s i Boereninspan, i Kroon-Domein. Nieuwe Houtwaren, WAARSCHUWING. JIERtHOS SAJET M. H Boasson Zoon Tentoonstelling SlijfsBlflis-Fatt Standaard-Kofiie. F A. Boomsma i Openbare Verkoopingen. Advertentiën. Openbare Verkooping Heerlijke Poederchocolade C. Houdsmerk Wz Haarlemmerolie, 4 Li N DE lil JE mm Dordrechtsche Hypotheek ban k M BOASSON Zones, Marktberichten. T elegrammen. Een Vare Koe te koop een Arbeider met werkend gezin i i 4 4 4 4 i i l Dinsdag- ÏO Dec. 1901, l)r. J. D. ie Lii vat f ijiaariei, 19 lo. 2 Hectaren 41 Aren 80 Cen tiaren (5 gemeten 240Va roeden) BOUWLAND, in den Torenpol der, sectie H nos. 444, 445 en 446. 2o. 1 Hectare 38 Aren 10 Cen tiaren (3 gemeten 94 roeden BOUWLAND, in den Wissekerke- polder, sectie L no. 725. verkoopen: te koop aangeboden 23 stuks Canadapopuiieren, verkoopen: ongeveer 100 OLMEN POPULIE" REN- en LINDEN-BOOMEN waaronder velen geschikt tot werkhout, benevens Essen en Elzen KAPHOUT. Openbare Verkooping 's HEER ARENDSKERKE, VRIJDAG 13 DECEMBER 1901, AANZIENLIJKE PARTIJ alsPlanken, Delen, Ribben, Lat ten, Platen, Schrooien, enz., alsmede Kalf koe, jarig Stiertje en 4 Kalvers. Milairc en ante Goederen. Aan Besturen van Zondagsscholen. M. D. DEKKER Jr., TE KOOP 17 Olmen Boomen, TE DORDRECHT. BEDDEK OM, Miielri. Werkstukken er* Teekeningen, Half DECEMBER a. s. trekt de eerste gratis verloting van 700 Wilt ge een delicieus kopje Thee, drink dan uitsluitend: SÏAl\l)AAISll TI SIM Dönszelmann Cie. ROTTERDAM. STANDMRMOFFIE Wagenborgen. URLIIG'S PATENTSTIJFSEL verklaring werd uitgelokt die voor teder verstaanbaar was dan zou den burgers een dienst worden bewezen. Dat huiseigenaren nog niet in rust gaan zitten maar zich met een erkend rechts geleerde in betrekking stellen om de weg te worden gewezen hoe verder te handelen zult u zeker begrijpelijk vinden en wij vertrouwen dat het leiden zal tot het be oogde doel. Hoogachtend, TJEd. dienaar, J. PLAZIER. Goes, 6 December 1901. liVBGERLUKB STA Bij van 56 December 1901. MIDDELBURG. B e v a 11 e nM. C. H. Kunkeler geb. Bidlot z.O. Sootens-geb. Remijn z.M. J. Petrie geb. den Decker z.A. Sanders geb. van den Hurk d.; 0. M. Burgs geb. ian Gorp d. GOES. Huw aangifte: 5, Jacob Ortelee 87 j. jm. en Johanna Frank 38 j. jd. van 30 Nov. G Dec. IERSEKE. Ondertrouwd: 29, Adri- aan Pekaar 20 j. jm. eu Maatje Lavooij 21 j. jd. Geboren: 29, Jan Adriaan, z. v. Willem Bom eu Pieternella Suzanua van Ysseldijk; 2, Hendrik, z. v. Matheus Mar- tinus de Wee en Cornelia de Koster; 30, Gerard, z. v. Cornelia Slabbekoorn en Jacomina Huige; 2, Jacobus, z. v. Jacobus van Oosten en Cornelia van den Boomgaard. Overleden: Jan Marinus 1 m., z.v. Jacob Griep en Adriana Minnaard. ZIERIKZEE, 5 Dec. 1901. Boter f 0,62'L f 0,50 per pond. Eieren 1,75 a f 1,25 de 25 stuks. Kleineeieren f 1,50 k fl,00. Maandag 9 Dec. 's Gravenpolder, 10 uur door not. Pilaar voor den heer W. J. Vader van 's Graven polder 33 canada'sen voor wed. C. Drie- dijk 26 canada's. Dinsdag 10 Dec. Koudekerke, biljetten bij mr. J. Loeff voor 't Kroondomein bij inschrijving ver koopen 1 uur 48 olmen en 23 canada's Oranjezon Vronwepolder. Tweede Kanier. Algemeen debat Staatsbegrooting heden voortgezet. Bij de replieken verklaarde mr. Drucker dat, de vrijzinnig democratische partij inderdaad er over denkt, het initiatief te nemen tot grondwetsherziening ter verkrijging' van al gemeen kiesrecht. Hij constateerde met genoegen dat de tariefsherziening der re geering geen heffing van graanrechten be oogt. De heer Van Bylandt opperde het denkbeeld dat Nederland bij Engeland po gingen zal doen tot herstel van den vrede met de Zuid Afrikaansche republieken. De heer Van Kol, onbevredigd door het ant woord der regeering stelde een motie voor (welke tot later verdaagd is) om de regee ring te verzoeken maatregelen te beramen waardoor met goedkeuring van Engeland vrouwen en kinderen uit de Afrikaansche ooncentratiekampen naar elders worden overgebracht. Dinsdag opmaking aanbe velingslijst voor don Hoogen Raad. Heden overleed te 's-Gravenhage, na een langdurig, doch geduldig lijden, voor zien van de HH. Sacramenten dor 'ster venden, in den ouderdom van bijna 32 jaren, onze veelgeliefde Zoon en Broeder, de beer PETRUS JOANNES MARIA STIEGER. Goes, 4 Dec. 1901. H. J. STIEGER. A. STIEGER—V. d. Reit. J. STIEGER. J. STIEGER. Predikbeurten Ger. Kerk. Voorin, half 10 uur: Ds. R. J. van der Veen Nam. 2 uur: Idem. Cat. Z. 35. Avond 6 uur: Lezing. Woensdag. Avond 7'L uur: Bijbellezing. (bij gedeelten), bij W. KOOLE, Koudekerke. Te V1 i s s i n g o n wordt eene flinke fatsoenlijke Dienstbode gevraagd. Loon f6,— per maand en waschgeld. Adresboekhandelaar D'HUIJ, te Middelburg. Terstond benoodigd, bij A. LOUWS, Seroos- k e r k e. Tegen 1 Maart as. gevraagd, door JOHs. KOOIJMAN, Landbouwer, Kruiningen. SANtiUINQSE. Zuiver plantaardig tonicum. d Mejuffrouw Miedema uit Hy- 5 laard bij Leeuwarden die ons reeds J eenigen tijd geleden schreef over de resultaten die zij van onze San- jg guinose zag, gaf ons onlangs ver- j gunning van on dei staand schrijven 9 gebruik te maken „De ondergeteekende, veel last gehad hebbende van hoofdpijn, voortkomende uit bloedarmoede en zwakte, heeft de ondervin ding opgedaan dat er geen heter middel is ter bestrijding daar van, dan de Sanguinose. Ik kan het een ieder ten zeerste aanbe velen." P. MIEDEMA. Prijs per flacon f 1.50, 6 flacons f 8.12 flacons f 15. Te Middelburg bij R. M. SMITS, VlissingenLUITWIELER, Zie- rikzee: M. S. POLAK, Goes: alle Apothekers, Ierseke: DOORENBOS. i i i i KOLIJNSPLAA T. hoopt vanwege tie Unie „Een School met den Bijbel" op te treden, 's avonds half 7 ure: Herv. predikant te Utrecht, in bet belang voor het Christelijk Onderwijs. Het Bestuur voor de Vereeniging van Geref. Schoolonderwijs Ds. F. STAAL, Voorz. J. ORANJE, Sec.r. VAN gelegen in de gemeente Wissenkerke, te beginnen 's namiddags half éen uur, te Wissekerke, in het koffiehuis „Belle Vue", bewoond door dhr. Gaanderse, ten verzoeke van de erven Joh au nis Mieras en ten overstaan van de No tarissen J. E. MULOCK HOUWER te Goes en M. NOORDIJKE te Colijns- plaat, van Te veilen in acht perceelen, in com binaties en in massa. Te veilen in drie perceelen en in massa. De Heer Jan van Damme te Hein- kenszand zal op Woensdag 26 Februari 1902 in het openbaar ZIJN KAPITALEN ten overstaan van den Notaris Ph. M. DE RONDE BRESSER. In de maand Januari 1902 zullen in het openbaer worden de kapitale en zeer vruchtbare „LEEUWENDAMME". bewoond door den eerz. ABR. LOUWS, met WOONHUIS, SCHUREN, verde ren TIMMER, TUIN, BOOMGAARD, BOUWLAND' en WEILAND, alles gunstig gelegen in de gemeente Se- rooskerke, alsmede eenige per ceelen uitmuntend WEILAND, in de gemeenten Sint Laurens en Grijpskerke, samen groot 41 Hectaren, 81 Aren, 33 Centiaren (105 Gemeten 78 Roeden. Alios nader te advertoeren. Notaris WISBOOM VERSTEGEN. De Rentmeester van het Kroon- Domein Rentambt Middelburgzal ingevolge machtiging van den heer Ad ministrateur van dat Domein, bij in schrijving trachten te verkoopen 49 stuks Olmelioomen, geschikt voor werkhoui; en geschikt voor Klompenmaker-, slaande aan de „Oranjezon" (Gemeente Vrouwepolder). Aanwijzing ter plaatse Vrijdag 6 De cember a. s„ des namiddags te 2 uren. De inschrijvingsbiljetten moeten uiter lijk Dinsdag 10 December 1901, des namiddags ten éen ure franco worden ingeleverd ten kantore vau den Notaris Mr. JAN LOEFF te Koudekerke. Zie verder de aanplakbilletten. De rentmeester voorn., A. L. SNOUCK HURGRONJE. De Notaris J. W. VERHULST zal op DINSDAG 24 DECEMBER 1901, des voormiddags te 1U uren, op de Buitenplaats „Ipenoord" in de gemeente Oostkapelle, in het openbaar De Notaris Mr. JAN LOEFF zal Woensdag 18 December 1901, te Kou dekerke, in het openbaar te koop aanbieden om 10 uur, des voormiddags, bij CATH. ROOSE: lo. Een HUIS met BAKKEET en verderen OPSTAL en ERF, te Koudekerke, aan de Duinen, bij het Kustlicht, bewoond door de Wed. ADR. DE WITTE, groot 72 cA. 2o. 0,3840 H.A. (238V, r.) BOUW LAND, onder Koudekerke, aan het SLobberduinsche Pad bij Iz. KLUIJFHOUT. En om 1 uur des namiddags, aan ge meld te verkoopen Huis 3 Melkgeiten, 20 Kippen en 1 Haan, Kabinet, Tafelkastje, Kruiwagen, Egge, Kiekenren, Tobben, Trog, Meelkist, IJzeren Plaat, Zakken, Handgereed schap, Spitlijn, Hout, Hooi, Stroo, Mest, Mangels, Zetaardappelen enz. Het Huis is te bezichtigen Dinsdag 17 December 1901. Inlichtingen geeft de Notaris. tb ten overstaan van Notaris J. DE VOS, 's middags één ure, op 't hof bewoond door A. Marcusse te 's-Heer Arends- kerke, van benevens Na afloop hiervan in het koffiehuis der Wed. De Ruijtee aldaar, van De Kerstboekjes van Callenbach' Bredóe, Höveker e. a., worden spoedig en tegen de halve prijzen gele verd door boekhandelaar Langevorststraat, Goes. geschikt voor werkhout, bij L. GESCHIERE, Biggekerke. Om zich voor de teleurstelling te vrijwaren lette meu nauwkeurig op den naam MERINOS SAJET en op het fabrieksmerk, voorstellende: Keu knaap, g'ezeten legen een l»ooiii, tien lïn- kerarm om den lrop van een Schaap gfeslag;eu, aan <le reehter/Jide tea-en <1<m» baoin eu stok, waaraan een hoe<I li:ui"-t. VERKRIJGBAAR BIJ Directeuren- i Mr- F- N- SICKENGA jjirecteurenj C. YRIESENDORF Jz. De BANK leent Geld onder eerste hypothecair-verband tegen iïji a 4'/2 pCt. en geeft 4 °/o Pandbrieven uit van f 1000, f 500, f 100 en van f 50 tot den koers van 99 y, pCt. Inlichtingen worden verstrekt door de Bank en door de HH. VAN HEEL Co. te Goes en C. VAN STRIEN te 's-Heer Hendrikskinderen. 12 cent per ons. Gortstraat. Hoek Kerspel. Zuiver van smaak. VAN gemaakt door leerlingen der Ambachts school te Middelburg, en onlangs inge zonden op de Haagsehe Tentoonstelling, op de voorzaal van het Stadhuis, op 12, 13 en 14 December a. s„ 's na middags van 1 tot 3 uren, en Zater dag 14 ook des avonds van 7 tot 9 uren. Toegang 10 ets. HET BESTUUR. prijzen, ten gunste van de verbruikers van de prima kwaliteit ZEEPPOEDER, merk „de Gans". Vraagt prijs Engros bij A. DE BESTE J.Cz., Oostwal, Goes. the best of the world, fijne aroma, goed waterhoudend, zeer nette verpakking. OVERAL VERKRIJGBAAR. jij Langenoordstraat C 33/34, Bruin St. Nicolaas 5, 6, 8 en 10 ct. per ons, wit Amandel 12 ct. per ons, Brusselsch Banket, Vanille-noten, Wellingtons 12 ct. per ons, Zoet goed 8 en 10 ct. per ons, Bitterekoekjes 10 en 12 ct. per ons. DE MAATSCHAPPIJ voor llypolhecuir-crediel in Nederland te 's-Graveufiage, verstrekt gelden onder eerste Hijpothe- cair-verband en geeft 4 pCt. en 31/a pCt. PANDBRIEVEN uit. Verkrijgbaar ten kantore van in Effecten te Middelburg. Christelijke Volksbond. OPENBARE VERGADERING op Maandag f) l)ec.'s avonds acht uur, in „de Prins van Oranje". Alle stadgenooten worden minzaam uitgenoodigd deze bij te wonen. Namens het Bestuur, J. M. KAKËBEEKE, Voorzitter. C. R. van LELYVELD, Secretaris. om mooi te willen glanzen gebruikt dan mijn Stijfselglans. DHUDEKOM, liiflm. Gortstraat. Hoek Kerspel. Wederverkoopers ruim rabat. WAT IS STANDAARD KOFFIE is de fijnste koffiesoort in blik, luchtdicht verpakt. STANDAARD-KOFFIE geeft altijd de zelfde geur, smaak en kracht. STANDAARD-KOFFIE waarborgt al tijd dezelfde type, juist gewicht en zindelijkheid. Te bekomen in diverse prijzen van 40, 45, 50, 55 en 60 cent, te Goes bij P. NIEUWENHUIJSEN, te Kapelle bij J. NOUT, te Wemeldinge bij J. BURGER, te Kruiningen bij C. DE MUNCK, te Ierseke bij CHR. WESTSTRATEte Hansweerd bij A. GOEDEMONDT, te Schore bij A. STE- VENSE Mzn., te Waarde bij wed. A. DE JAGER, te Krabbendijke bij A. J. v. n. JAGT, teRilland-Bath bij J. VOGEL. m De Haarlemmerolie van C. DE KONING ITIL L Y - Achterstraat j 13 15, Haarlem, welke alleen de echte is, is I het beste voorbehoed- en geneesmiddel tegen influ- enza en koorts. Probeert ze en gij zult de goede, wonderbare uitwerking daarvan ondervinden. Om elk fieschje is een ge bruiksaanwijzing gewik keld, voorzien van mijne roode handteekening, welke ook op het etiket van het fieschje voorkomt. Verkrijgbaar bij de HH. J. P. CORBEEL en W. HUBREGTSE te Mid delburg. 6 VEREENIGING tot „Christel. Liefdadigheid", Alle degenen, die mede willen wer ken om onze verpleegden op het a s. Kerstfeest te onthalen, worden vriende lijk uitgenoodigd hunne gaven daarvoor te zenden aan ondergeteekende. Tot nu toe vroegen we nooit te ver geefs. Van verschillende zijden en onder verschillenden vorm vonden we harte lijke deelneming; daarom hebben we goede hope, dat we ook thans niet zul len worden teleurgesteld. Wagenborgen, 22 Nov. 1901. W. K. H. MAGENDANS, Directeur. mr T T TTTTtTTYTTTTTTTTTTTYTT^I verwierf op verschillende tentoonstel lingen de hoogste onderscheiding. 27 Koog a/d. Zaan. JACOB HVIJVIS a Costumier, Groningen. MAGAZIJN VAN Tooneel-Balmaspê o Costumes. 15 Bruilofts- en s Feestartikelen. Steeds uiterst nette en billijke levering cS *9 SS w a> B CJS CC «i er b p

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1901 | | pagina 3