NIEIJWSBLAD VOOR ZEELAND No, 79. 1906. Donderdag 4 Januari 20e Jaargang. r te bekomen sterke Pony Notenboom 's Populieren t, GHRISTELIJK- HISTORISCH 8Hlteslai(!scb Overzieht. 000000000 irs te koop, d te koop: VUllUi: je te koop, D TB KOOP: pp gevraagd 3 aankomende noodigd, aarsknecht Lriecht t VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN B echts zaken. Januari, Aagtekerke. randering jldersche straatweg. J. CORNELISSE, »ij J. M. VERMEU- r k e. .e Biggekerke. OOP. lNOY, Middelburg. ARIJS, Poppendam- kerke. IN 3, Biggekerke. met Maart d eene HUIS- gevraagd niet be- iij A. ADRIAANSE, ens woning te huur, m kunnen gaan ge- bij C. J A N S E tond Serooskerke (W.) Mei ij M. VEREULST art of Mei Knecht, een Ar- Boerendienstmeid BOOGERD, 's-Heer Mei ISSE, St. Laurens. es een Karnhond Mei r.s. 5 PREE, Kortgene. ele Heer van Brig- had in 1466, bij tes- ral vastgezet tot on- ipel en de daarin ge- kgewaden. irop de kerk stond, )or de inwoners van lats gebruikt. Bij bet ntmoet de grafdelver m het fundament der jen bewijs dat ze te istaan hebben. )t Zwanenburg by iner" genoemd lag iiiden van Kapelle aan kerk. In 't begin der huis reeds in verval ata bewaart men af- die voor goed werd Thans wordt de her- j bij ons vorig bezoek rktennog bewaard n oude tijden vóórdat ilaats had werd op dit ooge Huis" de hooge ;el Duiveland gespan- seft zich een geslacht noemd, kennelijk een slacht van Duiveland begin der 13e eeuw eid van Kapelle, even r den Groenendijk, dat et eerste ernstige en plaats had, doordat rails liep, tengevolge :ing in de aansluiting dit ongeval werden srs min of meer ge- achiDÏst Arte Rietveld, itenappenden stoom verdekt, dat hij na ae wonden overleed, 3 kinderen nalatend?, IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,026. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 3 Januari 1906. 't Is niet zelden vermakelijk om te zien hoe sommige menschen uit hun rol vallen. Bekend is het geval van het socialistisch Kamerlid Hugenholtz. Hij maakte, hij de vertegenwoordiger van het volk, van zijne Hoogmogendheid gebruik, om in zijn privaat-belang te verkrijgen wat aan „het volk" geweigerd werd. Een tweede dergelijk staaltje is nu bekend geworden. De socialistische mede-afgevaardigde Van Kol, de rustelooze bestrijder van het kapitalisme, liet zich in gala-costuum, door alle socialisten als het maskerade pak van het kapitalisme verafschuwd photografeeren. Wie had ooit de figuur van den vurigen "Van Kol alzoo gedacht te zien Een socialist uitgedoscht als St. Nicolaa» Een anti-militairist met een wapen op zij Een ingenieur met een degen Onder al het proza van deze donkere dagen is de gedachte aan een verschijning als deze, in staat om een glimlach te ontlokken. Ieder onzer is licht geneigd een enkel feit waarop zijn aandacht valt te gene raliseeren, en wanneer iemand nu feiten ziet, die met zijn vooraf opgevatte meening overeenstemmen, dan wordt het bijna on mogelijk hem van dwaling te overtuigen. Wie b. v. meent dat de middenklassen steeds achteruitgaan, wijst naar tal van hem bekende ongelukkige winkeliers wier welvaart geslonken is, en meent dat dit iets bijzonders is, dat vroeger niet of minder voorkwam. Wie het leven van heden vergelijkt met dat van vroeger, verwijt vaak den arbeider dat deze zich schuldig maakt aan verkwisting, zonder te bedenken dat 't geen de arbeider thans inkoopt misschien niet één tiende kost van vroeger. Zien wij echter op de feiten in hun geheel, dan moeten wij, dunkt ons, erkennen, dat, indien het leven alleen bestaat, in het genieten van aardsche, voor geld verkrijgbare goederen, de wereld merkelijk vooruitgaat, en het vrij dwaas schijnt zich te ergeren om een stelsel, dat zulke vruchten oplevert. Trouwens, het helpt ook niet veel of men er tegen ingaat, vermits het stelsel te zeer in onze natuur is geworteld, dan dat eenige wereldher vormers, van wier wijsheid wij de vruchten nog nimmer hebben mogen aanschouwen, op den duur in staat zouden zijn het te vernietiger. Misschien kunnen zij, door aan te dringen op onverstandige maatregelen, het wat bedervenhet omverwerpen kunnen zij niet. Toen het vorig jaar op het punt stond te eindigen, werd het vermoeden gewekt op een kapitale beurszwendel. De verdachte was een der grootste van onze vele Hypotheekbanken de Hollandsche, en de verdachten waren twee Amsterdam mers van aanzienlijken naam. De een droeg den naam van een refugié en de ander die van een aanzienlijk Oud-Hollandsch ge slacht. Jhr. de Geer, dezen naam droeg laatstgenoemde, bewoonde een buitenplaats bij Hilversum, was ridder in de orde van Oranje-Nassau en onlangs benoemd tot lid van een der Amsterdamsehe Voogdijraden. Maar toen de politie hem zocht, sprong hij erg onridderlijk uit een rijdenden trein, en wordt thans, aan hoofd en beurs erg melan choliek, bewaakt. De andere, den ridderlijken maar uit- heemschen naam de Montigny dragende, heeft een verhoor ondergaan dat tot arrestatie heeft geleid. Wat er gebeurd is, is nog niet bekend, maar de aanzienlijke hypotheekbank, die volgens den een 37 mulioen en volgens den ander 29 millioen gulden aan pandbrieven uitgaf, zal er wel niet zonder kleerscheuren afkomen. Een stel Commissarissen met klinkende namen, p. a, de Commissarissen der Koningin in Zuid- en Noord-Holland, verhoogde den luister van deze wijdvertakte financieele instelling. Op den 18 Augustus 1904 werd de Rus sische troonopvolger gedoopt en op den avond daaraan vooraf gaande werd in Petersburg een eigenaardig luchtverschijn sel waargenomen. Een groote, vurige driehoek, eenigszins gelijkende op de staart van een komeet, van buitengewone helderheid. Dergelijke hemelteekenen worden in Rusland als on heilspellende boden gevreesd. En nu dit hemelteeken door een nood- lottigen oorlog en een verwoestende revo lutie is gevolgd, is 't niet te verwonderen, dat de aandacht van menigeen op dit onheilspellende teeken gevestigd blijft. Het jammerlijke bijgeloof zoekt de oor zaak of althans de aanwijzing in hemel teekenen, en blijft alzoo onkundig van den weg en van het Woord dat alleen tot zaligheid leiden kan. Als we ons niet bedriegen had op een der laatste dagen van het vorige jaar de eerste krachtige, of neen krachtig was ze nog niet, maar eendrachtig dan, de eerste eendrachtige openbaring van het Zionisme in ons land plaats. Sinds acht jaren is de roepstem uitge- gegaan tot alle. Joden, die nog hun ras en nationaliteit beminnen, om zich te ver eenigen en opnieuw het oog te richten naar Kaniian. Een brochure, in het Duitsch gesehreven wekte het Jodenras op tot een exodus naar het land der vaderen. Herzl, een Oostenrijker was de Mozes, die de leider zijn zou. Herzl is overleden en de Joden zijn Pa lestina nog niet nader gekomen. En toch, ondanks dit is toch de arbeid van het Zionisme niet verloren, getuige een opwekking door de heele wereld. Het Jodenras vereenigt zich overal als natie. De Joden uit alle wereldstreken hebben zich één gevoeld bij een ideaal Zion Een overal verspreid volk van 10 mil lioen zielen, een natie in de natie, zooals Da Costa zeide, gaf gehoor aan de roep stem Vereenigt u, en werd door het Zio nisme tot volk herboren. Dat is de betee- kenis van dit weinig opgemerkte ver schijnsel. Rusland. De rust keert weer, doch langzaam En de vijandschap vertoont zich hier en daar nog in al haar bitterheid, en dat tusschen zonen van hetzelfde huis. Dit is de indruk dien men van de laatste berichten mee krijgt. Wij volstaan met de overneming van enkele berichten. Te Warschau is met Nieuwjaarsdag door de politie een laboratorium ontdekt, waar bommen gemaakt werden. Aange troffen werden 19 geladen en 13 ongevulde bommen ook werd een voorraad dynamiet in beslag genomen. Een heele bende anarchisten is in hechtenis genomen. Uit verschillende oorden ten plattenlande komen berichten over talrijke gewapende aanvallen. Bij het dempen van den opstand te Gorlofka, werden 300 opstandelingen door de troepen gedood. De verliezen der belegerde troepen, welke 4000 man sterk waren, beliepen 3 dooden en 12 gewonden; omstreeks 500 opstandelingen gaven zich over en werden in vrijheid gesteld na het afleggen van den eed. Zeven duizend patronen, 300 lansen, een groot aantal geweren, karabijnen, revolvers, ook dyna miet en twee bommen werden meegenomen. Het gevecht duurde zes uren. Te Moskau hebben de laatste benden opstandelingen, die in de Prokorof-fabriek gevlucht waren, zich overgegeven en hun wapens uitgeleverd, Nadat nu ook de troepen alle stations aan den Kasan-spoor- weg vermeestera hadden, trokken zij op in de richting van Rjesan. Gewapende benden werden door de militairen uiteen gedreven. Te Riga blijft het verdacht. Bij aankomst van den gouverneur-gene raal Sollohub was het rustig in de stad. De werkstaking is geëindigd spoorweg en telegraaf gingen weder werken. Toch had er Dinsdag nog een stoute, gemeene overrompeling plaats. Toen toch werd een afdeeling dragonders, terwijl zij bezig waren de paarden te poetsen, onverwachts door een bende van omstreeks 300 arbei ders met revolverschoten en blanke wapens aangevallen. Elf dragonders werden ge dood, 14 andere gewond, van wie 8 zwaar. Verder werden een politieagent en een ander beambte gedood. De dragonders grepen weldra naar de wapenen, beantwoordden het vuur, en dwongen de bende, met verlies van 8 dooden, terug te trekken. Andere troepen werden ontboden zij omsingelden de op standelingen en eischten uitlevering van de aanvoerders en de wapenen. In geval van weigering' besloten zij met de uiterste gestrengheid op te treden. Dicht bij Moskou werden twee wagons in beslag genomen beladen met 3000 ge weren, 500 sabels on een massa patronen de lading kwam uit het buitenland. De Petersburger bladen deelen ijselijke dingen mede over de Siberische spoor wegtoestanden. Tot aan Cheliabinsk zijn er geen spoorweg-autoriteiten meer en alle stations zijn leeggeplunderd. Soldaten en matrozen doen precies wat ze verkiezen. Te Irkoetsk heerscht volslagen anarchie en de ambtenaren verklaren openlijk, dat ze niet in staat zijn de orde te herstellen. De militaire treinen volgen elkaar zonder eenig toezicht op en ieder oogenblik kan een groote spoorwegramp brengen, daar de locomotieven door niet-deskundigen worden bestuurd. Een goeden indruk maakt bij de goed- gezinden, die toch nog de overgroote meer derheid der onderdanen uitmaken, het be sluit van den Tsaar, dat ter verzekering van den normalen gang van zaken bij de staatsspoorwegen de volgende maatregelen zullen worden getroffen. In 'bijzondere omstandigheden zullen de spoorwegen gesteld worden onder de lei ding van een speciaal comité, dat wordt gepresideerd door den spoorweg-directeur. Door dat comité zullen verordeningen worden vastgesteld, waarvan de overtre ding strafbaar zal zijn. Ook kan het co mité in het gebied van den spoorweg het houden van vergaderingen verbieden, han dels en nijverheidsondernemingen sluiten, dagbladen dwingen om niet uit te komen. Voorts zal het beambten kunnen ontslaan en zelfs zullen spoorwegbeambten en ook particulieren kunnen worden verbannen. In spoorweggebieden, waar de staat van beleg is afgekondigd, zullen zij, die schul dig zijn aan opstand, hoogverraad, het or- ganiseeren van stakingen, brandstichting, vernieling van telegraaf-, telefoon- ofspoor- weglijnen, worden gevonnist door een krijgsraad. Marokko. Frankrijk wapent zich. Duitschland wa pent zich. Spanje wapent zich. Altegaar uit vrees voor verrassingen in zake de regeling der Marokkaansche grensgeschil len, waartoe de gelastigden der regeerin- gen binnenkort te Algesiras in Spanje j hopen bijeen te komen. Een ongeluk ligt I in een klein hoekje. Maar het is toch j nauwelijks te gelooven dat de regeeritigen het na de voorloopige oplossing dezer quaestie tusschen Duitschland en Frankrijk geteekend, nog eens te kwaad zouden krijgen over deze betrekkelijk weinig be langrijke quaestie. Te minder dewijl de Keizer van Duitschland en de President der Fransche republiek beiden zulke vrede- i lievende woorden gesproken hebben op de nieuwejaarsreceptie ten Paleize en ten j JElyseél Toch slaan de Berlijusche bladen een wel wat hoogen toon aan om te betuigen dat Duitschland niet zal afwijken van zijn in Maart van het vorige jaar vastgestelde gedragslijn, [en dat de Fransche regeering zich niet moet verbeelden dat Frankrijk eenig ander monopolie hebben zal dan om de Algerijnsch-Marrokaansehe grens districten tegen rustverstoring te bescher men. De Engelsche pers, die wel eens meer met opzet de dingen door een donkeren bril ziet, verzekert dat de Fransche regee ring aan den gouverneur-geueraal van Algerië en Tunis geheime bevelen heeft uitgevaardigd om zich voor te bereiden op moeilijkheden met Marokko. De Sultan wrijft en terechtde han den. Hoe meer zij 't daar in Europa met malkander oneens zijn, hoe zekerder hij ervan is, dat men vandaar niet al te spoe dig aan zijn eigendom komen zal om er een wingewest van te maken en hemzelf te verlagen tot een papieren vorst. F r a n k r ij k. Behalve de gewone nieuwjaarsreceptie bij den President der Republiek is er niets dat het Fransche volk bezig houdt dan het proces tegen de 28 anarchisten. Deze hadden een heftig uitdagend anti-militai- ristisch manifest verspreid. De rechtbank veroordeelde 26 van deze menschen tot gevangenisstraf. De oud - onderwijzer Hervé, de ziel der beweging, kreeg 4 jaar gevangenisstraf, tot ontsteltenis en ont stemming zijner geestverwanten. Een uit slag die verwonderd vragen doet of het recht te Parijs grillig wordt. Immers de anarchisten dia een aanslag pleegden op den Koning van Spanje, werden allen vrijgesproken en deze overtreders komen er met zware straffen af Nu moet erkend worden dat de beschul digden in hunne redevoeringen ter zelfver dediging voor de rechtbank gehouden, zeer brutaal waren opgetreden. Hervé onder anderen had het al heel bont gemaakt. Wel niet bonter dan bijv. de leiders onzer Nederlandsche sociaal-demo craten in hunne vergaderingen. Maar dan toch voor een land, waar het „Staatsge zag" nog in eere is, al erg genoeg. De bekende krachtuitdrukkingen werden ge hoord die wij onzen lezers maar be sparen zullen, en waarin het proletariaat gevleid, het vaderland gesmaad, de bour geoisie gedreigd werden. Dit maakte voor de jury de taak ge makkelijk vonnis te verstrijken over een manifest dat tot de lotelingen onder meer het volgende zeide „Wanneer men u zal bevelen uwe ge weren af te schieten op hen die uwe broeders zijn in de armoede, zooals dat gebeurd is te Chalons, op Martinique, te Limoges arbeiders, soldaten van morgen, dan zult gij niet aarzelen, gij zul gehoor zamen. Gij zult schieten, maar niet op uwe kameraden gij zult schieten op de gegalonneerde sabelrinkelaars (soudards galonnés), die u dergelijke orders durven geven". Verder in ongeveer denzelfden stijl en gelijke taal de aansporing om door on- middelijke militaire staking en oproer te antwoorden op een bevel tot mobilisatie en wanneer op den aanstaanden len Mei „laag politiewerk" gevorderd zou worden, dit te weigeren. En zoo kregen allen op twee na de oude Cypriaui en een Poolsche juffrouw een vonnis van een tot vier jaar ter wijl een 18jarige jongen een half jaar kreeg wegens zijn jeugd. Allen gaan in appèl. Bewijzende hier mee dat de natuur gaat boven de leer en het martelaarschap door niemand van harte begeerd wordt. Kantongerecht te Goes. In de zitting van 30 December 1905 zijn veroordeeld wegens j overtreding leerplichtwet: H, B., te Goes( C.\Z., te Jerseke, ieder f0,50 b. s. 1 d. h.M. W., te Ierseke, A. v. d. H., te Wissenkerke, C. P., J. v. E., te 's-Heer Arendskerke, G. N., J. van L., te Baarland, K. C. G., te Goes, ieder f 1 b. s. 1 d. h.H. L., te 's-Heerenhoek, P. D., te Schore, C. P., te Kapelle, C. O., te 's- Heer Arendskerke, G. N., te Hoedekenskerke, P. J. L., te Goes, ieder f 2 b. s. 2 d. h.Q. S., A. v. S., E. v. L., te 's-Heer Arendskerke, P. V., te Hoedekenskerke P. F., C. M., L. G. K., A. de B., A. F., te Wissenkerke, D. H., te Heinkenszand, J. van B., te Kruiningen, C. K., te Kapelle, ieder f 3 b. s. 2 d. h.J. S., te Hoe dekenskerke, H. W., te Goes, P. O., te Wol- fertsdïjk, J. B., te Kruiningen, J. W., te Rilland Bath, A. de B., te Wissenkerke, P. de V., te Borssele, ieder 4 b. s. 3 d. h.jagen zonder acte en vergunning: M. v. d. P., te Ovezande, 2 X f 3 b. s. 2 X 2 d. h.verb, verkl. bevel uitl. geweer en haas of f2 en fl s. 2 X i d. h.J. de K., te Nisse, 2 X (2 b. s. 2 X 1 d. h. verb verkl geweerC. J. B., te Rilland, 2 X f 15 b. s. 2 X 4 d. b. verb, verkl. geweer; M. de W., te 's-Gravenpolder, 2 X flO b. s. 2 X 5 d. h. verb verkl bevel uitl geweer of f 1 s. 1 d. h.zich. met geladen geweer in veld bevinden zonder acteH. G. P., te Kapelle, f 3 b. s. 2 d. h. verb verkl geweer en patroon in veld wild vervoeren zonder acteH. N., te Kapelle, f3 b. s. 2 d. h. verb, verkl. haas; niet beletten dat hond wild opspoort en grijpt J. S., te Nisse, f2 b. s. 2 d. h. verb, verkl. haasmet strik wild bemachtigenM. v. d. L. te Kapelle, f 3 b. s. 1 d. d. verb, verkl. haas iemand bjj opsporen wild met kunstlicht bijstaan J. K., té 's-Gravenpoider, f 15 b. s. 8 d. h., verb, verkl. lantaarn, J. P. de H., te Krabben- dijke, f 15 b. s. 8 d. h. verb, verkl. bevel uitl. lantaarn of f 1 s. 1 d. h.straatschenderij C. S. en P. D., te Ierseke, ieder f 5 b. s. 3 d. h. nachtrumoer, S. W., te Oudelande, f2 b. s 2 d. h.ongerechtigd loopen over beplanten grond K. S., A. G., P. de L., te Kloetinge, W. S., te 's-Heerenhoek, ieder f 2 b. s. 2 d. h. kwaadaardige hond los laten loopenH. V., te Goes, 3 X f 1 b. s. 3 X 1 d. h. na sluitingsuur zich nog als bezoekers in her berg bevindenC. B. te 's Heerenhoek, L. R., A. R., M. L. R., J. G. van 't W., W. L. H., J. S. C. V., B. V., allen te 's Heer Arendskerke, N. van de P., te 's Heer Abtskerke, J. V. te Heinkenszand, ieder f I b. s. 1 d. h.na slui tingsuur bezoekers in herberg hebbenL. G. te 's Heerenhoek f 3 b. s. 2 d. h., P. B. te 's Heer Arendskerke f2 b. s. 1 d. h.alwezig blijven bij oefening brandspuitC. S. te Wissenkerke f3 b. s. 1 d. h.op straat bedrijf uitoefenen en opgeven valschen naamF. V. te Arnhem f 2 en f 10 b. s. 1 en 5 d. h.vuil van mestput over straat laten loopenP. de R. te Wissen kerke, f 2 b. s. i d. h.met bespannen voer tuig op verboden plaats draaien P. L. te Hoe dekenskerke f 0,50 b. s. 1 d. h.overtreding ijkwetP. M. te Heinkenszand f 5 X f 1 b. s. 5 X 1 d. h., A. E. te Nisse, J. V. te Krabben- dijke ieder f 1 b. s. I d, h., verb, verkl. bevel malen en gewichten; onder gesloten spoorbrug over kanaal door Z.-B. doorvaren J. S., zonder bek. woonpl. f 10 b. s. 5 d. h.in rijkskanaal niet stoppen voor rood seinbordA. van I., J. A. van D. Ie Dordrecht ieder f 10 b. s. 5 d. h. Schelde bevisschen zonder ConsentL. van S., J. den H. te Ierseke, ieder f 2 b. s. 2 d. h. visschen op een anders perceel in Schelde zonder verg.S. P. te Ierseke, J. Y. te Bergen op Zoom ieder f 2 b. s. 1 d. h.'s nachts geankerd liggen zonder lichtC. de B. te Clinge f 2 b. s. 2 d. h. in kanaal van uitwateringsluis met vaartuig lig gen C. K. te Borssele 1 3 b. s. 2 d. h.fietsen zonder lantaarn C. S. te Heinkenszand, M. L. te Wemeldinge, C. J. B. te Rilland-Bath, A. van L. en J. S. te Ierseke, J. W. te Ovezande, ieder f 1 b. s. 1 d. h.dronkenschap A. C. de N., W. B., D. P. van H., K., J. F. S., te Goes, L. J. te Heinkenszand, J. B., zonder bekende woonpl. ieder f 2 b. s. 2 d. h., J. A. F., C. van F., L. V., C. R. te Goes, P. de P. te Middel burg, ieder 13 b. s. 2 d. h., J. C. van H. te Goes f5 b. s. 3 d. h., P. D. te Arnemuiden f 10 b. s. 3 d. h.vrijgesproken werden M. C. W. te Krabbendijke, W. V., D. S. te Ierseke, L. J. te Wemeldinge, allen beklaagd van over treding leerplichtwet. Voorts werd bekrachtigd het verstekvonnis d.d. 23 October 1905, waarbij J. B., thans te Kattendijke, wegens openbare dronkenschap ge pleegd bij 12e herhaling werd veroordeeld tot 14 dagen hechtenis. De Hooge Raad handhaafde de ver oordeeling van S. B., werkman, zonder vaste woonplaats, door de rechtbank te Middelburg wegens landlooperij veroor deeld tot 3 dagen hechtenis en drie jaar opzending naar een rijkswerkinrichting.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1