WOONHUIZEN een Hoefje, "verkooping den INSPAN II Katjes Drop ^H.H.Winkeüers! KAPHOUT, Aanbesteding kfmeehofen. Te Huur of te Koop BEKENDMAKING.' jjndien gij hoest f PANDEN, Ongeveer 100 Stuks Woensdag 26 Februari a. s. Abeele- en Populierebooinen. Noord-Beveland. De Openbare Verkooping bij inschrijving. eene PUBLIEKE LEZING Dbr. l! K.Okkinga, IN DEN BLAUWEN BRIL BKIQUETTEN twee groote Mestputloopers. OPENBARE VERKOOPING Openbare Verkoopingen 1°. Een Woonhuis en Erf, Op Zaterdag 25 Januari, Openbare Verkooping DE GEZANT. Wagenmakers-Affaire, solieda Sub-Agenten W. N. van derBurght. direct van het KALF. fxTRA STIJFSEL/ Ds. LION CACHET Woensdag 15 Januari 1896, verkoopen: Vrijdag den 24 Januari 1896, openbaar verkoopen OP ZATERDAG 18 JANUARI 1896, Een Woonhuis met Loods, Erf en Tuingrond, OP VRIJDAG 24 JANUARI 2o. Een Woonhuis en Erf, 3o. Een Woonhuis en Erf, WOONHUIS, SCHUUR en ERF, Openbare Vrijwillige Verkooping. Woensdag 22 Januari 1896, publiek verkoopen Woonhuis, Schuur en Erf met Bouwland, Boomgaard en Tuin, Woensdag 15 Januari 1896, te koop aanbieden: a Elzen- en Berken- Woensdag 29 Januari 1896, Zaai- en andere Oesters, Oes terpannen, Zeeften en ver der Oestermaterieel, Meubilair en Huisraad, Woensdag 26 Februari 1896. Vereeniging tot Christelijke Verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland gevestigd te UTRECHT. aan te besteden J. ZANDEE, A. P, SNOEP Prima qualiteit Maandag 13 Januari a. s. Nergens Goedkooper op Woensdag 15 Januari 1896, J. A. BEYIER DE FüUW. uit de blikken trommel, N. KATER Co., Groningen. IS BETER Donderdag 16 Jan. '96, s avonds half 8 ure in de Hofpleinkerk ongeh. Timmermansknecht, De Notaris A. M. TAK, zal op des namiddags te een ure op de hofstede „Niedwerkeek" in de gemeente Arnemui- den, ten "verzoeke van den heer G- Born in het openbaar 11 baatgevende Melkkoeien 8 tweejarige Vaarzen, 5 jarige Vaarzen en 7 jarige Stieren, allen van Noord- en Zuid- Hollandsch ras. ten overstaan van den Notaris J. DE VOS, te Middelburg, op Donderdag 16 januari 1896, des avonds te zeven uren, op de bovenzaal der Sociëteit De Vergenoegingte MIDDELBURG, van navolgende allen te Middelburg, als: I. Het groote WINKEL- met BO VENHUIS (afzonderlijken op gang) en ERF, aan de Lange- viele K 200, kad. sectie D nr. 1882, groot 2,63 Aren. Grondbelasting f 20,02Vs. In het pand is van ouds uitgeoefend Vleeschhouwerij en Slagerswinkel, 't Is ook voor alle andere winkelzaken en bedrijven mede geschikt. Op 't gebruik 1 Mei 1896. II. Het PAKHUIS aan het Schuif- felstraatje K 188, kad. sectie D rir 1884, groot 0,44 aren,van ouds be kende Huidenzouterij. Grondbelasting f3,56. Op 't gebruik 12 Feb. 1896. III. Het PAKHUIS otSLACtlTHUIS aldaar K 189, kad. sectie D nr. 1885, groot 0,40 Aren. Grondbelasting f 1,80. Op 't gebruik 12 Febr. 1896. IV. Het PAKHUIS met KOE- of PAARDE8TAL aldaar K 187. kad. sectie D nr. 1883, groot 0,40 Aren. Grondbelasting f 1,80. Op 't gebruik 12 Febr. 1896. V. Het WOONHUIS en ERF, aan de Simpelhuisstraat L nr. 164, kad. sectie D nr 1154, groot 0,77 Are. Grondbelasting f 2,72. Op 't gebruik 12 Febr. 1896. KOOPEN I tot en met IV worden ook iu combinaties gepresenteerd. Bezichtiging daags YÓor en van de veiling van 10—12 en van 2 tot 4 uren op toegangskaart met verdere informa tion te bekomen ten kantore van den Notaris. De Notaris A. M. TAK, zal op voormiddags te 10 ure ten verzoeke van bet Gemeentebestuur van Mid delburg, in het Olmen-, Populieren-, Esch- dooin-, Kastanje-, Eiken-, Abeeten- en Lindeboomen, benevens eene partij Mut saards eu geslagen Kaphout,staande en liggende op de Bolwerken en het Molenwater. De veiling zal beginnen aan de Stads- schuur. VAN ten overstaan van den Notaris M. NOOR- DIJKE te Colijnsplaat 's voormiddaga 10 uur, te Katsin het logement „Het Wapen van Kats", van te Kats onder den Molendijk, Sectie E nos. 98 en 418, groot 6 A. 25 cA., tot 1 Mei dezes jaars vsrhuurd aan D. Verburg, aankomende de erven van wijlen Mej. MARIA VINK, Wed. van dhr. J. HARINGMAN. 's avonds 7 uur te Colijnsplaatin het logement „Het Wapen van Zeeland", van: in de achferkerkbuurt te Colijnsplaatsec tie A no. 389 groot 60 c. A. aankomende M. FORTUIN Cz. en Kinderen. aldaar, beneden den Westelijken zeedijk, Sectie A no. 40 groot 55 c. A. aankomende de weduwe en erven van JACOB NOORD- HOEK. aldaar in de achterkerkbuurt, Sectie A no. 657 groot 34 centiaren, tot 1 Mei e. k. verhuurd aan J. Slimmenaankomende de erven van Mej. de wed. J. HARING MAN voornoemd. 's avonds 6 uur te Wissekerki', in het loge ment „l'Amitié," bewoond door dhr. G. J. DE SMIT van een te Wissekerke aan den Westelijken dijk, Sectie L nos. 759, 760 en 761 groot 1 are, aankomende de weduwe en erven van H. FILIUS. De Notaris J. LANSEN CROIN zal op des voormiddags te 11 uren bij W. Akke- naar, te Kloetinge, ten verzoeke van Adri- aan Goedbloed, bestaande in alles gelegen in de gemeente Kloetingeka daster Sectie B nummers 183,184, 185 en 186, zamen groot 1.37.80 H.A. Een groot gedeelte der koopsom kan als eerste hypotheek op het goed gevestigd blijven. Informatiën te hekomen ten kantore van den heer W. PELLE te Goes. van den in den Bijleveldspolder gemeente Nieuw en Sint Joosland, De Notaris Mr. JAN LOEFF zal des namiddags om 1 uur, in de bossclien van Westhove bij Domburgin het openbaar EENE PARTIJ GESLAGEN EN EENIGE te WEMELDINGE ten overstaan van den Notaris J. DEYOS te Middelburg op 's morgens te 10 uren ten verzoeke van Mej. de Wed. en erven wijlen den heer J. Allaaet: In Koudepolder en Snoodijk aan den Zeedijk aldaar van als: 80,000 OESTERTJ ES vaneen rksd. ea grooter, 90,000 dito ter omvang van een gld. tot een rksd. 12,000 dito van een ct. tot een gld., 1500 TWIJFELAARS, 15.000 stuks AFSTEEKSEL van een gld. en grooter, 68,000 dito van een ct, tot een gld., 84.000 dito van 16 mM. tot een ct., 60000 dito van 1016 mM.174 bakken, deksels en zeeften, manden, on geveer 25,000 leege Pannen, partij Rails, Ribben, Planken, oude Steen en Pannen, 1000 ijzeren Pennen, Gaas, Cement, Teer, 4 Zand wagens Slijpsteen met bak, Ladders, oud IJzer, enz. Aan het sterfhuis van wijlen den heer Allaart, van alsKabinet, Spiegelbureau, Secre taire, Hoekkast, Tafels, Stoelen, Kachels, Klok, Spiegel, Vloerklee- den, Kleeren, ijzeren Ledikant, Bascule, Ponsmachine, Glas- en Aardewerk, benevens Verfwaren en Verfmolen, Schaafbank, eenig Timmerhout, wat Aardappels en hetgeen meer ten verkoop zal wor den gegresenteerd. YAN van dhr. A. de Pree te Wissenkerke, is bepaald op M. NOORDIJKE, Notaris. Met Januari a.s. verschijnt bij den Uit gever T. SLAGTER te Kollum Chr. weekblad voor het maatschap pelijk leven. Red.Ds. P. N. KRU YSWIJK. Prijs per 6 maanden 75 cent. Agenten gevraagd, flinke provisie. STATISTIEKE OPGAVE dek. BEVOLKING OP 31 DECEMBER 1895 IN DE NAVOLGENDE GEMEENTEN: Gemeenten. Geboren. Overleden. O M :CT> is cJ H In de gemeente gekomen. Uit de gemeente vertrokken. TOTAAL. M. V. Tot. M. V. j Tot. M. V. O H M. V. Tot. M. V. o H Axel. 99 71 170 43 37 80 20 113 116 229 88 83 171 1912 1915 3827 Bresken». 34 29 63 17 21 38 8 48 47 95 51 64 115 859 879 1738 Bruinisse. 34 41 75 18 16 34 12 40 41 81 43 49 92 1226 1297 2523 's Gravenpolder 17 12 29 10 5 15 5 28 31 59 25 46 71 470 424 894 's Heer Arendskerke.* 59 49 108 27 30 57 19 68 66 134 95 99 194 1527 1430 2957 'sHeer Abtskerke. Heinkenszand. Koudekerke. Oudelande 6 4 10 4 2 6 1 8 11 1? 8 20 28 173 156 329 22 24 46 10 13 23 11 44 35 79 51 42 93 832 772 1604 39 27 66 12 13 25 13 103 115 218 78 89 167 980 1006 1986 13 7 20 8 6 14 6 14 12 26 24 26 50 332 309 641 St. Maartensdijk. 55 42 97 19 18 37 29 37 35 72 66 58 124 1446 1406 2852 St. Philipsland. Ritthem. 37 23 60 12 8 20 9 16 15 31 18 22 40 886 807 1693 11 12 24 6 7 13 5 24 27 51 27 29 56 323 316 639 Rilland-Bath. Sluis. 24 40 64 12 8 20 11 32 31 63 25 33 58 834 864 1698 39 31 70 23 23 46 16 2391 Schoondij ke. 23 27 50 15 16 31 16 130 87 217 130 66 196 902 963 1865 Veere. 23 9 32 6 5 11 9 43 49 92 25 30 55 453 438 891 Wolfertsdijk. 47 32 79 19 20 39 16 48 57 105 40 41 81 1076 1028 2104 "W emeldinge. 41 28 69 18 10 28 14 35 41 76 58 38 82 140 997 987 1984 WisBenkerke. 62 62 124 28 34 62 24 52 33 85 40 78 1578 1592 3170 Waarde. 15 11 26 6 7 13 4 20 18 38 31 33 64 404 359 763 Uitgifte vaa flOO.GOQ in obligatiën van f 1000, f 500 en f 100 rentende 3Va Berichten en inschrijvingsbiljetten worden verkrijgbaar gesteld ten kantore van den Penningmeester S. BARON VAN HEEMSTRA, Keizersgracht no. 647 te Amster dam en de Heeren YLAER KOL te Utrecht, alwaar inschrijvingen a 100% wor den aangenomen tot 25 Januari e. k. De storting op de toegewezen bedragen moet geschieden 1 Februari 1896 óf later met bijbetaling van rente. Het Centraal Bestuur, L. LINDEBOOM, Voorzitter. Amsterdam, H. W. VAN MARLE, Secretaris. 8 Januari 1896. S. VAN HEEMSTRA, Penningmeester; 2 echtscheidingen, 5 levenloos aangegeven. Jacobus Bostelaar, Landbouwer te 's Heer A btskerke zal trachten het vervoeren der AFBRAAK van de Schuur met annexes van Driewegen naar 's Heer Abts- kerke. Biljetten in te leveren voor of op 20 Januari 1896 bij J.BOSTELAAR voornoemd die de noodigc inlichtingen verstrekt. Te koop gevraagd een goed beklante op, een der dorpen in Zeeland. Adres: Bureau dezer Courant, onder de lett. 0. K. BESTUUR DER ZEEUWSCHE LAND- BOUW-MAATSCHAPPIJ afdeeling Vbord- beveland, en de vereeniging LANDBOUW BELANG op Noordbeveland, geven kennis dat op Vrijdag 17 Januari e. k., te Wissenkerke's morgeus half 10 uur inde herberg „de Kroon", en te Kortgene 's namiddags 2 uur bii dhr. V. d. Linde, zal worden gehouden over Veevoeder» van Nijmegen. Ondergeteekende vraagt voor het contracteeren van Suikerpeen op alle plaatsen in Walcheren en in Noord- en Zuid-Bevelard (behalve Kapelle, Borsele, Hoedekenskerke en Ove- zand, alwaar reeds agenten gevestigd zijn). COES. Instrumentmaker, Markt Middelburg. BAROMETERS, THERMOMETERS, PASSERDOOZEN, TOONEEL- en ZEE KIJKERS, gouden-, zilveren-, stalen- en nikkelen BRILLEN. BREUKBANDEN, BUIKGORDELS, NAVELBANDEN, OOG-, OOR-, NEUS- en LAVEMENT SPUITEN, ondoordringbaar WIEGEN- DOEK, URINALS. STERALASATIE- TOESTELLEN ter bereiding van Kinder- melk naar professor Soschlbt. Groote collectie MESSEN, SCHAREN, VLIJMEN, TROCARTS TONDEUSES (haarmakers). Inrichting voor slijpen en reparee- ren, vernikkelen enz. Ondergeteekenden noodigen uit ALLE MEERDERJARIGE MANSPERSONEN die belang stellen in bet oprichten eener ANTIREVOLUTIONAIRE KIES VEREE NIGING in de gemeente Koudekerke, tot het bijwonen eener Vergadering op 6% uur in de CHRISTELIJKE SCHOOL. Het Yoorloopig Bestuur G. TEN BRINK. Abrm. WIELEMAKER Kz. P. BOONE Pz. Jr. F. WIELEMAKER. Koudekerke, 7 Januari 1896. Ie KWALITEIT f 1.70 per kist. VOERBLOEM, LIJNMEEL, BAKBLOEM, Alles zeer conourreerend. MELIS, Fottenmarkt Middelburg. om dadelijk of later te aanvaarden een paar Nette HU IS J ES bevattende 2 Kamers, Alcoof, Keukentje en flinke lucht aan den Singel gem. Koudekerke; zeer so iiede geldbelegging. Huur- en Koopprijs billijk. Franco brieven letter Z, boekh. HILDERNISSE, Middelburg. tot en met FEBRUARI 1896 den tweeden Donderdag van elke maand in de Koe pokinrichting in de Eigenhaardstraat te Middelburg. Tusschen 3 uur en half 4 gratis voor le den en gezin en tegen betaling voor ieder ander. Na half 4 gratis voor ieder. De ONTVANGER-GRIFFIER van het CALAMITEUSE WATERSCHAP ELLE- WOUTSDIJK maakt bij deze bekend, dat en wel te Ellewoutsdijk des voor middags van 11 tot 12 uren [in het ge meentehuis, en te Driewegen des namiddags van 1 tot 2 uren in het ge meentehuis zal worden gevaceerd tot de ontvangst van Dijkgeschot over 1895/6. De Ontvanger-Griffier van genoemd Waterschap, Gebruik uitsluitend onze echte a 25 cent per ons en per U/| doosje bij onze bekende depóts verkrijgbaar. Onze merken zijn alle gerechtelijk gede poneerd laat u dus niet misleiden door van andere firma's nagemaakte Katjes Drop te koooen, want ten lsten u pleegt, indien u ze verkoopt, een strafbaar feit en ten 2den u bedriegt uwe afnemers, aangezien dat eea soort Drop is, die wij in ande re fignren kunnen leveren a 90 Ct. per kilo. T e k o o p bij J. MARIJS te Oost- kapelle, dan Urling's Patent Stijfsel, en boven dien goedkooper. Zie de attesten op de verpakking. Overal verkrijgbaar. Voor de Jongelieden-Zen- dingsyereeninglng „HET NI 0 S T E R Z A A 0" te Middelburg zal 0. V. op te rotterdam. EENESPREEKBEURT VOOR DE ZEN DING VERVULLEN. Alle belangstellenden worden dringend uitgenoodigd. HET BESTUUR. Tegen hoog loon, met Maart een bekw. ook 't metselen verstaande, becoodigd, bij D. DE JONGE, Timmerman te Colijnsplaat, Brieven franco.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1896 | | pagina 3