NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 91. 1906 Donderdag 18 Januari. 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Gevaarlijke Bondgenooten VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. pk,25. Enkele nummers0,02B. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Is Het Volk de tolk van het volk Het is er verre vandaan. Indien hij ook meer de tolk van de arbeiders ware, zou hij op den naam 1Iet Volk nog geen aanspraak hebber.. Hij vertolkt echter slechts de meening van een deel der arbeiders en wat de vrijzin nigen aangaat die in de laatste jaren nogal eens komen buurten bij hunne sociaal democratische bondgenooten, ook zij zullen toch op den duur wel afgeschrikt worden van dergelijk vriendschapsverbond. Nu op '22 Januari de herinneringsdag aan de bloedige botsing tusschen overheid en volk te Petersburg, het laatste onder leiding van Gapon die thans aan de speel bank in een der buitenlandsche steden zijn of zijns volks „geluk" zoekt is aange wezen voor grootsche straatbetoogingen, onder anderen te Berlijn, en de Du tsche regeering zich daartegen helaas, hoe kan het anders wapent is het sociaal-demo cratische dagblad Het Volk er bij om de beteekenis van dien dag en van de wape ning der regeering in een valsch daglicht te stellen. Wij lezen daar Zoo spreekt het geweten der bourgeoisie en in de massa des volks groeit de afkeer en de haat. En toch, die kogel en die sabel zijn nog de sterksten. Het oplaaien van het verzet is niet te keeren, maar de staatsmacht der bourgeosie dringt het weer terug in de banen der gelei delijkheid, tot de maat weer vol is en de ver ontwaardiging bruist over den rand. Wij zijn de eeuw der sociale revolutie inge treden. Maar we zijn nog niet in de dagen der rijpheid, nog niet in de dagen dat de vrucht voldragen het leven kan aanschouwen. Het zou roekeloos zijn de macht der tegenpartij te mis kennen, die de sterkste is voorloopig, als het op geweld aankomt. Beleid en inzicht in de werkelijke verhoudingen behouden hun recht ja maken er dubbel aan spraak op, in tijden die de gemoederen sterk bewegen. Nu is van chr. zijde al sedert menschen- heugenis, o. a. door Groen reeds in 1840 en 1848 op het groote verschil tusschen het Evangelie en de Sabel als wapen tegen de Revolutie gewezen. Doeh aan den anderen kant is onzerzijds niet minder hoog gehouden het Apostolisch woord, dat de Overheid, ingesteld om der zonden wil, door een elk te eeren is, als wie het zwaard van Godswege gegeven is tot be scherming der goeden en tot bestraffing der kwaden. Doch Het Volk weet daar niet van Het hunkert maar naar de rijpheid van „het volk", dat zijn de geregeerden, in haar taal natuurlijk de „geknechten". Wanneer die „rijp" zullen zijn, aldus de socialist, dan zijn zij de sterksten, en dan zullen zij afrekenen. En dan zal de sociaal-democratie, wie door het anarchisme in blinde oppervlakkig heid klein-burgerlijkheid verweten wordt, mede naar het zwaard grijpen en de vaan des oproers ontplooienen omverwerpen zal zij het wettig gezag der overheid, zoodra zij daartoe de kans schoon zal zien. Het Volk zegt het. \oor ons is dit geen nieuws. kn schrik verwekt het in onze kringen niet, en kan het ook niet wekken, wanneer, wat ieder ziet, en door dr. Gorter eer gister te Middelburg met zoo groote inge nomenheid bestatigd werd, dat derevolutie is doorgegaan. Immers de H. Apostel in Romeinen V zei het voor ruim achttien eeuwen al: Door de zonde is de dood in de wereld gekomen, en de dood is doorgegaan Door gegaan als een waterstroom, als een niet te keeren lawine. Maar ter ontkoming is den Christen het onfeilbare middel aangewezen in het qe- loofhet geloof dat bergen verzet. En in dat geloof staat hij sterk en is hij veilig Maar onze vrijzinnig democraten die van dit middel niets weten willen, en het gevaar niet zien en de sociaal-democratie vriendelijk toelonken, zich inbeeldend dat zij nog zoo kwaad niet isen wel handel baar zal blijken, zoodra haar vlegeljaren uit zullen zijn Het Volk zegt het hun nu. Als de sociaal-democratie door haar vlegeljaren heen, als zij rijp zal zijn, dan zal zij het zwaard nemen, en wegvagen het gezag dat haar in den weg zit. In Duitschland, waar de sociaal-demo cratie steeds meer parlementair scheen te worden, heeft zij, onder leiding van den „revisionist" Bebel nu ook de algemeene werkstaking onder haar strijdmiddelen aangenomen. En wat zij in 1903 ten onzent, onder leiding mede van Gorter en Domela Nieu- wenhuis, heeft bestaan, ligt immers nog versch in het geheugen En wij zullen zien, wat zij verder in Duitschland nog zullen durven. Zien de vrijzinnigen dat nu heelemaal niet Dan is de opmerking ook niet te kras, welke De Nederlander dezer dagen maakte, dat zij zich met looze inbeeldingen paaien omtrent den aard van hun tegenwoordige politieke bondgenooten 1 17 Januari 1906. Een kiezer vraagt ons Als men in Middelburg een huis be woont, en in een andere gemeente een stuk grond in huur heeft, en de huur van beide is dan samen f 75 of meer per jaar, kan zoo iemand daarmede dan in Middel burg kiezer worden Ja, mits dat stuk grond minstens vanaf 1 Augustus tot 81 Jan. a.s. in huur was. Als men van 1 Aug. tot 1 Nov. gewoond heeft te Midddelburg en daarna tot 1 Febr. te 'tZand en den voor die gemeente be stemden huurprijs betaalt, kan men in die laatste gemeente zich dan als woningkiezer opgeven Neen, de wet staat alleen verhuizing binnen dezelfde gemeente toe. Wordt onder minderjarige kinderen van loonkiezers verstaan „jonger dan 23 jaar", of in overeenstemming met de Kinder wetten 21 jaar? 21 jaar. Datum van verjaring 1 Febr. Wie op dien datum 21 jaar hoopt te worden, is dus nog minderjarig bij aangifte voor het loonkiezerschap. Mag bij het inkomen van een man ook dat der vrouw worden bijgeteld, wanneer die vrouw voor niet meer dan twee ge zinnen de wasch doet doch bij haar zeil in huis en niet bij de menschen aan hun huis De wet spreekt van „achtereenvolgens in twee dienstbetrekkingen"twee gelijk tijdig vervulde betrekkingen als door u bedoeld, vallen er dus buiten. Een dienst betrekking, bijvoorbeeld van een wasch- vrouw, kan overigens ook wel in haar eigen huis vervuld worden. In ons artikel van gisteren noemden wij schepen met 2000 kilo laadvermogen dit moet zijn 24000. Van de overige wenken door dezen geachten inzender ons verschaft, zullen wij te zijner tijd dankbaar gebruik maken. Voor diegenen onzer lezers, die geregeld kennis nemen van de manier waarop de vrijzinnige partij in onze provincie strijdt, zal de beoordeeling van het huidige Kabinet, met daden als die minister Kraus zieh veroorlooft en van het vorige Kabinet met dr. Kuyper aan het hoofd voldoende zijn om de waarde van goed- of afkeuring te bepalen. Kleingeestige, dagelijksche vitte rijen, verloopende in het minieme, tegen over het vorig Kabinet en zijn leider toen nu waarschuwing tegen het uit partijdig heid opblazen van een daad die in's lands belang door niemand kan verdedigd, hoog stens verontschuldigd wordèn. Zoo kleurt de partijzucht, nu eens donker dan eens lichter, de daden van deze en van gene. We kunnen dat gedurig zien, in toenemende mate zien, en dat we het zien is uitnemend, omdat we dan te beter in staat zijn de onwaarde van zoodanige redeneeringen te beoordeelen. Omdat zoo mogelijk in iets breederen kring te doen zien, schrijven we deze regelen. Het Handelsblad bevat de mededeeling dat ds. Pierson uit Zetten in eene pre- dicatie die hij Zondags in een der kerken te Amsterdam uitsprak, onder meer ge zegd heeft hoe het met de armenverzor ging in de Herv. gemeente van de hoofd stad des land gesteld is. ZEerw. zei onder meerHet Leger des Heils heeft met Kerstmis 1000, sommigen zeggen zelfs 2000, hongerigen gespijzigd. Neem dit hoogste cijfer aan. Maar de diaconie te Amsterdam geeitdagelijlcs (zegge alle dagen) aan 1000 personen niet alleen een middag maal, maar ook inwoning en kleeding, ongerekend de weezen en nog tal van kleinere bedeelingen. Dit maakt al vast 180 maal meer dan het Leger des Heils deed. Doch daarover spreekt niemand en zwijgen alle couranten. Jaarlijks is de di aconie der Ned. Herv. gem. te Amsterdam dan ook genoodzaakt af te nemen van het kapitaal door onze voorvaderen bijeenge bracht, ja tot misschien honderd duizend gulden toe. Dit gaat dus jaarlijks van het kapitaal af dat voor de levenden bestemd was. Dat wordt onttrokken aan wie na ons komen 1 Welke diep treurige toestanden; die een diaconie noodzaken behalve de rente van 't kapitaal nog een ton per jaar van dat kapitaal af te nemen voor hare armen En toch heeft ook de diaconie de belofte, dat zoo zij gelooft, zij tot ruime armenbedeeling in staat zal zijn. Die klacht over tekorten in de diaconale kassen wordt ook elders, ook in onze pro vincie, in zoo menige gemeente geslaakt. Zij is een noodkreet die niet te vergeefs moge komen tot de consciëntie van de leden der kerk. Tot een ieder in 't bijzonder komt de vraagalvorens uwe uitgaven te regelen voor uw eigen levensonderhoud, voor uwe kleeding en voor de toekomst van uw kroost, wat zondert gij af voor de armen door Christus zelf u nagelaten? Hoeveel krijgt 's Zondags het kerkezakje van u Nu wij toch iets over de Hervormde kerk te Amsterdam zeggen, brengen wij nog een andere quaestie, die kerk betref fende, ter sprake. Daar is namelijk op 't oogenblik een belangrijk proces hangende over het be zitsrecht van een harer kerkgebouwen. De Nieuwe Zijdsch Kapel, Kalverstraal moest hersteld worden, en werd daarom gesloten. Hiervan werd door de Overheid gebruik gemaakt om het eigendom van de kerk te betwisten. De Kerkelijke Courant, door een liberaal geredigeerd, vertelde maar klakkeloos weg, zonder voorafgaand onderzoek dat dit van het ministerie-Kuyper was. Maar een in zender die beter wist lichtte haar in en nu schrijft deze moderne redacteur zelve Van wel ingelichte zijde deelt men ons mede dat de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam het proces over de N. Z. Kapel niet dankt aan het coalitie ministerie maar dat het geding te wijten is aan het ministerie-G o e m a n - Borgesius. Wie er achter hebben gestaan, jhr. Victor de S t u e r s, dr. K 1 n n e, de bekende Am- sterdamsche geestelijke, of anderen, in het gis teren verschenen nummer, verandert niets aan het feit, dat de zaak is begonnen, toen in Maart 1899 door den toenmaligen minister van Binl. Zaken aan de Amsterdamsche Kerkmeesters de ongehoorde eisch werd gesteld, dat zij de Kapel voor den architect K u ij p e r s hadden te ontsluiten. Waarop deze natuurlijk ant woordden, dat de minister alle gewenschte in lichtingen kon verkrijgen door hunne eigene beambten. Eenigen tijd later besloot toen de Amsterdamsche Gemeenteraad tot het instellen ran de bekende vordering. De oude geschiedenis 1 Onder een liberaal ministerie, dat de Roomsche Kerk vrij liet, werd in 1852 de uitwerking der nieuwe organisatie van de Ned. Herv. Kerk belemmerd. in strijd met de letter en den geest van de wet op de Kerkgenootschappen, greep de Re geering in 1866 en 1869 in de regeling van het beheer in. En zoo zijn nu weer onder een liberaal ministerie maatregelen genomen, die der Ned. Herv. Kerk om er niets meei van te zeggen, groote moeilijkheden hebben be rokkend en nog verder kunnen berokkenen. Dit lezende, merkte een Nederl. Herv. predikant aan de Graaf schapper op /Duidelijk blijkt hier wederom delibe rate apenliefde voor de Ned. Herv. Kerk. In tijden van verkiezingen geeft de liberale partij hoog op van hare liefde voor de Herv. Kerk, maar daarvoor en daarna? Sterke magen. In het persoverzicht van sommige vrij zinnige bladen wordt de draak gestoken met een verslag van een lezing op een predikanten-conferentie gehouden over „Toerekeningsgrond van het Peccatum Originans". Er wordt in dat verslag ook gesproken van Creatianisten en Traditianisten en de liberale pers merkt, goedlachs naar wij hopen, op dat de lezers van anti-revolu tionaire dagbladen sterke magen moeten hebben om dat te verduwen 1 Niet alzoo, mijne heeren Voor u, die van de gereformeerde dog matiek geen oortje verstand hebt, is die kost werkelijk te zwaar. Dit zij terstond toegegeven. Niet voor de trouwe catechi santen in de gereformeerde kerken en van sommige ons bekende Hervormde predi kanten en allerminst voor de trouwe -ffemMf-lezers. De oudste catechisanten, jongelingen van beneden de twintig, die bij predikanten als Wiersma en wijten Gunning in de teer zijn geweest om nu bij deze twee Hervormden eens te blijven 1 herinneren zich nog heel goed het principieele verschil tusschen Creatianisten en Tradutianisten en (niet in de gewraakte voordracht ge noemde) pre-existentisten, dat hun daar werd getoondEn de Heraut-lezer heeft deze zijne elementaire kennis, dank zij Kuypers voortreffelijke artikelen, aanmer kelijk kunnen verrijkenHet verschil tusschen de gereformeerde Creatianistische (Kuyper) en de ethische tradutianistische (Gunning) opvatting is hun wel duidelijk gemaakt. Daarvoor geen zorg, vrijzinnigen 1 Op het gebied van het Tooneel en lijne Kunstwoorden zijn zij niet thuis, dat is zoo maar op dat van de Dogmatiek, of, wilt ge, de Philosopbie, staan zij sterker. Dat is hun amusement op Zondag Intusschen kunnen wij deze vrijzinnige critici verwijzen naar de jongste Zuider Kerkbodewaarin dr. Wagenaar al deze stadhuiswoorden voor hen vertaalde. Op de Zuid-Hollandsche Gereformeerde Predikanten-vereeniging gingen stemmen op tegen het veelvuldig deelnemen van dominé's aan de actieve politiek. De vrijzinnige pers van alle gading ver breidt dat met zekere voorliefde. Natuurlijk. Indien het eens mogelijk was alle dominé's-actie in de politiek te verbieden dan was de tegenstand tegen de vrijzinnige politiek voor een goed deel gebroken. Men wenscht die onthouding, gedwongen onthouding desnoods, niet uit haat of nijd, maar tot eigen profijt. Het komt ons voor dat we geen behoefte hebben aan remedies tegen overlading van het predikanten-element in de politiek. Zoo ooit dan ligt hier de remedie naast de kwaal. Te veel straft zichzelf onmid dellijk. Ook zonder bepaalde voorschriften en zonder groote drukte zal de verhouding tusschen de verschillende kringen van het teven wel bewaard blijven. Ook de meest hardhoorende zal nu toch wel langzamerhand genoeg krijgen van het aldoor redeneeien over het verleden, dat met hel ontslag van het Kabinet Kuyper is afgesloten. Nog steeds kan men lezen en hier en daar hooren hoe verkeerd de koers was toen ingeslagen en hoeveel blijdschap de overwinning bracht die den gewraakten koers veranderen deed. Ware het niet beter dat we eens wat meer te hooren kregen Wat ons nu wacht. Algemeen kiesrecht en volksleger en ver hooging van indirecte belastingen, dat was verleden jaar het program dat ter over winning leidde. Om algemeen kiesrecht te verkrijgen was het blaneo-artikel het eerst noodige. Het schijnt dat daaraan zoo hard gewerkt wordt dat niemand er iets van merkt. De verandering van een militie- in een volksleger zal evenmin wel iemand wachten. En de financiëele toekomst is evenzeer blanco. Met 10°/o verhooging heeft de Moor voor eerst zijn schuldigheid gedaan. Tegen allen Godsdienst. Het kan niet genoeg worden voortge zegd en aangetoond onder ons dat de Revolutie tegen allen Godsdienst is. In Frankrijk heeft zij de scheiding van Staat en Kerk doorgedreven om de Kerk te brengen onder het juk van den Staat. En dat is de Roomsche Kerk. Maar de gereformeerde kerk haat zij al evenzeer. Een protestantsch godgeleerde, professor Monnier uit Parijs, kwam hiervan dezer dagen in Den Haag openlijk confessie doen. Hij kwam daar om de protestanten tot steun voor de zending onder de Roomsehen op te roependerhalve niet om Rome naar den mond te praten. En toch zei hij onder meer het volgende »Op dit oogenblik gevoelt men prote stant of katholiek nog het pijnlijke van den haat tegen allen godsdienst, tegen het Christelijk geloof, dat de Fransche regeering gekenmerkt heeft bij eiken stap, dien zij gedaan heeft in de richting van deze wet en bij het ontwerpen van hare bepalingen. Zij moge dan al niet hebben willen afrekenen met alle hoo- gere beginselen der moraliteit miskend heeft zij dan toch absoluut het karakter der katholieke kerk. Want wat beteekenen ten slotte de stoffelijke moeiê- lijkheden waarin zij de kerken gebracht heeft tegenover den aanslag dien zij gedaan heeft op het wezen der kerken, op dat wat haar hoogste roeping is jegens de wereldhaar arbeid op het gebied van onderwijs, philantropie en zen ding. Verboden wordt dat alles, met naasting der bezittingen, de bron waaruit de arbeid zijn middelen moet putten. Zelfs is het te vreezen, dat de collecten in de kerken verboden zullen wórden. Hoe deze professor er van opkijken zou, wanneer men hem vertelde dat hier te lande de geestverwanten dezer Fransche kerkvervolgers met een beroep op des kiezers liefde voor de kerk, met name de Hervormde Kerk, bij de stembus zijn aan bevolen, en daarmede hunne meerderheid in de Tweede Kamer hebben „bevochten". Heden indien onze berichtgevers voor de buitenlandsche aangelegenheden actief zijn zullen onze lezers twee gewichtige beslissingen vernemenDe verkiezing van een president der Fransche republiek en de stemming over artikel 2 van het doorsteekontwerp m de Belgiscle Kamer wat beslissen zal over den levensdraad van het clericale ministerie. Nu de socialisten met een eigen can- didaat komen Sarrien kunnen nog aardige veirassirgea voer de concurree- rende candidaten weggelegd zijn. En het Belgische ministerie zal wel er op voorbereid zijn, nog heden zijn aan vraag om ontslag aan den Koning ter hand te stelten. Slechts een uit dat ka binet, de minister van binnenlandsche zaken Trooz? zal wel aanblijven en met

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1