Merrie-veulens. Advertentiën. Aan bestedingen. Openbare Yerkoopingen. Afloop Yerkoopingen enz. 15 Belgische MERRIE VEULENS, 2 Belgische Hengsteii-veulens, yerkoopen verkoopen COHEN, YlasmarB, Minn, Hondsmerk Wzn., LEESTAFEL. Ingezonden Stukken. Tel eg ram men. een Handknecht Twee k ai (vaarzen Een zwart ftleiTieveuIen «Sfe Eene groote partij Olmen-, Esschen-, Abeelen-, Ca- jjr^ nada-, Berken- en Ka- «ftasfes-v. stanj en boomen waar onder zeer zware en velen tot werkhout geschikt. Eene groote partij Esschen- en Elzen Tronken en zwaar Esschen en Elzen geslagen Kap hout. Eene partij zwaar geslagen HAK HOUT waaronder veel Esschen, geschikt voor Boonstekken BoomstammenTakhout en Brandhout. Ongeveer vier Hectaren vijfjarig zwaar HAKHOUT op STAM, eenige opgaande BOOMEN en droog BRANDHOUT. COLLECTE. Koostelen en Moesmakers, VEEVOEDER. Het stoffelijk overschot van Columbus is gisteren te Sevilla met groote plechtigheid in de Kathedraal in de nieuwe sarcofaag bijgezet. De minister van Marine, de kapitein-generaal van Cadix, alle autoriteiten van Sevilla en tal van belangstellenden woonden de plechtigheid bij. De zijlijn van den Kussisch-Siberischen spoorweg naar Peking nadert snel hare voltooiing. Op verschillende plaatsen van de Ver- eenigde Staten zullen dozelfde soort wegen vau stalen platen op wielen als in New- York, gelegd worden, om de automobielen om de hoeken der straten te geleiden. De staaltrust levert hiervoor de stalen platen. In de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika werden in 1900 vervaardigd 4192 auto mobielen, vertegenwoordigend een waarde van 4,899,443 dollars, dus 1,168 dollars per rijtuig. Het grootste aantal werd ge maakt in den Staat Massachusetts, n. 1. 1198 auto's met een waarde van 789,892 dollars, torwijl in Connecticut werden ver vaardigd 911 auto's met een waarde van 1,899,592 dollars. Het grootste aantal dei- rijtuigen was met stoom als beweegkracht, namelijk 1681 stuks. Met electrische be weegkracht waren er 1575 gemaakt en 936 kon men er tellen, die in het bezit waron van een benzinemotor. -- Krupps begrafenis had Woensdag te Essen a/d Ruhr plaats onder deelneming van de gansche bevolking van Essen. Het karakter der plechtigheid was buitengewoon indrukwekkend. Voor het oude familiehuis, midden in de fabriek, wachtten om 10 uur de ministers en tal van hooge ambtenaren en officieren de komst des Keizers. Toen deze verscheen, begaf hij zich onmiddelijk naar de rouwkamer. Z. M. verwijlde on geveer een kwartier bij de baar, waarna een korte dienst werd gehouden vóór de woning. Hierop werd de eenvoudige eiken houten kist uit het huisje gedragen, en nam de omgang door de stad een aanvang. De tocht duurde ongeveer drie kwartier. Do Keizer ging onmiddellijk achter de baar, met het eenig overgebleven famillielid van den afgestorvene. Daarachter kwamen de autoriteiten en de leden van den raad van directeuren der fabriek, dan volgde een onafzienbare stroom heeren. De stoet nam zijn weg tusschen de rijen van 30,000 man werklieden uit de fabrieken. Buiten het kerkhof bewoog zich een ontzaglijke men- schenmassa. Nog wordt gemeld dat Krupp's laatste woorden warenIk verlaat de wereld zonder haat en wrok, en vergeef allen die mij kwaad hebben gedaan. De weduwe van Krupp heeft ter nage dachtenis van haar man drie miljoen mark voor werkliedenfondsen geschonken. Priester Daens, de bekende Belgische volksvertegenwoordiger, is ernstig ziek. Jüvik door prof. dr. Hendrik Schar- ling, schrijver van »De Pastorie van Nöddebo." Nijkerk G. F. Callenbach. Dit boek hebben wij van A. tot Z. ge noten op elke bladzijde tintelt fijne, echt- Christelijke humor u tegen; de personen zijn typen met wie men medeleeft, het stadje zelf met zijn ruïne en zijn latijn- sche school spreekt evenzeer tot u, gij zoudt het nu kunnen uitteekenen. Welk een goed boek Onvoorwaardelijk bevelen wij het ter lezing aan in alle christelijke ge zinnen dat konden wij niet zoo absoluut zeggen van »De pastorie te N." Maar toen was »Nicolaas" nog slechts 18 jaar. Nu is hij de 30-jarige professor. De humor van den Christen-jongeling is een ander dan die van den man met rijpor en rijker ervaringen, bij wion de schifting reeds heeft plaats gehad. Onbetaalbaar weergegeven is dat uitstapje, met Sylphemör en Svanemose aan het hoofd en Sem en Cham tot slot, zingende, waarbij „de president zwaaide met zijn stok de maat van 't gezang'', en dominé Bryle, geleerd en onhandig in alles, met het voorwerp zijner liefde in het water valt. Oolijk geteekend zijn die bezoeken bij Rosen, die een dochter heeft, terwijl de goedige, weinig ontwikkelde, corpulente Tante Dorthe „wel weet dat 2X2 vier is.'' Eu niet minder de teekening der examens studie hoDd^n wien een stuk vleesch voor den bek gehangen wordt, om ze harder te doen loopen. Meesterlijk wordt hot debat weerge geven, waarbij de Darwinist „adjunct Grimberg" door den Christen Gliding, zijn collega aan de latijnsche school, verslagen wordtmeesterlijk de teekening wanneer deze laatste uit de onveranderlijkheid der natuurwetten en de stem des gewetens tot het bestaan van den eeuwigen persoonlijken God den Schepper besluit, en aan 't eind zijner rede onder ademlooze stilte, en met diep gevoelde instemming schoon men niet alles begreepden ijdelen „gods dienst" der naturalisten vergelijkt bij „een vrouw die een soep bereidde van den tak waarop de raaf gezeten had.'' Doch genoeg, de lezer leze en oordeele zelf; doch wij waarschuwen hem, lees langzaam, of gij leest over al het schoone heen, want er is haast te veel van. Men proeft er hier en daar Dickens in en Hildebiand, en zelfs Ten Kate, den dichter van 'k Heb u lief Rotterdam En de Christelijke grond toon wordt nergens verloochend. I. Z., dozelfde die ook „Terug naar het Vaderhuis" vertaalde, heeft ook door de vertaling van Jüvik" velen aan zich verplicht. {Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Geachte Redactie! In het Donderdagnummer der Midd. Courant staan bij advertentie eenige bijna gelijkluidende publicaties te lezen van hoofden van verschillende gemeentebestu ren in Walcheren ook in uw blad kwam een dergelijke advertentie voor, naar ik meen van het hoofd der gemeente West- kapelle betreffende den welbekenden tramaanleg van Middelburg naar Domburg met een zjjtak van Koudekerke naar Vlis- singen. In genoemde kennisgevingen is sprake van stukken, bedoeld bjj art. 6 der Wet van 28 Aug. 2851, en wel ten opzichte van de respectieve gemeentenwelke met dien tram in aanraking sullen komen. Misschien gaat het enkelen uwer lezers als het mij ging, bij de lezing of het vluchtig overzien der genoemde bekend makingen. „Welke stukken en welke wet worden hier wel bedoeld?" zoo vroeg ik mijzelven af. Bij eenig onderzoek bleek mij, dat hier bedoeld wordt de wet op de onteigening ten algemeenen nutte, onder bet ministerie Thorbecke tot stand gekomen en uitge geven 6 Sept. .1851. (Zie Staatscourant van 10 Sept. d. a. v. no. 214). Volgens art. 6 der genoemde wet doet het betrokken departement van algemeen bestuur aan iedere gemeente, binnen welke vermoedelijk, ten behoeve van dit werk, eigendommen te onteigenen zullen zijn, een uitgewerkt plan toekomen met uitvoerige kaarten en grondteekeningen van dat gedeelte hetwelk onder die gemeente gelegen is. De vermoedelijk te onteigenen eigendom men worden met hunne kadastrale nommers en de namen hunner in de registers van het kadaster aangeduide eigenaars, duide lijk aangewezen. Onder eigenaars verstaat hier de wet allen, die als zoodanig in de kadastrale registers voorkomen en bij ge- meenen eigendom, uit die registers blijkbaar, ook de mede-eigenaars. Minstens gedurende dertig dagen moeten genoemde plannen, kaarten en grondteekeningen op de secretarie van elk der betrokken gemeentebesturen voor een ieder ter inzage nedergelegd worden, (art. 7.) Verder zegt het volgend artikel, hoe de belanghebbenden dienen te handelen, in dien zij tegen de eventueele onteigening bezwaren meenen te hebben. Binnen dertig dagen toch na de bekend making dienen de bezwaarden hunne be zwaren mondeling of schriftelijk op te geven aan het college van B. en W. der gemeente, binnen welke de aangewezen goederen ge legen zijn. De weg voor belanghebbenden is alzoo aangewezen. Men gaat eenvondig naar het gemeentehuis of de secretarie der ge meente, waarin de eigendom ligt en vraagt beleefd inzage van het uitgewerkte plan met zijne uitvoerige kaarten en teekenin- gen. Men kan dan met een oogopslag zien, of de aan te leggen lijn door zijn goed loopt, en zoo ja, op wat wijze. De aldaar aanwezige ambtenaren zjjn bereidwillig genoeg, om daarbij, zoo noo- dig, nadere inlichtingen te verschaffen. Zonder nu in deze vooruit te willen loopen, M. de Redacteur, komt het mij toch wenschelijk voor, dat de desbetref fende ingelanden, voor zoover nog noodig, op de hoogte komen van bedoeling en strekking der meergenoemde publicaties. Dankend voor de opname, Uw dienstw. dnr., D. de R. Middolburg, 27 Nov. 1902. BV ROERLIJ KB STAND van 2728 Nov. 1902. MIDDELBURG. Ondertrouwd: H. A. J. Rinnooij 25 j. jm. en P. Hondius 26 j. jd. Getrouwd: C'. .1. Gijzeis 25 j. jm. en T. P. Hendrikse 26 j. jd.; W.de Klerk 21 j. jm. en G. W. Overweel 19 j. jd. Overleden: W. Kreukniet C w., z. J. T. Heeiing man van A. S. W. E. van Dormolen 67 j.; J. M. Labrujöre 11 mnd., z.C. l'ange 7G j., ongeh. d. GOES. Gehuwd: 27, Jacobus Pieter van Melle 41 j., wedn. van Maria Duvekot te Kralingen en Maatje Duvekot 26 j. jd. te Goes; 27, Pieter Anna Maria van Sprang 25 j. jm. te Rotterdam onlangs te Boxtel en Maria Philippina Govers 29 j. jd. te Goes; 27, Franciscus van Cleemput 46 j. jm. te Antwerpen en Leuntje Paauwe 29 j. jd. te Goes; 27, Johan Willem Laven 31 j., wedn. van Antje Gabriëlina Bolier te Gronsfeld en Jacoba Johanna Mauricie Lammers 31 j. jd. te Goes onlangs te Weesp. Geboren: 28, Johanna Maria, d. v. Johan Marie van der Peijl en Adriana Deij. Levenloos aangegeven: 28, een z. v. Jacob de Puijt en Maria Steenhart. van 2128 Nov. 1902. IERSEKE. Geboren: 22, Hendrik, z. v. Hendrik Lindenberg en Jannetje van de Kreeke. M arktberichten. MIDDELBURG, 27 Nov. 1902. Ter graanmarkt van hedon was de aan voer uit Walcheren vrij ruim. Witteboonen werden hut meest gepresenteerd, terwijl van andere artikelen niet voel werd aan geboden. De noteering is als volgtnieuwe Walch. tarwe werd van f7.25 tot f7.50 naar kwaliteit, gekocht; rogge hield men op f5.75; wintergerst niet getoondzomer dito werd van f4.60 tot f4.75 naar kwali teit gekocht; Walch. witteboonen werden van fll tot f 11.50 naar deugd gekocht; ronde bruineboonen steeds weinig ter markt werden tot f 15 genomen; lange dito fll a f 11.25; paardenboonen tot f7 aangebo den; kroonerwten zijn van f 9.75 tot f 10.25 betaald; koolzaad hield men op f8.25. Boter f0.55 a f0.60 per'L kilo. Eieren f6.80 per 100 stuks. VLISSINGEN, 28 Nov- 1092. Boter f 0,60 4 f 0,55 per kilo. Eieren f 7,20 f 0,per 104 stuks. ZIERIKZEE, 27 Nov. 1902. Boter f 0,70 f 0,57 V» per pond. Kipeieren f2,— 1,87'h Kleine eieren f 1,25 de 25 stuks. Woensdag 3 Dec. Middelburg. Prov. bestuur 11 uur onder houd kanaal v. Neuzen Nederl.-ged. ge durende 1903, 4 en 5. Raming f23950 arr.-ing. Nelemans Neuzen. Dinsdag 2 Dec. Oostkapelle, hofstee Ter Mee door not. Tak 10 uur canada's en 4 olmen. Daarna op Ter Linde canada's, olmen, hakhouten tronken aan den Leidijk. Goes, 7 uur in de Prins door cot. Pilaar een winkelhuis Ganzepoortstraat C 109 in huur bij wed. Kamp. Woensdag 3 Dec. Goes, bij de voormalige meelfabriek door deurw. Hollmann afbraak 10 uur. Driewegen, 10 uur door not. v. d. Kloes 160 canada's. Donderdag 4 Dec. Goes, 10 uur in de Prins door not. Houwer de hofstede van wed. M. Nieuwenhuijze, 16,2396 H. Vrijdag 5 Dec. Ellewoutsdijk, bij Brouwer door deurw. Hollmann 11 uur nieuwhout, loopvarkens en biggen. Middelburg, 10 uur Stoomhoutzagerij Alberts en Co. door not. Tak Amerikaansche grenen afval, geschaafde en ongeschaafde vuren delen, achterdelen, eiken planken enz. Zaterdag 6 Dec. Driewegen, 10 uur door not. v. d. Kloes 240 tronkboomen. Arnemuiden, 2 uur in de Vriendschap door not. Verhulst een huis Roomsche straatje A. 41. Maandag 8 Dec. Koudekerke, in het Lange Rek bij den Tol 10 uur 41 populieren en 19 olmen. En om 11 uur bij de nieuwe begraafplaats te Vlissingen 81 p. Dinsdag 9 Dec. Kapelle, bij Hanson voor A. de Pree door not. L. Liebert een huis en tuin, dorp, 836 cA. Hulst, bij instel, en 23 Dec. bjj verblijf, door not. de Vos de hofstee in pacht bij v. Mol, Kruispolder 92 H. 4 A. 68 cA. Woensdag 10 Dec. Goes, 1 uur in de Prins verpachten door not. Pilaar de hofstede Welgelegen 39,3631 H. Aanwijzing de bewoner G. M. Timmer man. Inl. dhr. J. Oele Hz. en de notaris. Kapelle, verpachting bij Hanson door not. Mulock Houwer gronden van wed. Sela en W. de Groene 10 uur. Wissenkerke, voor erven G. J. de Smit door not. Noordijke 1 uur in 1' Amitié het koffiehuis *1' Amitié 136 cA. Een timmer manswerkplaats en pakhuis daar naast 84 cA. Een huis 86 cA. dorpsdijk 2180 cA. grond in Hurjanspolder. Donderdag 11 Dec. Wissenkerke, 10 uur door not. Noordijke timmermans-, metselaars- en schildersge- reedsehappen enz. Vrijdag 12 Dec. Nieuwdorp, 1 uur bij Modderkreeke voor wed. de Regt door not. de Ronde Bresser 3 huizen Nieuwe West Craaijertpolder saam 340 cA. Zaterdag 13 Dec. Heinkenszand, half 2 bij v. d. Berge door not. Bresser een huis met erfpacht 65 cA. van M. van 't Hof. Zaterdag 20 Dec.. Koudekerke, 2 uur bij Rooze door not. Loeff 1,2260 H.5330 cA.en 70 A. wei land bij de Broodkist en onder Grijpskerke. Door not. De Vos werd gisteren publiek verkochta. Buitenplaats Ipenoord te Oostkapelle groot 4 HA. 67 A. 35 cA. voor f 8800, bijbedongen voor boomen f5020 aan M. J. v. Ditmars Middelburgb. huis en erf te Oostkapelle 2 A. 05 cA. ver kocht aan S. de Kam aldaar ad f 540c. huis en erf (koetsierswoning) Oostkapelle verkocht aan L. Francke aldaar ad f 845. Alles met 8'h% onkosten. Heinkenszand, Bij de aanbesteding van het afbreken van gebouwen en het bouwen van een nieuwe graanschuur en varkenshok op de hofstede bewoond door H. v. Iwaarden, onder toezicht van dhr. Ie Clercq, was minste inschrijver dhr. M. Knuit te Hansweert voor f 5285 en gegund. Tweede Kamer. De Indische begrooting is aangenomen. De Kamer verlaagde op voor stel van den heer De Waal-Malefijt den post voor tegemoetkoming boven onderstand aan den ontslagen luitenant Bosch van f 1065 tot f 500. Op de interpellatie van den heer Artz inzake niet-dadelijke vermelding van 't over lijden van een Indisch officier, antwoordde de Minister van Koloniën dat het ondoenlijk alle sterfgevallen in Indië van officieren en minderen niet in of door den dienst, telegrafisch via het departement van kolo niën voorgekomen, aan de familiën te melden. Het Departement is steeds zoo diligent mogelijk en was dit ook in het geval van het overlijden van luitenant Van Geijtenbeekmaar onmogelijk acht de mi nister 't te voorkomen dat soms langs particulieren weg als in dit geval, een sterfgeval eerder bekend wordt. ERRATA. In het stuk „Mr. De Veer's repliek" (zie ons vorig no.) zijn de volgende druk fouten geslopen 2e kolom, regel 37 van onder af, staat: en 3e. het uit elkaar rukken van het ge zag enz., lees: het uit elkaar rukken van hetgesin, de ondermijning van het gezag, enz. 4e kolom, regel 32 van boven af, staat en ontkent dezen geheel en al, lees: en ontkent dezen niet geheel en al. 4e kolom, regel 41 van boven af, staat: ge voedt ons niet en reinigt ons niet, lees: ge voedt ons niet, en kleedt ons niet, en reinigt ons niet. Voor de vele bewijzen van belang stelling, zoö van hier als van elders on dervonden op mijn 90sten jaardag, betuig is mijnen hartelijke:! dank. W'». POLDERMAN. Biggekerke, 27 Nov. 1902. Voor de talrijke bljjken van be langstelling, zoowel van hier als elders ontvangen bij onze 25-jarige Echtvereeni- ging, betuigen wij onze familie en verder allen onzen hartelijken daDk. A. LANGEBEEKE en Echtgenoote. Serooskerke, 29 Nov. 1902. Mede namens verdere familie, be tuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden zijner zuster Mej. PIETERNELLA GEILL. E. GEILL. Veere, 28 Nov. 1902. Predikbeurten Ger. Kerk. Zondag 30 Nov. Voorm. half 10 uur: Da. R. J. v. d. Veen. Nam. 2 uur: idem. H. C. Z. 21. Avond 6 uur: Lezing. Met Maart of Mei gevraagd, bij G. DEKKER, Meliskerke. Met Mei eene MEID benoodigd, die melken kan, niet beneden de 15 jaar, bij W. KRIJGER, te Grijps kerke. Terstond een aankomende Knecht gevraagd, bij M. KWEKKEBOOM, St. Laurens. TE KOOP, gekalfd en op de rekening, bij F. DE WITTE, Zoutelande. TE KOOP, bij J. HUGENSE, te Aagtekerke. De deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op Diüsdag 9 December 1902, des namiddags om half één uur, aan het Stationskoffiehuis van dhr. J. Tas te Goes, ten verzoeke van den heer Ch. v. d. Linde te Louise-Marie bij Rene (Henegouwen), VEILEN EN VERKOOPEN van vijf maanden tot 3 jaar oud, EN van extra kwaliteit. De Notaris A. M. TAK zal op DINSDAG 16 DECEMBER 1002, voormiddags te 10 uren, op de buiten plaats „Overduin" in de gemeente Oostkapelle, in het openbaar De Notaris A. M. TAK zal op WOENSDAG 17 DECEMBER 1902, voormiddags te 10 uren, op de Buiten plaats „Duinvliet" bij Domburg in het openbaar En daarna in het Overboscli De KERKERAAD der Evangel. Lutliersche Gemeente alhier heeft be sloten, de algemeene jaarlijksche Collecte voor de armen zijner gemeente te houden op Maandag den Isten December van II tot 2 uren. Hij neemt bij deze de vrijheid om de aan zijne zorg toevertrouwde armen aan te bevelen en hoopt door milde bijdragen in staat gesteld te worden hun ruimschoots te kunnen onder steunen. Middelburg, 28 Nov. 1902. De Kerkeraad voornoemd, J. L. BLEEKER, Voorz. C. A. H. BILLERBECK, Secrs. C. F. WIESSNER,Yoorz.-Diaken. betaalt de hoogste prijzen voor KOE-, OSSEN- en PAARDENHUIDEN. Tevens ruim voorzien van puike kwaliteit OSSEN- en KALFSVLEESCH. Qewone en Fijne Naamkaaitjes Firma DE JONQE-VERWEST, Goes. Stroosnijders, Spaden en Schoppen. IJzermagazijn b/d. Watertoren, Maïs, Gerst, Erwten- en Boonmeel, Kippenmaïs, Haver, Zemelen, Lijnkoeken, Lijnmeel, puike Bakbloem, enz. Aanbevelend, M. VERHULST, Vlasmarkt. Lange Noordstraat C 33/34. PRUIN ST. NICOLAAS 5, 6, 7, 8 en 10 cent per ons. WIT AMANDEL 12 cent per ons.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1902 | | pagina 6