is door generaal Linjewitsj onder drukt. De matrozen die gemuit hebben zijn ontwapend. De gevolgen van den oorlog laten zich gevoelen onder meer ook in hongersnood, welke het district Moskou heeft geteisterd. Volgsns berekening ven het Zemstwo zul len 25 millioen roebel noodig zijn om de door den hongersnood getroffenen in die streken te hulp te komen. Tegenover deze berichten doet 't goed te vernemen dat het onderwijs op alle schoten is hervat en dat thans met alle kracht wordt gewerkt aan de maatregelen oin de grondwetten des rijks en de be- plingen aangaande de Doema van 19 Augustus met het manifest van 30 Octo ber in overeenstemming te brengen, zoo-

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1