RfcCLAf¥8£S. J u| Gemengde Berichten. Kerknieuws. Schoolnieuws. Bij bevelschrift der arrondissements rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier rechtbank ver wezenJ. P., oud 22 j., arbeider, geboren en wonende te Kapelle, gedetineerd te Middelburg, terzake dat hij op 24 December 1905 te Kruiningen in de woning van J. Zeevaart, waartoe hij zich den toegang had verschaft door een raam open te schuiven en daardoor naar binnen te klimmen, uit de woonkamer, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening, heeft weg genomen 3 guldens, 2 rijksdaalders en een aantal geldstukken, te zamen ter waarde van 1 gulden, al welke gelden toebehoorden aan voornoemden Zeevaart, althans aan een ander dan aan hem, verdachte. Aan den beklaagde is de heermr. J.J. Heijse, advocaat te Middelburg, ambtshalve als verdediger toegevoegd. Ongevallenverzekering. In de gisteren te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep, had de uitspraak plaats in het hooger beroep van de Rijksver zekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Middelburg, waarbij met vernietiging eener beslissing van de Bank, houdende weigering van schade- leosstelling, eene rente van f 0,'21 per werkdag is toegekend aan J. de R. te Vlissingen, ter zake van een hem over komen ongeval, tengevolge waarvan hij mist zijn reehterpink en bovendien zijn rechterhand door het wegnemen van den pink nog niet geheel kan dichtknijpen. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. Wanneer ge een dag zonder ontlasting gaat, dan ontwaakt ge's morgens niet een zwaar vermoeid, dol' gevoel, en ge hebt een onaangenainen smaak in den mond en een beslagen tong wat ge ook doet, alles kost U inspanningge hebt hooi'dpijn, ge zijt opgezetontbijt verlangt ge niet en ge gevoelt U eenigszins galachtig. Deze ongeregeldheden toonen aan dat de afval in de ingewanden de werking van de lever en maag hindert, hetgeen de vorming van rijk-levengevend bloed in den weg staat. Let bijtijds op deze ken- teekenen, die de natuur U geelt en herstel een geregelde werking der ingewanden door Foster's Ma agpillen, want wanneer die onregelmatigheid telkens en telkens weer terugkomt, zal chronisch slechte spijsvertering er uit voortkomen, vrouwen ziekten, leverkwaal en misschien ontste king van den blinden darm. Foster's Maagpili-en zijn een vertrouwbare medi cijn, zij maken den vergiftigen afval zacht, wekken de spieren der ingewanden op en verzekeren een natuurlijke werking van de darmen. Daar ze geheel bestaan uit plantaardige stoffen zijn ze volkomen veilig voormannen en vrouwen, oud en jong ze veroorzaken geen krampen. Overtuigt U dat U de echte Foster's Maagpillen krijgt, voorzien van de hand- teekemug van James Foster op elke doos. (Inhoud 50 stuks). Deze pillen zijn te Goes verkrijgbaar bij den heer NATHAN EMANUEL en te Middelburg bij den heer JOH. DE ROOS, Vlasmarkt K 157, a 0.65 voor één of ƒ3.60 voor zes doozen. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen naar Grootegast door J. P. Meyninck te Etersheim. Te Durgerdam is eergisteren vrij plotseling op den nog jeugdigen leeftijd van 32 jaar overleden ds. H. J. F. Keers, predikant aldaar, broeder van ds. W. A. Keers, van 's-Heer Arendskerke. Na in 1897 voor het Prov. Kerkbestuur van Utrecht zijn candidaats-exameu te hebben afgelegd, aanvaardde de thans overledene den 6 Februari van het daaropvolgend jaar de Evangeliebediening te Durgerdam. Heden komt de Algemeene Synode bijeen naar aanleiding vaD een motie van prof. Knappert, in de vergadering van 29 Augustus j.l. aangenomen ter behandeling van het rapport der commissie inzake hooger onderwijs. De vergadering is aldus samengesteld Prae-adviseerende leden prof. L. Knap pert en T. CannegieterledenA. Loef, pred. Dordrecht, presidentW. Ellens, pred. Usquert, vice-presidentC. van Dis pred. Silvolde; E. J. Griffijn, oud. Arnhem; mr. J. M. Reus, oud. DordrechtL. W. de Grient Dreux, pred. EdamP. de Haan, oud-ouderling Weesp ds. G. J Weyland, pred. Veere P. J. Siegers, oud-ouderling, Vlissingen K. B. de Groot, pred. Houten K. Straatsma, p ed. Ferwerd H. A. Leen- mans, pred. Ilarlingen; M. .1. Adriani, pred. Almelo W. Okken, pred. Beerta Th. U. Edling, pred. Budel; H. G. Tonsbeek, pred. RoswinkelG. van Gorcum, oud-ouderling, Assen E. E. Picard, Waalsch pred. te Dordrechtdr. M. A. Gooszen, oud., Waal- sche gem. Leiden. Vaste leden met adviseerende stem J. Knottenbelt, secretaris; mr. S. JHogerzeil, quaes tor-generaal. De namen die cursief gedrukt zijD, zijn van rechtzinnige leden. Geref. Kerken. Beroepen te Nieuw Beerta U. Buwalda, cand. te Oosternijkerk. Goes. De kerkeraad der Geref. Kerk alhier ontving Zaterdag bericht dat aan de armen zijner kerk door wijlen J, Geensel'z. GEMEENTE. Bevolking Januari 1905. Geboren. OverledeD. Huwelijken. In de gemeente ge komen. Uit de gemeente vertrokken. Bevolking Januari 190G. 113. vr. 3 08 -*-> 2 m. vr. "3 08 -4J O m. vr. totaal in. vr. totaal m. vr. totaal m. vr. totaal OVEZAND 497 511 1008 10 11 21 7 11 9 20 27 47 31 40 71 489 498 987 619 9 11 20 4 3 7 4 22 19 41 22 19 41 319 313 632 DRIEWEGEN 314 334 648 11 10 21 8 8 16 4 12 18" 30 20 19 39 309 335 644 STATISTIEKE OPGAVEN. Bevolking der onderstaande gemeenten in Zeeland. onlangs alhier overleden, is gelegateerd f 500, vrij van successie-rechten. Het Gereformeerd Kerkblad bevat de volgende mededeeling„De Raad der Gereformeerde Kerk te Zaandam B. geeft kennis aan de Gereformeerde Kerken in Nederland, dat hij in gecombineerde ver gadering met den Raad van Kerk A te Zaandam tot zijn diep leedwezen 't besluit heeft moeten nemen om zijn emeritus dienaar, ds. J. H. Feringa, wegens ernstige overtreding van het 7e gebod voorloopig te schorsen, naar art. 79 en 80 der Dordtsche Kerkenorde, terwijl hij bovendien besloot aan de e.k. vergadering der cl. Haarlem voor te stallen, dat deze dienaar volgens genoemde artikelen zal worden afgezet''. R.-Kath. Kerk. Benoemd tot kapelaan te Hulst de heer E. Ongenae, assistent te Axel. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken is, voor het tijdvak van 16 Januari tot en met 31 Augustus 1906, benoemd tot assistent voor de werk tuigbouwkunde aan de Technische Hooge- school te Delft, J. Kamermans, werktuig kundige aan de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen. Middelburg. In 1905 werden voor de arrondissementsrechtbank alhier behandeld 415 strafzaken, waarin terechtstonden 476 personen. 140 personen zijn veroordeeld ter zake van mishandeling, 12 wegens verduistering, 96 wegens diefstal, 42 we gens wederspannigheid en 168 wegens andere strafbare feiten. 14 personen wer den vrijgesproken, 2 ontslagen van rechts vervolging met last tot hunne plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht, 1 ontslagen van rechtsvervolging en 1 is ter beschik king der regeering gesteld. Bovendien wer den behandeld 12 zaken, waarbij terecht stonden 13 personen, waarin de uitspraak na 31 December 1905 zal plaats hebben. (M. C.) Middelburg. Terwijl de bewoners ge durende de feestdagen afwezig waren om die bij hunne familie te Goes te vieren, hebben dieven hiervan gebruik gemaakt, door in te breken, in den kelder van het Magazijn op de Dam z.z en zoo verder de woning binnen te dringen waaruit zij ongeveer 1000 stuks parapluies, parasols en wandelstokken hebben ontvreemd, dat de dieven op hun gemak zijn bezig ge weest, bewijst dat zij in de kamer zich te goed hebben gedaan aan drank, die zij uit de kast hebben gehaald, met drie gi aasjes, die zij op de tafel hebben laten staan, benevens uit een kistje sigaren nog hebben gerookt. Een naaimachine die zij hebben ingepakt in een kinderdeken, die zij van den zolder hebben afgehaald heb ben zij echter laten staan, door het gehcele huis waren sporen van het branden van kaarsen aanwezig terwijl zij in de kamer het gaslicht hebben ontstoken De politie stelt een ijverig onderzoek in om de daders op te sporen. Gelukkig voor den bestolene is hij verzekert tegen inbraak. Middelburg. Heden voormiddag om streeks 11 uur had aan de fabriek „The Virète Works" een ongeluk plaats. Ter wijl zekere A. S. bezig was op een ladder eenige werkzaamheden te verrichten, kwam hij te dicht in aanraking met een drijfas, waardoor hij werd rond geslingerd. Dr. Bolle die de eerste geueeskundige hulp verleende, kon nog geen lichamelijke ongelukken bespeuren. Middelburg. De adjudant-onderofficier Francke alhier, zal binnenkort den dienst met pensioen verlaten. Goes. De scheepvaartbeweging aan het Goesche Sas over 1905 was als volgt: Opgevaren 1049 schepen met 86.098 ton- nenmaat en afgevaren 1051 schepen met 85.996 tonnenmaat. Over 1904 waren de cijfers 1056, 79.896, 1055, 98.987. Goes. Naar wij vernemen zal binnen enkele dagen het Bestuur vau den Chr. Volksbond rondgaan om tengevolge van de ingevallen koude, collecte te houden voor de Werkverschaffing. Wij hopen van harte dat de ingezetenen, als vorige jaren, den arbeid der Werkverschaffing met milde bijdragen zullen steunen en mocht in dit geval „onverhoopt" het weer zachter worden, dat men zich er toch niet om onttrekke, want weer of geen weer, zacht weer of vriezend weer, de Werkverschaffing heeft altijd veel geld noodigen hoe meer zij krijgt, hoe meer zij kan laten verdienenen God heeft den blijmoedigen gever lief Goes. Op uitnoodiging van het Be stuur van Handelsbelangen zal begin Februari alhier als spreker optreden dhr. Fiedeldy Dop van Amsterdam, met het onderwerp Middenstandsbeweging. Goes. Benoemd tot onderbrandmeester bij spuit I de heer I. Wessel. Vlissingen. In den winkel van J. Sohier in de De Ruijterstraat is gisterenavond een begin van brand, ontstaan door 't omvallen van een petroleumkachel, echter in den aanvang gebluscht. Vlissingen. Het op de „Schelde" te bouwen stoomschip „Tjikini" van de Java-China-Japanlijn zal er naar gechar terd worden, als men weet dat dit schip ruim 4200 ton zal meten. Nienwdorp. Heden viel de land bouwersknecht J. L. van den paarden stalzolder, kwam op een haverkist terecht en bezeerde zich zoodanig dat er een operatie moest plaats hebben, welke ver richt werd door de heeren Gelderblom, arts alhier en Geill van Nisse. Nisse. De Nieuwjaarscollecte heeft alhier opgebracht de som van f 83.75. Beduidend minder dan vorige jaren. Borssele. De nieuwjaarscollecte heeft alhier opgebracht f 160. De brigade Rijksveldwachtersin het eiland Tholen wordt deze week met een Rijksveldwachter versterkt, met stand plaats Tholen daarvoor is aangewezen de Rijksveldwachter Pijpeling te Veere. De SI. Cl. no. 306 bevat de wet van den 12den Dec. 1905, houdende goedkeu ring der op 5 April 1905 te 's Graven- hage tusschen Nederland en België ge sloten overeenkomst betreffende de ver betering der verlichting van de Wester- Schelde en hare mondingen. Dezelfde St. Gt. bevat ook de wet van den 308ten December 1905, tot wijziging van artikel 65 van de Drankwet Staats blad 1904 no. 235). lerseke. Gedurende het jaar 1905 werden op het post- en telegraafkantoor alhier behandeld 13828 telegrammen waar van 1955 verzonden en 11873 ontvangen werden In de spaarbank werd ingelegd f 47326,285 en terugbetaald f 39110.45. 93 nieuwe boekjes werden uitgegeven. Rilland. In de vorige week gehouden vergadering der Kolenvereeniging „Ons Belang" bleek uit het verslag van den penningmeester, dat ontvangen was de som van f3337,865 en uitgegeven eene som van f 3186,855, alzoo een batig saldo van f151. Er waren aangekocht in het verloopen boekjaar 263/4 waggon ko len een scheepje van 50.000 kilo Engel- *che kolen. De aan de beurt van aftreding zijnde commissarissen de hoeren A. Ma- gielse en Johs. Kloet werden met een groote meerderheid herkozen. De kolen schepper A. Magielse bedankte als zoo danig. Bij de opnieuw gehouden iuschrij- ving waren drie bricljes ingekomen te weten Johs. Kloet 3 cent, L. van dei- Maas a 2.7 cent en M. Veriuerris k 2.5 cent per H.L. zoodat de gunning geschied de aan M. Vermerris. Rilland. Heden 3 Januari is het 40 jaar geleden dat dhr. H. Bakker als school hoofd in deze gemeente optrad. Rilland. Voor de kinderen uit de polders in het Kreekrak (Volcker-, Dames polder enz.), worden ernstige pogingen aangewend ze geplaatst te krijgen op de openbare lagere school te Woensdrecht. Eenige meisjes gaan reeds op de Zuster school aldaar. In verband met den moord op den koewachter en den aanslag op het leven van landbouwer Ch. Dossche, tusschen Waterland-Oudeman en Watervliet, is, na langdurig verhoor, gevangen genomen zekere V., vroeger knecht bij genoemden landbouwer, die op ongeveer 20 minuten van de hofstede woont. Reeds terstond was de verdenking op dezen persoon ge vallen. De Justitie zet haar onderzoek in deze treurige zaak ijverig voort. In de toestand van den landbouwer is eenige beterschap te bespeuren. Te Apeldoorn heeft een vrouwen hater in korten tijd heel wat onrust ver wekt. 's Avonds ging hij eenzame buurten rond en wierp dan onopgemerk naar vrou wen en meisjes met vitriool, waardoor meermalen huid of kleeren beschadigd werden. Hij is nu opgespoord en inge rekend. In de Kath. Kerk te Noordwijk is een 67-jarige vrouw tijdens den dienst door een beroerte overvallen en gestorven voor men haar uit de kerk kon dragen. Een 64-jarige man wonende nabij het station De Bilt, is Dinsdagmorgen levenloos aan den kant van den weg ge vonden. De familie verkeerde in doodelijke ongerustheid omtrent zijn uitblijven. De oude man had des avonds zijn dochter uit Maartensdijk, die een nieuwjaarsvisite gebracht had, op den terugweg halverwege begeleid. Op z'n schreden teruggekeerd schijnt hij door de koude bevangen te zijn. Het lichaam was, toen men het vond, geheel stijf en het hoofd rustte op de linkerhand. Ambtenaarswerk. D a m o, de schrijver van Amsterdamsche Brieven in het i'. D., geeft een aardig schetsje van ambtenaren Wat denkt men b.v. van het volgende staaltje van ambtenaars-deskundigheid, dat zich deze week juist zooals ik het vertel heeft afgespeeld T o o n e e 1een winkel in een onzer hoofdstraten. Personen: Een gemeente lijk inspecteur van de waterleiding. Nog zulk een inspecteur. Een ander waterleiding-ambtenaar. De winkelier. Werklieden van de waterleiding, winkel personeel, volk. Eerste inspecteur, komt de lei ding nazien. Verdwijnt in den kelder, luistert en morrelt aan de hoofdkiaan, komt weer boven. Tot den winkelier „Uwe hoofdkraan is versleten er moet een nieuwe worden ingezet". Winkelier: „Doe wat je niet laten kunt, het is een leiding van de gemeente, ik heb er dus niets mee te maken. Eerste inspecteur: af. Een dag later. Tweede inspec teur, verdwijnt in den kelder, blijft zeer lang beneden, komt weer boven. Tot den winkelier: „Er is een ernstig man kement aan uw Riding. Vermoedelijk zit het onder de straat, we zullen dus aan het opbreken moeten". Winkelier: als boven. Tweede inspecteur: af. Een dag later. Derde waterlei ding - a in b t e n a a rverdwijnt in den kelder, blijft even beneden, komt weer boven. Tot den winkelier„Die kraan mankeert niets. Er moet-alleen een nieuwe caoutchouc-ring worden ingezet". Winkelier: als boven. Een dag later. De derde water- Ie i d i n g-a m b t e n a a r komt terug met een aantal mannen met de drie gemeente lijke kruisjes op hun pet, die een zware kar met gereedschap voortduwen. De kar wordt uitgepakt, de mannen gaan aan het werk. In korten tijd toonen groote hoopeu zand en steenen hoe vlijtig ze bezig zijn. Winkelier tot den derdeu water leiding-ambtenaar „Ga je nu toch aan het opbreken En ik dacht dat er alleen maar een caoutchouc-ring Derde waterleiding-ambte naar: „Ja meneer, maar m'n collega heeft het zoo aan de fabriek opgegeven. Dat kan ik nu toch niet gaan tegenspreken Dan krijgt hij 'n uitbrander". Winkelier haalt wanhopig de schou ders op en verdwijnt in zijn kantoor. Een der werklieden gaat in den kelder, maakt in tien minuten de kraan in orde en komt weer naar buiten. Daar zijn de anderen nog steeds aan het graven. Hij helpt mee. Na geruimen tijd is de leiding blootge legd. De derde waterleiding ambtenaar kijkt even en zegt„Gooi maar weer dicht, jongens". De mannen spuweu eens in hun handen, scheppen dan het zand weer in den kuil, leggen de steenen er weer over waarbij ze duidelijk blijk geven geen stratenmaker te zijn bergen hun gereedschap weer in de kar en gaan heen. Nog weken lang biedt het trottoir voor den winkel den aanblik van een hoogst onregelmatig gebergte in vogelvlucht ge zien. Misschien valt een kind er een bloedneus of breekt er 's nachts een voorbij ganger zijn been. Als er ten minste in dien tijd geen professioneele stratenmakers zijn gekomen om den grond weer op te breken en de straat open te leggen ter verbetering van het werk der waterleiding mannen „wier vak dat toch niet is". Zoo gaat het bij ons. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak der directeuren van de „Holl. Hy potheekbank" en de „Maatschappij van Zekerheidsstelling" is in vollen gang. Voorloopig is reeds geconstateerd de ver duistering van een bedrag van ongeveer f 3,000.000 aan pandbrieven, voor het grootste gedeelte ten nadeele van de „Hol- landsche Hypotheekbank" Deze waarden zijn door de beide directeuren ten eigen bate beleend, hetgeen zij gedurende lan gen tijd onopgemerkt konden doen, door in de plaats daarvan waardelooze papieren te deponeeren. Het groote vertrouwen dat zij genoten, maakte, dat de vereischte con- troleniet altijd even zorgvuldig geschiedde. De Justitie doet, voor zooveel mogelijk, de verduisterde stukken opsporen en er beslag opleggen. Zij zijn iu en buiten de stad in het bezit van verschillende kan- 'oren en particulieren. 0;> ongeveer de helft tnoet reeds beslag zijn gelegd, het- J een natuurlijk beteekent dat de bezitters fle stukken voorloopig niet van de hand mogen doen. Aan den Raad van Toezicht op de Spoorwegen te 's-Gravenhage is door de heeren C. J. Damen en Andr. Stoové, resp. Voorzitter en le Secretaris der Ber- gen-op-Zoomsche Handelsreizigers-Veree- niging het volgende adres gericht „Reeds sedert eenige jaren wordt in Zeeland dringend behoefte gevoeld aan verbetering in den Spoorwegdienst. De aansluiting van de treinen op de Provin ciale Stoombooten over de Westerschelde laat vee) te wenschen over. De middagtrein o.a. vertrekt een kwartier vóór de boot van Breskens aankomt, terwijl men komende met de vorige boot, circa twee uren moet wachten zoo ook van de richting Neuzen. De Handel van Zeeland in de eerste plaats, mnar ook de handel van geheel Nederland lijdt groote schade tengevolge der slechte correspondentie met Zeeuwsch-Vlaande- ren, dat hoe langer hoe meer zijn inkoopen doet in België, wat veel gemakkelijker te bereiken is. Gemakkelijke reisgelegen heid en lage tarieven, zouden moeten bewerken, dat de bewoners van Zeeuwsch Vlaanderen zich gedrongen gevoelden om den Nederlandschen handel te begunsti gen het tegendeel zien we echter ge beuren. Het vorig jaar zond onze Vereeni- ging aan Uwen Raad een Ontwerp-Zomer- dienstregeling voor 1905, geheel en al met redenen omkleed, deze bleef echter zonder succes, terwijl de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlissingen in het begin dezes jaars een zelfde verzoek tot U richtte voor dezen Winterdienst, met hetzelfde gevolg". Zij vragen daarom, met inperking van vroeger kenbaar gemaakte verlangens „le een middagtrein van Vlissingen naar Roosendaal, om 2.30 vertrekkende en stoppende aan alle stations. 2e de locaal- trein van 6.20, thans van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom, te laten doorrijden naar Vlissingen, met stopplaatsen Wouw, Bergen-op-Zoom, Kruiningen, lerseke, Goes en Middelburg. De tijd uimten tusschen trein 342 en trein no. 182, resp. 12.30 en 4.30 en die tasschen de treinen no. 343 en 345, resp. 4 uur en 7.50 zijn veel te langte meer daar tusschen 4 uur en 6.20 te Roosendaal van alle richtingen treinen binnen komen. Wan neer bovendien in velband met de Stoom- bootdienst over de Westerschelde in bestaande treinen die wijzigingen werden aangebracht die noodig zijn ter verzekering van goede aansluitingen met Zeeuwsch Vlaanderen, dan zou het reizend publiek en vooral de handel daarmede zeer gebaat zijn". Van dit adres is een afdruk gezonden aan leden en donateurs van genoemde vereeniging, terwijl afschriften zijn gezon den aan alle spoorwegautoriteiten, kamers van koophandel, gemeentebesturen, diverse vereenigingen tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer, deze laatsten met 't verzoek om het adres te steunen, en tevens aan den Minister van Handel en Nijverheid. Het bestuur der rijksverzekerings bank heeft eene nota verspreid omtrent de toepassing van art. 8 der ongevallen wet 1901 en daarin te kennen gegeven, dat genoemd art. 8 alleen niet van toe passing is te achten op jeugdige personen, die uitsluitend arbeid verrichten van zul- ken eenvoudigen aard, dat alle begrip van het opdoen van geschiktheid voor eenig vak daarbij te eenenmale is uitgesloten. In erband hiermede worden de werkge vers uitgenoodigd vraag 3 der loonlijsten voor dergelijke jeugdige peisonen te be antwoorden met: „neen, geen opleiding". Hoe gezellig een plattelands-raadsver gadering kan zijn. Uit de voorgelezen no tulen van de vorige bijeenkomst blijkt, dat deze vergadering voor de eerste maal geschorst werd „met het oog op de koffie". Toen volgden belangrijke besluiten maar spoedig kwam toch de tweede schorsing „met het oog op de koffie". De koffie werd den heeren ingeschonken door een jonge en bevallige verslaggeefster van een plaatselijk blad. Dit is niet in dc notulen opgenomen, maar zou dc schorsing anders zeer verklaarbaar maken. De heer P. is over het voorgelezene niet tevreden, wel naar 't schijnt over de koffie. Daar heeft dc secretaris geschreven, dat het achtbare lid er op zou aange drongen hebben, om de premie voor een verzekering van gemeenteambtenaren voor de eene helft te laten betalen door de Gemeente en voor de andere helft door de betrokken personen. De heer P. ver zekert echter juist het tegenovergestelde te hebben gezegd, n.l. dat de eene helft door de betrokken personen en de andere door de Gemeente zou worden betaald 1 Hij verlangt wijziging van de notulen hetgeen geschiedt. Later doet de heer P. een voorstel omtrent genoemde verzeke. ring. Zijne toelichting begint hij met te zeggen, dat hij niet juist weet hoe de zaak in elkaar zit. Een wethouder sluit zich hierbij aan. Het voorstel wordt aan genomen. En nu de koffie in deze vergadering? Helaas de „damesbediening" ontbrak (N. v. d. D.) Uit Delft wordt aan de Tel. gemeld, dat de heer J. C. van Marken, de bekende groot-industrieel en sociaal-econoom, zeer ernstig ongesteld is. Eene vrouw legen wie gisteren door het O. M. bij de Haagsehe rechtbank f5

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2