NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 93. 1906. Zaterdag 20 Januari. 20e Jaargang, CHRISTELIJK- HISTORISCH Da Costa. Btiitenlandsch Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN H E R IJ K Middelburg, ook voor St. Laurens en Nieuw- en St.-Joosland, 23, 24, 25, 26, 30 en 31 Januari, 1, 2, 6, 7, 8. 9,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 en 28 Februari, 1, 2, 6, 7 en 8 Maart. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. •saam Op een der eerste dagen dezer week toefden we in den geest eenige oogen- blikken bij Da Oosta's graf, waar de waardeering en hoogachting van het vrien denhart zich uitsprak in het plaatsen van een eenvoudig gedenkteeken, door de eenig overgebleven dochter van den dichter daar ter plaatse onthuld. Sprak wijlen dr. Van Oosterzee, toen de groeve zich meer dan 45 jaren geleden over Da Oosta sloot, dat er van dit graf, hoeveel er ook werd achtergelaten, veel kon worden medegenomen, en wel be halve een dierbare herinnering en een blijde hope, ook een versterkte overtuiging dat een geloof, hetwelk kracht geeft om zóó te getnigen, zóó te dragen, zóó te sterven, waarheid moet zijn, ook in de oogenblikken, waarvan we nu spreken, zal ontegenzeggelijk menigeen, die bij de plechtigheid tegenwoordig was, iets hebben gevoeld van de waarheid van dit woord van den toenmaligen Rotterdamschen pre diker, die aan Da Costa's graf de rij dei- sprekers sloot. Da Costa heeft geloofd en daarom ge sproken. Geloofd op hope tegen hope, gesproken met kracht en klem uit volle overtuiging. Men heeft van hem gezegd „Da Costa was geestelijk een Isaac, een vreugdegever voor anderen, voor zich zeiven was hij een Jacob". God heeft hem gesteld als een koperen pilaar en een ijzeren muur, als een Jeremia onder Israëls volk weleer. En aan die roeping, hoe zwaar en moeilijk ook, is hij getrouw gebleven. Het pand, dat hij zich toebetrouwd achtte, heeft Da Costa met leeuwenmoed verdedigd, heeft hij ten einde toe lief gehad. Zoo getuigt Allard Pierson van den man, wien hij met den eerbied van een discipel, met de liefde van een kind altijd gedacht. Een zijner lezingen,welke Da Costa weke- Kjks placht te houden in de zaal van het „Amsterdamsche Wapen" op het Rusland in zijne woonplaats, en waarin hij met de hem eigen geestdrift, het toenmaals ge geven onderwijs aan een der rijksuniver siteiten bestreed, eindigde als volgt Telkenmale als daar college wordt ge geven in de critiek van Oud- en Nieuw Testament, scheuren de hooggeleerden eene bladzijde uit Gods Woord, uit den dier baren Bijbel weg, om ten laatste niets over te houden dan den band. En wat doen zij daarin Hun dictaten. Noem dit humor zoo ge wilt, maar dan toch de humor van een ootmoedig belijder, een wapen in de hand van den getrouwen getuige, die van niets wil weten dan van .us Christus en dien gekruist, en daarom zingt »Voor U wil it strijden, voor U wil ik lijden, oor U wil it d' aarde doorgalmen van lof". Laten we die gedachte vasthouden, teï- ens a s we ons dien groote uit Isrel iS^T' rnt in de liefde tot zijn Heiland lag het geheim zijner kracht. «■eheds ünl dan ook een man des (■'it V a m e0nzaamheid van het De verborgen omgang met ziin God Staalde zijn kracht en temperde die wlar zijn groote karakterzelfstandigheid 'in on- gewenschte botsing zou gekomen zijn met zijne vrienden. Terecht is by zijn graf herinnerd, hoe Da Costa moest liefhebben of haten waardeeren kon hij alleen zijne vijanden. Het was evenzeer een gevolg van ziin diep ingesneden persoonlijkheid, als van pijn vaste, onomstootelijke overtuiging, welke uit al zijn geschriften tegenstraalt. Beide moesten hem in tegenspraak brengen met zijn tijd, ook met, zijn eeuwhij verfoeide haar richting en karakter, omdat deze streden met den geest van het chris tendom, dat hij uit volle overtuiging had omhelsd. De negentiende eeuw, ze was voor dien Zoon van het Oosten niet anders dan een eeuw van godverzaking en god verloochening, hoezeer ze ook door de wetenschappelijke wereld hoogelijk werd geloofd als de eeuw van vooruitgang op ieder gebied. Yan daar zijne bezwaren tegen den geest dier eeuw, reeds als 25-jarig jonk man door liem onder woorden en onder het wetenschappelijk deel des volks ge bracht. ,-Door dit herhaalde malen ge drukt geschrift tartte hij de publieke opinie en hare aanhangers en deze wilden dit niet. Men was ontstemd en werd ver ontwaardigd. Da Costa was het groeten, zelfs het aanzien nauwelijks meer waard. Men vermeed 's mans gezelschap enteeken- de zijn woning, die destijds door de politie werd bewaakt, als het verblijf van een gevaarlijk persoon. Doch de Heer gaf genade en eer. Toen op den gedenkwaardigen dag, den 3en Mei 1860, de groote doode ter ruste werd gelegd, stond daar ook aan de groeve de burgemeester van Amsterdam Mr. Messchert v. Vollenhoven, die als hoofd der burgerij, den overleden vriend een der beste burgers noemde, een, die den Heer liad gediend, een krachtig man, groot voor het vaderland, voor ons ge ëerbiedigd stamhuis, voor de stad Am sterdam. Geen wonder, dat toenmaals een een voudig proseliet uit de Joden, een oprecht man, van wien Da Costa veel hield, na afloop der plechtigheid, een der bijzon dere vrienden van den overledene, in het oor fluisterde„Hier heeft God zijn woord waar gemaakt, Die Mij eeren, zal Ik eeren". Toch kende deze christen-dichter grooter voorrecht dan de hulde van menschen. Da Costa schx-eef eenmaal het volgende ter neer „De lof van tijdgenooten is kort vaD '.duur, de toejuiching van het nageslacht onzeker, de lauwerkrans van den dichter verwelkt, maar wie in den Zoon gelooft, hééft het eeuwig leven''. 19 Januari 1906. „Herrie''-vergaderingen. De S. D. A. P. heeft nog altijd een lellen strijd te voeren met de «vrije" socialisten en 't schijnt tusschen de rooden en de aller-roodsten nog al eens te braden» Zoo meldt Het Volk over een debat tusschen Pothuis en Van Emmenes »Reeds bij zijn eerste rede werd Pothuis voortdurend in de rede gevallen, maar bij zijn repliek werd liet zoo'n kabaal, dat eensklaps een »vrije" stoel door de zaal vloog. Het einde was een algemeen slagveld". En van een debat, Zondagmiddag te Zaandam, tusschen Wijnkoop en Rijnders heet het »De vergadering was zeer matig bezocht en hoorde onzen partijgenoot in den beginne zeer aandachtig aan en eveneens Rijnders, totdat na het tweede antwoord van' Rijnders, Wijn koop aan 't woord kwam. en de vergadering in een gewoon anarchistisch relletje overging, zoodat W. van 't woord afzag en de vergade ring verliep". Wij behoeven trouwens niet zoo ver van huis te gaan. In De Baanbreker kan men al sinds enkele weken lezen hoe in de Middelburg-Vlissingsche «Broeder bond" de «broederband" knelt. Niet alleen, zoo werd in de jongste ver gadering verteld, heeft De Lange (vrije) Onderdijk (s. d. a. p.) een vuistslag toege bracht, maar reeds vroeger heeft hij naar het hoofd van den administrateur een pak handdoeken gesmeten en hem aangeboden metfeyn hersens aan tegen de overkant van de straat te gooien. De verslaggever noemt het een „scherpe gedachtenwisseling", en als een socialist zoo iets zegt, dan was liet erger. En nu is zoo iets voor de x-oode heeren niet prettig. Zouden zo echter wel eens denken aan de bekende stakingsdagen in 1903, toen ze mee loeiden tegen elk tegen stander, die het waagde in volksbijeen komsten de Regeering te verdedigen?, Wie wind zaait, zal stoi-m oogsten Schrikbarend zijn de cijfers die gemeld worden als verduisterd bij het bekende Ainsterdarnsehe bankschandaal. Niet minder als 47 ton gouds. Wie zag ooit zoo'n som Voor de Hypotheek-bank komt het cijfer op 3'/2 millioen en voor de Maatschappij tot zekerheidstelling op 1 millioen en 2 ton. En dan gaan daarbij vex-halen omtrent een handelwijze van de bekende directeu ren, van speelwoede en uitgaven die een kijkje geven in de gewetenloosheid van dat slag van menschen. Alweder een bewijs wat harde «meester'' de zonde is. Eens «zijn" dienaar, later „zijn" slaaf, tot de afgrond zich openten verpletterd wie „hem diende. De Duitsche regeering heeft minder be zwaar tegen indirecte-belastingen dan de Nederlandsche. Zij vordert, te beginnen met dit jaar, 6 cents inkomend recht voor iedere kilo gram aardbeien. Consuls en gezant, Kamers van Koop handel en handelaars zijn er aan te pas geweest, maar de regeering zegt: wilt ge de sappige zomervrucht eten, dan zult ge moeten betalen. En dat het nog al van eenige beteekenis is bewijst, dat alleen voor de aardbeien die uit Noord-Holland, Duitschland inge voerd worden, bij een normalen oogst 20 a 30.000 gulden per jaar zal moeten betaald worden. Voor een paar weken deelden we mede dat de havenbeweging van Rotterdam Antwerpen vooruit geloopen was, en dat onze handelsmetropool de eerste haven van het vastland, Hambui-g, slechts met l'/a millioen ton ten achter was gebleven. Het wekt ongetwijfeld de belangstelling van een deel onzer lezei-s als we meêdeelen dat in Londen het vorige jaar wei'den ingevoerd bijna 26 millioen ton scheepsla ding en in Rotterdam ruim 8'/2 milioen ton. Die afstand is dus nog zeer groot. De havenbeweging in Londen alleen is bijna zoo groot als in de drie vastelands havens, Hamburg, Rotterdam en Antwer pen te zamen. Dat de opgewondenheid bij verkiezings overwinningen internationaal is, kan men bemei-ken uit de overwinnings-bulletins in Engeland. Een der dagbladen van de overwin nende, de liberale partij zegtalle schrij vers van hoofdartikelen in de liberale bladen schreien deze week over de el lendige beperktheid van de menschelijke taal. Onze gedachten en gevoelens zijn te diep voor woorden. Het zou een belach- lijke verkleining zijn te zeggen dat we juichend zegevieren, dat we roemrijk triomfeeren. De warmte en gloed van onze vreugde kan in bijwoorden noch werk woorden vertolkt worden. Maar de lezers van ons blad voeleu in hun hart dezelfde snik en klopping gaan. Zij. kennen de bitterheid van vroegere nederlagen, de ellende van te vechten voor een recht dat niet in de gunst, en tegen oni-echt dat wel in de gunst is. Heden eindelijk staan we met de lidteekens van honderd gevechten samen als overwinnaars in den oorlog tegeu protectie, cleriealisme, militairisme, jingoisme, neplonisnie, randlordisme, im perialisme. Ziedaar een inensch in den overwin ningsroes, en wat zegt die al niet Zeker, deze maakt althans niet den in druk van te schreien om woorden of perplex te staan. Laat ons er ten overvloede bijvoegen dat de overwinningen door sommige bla den aangekondigd worden als een vrij- handdmardbeving, waarvan de dislriets- verkiezingen de verschillende schokken voorstellen. „Le chic president", zooals de joviale Franschman in de wandeling den aftreden den heer Loubet noemde, staat vervangen te worden door Fallièi-es, den candidaat van links met rechtsche neigingen, ge kozen met 78 stemmen boven zijn concur rent Doumei-. Sinds in den loop dezer week de republikeinsche partijeu zich met overweldigende meerderheid voor zijn can- didatuur verklaard hebben, was liet lot van Doumcr beslist. Fallières is dus noch te oud de man is ongeveer 65 jaar noch te «gros", zooals een nationale zanger zong, om presi dent der Franschen te zijn. De nieuwsbladen zijn vol over Fallières. Over zijn eervolle loopbaan, begonnen als advocaat, voortgezet als burgemeester, kamerlid, onderstaatssecretaris, minister- senator, en sinds 3 Maart 1899 onafge broken als voorzitter van het huis dei- senatoren, om die loopbaan te eindigen «als president van zijn dierbaar vaderland. Daar zit bepaald climax in. Behalve dit alles, weet men van den benoemde te vertellen, dat hij uit het Zuiden komt, evenals Loubet, eu welbe spraakt en mededeelzaam is, zooals de Zuid-Franschen gewoonlijk zijn. Voorts, dat hij van boerenafkomst is, tenminste zijn grootvader was boer, en ook een heele rij van zijn voorvaderen behoorden tot den boerenstand. De vacantie-dagen placht de benoemde in het boerenhuis het zal wel een landhuis of villa wezen waar zijn grootvader gewoond heeft, door te brengen. Hij staat bekend als een eenvoudig, goedhartig man. De verkiezingen in de Engelsche stede lijke districten zijn afgeloopen en hebben de liberale partij een honderd zetels winst bezorgd. Thans zijn de landelijke districten aan de beurt, waar de liberalen even groote resul taten hopen te behalen. De eerste minister, Campbell Bannermann, in den volksmond als „C. B." bekend, getuigde in een rede te Crieff, dat hij nooit sinds 1832 zulk een ommekeer in de openbare meening had waargenomen als thans. Het gaat vooral om vrijhandel of bescherming. Gevangennemingen en terechtstellingen wisselen elkaar hier en daar in Rusland. Te Warschau zouden vijf anarchisten zijn gefusilleerd. En te Petersburg is het aantal arrestatiën zoo groot, dat in de gevange nissen geen 'plaats meer is, iets dat met het oog op de localiteit men denke aan Sleutelburg, Petrus en Paulus enz. wel wat wil zeggen. Men is er nu reeds toe overgegaan verschillende gebouwen, aan de Kroon toebehoorende tot gevangenissen in te richten. Uit Japans hoofdstad Tokio komen officieele berichten ten volle bevestigen, dat de hongersnood zeer ernstig wordt in Japan en dat in het Noorden de oogst geheel mislukt is. Dientengevolge lijden bijna 958,000 menschen volslagen gebrek. De verkiezing van president Fallières is met ingenomenheid begroet, allereerst door minister Rouvier die hem in de Nationale Vergadering het eerst gelukwenschte, dan door de socialisten by monde van Jaurès, vervolgens door de pers, ook de buiten- landsche. Ook Doumer, de gevallen candidaat, die het tegen hem aflegde, liet zich tot den nieuwgekozene toelaten om zijn geluk- wensch over te brengen. Dit herinnert aan de presidentsverkiezing in de Vereenigde Staten, waar het eerste telegram van gelukwensch bij Mc Kinley's verkiezing was dat van zijn tegenstander Bryan. Dat is groot Het oproer te Hamburg blijkt tot een kwajongers-opstootje beperkt te zijn ge bleven. Het begon le half 9 Woensdag avond na de vergaderingen der socialisten. Het sein werd gegeven door het werpen met tlesschen uit de vensters der boven huizen in de wijk Speersort. Bereden politie-mannen werden van hunne paarden gerukt, hun collega's te voet tegen dui grond geworpen. Van dezen werden 2 doodelijk en 5zwaargewond. Verscheidene winkels werden opengebroken en geplun derd. Het kalme optreden deroverheid heeft veel onheil voorkomen. De burgemeester Burchard sprak een 2000 dezer straatbe- toogers aan en smaakte 'tgenoegen ze onder het zingen van het arbeiderslied naar huis te kunnen zenden. Het soc.-dem. hoofdblad Vorwiirts, heeft de Berlijnsche partijgenooten uitgenoodigd zich Zondag van alle straatbetooging le onthouden. De politie te Leipzig heeft de aangekondigde soc.-dem. protest vergaderingen verboden. De spanning is in Frankrijk voorbij, in Engeland voorbijgaande, in Duitschland toenemende, tot Zondag a. s.in Rusland langzaam verminderend in Japan op komend. Het is over de geheele wereld de onrust van de kompasnaald, die steeds door het noorden wordt aangetrokken en beheerscht. RECLAMES. Wij laien U zeil oordeelen. Geloofnietonze woorden, hechtgeen waar de aan hetgeen een vreemdeling zegt, doch lees de onderstaande verklaring van een inwoner van Bergen op Zoom|en oordeel zelf. Mejuffrouw H. Berger, wonende Geer- truidaplein M 217 te Bergen op Zoom, deelt ons mede Vanaf het oogenblik dat ik met Uw Foster's Rugpijn Nierenpillen begonnen ben, is het mij mogen gelukken een groote verlichting te bekomen in mijn nierziekte, waarmede ik reeds drie jaren opgescheept was. Al dien tijd had ik onophoudelijk een kn.agende pijn in den rug ter hoogte van de schouderbladen. Ik was nimmer zonder hoofdpijn, ik was ook voortdurend erg vermoeid én niet wetende wat ik moest gaan beginnen, werd ik gewezen op Uw Foster's Rugpiju Nierenpillen. De uitwerking hiervan was wérkelijk merkwaardig, dadelijk bij het gebruik kon ik beterschap waarnemen en na één doosje geledigd te hebben, kon ik weinig ol niets meer van de vroegere ongemakken bespeuren. Wanneer ik dan ook iemand mocht ontmoeten op een dergelijke wijze lijdende, zal ik hem gaarne mét Üw afdoend middel bekend maken. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. Het gevaar dat een nierziekte na zich slepen kan. De nierziekte komt zachtjes aan en men kan haar jaren onder de leden hebben zonder dat de lijder de ware oor zaak zijner kwaal kent. Misschien heeft hij hoofdpijn, pijn in de leden, zenuwpijn, heuppijn, rheumatiek, een gevoel van overspanning en buitengewone prikkel baarheid of vermoeidheid en neerslachtig heid, hartzwakte, waterzucht enz. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rustpijn-Nierenpillen geeft, dezelfde die Mejuffrouw BERGER gehad heeft. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Zij zijn te Goes verkrijgbaar by de Firma NATHAN EMANUEL; en te Middelburg bij den Heer Joh. DE ROOS, Vlasmarkt K 157. Toezending geschiedt, franco na ontvangst van postwissel a fl.75 voor één of 10.voor zes doozen,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1