Rijtuig lantaarns. UIT m PKKS. Qpnta farkoopmyen. Marktberichten. Advertentiën. n laltias Mtestotit, Opperknecht fan af heden tol 1 Febr. 10 pCt. korting a eoatant. Weer groote voorraad publiek verpachten BOUW-EN WEILAND. LAATSTE BERICHTEN. Kortgene. Het bekende verzoek van de onderwijzers alhier om de verrekenings premie voor hunne weduwe en weezen door de gemeente te doen betalen, is door den raad met 4 stemmen afgewezen (een lid bleef buiten stemming) en 2 leden waren absent. 's-Heer Abtskerke. Zaterdag is bij enkele candidaatstelling tot lid van den raad dezer gemeente gekozen de hoer J. Nieuwenhuize, in de vacature I.Willemsen. Amsterdam. Naar De Telegraaf meldt is bij de zaak der Hollandsclie hypotheek bank een internationale fiessckentrekkers firma, die filialen in bijna alle hoofdsteden hpeft, betrokken. De Montigny is naar Parijs geweest om de knoeierijen te stoppen. Daarvoor bood hij een groote geldsom inmiddels is de zaak, die door den chef de bureau is uitgebracht, in handen der justitie. Gevraagd een nette Dienstbode Ook Stal- en Pakhuis-lantaarns bij L. DE BRUIJNE, Compleet gekomen Tijdschriften worden alle aanwezige goederen verkocht met FIRMA WED. J. G. HEIJKAM-MASSEE. HAKMESSEN, beslagen SCHOPJES, handig model, li 11 i na o sortoering Wasch- en Wring-Machines, bi} L. DE BftUIJNE, OP ZATERDAG 13 JANUARI 1906, Dinsdag 16 Januari 1906, -NrerïzooperL waaronder notenhouten Kabinet, Bureau, Tafel kast, Linnenkast, Hoek kast TafelsStoelen Schilderijen, Kachels, Petroleumstel11 Kabinetkom- men, Aardewerk, enz. Voorts2 Melkgeiten, 8 Kippen en 1 Haan, 1 Marktwagen op veeren, Kruiwagen, Meelkisten, Kiekenren Kaashorde IJsbak Spekstander, Roomton, Wasch- tobbe, Trap, Planken, Vlechtwerk, KinderploegjeLandbouwersge reedschappen en nreer andere goe deren. boete werd geëischt wegens eenvoudige beleediging welke zij beslist ontkende wond zich zoodanig op, dat zij door een zenuwtoeval werd getroffen en moest worden weggedragen. Het duurde ge- ruimen tijd voor zij weder tot bewustzijn kwam. Schandelijk, als 'twaar is! Op den weg van Helmond naar Stip hout is een fabrieksmeisje, uit eerstge noemde gemeente komende, overvallen en beroofd. De zak, waarin haar weekgeld was geborgen, werd haar afgerukt, en bij haar verweer kreeg zij bovendien eenige snijwonden aan de hand. Toen de aan rander in het bezit was van het geld, koos hij ijlings het hazenpad. In den nacht van Zaterdag op Zon dag omstreeks 2 uur kwam een wagen met vier mannen, gevolgd door twee wiel rijders het erf op van den landbouwer v. D. in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Nootdorp. De boer'werd gewekt door het rijden op den hard bevroren grónd. Opgestaan zijnde, keek hij in den stal door een ruit en bemerkte, dat de bezoekers bezig waren, hooi op den wagen te laden. De dieven gingen hierbij te werk, alsof hel gekocht was. Nadat zij een flink voer hooi geladen hadden, trok ken zij heen. De boer was niet in staat gerucht te maken. Van al de diefstallen hier in den laatsten tijd gepleegd, is dit wel een der brutaalste Te Schiedam is op Nieuwjaarsdag het stoffelijk overschot der vier slacht offers van het ongeluk in de branderij der heeren Houtman ter aarde besteld. Niet tegenstaande den scherpen Oostenwind en de felle koude, hadden zich duizenden op de Algemeene Begraafplaats verzameld om deze droeve plechtigheid bij te wonen. De door Ds. Halffman aan de groeve ge sproken woorden maakten diepen indruk. Zaterdagochtend begaf te 's-Graven- hage een 21 jarige loopjongen zich met een dikke portefeuille, inhoudende f21,640 aan bankbiljetten, van zijn kantoor aan de Korte Poten naar een Bank aan de Heerengracht. Men had hem nog gewaar schuwd, voorzichtig te zijn met het geld. De portefeuille is door den looper in den zak gestoken, zoodanig echter, dat daarvan nog een gedeelte zichtbaar was. Het ver moeden is dus niet uitgesloten, dat het geld is gerold. Kort na zijn vertrek kwam hij in wanhopigen toestand terug. Een fouilleering volgde, doch de portefeuille bleek verloren. De politie heeft sedert bij den looper huiszoeking gedaan. Komt het geld niet terecht, dan lijdt ook de moeder van den looper daardoor verlies en deze zelf ten bedrage van zijn salaris. De kans, dat het verlorene zal worden teruggebracht, is reeds niet groot meer, Te Scheveningen is in hechtenis genomen de zaakwaarnemer Burgenhout, de man op wien indertijd Neeltje Lokerse een revolverschot loste. Hij wordt ver dacht van valschlieid in geschrifte en gebruikmaking van een valsch geschrift als echt, door zich gelden of goederen te hebben laten afgeven ten nadeele van den Heer G., secretaris van den Heer H. v. H., te Scheveningen. Dokters en publiciteit. In bijeenkom sten van leden van den „Geneeskundigen Kring" te Amsterdam zijn herhaaldelijk in den laatsten tijd debatten gevoerd omtrent het al of niet wenschelijke van het vaststellen van bepalingen in zake het adverteeren, en is men vrijwel tot over eenstemming gekomen en is door den „Kring" o. m. het volgende vastgesteld Behalve in medische tijdschriften, verdient alle geregeld adverteeren van medici, van hunne poliklinieken, of van hunne genees kundige inrichtingen afkeuring. Het op een in het oog vallende wijze vermelden van hun namen, hun poliklinieken, of hun geneeskundige in richtingen in adresboeken of dergelijken wordt eveneens afgekeurd. Leden van den „Geneeskundigen Kring" te dezer stede behooren zich niet te verbinden aan poliklinieken <?f geneeskundige inrichtin gen, die op een dezer wijzen aan haar bestaan publiciteit te geven zijn zij aan dergelijke inrichtingen of poliklinieken verbonden, dan behooren zij naar vermogen deze wijze van publiciteit tegen te gaan. Dankbetuigingen aan geneeskundigen en de bladen verdienen afkeuring en moeten door de geneeskundigen zooveel mogelijk worden tegengegaan. Een eigenaardig gevolg van de troe bele 1 in Rusland is, dat in sommige deelen van Engeland groote sehaarsehte is aan lucifers. De groote kooplieden in dit artikel te Birmingham kunnen aan de aanvragen volstrekt niet meer voldoen. Het grootste gedeelte van het hout, dat voor de lueifers- fabrieage wordt gebruikt, komt n.l. uit het rijk_ van den Tsaar en reeds sinds langen tijd is de vraag daarnaar grooter geweest dan het aanbod. De politie te Boisé City, in Idaho, heeft vijf personen in hechtenis genomen, die betrokken geacht worden bij den dynamietaanslag op den oud-gouverneur Steveuberg. Het nieuwe jaar is in Engeland be gonnen met een hevigen storm en een daling van temperatuur van 6 tot 7 gr. onder het vriespunt te Londen. Op de kust van Ierland is de Catherine Renny met man en muis vergaan de Mary ver ging bij Fowey met de geheele beman- ningj alleen de kapitein werd gered. Ver scheiden andere vaartuigen gingen verloren. Te Parijs bestaat een eigenaardig Oudejaarsavond-bijgeloof. De Parijsche meisjes gelooven namelijk vast, dat het haar geluk aanbrengt, wanneer ze op Oude jaarsavond door een brandweerman gekust worden. Tot dat doel gaan wel dames de straat op en wachten lot de voorstellingen in de schouwburgen geëindigd zijn. Wan neer dan de brandweerlieden van hun post aldaar komen, gaan de dames hun tegemoet en zien hen aanmoedigend aan. De „pom- pers", die wel weten, wat van hen verwacht wordt, toon en zich niet beschroomd, en de dames nemenhet nietje wal ij k .0 verge! ukkig gaan zij verder, na haren «aanrander" vaak nog een goudstuk in de hand te hebben ge drukt. Op het tooneel hebben de brave brand- bevechters dan doorgaans ook reeds bij de actrices van het Oudejaars-bijgeloof partij getrokken. Hier brengt het namelijk volgens eene oude overlevering ongeluk aan, als men bij het intreden van een nieuw jaar het eerst door iemand van dezelfde kunne wordt gekust, en daarom snellen de tooneeldames, zoodra de klok 12 slaat, naar de brandweermannen tus- sohen de schermen, om zich in hunne be reidwillige armen op die wijze voor on geluk te vrijwaren, tenzij mogelijk eeu meer bevoorrechte vriend, die niet tot het corps behoort, in de nabijheid is. Weer een bewijs dat het niet de be schaving is die het bijgeloof verdringt Maar wat voor beschaving is 't dan ook De politieke toestand. De heer Tak in de (soc.-dem.) Kroniek Zoo rust al één lid van het iinksche Kabinet op de rechterzijde. Zijn ambtge- nooten doen of zij het niet merken. En de rechterzijde die niet van gisteren is, palmt den heer Staal genoegelijk binnen. De liberale critiek buiten de Kamar ver drinkt in het clericale gevaar, en de cle- riealen, bijeen blijvende, determineeren alzoo de verdere verwording van het libe ralisme, dat regeert." Nu gaat het karretje wel een klein jaar verder zonder groote strubbelingen, maar het aanstaande najaar zal toch wat meer klaarheid moeten brengen, omdat dan en kele vragen kunnen gesteld worden op een wijze die zwijgen onmogelijk maakt. Als de Unie zich voor dien tijd als poli tieke groep oploste, en elk harer leden voor eigen verantwoordelijkheid liet staan, zou het liberalisme een betere kans hebben. Maar nu blijft het bestaan in het teeken van Borgesius. De ongezonde eenheid Lohinan-Passtoors ter rechterzijde, de los-vaste verbindingen aan den linkerkant onder liberalen, en midden in het Ministerie van Veegens tot Staal toe, het is een politieke heksen- sabbath van burgerlijke verwarringen, en het zou maar weinig verwondering baren, als men Talma met Heemskerk en Aalberse, en De Meester met Borgesius en Tydeman en Bos op bezemstelen zag rijden door de politiek-troebele atmosfeer van deze Kamer. Vrijdag 5 Jan. Goes, op het Slot door not. Houwer een hofstede in Nisse, Kruiuingepolder 51,9499 H.A. En aandeelen in tiendrechten in Cortgene. Arnemuiden, door not Verhulst 10 uur bij Leenhouts 6 huizen C 53, B 90, A 74, B 28, C 40 en C 17. Te zien 3 en 4 Jan. van 1012 en 24 uur. Oudelande, bij wed. Lous door deurw. Hollman Verhoek 10 uur nieuwe houtwaren en loopvarkens. Zaterdag 6 Jan. Nieuw en St. Joosland, door not. Struve 10 uur Am. grenen houtwaren, loopvarkens, biggen. En om 1 uur te Arnemuiden. Maandag 8 Jan. Middelburg, ook volgende dagen 2 uur door not. Struve Notarishuis manufac turen, modes enz. uit de drie spuiten. Inl. de Groot en Hondius. Woensdag 10 Jan. Souburg, half 2 door not. Loeff bij de Visse 4 huizen 105—121 cA. Zwarte wegje, een rentenierswoning, schuurtjes, tuin met honderden vruchtbooinen 2176 cA. Een huis schuur en tuin 1753 cA. Eu 4290 cA. weiland en 1780 cA. moesland. Te zien 9 Jan. Donderdag 11 Jan. Middelburg, in de Vergenoeging door not. Verhulst 8 uur een winkelhuis en tuin Korte deltt G 4 en 5; een huis G 227 Nieuwstraateen huis G 207 Bierkade een huis H no. 160 Vischmarkt. Vrijdag 12 Jan. Melis kerke, 10 uur. En 1 uur Zoutelande door not. Struve Am. grenen houtwaren. R e n e s s e, 11 uur door not. Camp voor dhr. Hage een hofstede 24,7490 H. en voor dhr. Zoeter te Bruinisse 1,3080 II. weiland naast die hofstede. Zaterdag 13 Januari. Biggekerke, 10 uur. En Koude- kerke 1 uur door not. Struve Am. grenen houtwaren. B ie z e 1 i n g e, bij Menheere door not. Liebert verpachten voor 7 jaar 43,1772 H. bouw- en weiland. Woensdag 17 Jan. Koud ekerke, half 2 bij wed. Lam pei t door not. Loeff een huis schuur en bouwland bij den tol 2720 c.A. En 1780 en 4630 c.A, bouwland. GOES, 2 Januari 1906. In verband met de weergesteldheid was de aanvoer van alle artikelen niet ruim en de prijzen onveranderd. Oude tarwe fo,a f o,Nieuwe tarwe f6,75 a f 7,25. Nieuwe rogge f6f6,15. Wintergerst per 100 kilo f 8.a f 8,25. Haver per 100 kilo f7,50 5 f8.Bruine boonen f 7,50 a f9.ICarwijzaad fo, a fo,Koolzaad f o,a fo,Kroon- erwten fg.a f9,50. Groene Erwten f8,75 a f9,25. Versche Boter per K.G. f 1,20 5 f1,30; middenprijs f0,63, part. f 0,per pond. Versche Eeieren per 100 stuks f4,40 a f 4,60 middenprijs f 1,12^2, part. f o,per 25 stuks. De aanvoer van Boter en Eieren was gering. 003IBURG, 3 Jan. 19C6 Oude Tarwe mot aanwezig. Nieuwe Tarwe f 6,60 k f 7,50 N. Rogge f6, Af 6,40 N. Wintergerst f8,4 f8,60 per honderd kilo. Zomergerst f 7,75 it f8.— per honderd kilo. Haver per 100 kilo f7.70 k f 8,—. Kook- erwtau f 9,75 A f 16, Erwten f 0,— a f 0, Paardenbootion f7,25 k f7,50. Koolzaad f 0,- f0,~. Waar 'terniet bij staat, is de prijs per H.L. ERRATA. In de adv. Verk. 10 Januari van Mr. Loeff, zie pag. 4 onderaan, zijn de twee laatste regels «Kijkdagen, enz." abusievelijk geplaatst. BURG KUL LIKE STAK D. Van 31 Dee.3 Jan. MIDDELBURG, Ondertrouwd: J. J. Brouwer, 31 j.jm. en J. Bimmel 36 j. wed. Getrouwd: J. v. d. Broeke 31 j. jm. en P. J. Verheul 38 j. jd. Bevallen: A. J. Meertens geb. Mak, z.M, Leijnse geb. Spruijt, d.B. C. de Munck geb. Weezepoel, d.M. M. Labruijere geb. Vinke, d.J. Onder- dijk geb. Goedhart, d.P. Minderhout geb. Lievense, d.jj J. Andriessen geb. I'aauwe, d. Geboren: Eene onechte d., moeder 19 j. Overleden: A. S. Wagenaar, 76j vrouw van C. Jeronimus J. A. Bon man, 77 j. vrouw vau H. M. Bermanse D. G. C. Hooftman, 65 j. man van C. E. van Hoellaken. Levenloos aangegeven: eene dochter van A. J. van Miert en P. R. Gerrits, en een zoon van P. Grijspaardt en C. O. Barbier. GOES. Geboren: 31, David, z. v. Jacob de Puijt en Maria Steenliart; 3, Adriana Jacoba, d. v. Willem Zwartepoorte en Pieternella Maria Schipper. VLISSINGEN. Bevallen: L. R. Geysen geb. Van Caneghem, z.M. W. J. de Munck geb. Heijblom, z. Overleden: C. L. de Ridder, 14 j., z. Over de maand December. NISSE. Overleden: 15, Jacobus Musse, 93 j., laatst wednr. van Martina Kleinepier. OVEZAND. Getrouwd: 1, Pieter de Kunder, 26 j. jm. te Borssele en Hen- drika JohannaMoerdijk,23 j. jd. te Ovezand. Geboren: 27, Anthonia, d. v. Willem Pantus en Maria Magdalena Langemaare. Overleden: 24, Johannes Maat, 14 j. DRIEWEGEN. Geboren: 7, Dirk, z. v. Cornells Vermaire en Margaretha Poortvliet17, Maria, d. v. Adriaan Koe man en Lena Kallemein. Overleden: 4, Neeltje Cornelia de Waal, 1 j.;27, Johanna Jacoba Mat- thijsse, 84 j., wed. van Bastiaan Goetheer. THOLEN. Geboren: Daniël, z. v. A. J. Schot en E. J. SchotSara Cor nelia, d. v. A. Buijs en T. A. Goedege- buureMarina, d. v. Chr. Schot en C. W. SchotJohanna Maria, d. P. Schipper en M. van der Plas Jaco bus, z. v. M. Soetens en N. W. van den Berge-, Hendrik Clement, z. v. J. M. de Jonge en M. van SteeGerrit, z. v. J. M. van den Iluve en B. K. Bout Cornelis Marinus, z. v. M. van Oeffelen en C. P. LuijksCornelis Leendert, z. v. M. Verkerke en P. de Rooij. Overleden: Krina Willemijna, 28 j., d. v. W. M. Bijnagte en J. K. Jansen Marina, 8 d. d. v. Chr. Schot en C. W. SchotSimon Schot, 81 j., wedr. v. J. C. de Koning. KRUIN1NGEN. Ondertrouwd: 10, Cornelis van Loo, 20 j. jm. en Theuntje Anthonia Dansen, 19 j. jd. Getrouwd: 21, Pieter Houtman, 22 j. jm. en en Dingena Brik, 23 j. jd. Geboren: 7, Maria Seraphina, d. v. Johannes Jacobus de Vuijst en Flavia Adolphina Maria Polspoel9, Johanna Pieternella, (1. v. Maria Theresia de Wege; 16, Bastiaan, z. v. Johannisde Jonge en Adriana Dok 21, Catharina Antonia Johanna, d. v. Atoon Mooij en Johanna Henderika Catharina Rademaker 23, Steven, z. v. Mareelis Stevense en Stoffelina van de Peerle22, Jacobus Simon, z. v. Cornelis Bakker en Cornelia Janna Mallekoote; 20, Jacobus Charles, z. v. Jacobus Bernardus Martens en Maria Hijpolita de Paauvv 20, Malthijs, z. v. Foort Hamelink en Metje Groenewegen, Levenloosaan gegeven: 24, eeu kind van Jacobus Zoeteweij en Maatje van de Kreeke. Overleden: 8, Cornelis Poppelier, 75 j., wednr. van Pieternella Schouw - 11, Gijsbertus Eliza van Krieken, 53 j., echtgenoot van Anna Johanna Christina de Rechtereu van Hemert, eerder wednr. van Maartinetta van Oudgaarden17, Adriana, 15 mud., d. v. Teunis de Borst en Maria Gijssen 20, Johanna Kosten, 51 j., wed. van Pieter Wisse; 27, Adriaan, 5 rnnd., z. v. Dignus Meijer en Franeina Komejan. WOLFAARTSDIJK. O nd e r l rouwd: Johannes Paulus van Oeveren, 26 j jm. te Kortgene en Dina de Jager, 25 j. jd. Geboren: Jaeomina, d. v. Johannes Bliek-en Neeltje de FouwCornelia Neeltje, d. v. Marinus de Regt en Neeltje Leendertse David, z, v. DingemisSehip- per en Barendina den Engelsman Janna d. v. Jan de Jonge en Wilhelmina de Keijzer; Cornelis, z. v. Adriaan Wage naar en Adriana Geleedst. Heden overleed zacht en kalm na een langdurig lijden mijn geliefde echt genoot en moeder LEUNTJE SCHOUT, in den ouderdom van bijna 71 jaar. Uit aller naam, C. DE RUITER en kinderen. Hoedekenskevke, 31 December 1905. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde echt- genoot, vader, behuwd- en grootvader, W. POPPE, in den ouderdom van bijna 73 jaar, I na een gelukkige echtvereeniging van bijna 48 jaar. Uit aller naamI Wed. W. POPPEBosschaart. i Koudekerke, 2 Januari 1906. DANKBETUIGING. De ondergeteekenden betuigen bij dezon hunnen hartelijken dank, voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de ziekte en het overlijden van hunne geliefde Echt- genoote, Dochter en Zuster, JANNETJE VAN MOOLENBROEK, ondervonden. Uit aller naam, J. LOUWERSE. Koudekerke, 4 Jan. 1906. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan familie, cliënten en bekenden door P. VERBURG, molenaar, 's-Heer Abtskerke. v De BURGEMEESTER van Goes betuigt zijnen hartelijken dank voor de zeer talrijke gelukwenschen bij de intrede in het nieuwe jaar ontvangen en wenscht allen wederkeerig Gods rijksten zegen toe. De Heer en Mevrouw LUCASSE betuigen hun dank voor de gelukwenschen op 1 dezer ontvangen. Goes, 3 Januari 1906. Dank aan allen, die ons met Nieuw jaar blijken van hunne belangstelling ga ven. Wederkeerig bieden wij hun onze beste wenschen. Goes, 3 Jan. '06. J. DE HOOGI1. De Heer en Mevrouw BLUM De Niet betuigen met wederkeerigen heilwensch hun vriendelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, die zij bij den aanvang des jaars mochten ontvangen. Vlissingen, den 2den Januari 1906. De Heer en Mevrouw DIELE- MANMagendans betuigen, met weder keerigen gelukwensch, hun dank voor de ontvangen Nieuwjaarsfelicitaties. Middelburg, 2 Jan. 1906. Ondergeteekende betuigt zijn be leefden dank aan allen die hem bewijzen van belangstelling deden toekomen bij de wisseling des jaars, en wenscht hun weder keerig 's Heeren onmisbaren zegen toe in 1906. L. J. VAN VOORTHUIJSEN, Burgemeester van Domburg. van Februari tot November vast werk, bij Wed. M. J. VAN DE LINDE, Heinkenszand. Met Mei benoodigd, bij Mevrouw VERHULST, Heerengracht M 45, Middelburg. Benoodigd op de hofstede „Oos't- k e t e 1 a 1 r" bij de halte V rT. Arends- kerke een b *kwame, ongehuwde en eene nette Dienstbode. Naar aanleiding oener annonce van den heer V S. BESUIJEN, voorkomende in de Middelburgsche Courant van Woensdag 3 dezer, gevoelen de ondergeteekenden ter voorkoming van misverstand zich verplicht ter kennis te brengen, dat de gedragslijn der laatste maanden van genoemden heer BESUIJEN tegenover zijn patroons van. dien aard is geweest, dat zij zich genood zaakt hebben gevoeld hem op 30 December 11. ontslag uit hun dienst te moeten geven. Middelburg, 3 Januari. L. J. MES. G. M. MES. De ondergeteekende W. S. BESUIJEN, die sedert ruim 27 jaren de Firma G. Mes in Manufacturen, Hoek Markt K 1 en 2, trouw en eerlijk gediend heeft, zag zich genoodzaakt, tengevolge van de houding- der tegenwoordige eigenaars dier firma, zijn ontslag te nemen. W. S. BESUIJEN. Middelburg, Januari 1906, Dam, Middelburg. worden spoedig en goedkoop ingebonden ter boekbinderij «Het Uithangbord", Lange Burg B 18, C. W. D'HUIJ Fzn. De resteerende WTNTERBLOUSES en WINTERHOEDEN worden tegen spot prijzen opgeruimd. in SCHOPPEN, RIEKEN, SPADEN, Dam, Middelburg. Notaris LIEBERT te Kapelle zal des namiddags 1 uur, in de herberg bij C. Mesheere te Biezelinge, voor de Hervormde Iierk vaa ïliezelinge en Eversdijk, voor den tijd van 7 jaren 43.17.72 Heet. Notitiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en in genoemde herberg vanaf 6 Januari 1906. De Notaris J. IIOSANG zal op des namiddags te éen uur, ten huize van den heer C. TAAL te Serooskerke, op het dorp, in het openbaar EENE PARTIJ Bezichtiging op den dag van verkoop.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 3