Van denBroecke Jutting. «*- IJZERWAREN. EQUf LAID, ExtraStijfsel Tarwebloem Heeren Hoekers! J. Plazier, „TABAIOTIANTAGE", jp*EÏÏS*| i f JAOQ. FRAIEl wr G. MES, IP E-< 3 s Het het KATOENEN TftcinUi t d ES WOLEEH facturen ga CD pr W g DEN EDE HENSTAND. CD W 5T VLISSINGEN, Boomgaard, Tuin, 0 De 2 Woonhuizen YLAS. De Hnllandsche Hypotheekbank Paarden- eu Veuleumarkt DINSDAG 6 JULI 1897, föflk Paarden, Tuigen, Stalgereedschappen, enz. jjjEÈ GEOPEND ZATERDAG 26 JUNI. MOOIE HAVER Urling's Patentstijfsel VollenlioverP Zijn Eau de Cologne VOERBLOEM. een MEID De Algemeene Hypotheekbank J. W. VALK ZONEN, Huismoeders! hut Magazijn 4 HORLOGES. k ^Bloedkoralen en Granaten.! EEN MEID EEN MEID een Knecht AA INI BESTEDING. TE KOOP: NOOK IN OUD GOED. r Het bnte adres voor MANUFACTUREN it dat van L. E. RIVIèRE. Groots Markt Hoek Bravenstraat Middelburg. Woensdag 7 Juli 1897, ver koopen: Een Woonhuis (Veerhuis) en Schuur, Woensdag 7 Juli, aan te besteden OPENBARE VERKOOPIÜG Vrijdag SC Juli 1897, Bouwland, Weiland en Dijk met Tuin en Erf IN LOSSING, JOH. GOOTE, Middelburg. Italiaansche Kippen, J. A. Zip en Van Teijlinger), Boekhandelaar R. M. SMITS, Lange Giststraat F 174 te Mid delburg plaatst Advertentiën in De Zeeuw en andere bladen zonder verhooging. ONTVANGEN een groote partij geëmailleerde Wederverkoopers gelievende ZEER voordeelige prijzen aan te vragen. Uit de band te pachten: TE GOES. met verloting van JuSSS Loten a flper stuk, II Loten voor flO. Veel beter dan Cleveland's Lijnzaadmeel, Blatchfords Kalveresimeel. TIMMERMANS, ST. JANSTRAAT I 39-40. JACOB DUIJV1S, meest versterkende drank Vollenhovetvs beste Bier voordagelijksch j gebruik. Wilt ge een puike Sigaar rooken, koopt dan uwe Sigaren bij W. DRONKKRS Pz., Lange Burg C 103, Middelburg is steeds uitstekend. NOORDZIJDE DAM F 46, J. Meeuwse. J. VAN BAARLE Co. zijn gearriveerd. Groote Voorraad! Goedkoope prijzen! Schoone dessins! Vraagt Staalboeken op zicht! Geschiedenis van het Christ. L. Onderwijs in Nederland, J. KUIPER, IMPORT. EXPORT, Sigaren-Fabrikanten, Schoonhove Vragen solide en flinke Wederverkoopers. Koloniale Waren P. BOON. mGoihI en Zilver.r A vindt men een groote k keuze. Een eerste en tweede Knecht De notaris PILAAR te Goes zal des namiddags ten 1 ure te Rats, in de herberg bij C. van der Maas aan het Katsche veer, gemeente Katsmet het erfpachtsrecht vanden grond, tegen 75Vs cent 'sjaars. Verhuurd aan Krijn Schippers om f G5 in het jaar. Het BESTUUR der Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, te Terneuzen, zal op des namiddags te vijf uren, in de consis toriekamer der Gereformeerde kerk aldaar in het openbaar, bij enkele inschrijving trachten in 2 perceelen en in massa: liet bouwen van een School gebouw met Onderwijzers- woning, met bijlevering van alle daartoe benoodigde ma terialen enz. Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage bij den heer H. RIBBENS, te Ter Neuzen, alwaar tegen betaling der kosten gedrukte bestekken en teekeningen te verkrijgen zijn. Plaatselijk aanwijzing op Woensdag 30 Juni, des namiddags te 2 uren. TE KRUINEN GEN, deor den Notaris J. DE VOS te Middel- hag, op 's morgens te 11 uren in de herberg n't Gemeentehuis" van den heer J. Plaïteeuw te Kruiningen, van de volgende tot den faillieten hoedel van H. Wondergem behoorende onroerende zaken A. DE PERCEELEN te Kruiningen in Vrijlandschen hoek en Hoogenakker, kad. sectie C nr. 200, D no. 82, 86, 87, 182. 183 en 51 en E no. 50, samen ter grootte van 7,4770 Hectaren. In 10 koopen en bij combinaties. Op 't gebruik de bouwlanden met rooven oogst 1897, en het weiland 25 November 1897 en te Wemeldinge op het dorp, kad. sectie C nrs. 1526 en 1527, groot 7.10 en 0.59 Aren. In perceelen en gecombineerd. Alles nader en breeder gepubliceerd bij biljetten en notitieboekjes, te bevragen met verdere informrtiës ten kantore van den Heer Curator Mr. A. C. A. Jacobse Boudewijnse, Rouaansche kade G 143, Niddelburg, en ten kantore van den Notaris, Houtkade H 112, Middelbuig. BIJNAVIER GEMETEN GOED Te bevrageu bij H. VISSER te Kats. GROOT SOORT, bij flinke afname a fö 90, bij W. v. d. MADE, Vlissingen. verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband. Middelburg. Agenten. 1 Hectare, 96 aren, 40 Centiaren (5 gemeten, l'/s roeden) gemeente Grijpskerkeaan den straatweg, tot het rooven van den oogst in pacht bij KRIJN HUIJSMAN. Te bevragen bij notaris HUVERS te Middelburg. bij heeren commissieleden, boekhandelaren en wederverkoopers. op een perceel weiland in Meliskerke in „Keizeushoek" en in Domburg bij de hof stede „Babel" Adres Notaris TAK. Urling's Patentstijfsel is dit 1 ewijzen de eervolle attesten en hoogste bekroning bovendien 2 ct. per pak van 5 II. G. goedkooper. Zaandam. PALL AVIS. Ondervinding is de beste li v tfi>leermeesteres; daarom neme ieder, in eigenbelang, degelijke proeven met Circulaires met attesten gratis verkrijg baar bij den alleen-verkooper voor Wal- 1 cheren, Noord- en Zuid-Bevelar.d, Tholen en Pkilipsland, L. J. P. MAAS Senior, Middelburg. ,.Merk" Kakebeeke 5 gulden per baal. MAïSMEEL 4.30 de 100 kilo. GERSTEMEEL 3.50 60 LIJNKOEKEN 9.25 de 100 stuks. Aanbevelend. Noordstr. Middelburg. Alle herstellingen aan RIJWIELEN worden, zoowel aan bovenstaand adres als op het Molenwater M 174, aangenomen. Aan onze inrichting is een in het RIJWIELVAK BEKWAAM REPARA TEUR VERBONDEN. f 3,75 per mud (wicht 50 kilo). MAGAZIJN „GROENENDRAAK." Het steeds toenemend debiet is het beste bewijs, dat de kwaliteit der «nan—a—at»i i niiiif i i m i steeds meer en meer wordt gewaardeerd. Koog a./d. Zaan. 14 STOUT LAGER MATENA, Burg Middelburg. Mooie kwaliteit. Lage prijzen. MAGAZIJN „GROENENDRAA K"-> Middelburg. Tegen October benoodigd bij A. BRIELSMAN, Nieuwen- weg Vlissingen. COMESTIBLES, TABAK, SIGAREN, KOLONIALE WAREN, STERKE DRAN KEN, WIJNEN, LIKEUREN, BIEREN, enz., enz. Nette bediening. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, verstrekt geden op Eerste Hypotheek zonder vooruitbetaling van interest. Zij geeft uit 3Vs en 4% pandbrieven van f 1000, f500 en f 100 met en zonder extra- uitkeering op den Januari-coupon. Inlichtingen ten kantore van MIDDELBURG. BEHANGSELMAGAZIJN, GOES. Bij C. BLOMMENDAAL te's Gravenhage is verschenen: (16 n.C. 1897,) dooll Hoofd der Chr. School te Schraard. Met con aanbevelend woord van het Hoofd bestuur vnn de Yereeniging van Chr. O. en O. in Nederland. 344 blz. compr. druk en 17portretten van Mr. Gr. v. Prinsterer. N. M. Feringe. A. Meg er. H. J. Leinkes. Mr. J. J. L. v. d. Brugghen. J. Voorhoeve H.Czn. H. A. Gerretsen. Dr. A. Kuyper. Prof. A. Brummeb kamp. Ds. H. Pierson. Jhr. Mr. Elout v. Soeterwonde H. J. van Lummel. M. D. van Otterloo. Mr. M. baron Mackay. Jhr. Mr. A. E. de Sa- vornin Lohman. J. E. N. bar. Schim- melpenninck v. d. Oye. J. van Noort. Prijs ing. f 1.50 geb. f 1.90. NEEMT EEN PROEF MET HET MERK Verlangt U bij den koop uwer goede waar en concurreerenden prijg, dan kunt U daarvoor ook uitstekend te- recht bij Middelburg, Rotterd. Kade. VAN LAN GE DELFT B113. f a Oud Goud en Zilver wordt tegen a 4!de hoogste koers ingeruild enfc gekocht. 1 ■V VAN VOOR ■«OOOo Met October benooodigd bij A. MALJAARS Wz., Se- rooskerke WKI. Zeeduin). Met October benoodigd bij W. MALJAARS, Oostkapell* Zeeduin. benoodigd, bij CORNs. KOSTER, Landbouwer te Kamperland, tegen 12 November 1897 aanstaande. Van stonden aan of met October benoodigd bij C. BAL te Veert. Vereenigde Zierikzeesche Stoomboot-1 maatschappijen. Dienst Z1EKIKZEE— ROTTERDAM I en tusschengelegen plaatsen. JuniJuli. Van Zierikzee: Van Rotterdam-' Dins. 29 Woen30 Dond. Vrijd. Zater. Zond. Maan. Dinsd. Woen Dond. Vrijd. Zater.10 Zond.11 Maan. 12 Dins. 13 Woenl4 Dond.15 Vrijd.16 Zater. 17 Zond. 18 Maan.19 Dins. 20 Woen 21 Dond.22 Vrijd. 23 Zater. 24 Zond.25 Maan.26 Ding. 27 Woen28 Dond.29 Vrijd.30 Zater.31 9.30 10,30 6,30 7,30 8- Dins. 29 12.— Woen30 11— 6.- V 6.30 7,30 1 12, 2 U- 3 11.- 4 2- 5 12— 6 12. 10- 7,30 Dond Vrijd. Zater. 7,30 Zond 8,— Maan. 8.Dins. 10.Woen. 7 3. 10.— Dond. 8 11— 8,— Vrijd. 9 12,- 8,— Zater.10 1,— 9,— Zond. 11 10— 10.30 Maan.12 11— 10,— Dins. 13 11-30 10,Woenl4 12. 7,Dond.15 7— 7,Vrijd.16 12, 2, 9,'° 7.— Zater. 17 1.30 6,Zond.18 3. 7,Maan.19 2— 8,— Dins. 20 12— 9.30 Woen21 11— 10,— Dond.22 11— 8— Vrijd.23 12— 7,Zater.24 1.30 7.30 Zon. 25 2— 10,— Maan.26 2— 9,Dins. 27.11, 9.30 Woen28 11, 10,Dond.29 11- 6.30 Vrgd.30 11,— 7.30 Zater.31 11,-^ 7.30 en een op de i werken Moge vruchte verlicht welke il aanvaart De bt antwoor Ik zeg voor de de burgt groote ei noemd e znlk een mijn zor in de e Koningir der Kon den miJ gemeente voorbere reeds ge burgemei lingen, grooter e mij niet eischen weder g vorige Ik vor leiddraad voorzitte dat gelij. ook hier zijn en zullen ni scheidswi die mij terende revue in net frankrijk, eenmaal moet erkennen, 't in van ontwikkeling tege a"eggen. flee kan 'took and frankrijk met zijn Gelijken en Malthns- hitgaand zielental, ziji "'happen, zijn moorde lJd haat jegens 't gezi "e anarchie, het dyna kan niet ander delgk achteruit gegi J ,at zÜn mededing f wisheid voorwaarts Aet tweede pnnt da 6 1 urksch Griekse «et gaat met het t eerwaarden niet zoo v v* mogendheden

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1897 | | pagina 4