NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. CHRISTELIJK- sr HISTORISCH :1de. TRANSVAAL. feuilleton. UIT DE OUDE DOOS. g. Ho. 43. 1896. 3)ontfectfag 9 fatmatt. foitfe laargang. VERSCHIJNT G. M. KLEMKERK, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN RECHTSZAKEN, SEMEH3DE BERICHTEN. IENST 3 VEERGOES, ering van Dinsdag, irtrek Veer's morg. avonds 5,unr. norg. 8,37, 's namid. avonds 6,30. Des s morg. 9,'s av. >t Ostende), 's nam. OP ZOOMvTHOLEN naar Tholen, 5,30 5,30, 8,18. :gen-op-Zoom 6,50, 6,—, 8,55. i-Zoom n. Halsteren aar Tholen 15 min* DIENST I en Zierikzee. ee Spoorweg Goes he tijd. Van Zierikzee: 'smorg. smid. 7,50 1,30 7.50 11,— 6,30 2,— 7,50 1,80 7,50 1,30 11,30 7,50 1,30 6.— 1,30 6,30 1,30 6.30 2,— 7,50 2,— 7,50 2,— 1,30 7,50 2,— 7.50 2,— 7,50 2,— 6,30 2,— 7,50 ins. 7 oen 8 oen 8 and. 9 rijd.10 ter. 11 nd. 12 aan.13 ins. 14 roenl5 ond.16 rijd.17 iter. 18 >nd. 19 aan.20 ins. 21 roen22 ond.23 rijd 24 rijd.24 11, iter.25 7,50 >nd. 26 aan.27 ins. 28 oen29 ond.30 rijd.31 11,30 7.50 7,50 7,50 6, 6,30 1,— 2,- 2- 2,— 2,- 2,- ip „Scheldt;" lehouden. c h e T ij d. Van Rotterdam 'g morgens. Toensdag aterdag aandag roensdag aterdag Joensdag aterdag aandag Toensdag 8 10.— 11 9.45 13 10,— 15 10.— 18 9,45 20 10,— 22 10,— 25 8,— 27 9.30 29 10,— 11 Van Antwerpen: s morgens insdag 7 2- T oensdag 8 2,30 onderdag 9 2,30 rij dag 10 3,- aterdag 11 4- ondag 12 5, insdag 14 5,30 Woensdag 15 6,— onderdag 16 6,— rij dag 17 6,- aterdag 18 6,- ondag 19 6,— insdag 21 6,- Voensdag 22 6,— •onderdag 23 2 'rij dag 24 2,- aterdag 25 2,30 ondag 26 3,- •insdag 28 5,_ Voensdag 29 5,30 )onderdag 30 6 Gijdag 81 6,- rm. 11,55c), nm. 3,30 am. 12,25c), 4,— e vm. 8,40. 9,10. n kunnen goederen aakt. Dinsdag en Vrijdag. 1— 11,55 3,30- 7.2012,15 3,50- 7,25 10,101,55- 7,45 10,30 2.15 - ren vervoerd. Hoofplaat Breskens V iissingen 2.30 3.3Q 1.55 2.25 2.55 blken MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Prijs per drie maanden franco p. p- 0,95. Enkele nummers0,02s. UITGAVE VAN EN (Vervolg.) Wij zeiden in ons vorig nommer dat na den val van Jameson Engelands po sitie verzwakt is. Dit is verdiend. Engeland heeft de Transvalers vóór 1881 met geweld vervolgd; na 1881, toen Spitskop en Langnek het een weinig tot reden gebracht hadden, heeft het Trans vaal in het geniep veel kwaads berokkend gesard, getart, langs diplomatieken weg zoover dat er rechtens niets tegen tc zeggen was, met allerlei plagerijen ver volgd. Het heeft aan de Transvaal den weg naar zee afgesneden, na zooals do N. Rott. Crt. schrijft „door de verwachting daarop aan te moedigen, al lerlei concessies van haar verkregen te hebben. Waar de belangen der Engelsehe onderdanen met die der republiek in bot sing kwamen, schroomde de Engelsehe re geering niet, ook hare bevoegdheid te buiten gaande, met hare overmacht te dreigen. Zoo wist zij nog onlangs de Boeren door eene onware uitlegging van het tractaat van 1884 in de driften- quaestie te vernederen. Transvaal moest weer Engelsch worden, dat was het nauwelijks verheelde doel van de geheele politiek van Engeland en zijne koloniën, en met welke middelen men goedvond dat doel na te streven, heeft men dezer dagen kunnen zien". Men kan veilig zeggen dat geen regee ring met zooveel schaapaehtige zachtmoe digheid al deze kleine tergerijen verdragen heeft als de Transvaalsche. En zij zou ook nu stil gezwegen hebben, indien de roorerinval op haar grondgebied door de mannen van de Chartered Company, onder geheime bescherming der Engelsehe vlag, althans van den Kaapschen minister Cecil Rhodes, terwijl de Engelsehe minister Chamberlain de grootste aandeelhouder is van genoemde maatschappij, haar niet tot het nemen van krachtige tegenmaat regelen gedwongen had. Het verblijdt ons dat deze daad van revolutie mislukte en door de publieke opinie in de gansche wereld gestraft werd. Het zal Engeland in het vervolg tot eene meer voorzichtige, minder egoïstische, meer opene, minder lafhartige staatkunde dwingen. Dat de Transvaalsche regeering het Conveant consules niet behoeft te worden toegeroepen, bleek eveneens. Zij was wa kende. Zij was op den sprong des tijgers voorbereiden wist hem met kalme waar digheid en deege nuchterheid af te weren. „Zonder hulp van vreemde mogendheden" zoo seinde keizer Wilhelm aan „Oom Paul" hebt gij den verraderlijken n- val weten te keeren. „Met Gods hulp znlleri wij de rust herstellen seinde Oom Paul terug. Hierin ligt de kracht dezer helden. Zij hebben en hier bedoelen wij de kern der Transvalers zij hebben op God vertrouwd. Niet de hulp van vreemden, Gods hulp heeft het gedaan en zij erkennen dit gaarne, zelfs tegenover de machtigst en. Zeg ons, lezeris zulk eene natie niet te goed nog om het slavenjuk te dragen, om cijnsbaar te zijn aan het onfiere en ontrouwe Albion? IT. De eersfe straete naer het durp Cloetinge. Zitting van deu Goeschen raad 19 Sept. 1594. Voorstel tot het leggen eener straet naer Cloetinge. Heden wordt goetgevonden en geresel- veert, dat men met den eersten zal be vorderen de opmaekinge van de straete beginnende van de Stoofstraete voorbij ^driaan Andriesse schuure met den steen Het Transvaalsche volk heeft zijn wa penroem van Majuba schitterend gehand haafd. Of het op den duur de anti-Transvaal- sche beweging, welke van uit Johannes burg wordt geleid, zal kunnen weerstand bieden, is op dit oogenblikniet te zeggen. Het is hier eene plutocratische beweging in den «lechtsten zin. De geldmacht bonst tegen het nationaliteitsgevoel aan, heeft den oorlog verklaard aan recht en vrij heid. Valsehe staatkunde en Maxim-kanon- nen zijn hare bondgenooten. Haar terug tocht is slechts een tij delg ke. En het behoeft maar een kleine groep mannen te zijn om het groote kwaad te stichten; wanneer hun al deze machten van geld en invloed en oorlogsmateriëel ten dianstc staan. De Chartered Company telt er slechts enkele Cecil Rhodes, Fife, Cawston, Beit (ehef eener groote Londensche firma, even als Barnato, allen satellieten van Rhodes Het plan dezer financiers moet geweest zijn om door „het aanzetten tot een re volutie in Transvaal of door het in het leven roepen van een „Putsch" in Johan nesburg, de tegenwoordige Boerenregeering ten val te brengen, den president Krnger, die overigens in 1897 zich aan een her benoeming moet onderwerpen, te doen ver dwijnen en en in zijn plaats een creatuur van Rhodes te benoemen. „Daartoe zoo schrijft de Telegraaf „agiteerden zij met alle middelen, vooral natuurlijk met hun geld, onder de mijnbe- volking van Johannesburg, om deze tot op stand over te halen. Het gansche plan der genoemde finan- cieele groep had nu ten doel, om met één slag zich meester te maken van de Trans vaal en die eenvoudig bij de Kaapkolonie in te lijven, Dat nu het plan, om een geweldadigen inval te wagen als die van dr. Jameson, welke zoo jamerlij k is mislukt, hg dezen financieele groep reeds lang heeft bestaan, blijkt uit het feit, dat die lieden weken geleden voor honderden millioenen Zuid-Afrikaansche goudwaarden op de markt wierpen, in het zekere voor uitzicht, ze na korten tijd twee-derden goedkooper terug te kunnen koopen. De „Börsenderoute", die eenigen tijd geleden de beurzen van Berlijn, Parijs en Weenen zoo zwaar heeft getroffen, moet alleen op het conto der machinatie van deze groep worden gezet." Hierover kunnen wij natuurlijk niet oordeelen. Wij stellen het feit slechts vast om op het groote gevaar te wij- zen dat van die zijde voor de onafhan kelijkheid van Transvaal dreigt. Geve de Heere dit in vele opzichten goede land, altijd zulke van Hem afhankelijke staats lieden als Paul Krugerdie zonder over ijling, het kruit op de pan, weten te schieten als het juiste oogenblik daar is en het dan raak doen. Doch geve Hg in Zijne gunst er spoedig een stel schran dere diplomaten bij. Ons wil syn vry, Daar blyf ons by. Aan onze zy, Zal God zelf stry. Klagen I Ieder klaagt en ieder rookt. Men die nu gekocht is, en dat men daernae ook zal maeken de straete beginnende bij de Hoogte (Nissepad) bij Corn. Mertsses landt tot naer Cloetinge, omme daeruit te verneemen wat dezelte zal koomen te kosten, en dien volgende te resolveeren of niet oorbaer en ware te leggen ge'ijcke straete van Cloetinge tot Cappelle en wederom van de voorz. Hoogte naer 's Gravenpolder, omrne bij dusdaennigen ocasie de domeinen ven de stadt te bene ficieeren 't zij van de lepel ofte anders, ende alle marten te egaleeren waer van men met de Ambachts Heeren van de respective quartieren ende Parochiën een verdragh moghte maeken, ende daernae klaagt over de hooge melkprijzen en drinkt cognac. Men schimpt op de advocaten en kiest hen toch zelf weer in de re- geeringslichamen. Men jammert over den achteruitgang van handel en nijverheid en koopt uitsluitend buitenlandsche goede ren. Men klaagt over zware tijden en gaat eiken avond zijn potje bier drinken. Men lamenteert over het kwijnen van het huiselijk leven en wordt lid van de tiende vereeniging. Men klaagt steen en heen over de hooge broodprijzen en schaft zich de nieuwste mode-artikelen arn. Men schreit over de zucht naar feestgenot en ieder zoekt de feesten op. Men klaagt over de dure kleeding en schaamt zich over een halflinnen kleed. Men klaagt over het gebrek aan flinke arbeiders voor den landbouw en zendt de jongens naar een kantoor. Men schettert over de jregeering en kiest telkens dezelfde personen. Die klagen wil, klage, maar hervorme eerst zichzelf. (Doet. Wetkbl.) Het jaar 1896 is het laatste schrikkel jaar dat wij vooreerst, zullen beleven. Eerst in 1904 treedt zijn opvolger aan. Nog een bijzonderheid is dat de kleinste maand in dit jaar de maand Februari 5 Zaterdagen telt. Over Landverhuizing zullen wij dit jaar nog wel een en ander te zeggen hebben. Yoorloopig zij den belanghebbende her innerd dat oppassen de boodschap is. Een bericht uit Transvaal in ons nom mer van heden zegt duidelijk wie wel en wie niet daarheen hebben te trekken. De emigratie naar Crook en Alamosa mislukte deerlijk en nog zijn er gezinnen die zuchten onder de gevolgen van den stap, welken zij in goed vertrouwen ook op onze mededeelingen meenden te mogen doen. De brieven vau teleurgestelde landver huizers naar California wisselen elkander af. Velen vonden jook in Argentinië niet wat zij er zochten. Nu, na de mislukking van den Colorado- tocht zullen niet velen zich spoedig weer laten inpakken door schoone voorspiege lingen. En toch, ook nu is 't weeropgepast. De beweging voor Chili kan goed, ge zond en zeer solied zijn bet boekje zegt veel moois en bevat lieve plaatjes. Maar wie niet een groote dosis weer- standsvermsgen tegen allerlei ontberingen en teleurstellingen kan meenemen, wie niet zijn geloof en energie nit zijn werken toonen kan, wie niet een gezonde ziel in een gezond lichaam omdraagt en eenig kapitaal kan achterlaten om hij mogelijkeu tegenslag naar elders te gaan of naar het vaderland terug te keeren, die zal wijs doen met de landvelhuizing tot zelfs naar de schoonste paradijzen der aarde, aan zijn buurman over te laten. Zien wij wel dan heeft de kortstondige krijg in Zuid-Afrika aan de militairisten op Europa 's vastland weder iets geleerd. Namelijk dat de groote kracht van een hij de scaeten van Zeeland daer van ver zoeken octroij etc. Het schijnt dat het opmaken der kosten lang geduurd heeft, want den 9 April 1612 kwam het punt weder aan de orde. De dijkgraaf Zoetwater heef verklaert dat hij in eonformite van de discoursen hier bevorens gehouden nopende het be vorderen en opmaeken van een Calsije straete strekkende 't ende den nis sen pat tot aen de calsije straete van Cloetinge gecommuniceert heeft met het colegie van Gezworens van de van 1 5 regels 25 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. O Calsye beduidt straatsteen. leger ligt in eene snelle mobilisatie, de per soonlijke schietvaardigheid der soldaten en het verantwoordelijkheids- en saam- hoorigheidsgevoel van allen. Deze dengden bezit het kleine Trans vaalsche leger, bij gebrekkig oorlogsma teriaal. Menig groote leger elders brengt het niet zoo ver dat er zooveel goeds van kan gezegd worden. Een legerinrichting, op deze leest ge schoeid, ware misschien voor een klein land de beste; al zouden wij de dienst plichtigheid van alle weerbare burgers boven de 16 en beneden de 61, gelijk het in Transvaal is, voor ons vaderland niet begeeren. 8 Jan. '96. Benoemd met ingang van 16 dezer tot brievengaarder te St. Annaland P. J. Koene. Teleurgestelde Hollanders in Californië. Uit „Fruit Vale" wordt door den heer F. J. van Outeren aan de Arnh. Crt. over de toestanden in Californië geschreven. „In veel landen is het gebruik dat aan het eind van het jaar een overzicht gege ven wordt van de gewichtigste gebeurte nissen, die in den verloopen jaarkring voor gevallen zijn, en op grond daarvan zal het zeker niemand verwonderen dat ik met een enkel woordj nog eens op de Rot terdam Colony terugkom, die in den loop van 1895 te niet gegaan is. Toen ik dat rampzalige oord den dertig sten Mei jl. verliet waren al de aan de Company behoorende gebouwen nog aan wezig het groote, twee verdiepingen hooge hotel Rotterdam, waar den 30en Mei 1890 de Nederlandsche driekleur hij onze aan komst zoo dapper wapperde en in de groote eetzaal waarvan ons een stevig Ameri- kaansch maal wachtte het bestnurshuisje groote stallen voor eenige honderden muil ezels en paardeneen werk- en slachthuis, een winkel en nog een paar kleine gebouw tjes. Van dat alles is thans niets meer te vinden. Met de kolonie is ook de stad Nieuw- Rotterdam, waar in de vijf jaren van haar bestaan nooit een enkel gebouw buiten de hiervoren genoemde bijgekomen is, van de wereldkaart verdwenen. De Croker Estate Company heeft alles weg doen halen om het elders voor andere doeleinden weer op te zetten. Sommige der kleine gebouw tjes zijn in hun geheel vervoerd op platte door 32 muilezels getrokken wagens, terwijl het groote hotel en eenige der overige ge houwen in stukken overgebracht zijn. De verlaten plaatsen gaan langzamerhand voor een schuifje in Yankee-handen over, o. a. zijn de 400 acres van de Rotterdam- sohe maatsehappi] tot exploitatie van lan den in Californië verkocht voor 6000 dol lars vrij geld, en vermits] het gestorte kapitaal 400.000 Hollandsche guldens be draagt, krijgen de eerste hypotheekhouders, tevens de voornaamste aandeelhouders, on geveer 4 pet. van hun geld terug. Het allerlaatste bedrijl vanj het drama is afge speeld. Twintig dollars per acre is het maximuir^ dat nog besteed wordt door Amerikanen die er hooi of graan op denken te ver bouwen. En voor datzelfde land werd vijf Westwateringe, en dat die te vreden zijn de voors. wegh te doen hoogen daer dat behoort tot 's lands kosteitem dat die van Cloetinge ook te vreden zijn te leveren alle het zant dat daer toe behoeven zal ende het zelfe te mennen ter plaetse, daer dat behoort; 'twelk alles dankelijk aen- genomen is: en tot beter hevorderinge van de voorz. calsije is ook goet gevonden, dat de landen respondeerende op den wegh aen welke zijde de calsije gelegt zal worden betaelen zullen de twee derde parten van den aerbeitende landen aen de andere zijde van den wegh gelegen het resteerende derde part: als noch dat geene die paerden houden binnen de stadt en de Jurisdictie jaren geleden tot 200 dollars per acre betaald, nadat de voorraad voor 160 en 175 dollars in een ongelooflijk korten tijd aan den man gebracht was. Na de goudkoorts de vruchtenkoorts, welke zal nu de derde zijn in het ver hond om opnieuw slachtoffers nit Holland hierheen te lokken? De toekomst zal het leeren, doch dat is zeker, dat wanneer zij, in welken vorm ook, haar epidemische kracht opnieuw zal doen gevoelen, er weder tallooze „greenhors" invliegen. Mochten de menschen in dit opzicht toeh eens wijs worden en, zich aan anderen spiegelende, steeds voor oogen houden, dat alle schoonklinkende aanbiedingen uit Amerika zich in het woordje „Schwindle" oplossen". Arrondissements-Rechtbank te Middelburg Heden (Dinsdag) zijn veroordeeld wegens:: overtreding der bedrijfsbelastingJ. L. G. K., broodbakker en winkelier, Vlissin- gen, tot f 5 h. s. 5 d. h. mishandeling: J. V., 22 jsteenbakker, Oostburg tot 13 d. gev. straf, en A. J., 24 j., karreman, Overslag, tot f3 b. s. 3 d. h. mishandeling van een eclitgenooteJ. S. 12 j., vissoher, Arnemuiden. tot 7 d. gev. straf. mishandeling van een stiefkindA. E. C. 22 j., hvr. van J. 0. d. K., wasch- vrouw Vlissingen, tot f3 h. s. 3. d. h. mishandeling vau een dier: J. d. J. 22 j., bierhandelaar Middelburg tot f3 b. s. 3 d. h. diefstalH. d. M., 20 j. werkman Sel- zaete tot 2 m. gev. straf, en A. J. 12 j. zonder beroep Arnemuiden tot f 3 b. s. 3. d. h. en beleediging van een ambtenaar H. P. M., 45 jwerkman, Viissingen, tot f 5 b. s. 5 d. h. Allen in de kosten. Vrij gespro ken P. E.,22 j., werkman Koewacht, beklaagd van beleediging van ambtenaren. Middelburg. Aan den avond van 2 Januari had de christelijke werklieden vereniging „Patrimonium" door de goed heid Gods het voorrecht haar veertiende jaarvergadering te houden. Uit de verslagen die werden uitgebracht bleek dat geen barer leden in het afge- loopen jaar door deu dood was weggenomen. Het ledental bedraagt 85. Jammer dat zoovelen die] zij onder hare leden moest tellen haar met een minachtend schouderophalen bezien, anderen haar uit koude lusteloosheid verlaten. En van hen van wie men soms veel zedelijke steun zou verwachten veeltijds doen, er zijn gunstige uitzonderingen, alsof zij niet bestaat. De penningmeester der safdeeling mocht zijn rekening sluiten mat een goed slot van f 35,93V2. Het ziekenfonds der vereeniging waar van circa dertig leden deelnemers zijn, had wegens ziekte uit te keeren f63.10, en ontving aan wekelijksche contributie f94.34, en mocht haar jaarrekening met van dien mennen zullen de calsije ter plaetse gerequireert, zulx dat de stede ter Goes alleenlijk bekostigen zal den steen met de sponden ende is dit alles goet gevonden, om te beter raeminge te kunnen maeken wat het wel kosten zoude te cal- sijen tot Cappelle, item tot 's Gravenpolder daerop ook met den eersten gel et zal werden. VERBETERING. In het vorige feuilleton (III) staat de naam van dan eersten predikant der Waalsehe gemeente te Goes fout. Demau heette niet Treteali maar Trelcat,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1896 | | pagina 1