NIE CB Ho. MARKTBERICHTEN. t)e fabrieken klagen evenwel over het j bedrog door sommige landbouwers gepleegd die iu plaats van suikerbieten, zoogenaam de „jaapjespeeën" afleveren. Fijne vruchten kan men met succes in zemelen bewaren. Bevriezen mag het fruit natuurlijk niet, maar een warm ver trek deugt er ook niet voor. Ook kan men ze nog volgender wijze bewaren Men plukt ze voorzichtig met koel weer af en legt ze losjes in een mand. Daarin blijven ze gedurende een a twee weken liggen. Dan wordt elke vrucht vaat in papier gewikkeld en eindelijk voorzichtig maar toch ook vast in elkaar, in een vat geborgen, dat vooraf inwendig met katoen of met oude nieuwsbladen bekleed is en zorgvuldig gesloten wordt. Meisje» van 7 tot 10 jaar nemen jaarlijks 1 a V* kilo in zwaarte toe die van 11 tot 13 jaar 2 kilo. Jongens van 6 jaar worden jaarlijks 2Vs kilo zwaarder, van 9 tot 12 2 Va kilo, terwijl het gewicht gedurende het 13e jaar 3V2 kilo toeneemt. Een punt, waarover alle geleerden het eens zijn is, dat de groei gelijken tred houdt met een uiterlijke verandering, die waarneembaar is en afhangt van verschil in temperatuur en de weersgesteldheid. Men heeft zelfs ge- con»tateerd, dat het verschil in zwaarte soms een half kilo per dag bedroeg. Ge middeld kan men rekenen op een verschil in gewicht tusschen den eenen en den an deren dag naar gelang van diverse weers invloeden van 200 gram voor jongens en 110 gram bij meisjes. Bij aanhoudend schoon warm weder is een aanzienlijke gewicht toename waar te nemen, terwijl bij koud en vochtig weer het gewicht constant blijft of vermindert. Toename en gewicht ver schillen bij gezonde kinderen echter nauwe lijks 200 gram. Het onweer, dat zoo lang reeds Maastricht had bedreigd, is ten laatste losgebroken: de arbeiders aan de glasfa brieken der firma Regout en Co. hebben het werk gestaakt. Zóó luidt de aanvang van een corres pondentie uit Maastricht aan de Amster dammer; en de schrijver vervolgt dan: „Merkwaardig inderdaad is het hoe de sympathie der burgerij te Maastricht op de hand der stakende arbeiders is. Staat over 't algemeen aen werkstaker niet in al te besten reuk bij zijn medeburgers, hier doet zich het geval voor, dat de rustige burgers, vrjj wel zonder uitzondering, zich openlijk verklaren vóór de zooveel onrust verwekkende werkstaking „Weken en maanden lang vond de kreet om hulp weerklank in Maastricht, telkens weer heette het„het kan zoo niet langer, de nood der arbeiders kan niet hooger klimmen 1" En toch gingen de werkgevers ongestoord door met telkens weer de loonen te verminderen en andere maat regelen te Demen, die zelfs het geduld der arbeiders in het Zuiden, die anders steeds als zoo geduldig en goedwillig bekend stonden, moesten uitputten, 't Was alsof de firma Eegout en Co. 't er op aanlegde om eens te onderzoeken, hoe strak de boog toch wel zou kunnen worden ge spannen eer zij sprong 1 „Niet alleen zedelijken, ook stoffelijken steun ondervinden de, tot het uiterste ge drevene, werkstakende arbeiders. „Op de lijst, die circuleert om geld te verzamelen tot ondersteuning der stakers, teekent een een R.-K. priester bovenaan! Dit feit alleen teekent den toestand 1 Wel zeer overtuigd moet de Maastrichtsche burgerij zijn, dat de werkstakers het recht aan hun zijde hebben 1 „In een flink geschreven, bezadigd ar tikel in de Limburger Koerier bepleit de heer pastoor Thijssen de zaak der arbeiders, zooals hij reeds vroeger zoo dikwijls ge daan heeft. Aan het slot van zijn opstel, voegt de hoofdredacteur den arbeiders toe: „Gaat voort op den ingeslagen weg; blijft ernstig, kalm en waardig gelijk tot dusverre. En de algemeene sympathie en ondersteuning zal u niet ontbreken; ook uw patroons zullen tot beter inzicht komen, wij zijn er zeker van; uw bedaarde, voor beeldig vreedzame houding zal hen doen inzien, dat gij slechts uit nooddwang han delt. En voor dien nood zullen en kunnen zij niet ongevoelig zijn. „Met spanning zien allen het verloop der gebeurtenissen dn de!naaste toekomst te gem'oet! Zullen inderdaad de werkgevers tot dat inzicht komen, wat de heer Th. van hen onderstelt? De tijd zal leeren. De vele harde, willekeurige maatregelen, vroeger door hen genomen, voorspellen echter weinig goeds". Een timmerman uit Finsterwolde (Groningen) is te Berlijn op zonderlinge wijze gestikt. Hij had in eene kliniek al daar een operatie aan de keel ondergaan, en werd als genezen ontslagen, maar moest nog drie zilveren buisjes in de keel dra gen. De man bracht een bezoek bij eene zuster en nam daar een der buisjes uit zijn keel, juist dat hetwelk men hem ver boden had er uit te nemen. Zijne zuster werd op hetzelfde oogenblik in den winkel geroepen, en toen zij terugkwam, vond zij den ongelukkige gestikt. Iemand te Klaaswaal had een ziek varken dat hij verdacht van vlek ziekte. Hij sneed een stuk spsk, lang 25 cM. en dik 2l/2 h 3 cM. uit de zijde van het dier en zie, terwijl de hond nog bezig was om dat stuk spek te verorbe ren, stond het varken weer te eten! Thans is het varken weer geheel gezond en de huid bijgegroeid. In het Limburgsche dorp Cenck heeft verleden week een boerenbruiloft plaats gehad, welke wel vermelding ver dient. Het aantal gasten bedroeg 250, en er waren gebakken 40 wittebrooden en 290 Limburgsche vlaaien. Hierbij werden be nevens het rundvleesch nog verorberd 4 hammen, terwijl het bier rijkelijk werd geschonken. 's Namiddags had het gewoon handschoen- loopen plaats, waarbij een mooie prijs door de bruid werd uitgeloofd. Te Brakel kreeg een kind van even anderhalfjaar, door een geringen val, een klein wondje aan de tong. Er ont stond eene uitbloeding, welke door den geneeskundige niet te stuiten bleek te zijn. Het kind is reeds na eenige uren bezweken. Een eigenaardige étalage. Op den 3en October was te Leiden een wedstrijd uit geschreven voor winkelversieringen, die door fraaiheid of toepasselijkheid uitmunt ten. De eerste prijs voor de toepasselijk- ste étalage werd toegekend aan een slager, die op het aardige denkbeeld was geko men, om voor een zijner ramen een par tijtje afgekloven beenderen te étaleeren onder het opschrift 1 5 74. terwijl voor het andere winkelraam een keurige voorraad vleeschwaren was uitge- gtald onder het jaartal 1 8 9 5. Te Buinen (Drente) is een linde boom dien men daar ter eere van den Mun- sterschen vrede geplant heeft en wiens breede kruin en hoogte wedijverde met den toren van het dorp, gedurende een der laatste stormen, met groot geweld naar be neden gekomen. Van den eenmaal zoo trotschen boom staat nog de forsche romp, ter hoogte van eenige meters; zijn reus achtige takken liggeu op den grond. Volgens de Eew-York Herald bedraagt de thans gerechtelijk vastgestelde nalaten schap van wijlen Jay Gould 82,900,000 dollars, of ruim 207 millioen gulden. De nieuwe naphtabrondie eenigen tg d geleden ontdekt is in de Kaukasische vlakte, levert voor de omwonenden een ernstig gevaar op en berokkent groote schade. De bron levert per dag 1,000,000 pud op alle maatregelen, genomen om den stroom meester te worden, hebben gefaald. De dijk van het reservoir was tegen den enormen druk der naphta niet bestand, hij brak door en de vloeistof verspreidde zich over de velden. Alle straten zijn met naphta bedekt, de alomverspeide naphtadampen benauwen de ademhaling. De geringste onvoorzichtigheid met vuur zou een onoverzienbare ramp ten gevolge hebben. Er wordt daarom door de omwonenden niet meer gekookt. De over vloedige naphta wordt Zooveel mogelijk naar de rivier Neftjanka geleid. Omtrent de Armeniërs luiden de be richten nog steeds ongunstig. Er moeten 3000 Armeniërs in de Christenkerken zijn opgesloten het moorden duurt voortzoo is o. a. de bode van den patriarch bij de kathedraal gedood geworden. Niet alleen in de hoofdstad, maar ook in Armenië, vooral te Trebizonde, zijn weer ongere geldheden voorgekomen. Nog steeds staan de Christenen daar aan mishandelingen van de zijde der Mohammedanen bloot. Twee stoomschepen met soldaten aan boord zijn naar Eodosto vertrokken, waar ernstige onlusten moeten zijn uitgebroken. De Porte blijft werkeloos en van het ge meenschappelijk optreden der groote mo gendheden heeft men nog niet veel ver wachting, omdat haar nota aan de Porte slechts algemeenheden behelst en niet on- middeliijken dwang oplegt of waarborgen eischt. Te Londen worden dagelijks in f de banken van leening niet minder dan 41,100 panden beleend, hetgeen per iaar een aantal bedraagt van meerdan 15,000,000. In geheel Engeland moet 't aantal panden, dat in een jaar beleend wordt, op 190,000,000 worden geschat. Te Brighton werd op straat ge vonden een ongeveer 50-jarige vrouw, goed gekleed en beschaafd in hare manieren, die haar geheugen heeft verloren. Zij weet haar naam niet meer, haar leeftijd, of zij getrouwd was, kinderen heeft in één woord, het verleden is voor haar verloren. Zij is nu onder geneeskundig toezicht. Volgens het officieel onderzoek van de ramp bij Ottignies moet de machinist, die bij het ongeval het leven verloor, voor de ramp verantwoordelijk verklaard worden omdat hij niet op de signalen heeft gelet. Gisteren zijn zeven slachtoffers begraven. De schoolkinderen en gemeente-ambtenaren hadden vrij en namen deel aan de stoet die zich onder het spelen van treurmar- schen en het gelui der klokken naar de kerk begaf. Het spelen van het orgel werd door het snikken der aanwezigen somwijlen overstemder is bijna geen fa milie in het do:qp, of zij heett den dood van een verwant te betreuren. YHÏÈBEWSEIl!®» In een bericht omtrent de Koningin van Madagascar meldden wij dat zij een arm meisje geweest is die door haar zoon onderhouden werd. Voor zoon leze men oom. In het ingezonden stuk van Q in ons vorig no. staat: Terecht is dan ook de meerderheid met dat voorstel meegegaan. Het moest zijn: Terecht is dan ook de meerderheid met het voorstel niet meegegaan. liUIlGEKUJKK STAMII- Van 10 il October 1895. MIDDELBURG. Ondertrouwd J. F. van de Velde jm. 25 j. en M. Terwoert jd. 20 j. M. C. Baart jm. 35 j. eu P. E. van Aartsen jd. 28 j. GetrouwdJ. W. F. van Wel jm. 24 j. en L. Bosscha,art, jd. 23 j. Bevallen T. Reynierse geb. Peuwer d. J. de Rijk geb. de Nooyer z. S. F. van Hurck geb. Baart z. M. C. J. Petiet geb. Roos z. A. C. Sies, geb. Ritmans d. M. Fransooi geb. Wagenaar z. C. L. Witte geb. Kandel d. J. H. L. de Muynck geb. Hejjl van de Sande z. J. M. L. Deusing geb. Verdaasdonk z. OverledenC. Maartense 2 dg. z- ZIERIKZEE. Geboren10, Maria Cor nelia d. v. Jan Smit en Luxia Gilden. GOES. Geboren: 11, Elisabeth d. v. Gee- rard Verryzer en Wilhelinina Hollemans. VLISSINGEN, 11 Oct. '95. Boter f 110 a 1.20 per kilo. Eieren f6.— a f5.60 per 104 stuks. ZIERIKZEE, 10 Ostober '95. BOTER. Hoogste koers f 0.69 a 10.— laagste koers i 0.45 p9r 5 ons. Kipeieren hoogste koers 11.50; laagste koers 10.80 Eondeieren hoogste koers fO.—laagste koers 10,— de 25 stuks. MIDDELBURG, 10 Oct. 1895. De aanvoer uit Walcheren was van alle artikelen heden niet groot, uitgenomen Wit te boonen, die ruimer werden gepresenteerd en waaruaar weder een ievendige vraag bestond. Jarige Tarwe weinig aangeboden en van 16 tot 16.25 gskocht. Nieuwe Tarwe onver anderd en 16.25 a f6.50 naar qualiteit be taald. Nieuwe Rogge weinig gevraagd bracht in puike soort f 4.50. op. Nieuwe Winter- gerst niet veel getoond en f4.60 betaald. Nieuwe Zomergerst byna niet ter markt 13.50 gekocht. Nieuwe Groene Erwten zeer weinig aangeboden eu naar kwaliteit op de kook 17,50 a f7.75. Puike Kokers (polder soort) f 8 a f 8.25 betaald. Nieuwe Kroonerwten weinig getoond f7 a f 7.50, dito Brui.ie boonen gevraagd en in puike soort tot f8.75 a f9 gekocht, dito vVitteboonen levendig gevraagd en volop f 10 betaald. Nieuwe Paardonboonen niet beneden do 15,25 te bekomen. Dito Tuinboonen in verlezen soort niet getoond; gewone soort f5.25. Dito Winter Koolzaad f6 a f6,50 nominaal. In dito Zomorzaad ging niets om en op 17,80 a 17.90 in droge kwaliteit gehouden. Versche Boter f0.90 afl.— f 1.10 per kilo. Eieren f 5,20 per 100 stuks. ST. MAARTENSDIJK, 10 Oct. '95. B(j de heden ailiier gehouden veemarkt waren aangevoerd58 stuks hoornvee en 131 biggen. Er werd weinig handel gedreven het ontbrak ook vooral aan veekoopers, waarschijnlijk tengevolge van het samen- vallen met de veemarkt te Bergen op Zoom. Prijzen werden besteed ais volgtVoor Graskalveren van 140—155. Vette Koeien f180 f195. Kalfvaarzen f 190—f210. Biggen f4—f6. OVEI&ZICIIT YERK0ÖP1NGEN ENZ. Woensdag 16 Oct. 's Gravenpolder, 10 uur door not. Overman b(j de Koster 4 huizen de oude school. Vrijdag 18 Oct. 's lieer Arendskerlte, op Plantlust door not. Pilaar 10 uur gerste- en erwtestroo. Waarde, hall 12 bij Kloet door not. de Vos een huis, schuur en bouwl. bij den Zeedijk samen groot 17,92 cA. En een huis met erfpaehtsrecht groot 1,60 A. Woensdag 23 Oct. Hapclle, bij dhr. Janus de Jonge 3 uur door not. Prins meubels, 2 kastklokken, 2 franklins, keukenka. hel, 2 lampen, ladders, boeken, kiekenren, kippenren met kippen. En om 5 uur by Hanson wisschen en hakhout uit 2 H. 57 A. 10 cA. wisschenbosch in Paukenshoek. En een nieuw huis, erf en tuin Stationsweg 523 cA. 1.1320 H. wisschen bosch en 1.4390 H. id. Viijdag 25 Oct. Hwadendammc, 10 uur voor wed. Jasperse door not- Mulock Houwer 93 ca nada's en opgaande wilgen. Hoedckcnsltcrke, 1 uur voor wed. C. Mol door not., v. d. Kloes in gemeenteherberg 1,4740 H. bouw- en weiland b(j den molen. Dinsdag 29 Oct. Oostkapelle, 10 uur door not op hofstede Hebt geduld inspan als: Woensdag 30 Oct. Wostkapclle, bij Rooze 10 uur door not. Huvers de hofstede Gasthuisperk 12,5540 H. van A. Versluys. Zaterdag 9 Nor. Goes, in de Prins van Oranje 11 uur door not. Pilaar de hofstede Achterduiu Zuid- Kraayertpolder met 48.7365 H. bouw- en weiland. Maandag 18 November. uur door not. Lansen Croin hofstede en landerijen. Inl. dhr. Pelle. Dinsdag 19 November. uur door not. Lansen Croin woonhuis. Inl. dhr. Pelle. Woensdag 20 November. uur door not. Lansen Croin meubels. Inl. dhr. Pelle. Donderdag 21 November. uur door not. Lansen Croin meubels. Inl. dhr. Pelle. Woensdag 27 Nov. Heinkenszand, 10 uur voor G. Nysse door not. de Ronde Bresser in de gemeente- herberg een hofstede met boomgaard, bouw en weiland 19.7330 H. AFLOOP YERKOOI'INGEN ENZ, MIDDELBURG. Heden Vrijdag werd aan het gebouw van het Prov. Bestuur aanbe steed: Het herstellen en verwisselen van ijzeren deuren der groote schutsluizen van het kanaal door Z.-Beveland te Har.sweert en Wemeldinge. (Raming f40.000). Hier voor hadden ingeschrevenA. Prins Tz. te Sliedrecht 135840, Firma Van der Klip en Jolmers, Middelburg f 41900, Nederl Scheep s- bouwmaatschappij „Amsterdam" f43950. VRAGEN! «7T5! Ia er ook een middel om vruchten- vlekken uit linnengoed te verwijderen? Looivlekktn door groene notenbolsters of leer ontstaan te verwijderen. Uit witte en zuiver geverfde stoffen wor den deze vlekken verwijderd wanneer men bleekwater of heet chloorwater met een lapje of spons druppelsgewijze op de vooraf be vochtigde vlek brengt en die telkens met water afspoelt. In plaats van dit middel kan men ook geconcentreerd wijnsteenzuur beziger.. Vlekken van rooden wijn en planten- kleuren uit witte stoffen te verwijderen. Men behandsle de stoffen met heet chloor water of waterig zwavelig zuur dat men droppelsgewijze op de bevochtigde plek giet, waarna men de stoffen in zuiver water uitspoelt. Het zwavelige zuur werkt niet bijtend en is daarom onschadelijk. Verschillende vlekken uil stoffen te ver wijderen. Vlekken van tabak, kruiden, hier, appel wijn, frambozen, kersen, aalbessen worden uit witte stoffen verwijderd, wanneer men de vlekken goed inzeept en uitwascht. Bij gekleurde stoffen giet men 12 droppels zwavelig zuur iu een glas water, waarmede men de vlek wrijft en daarna in zuiver water uitwascht. LAATSTE BERICHTEN. Middelburg. Acte-examens. Heden 11 October geëxamineerd 6 mann. candidaten voor de acte van onderwijzer. Geslaagd de heeren P. C. de Roeck van Stoppeldijk, A. Swagemakers van Hontenisse, L. B. A. Rolff van Axel en P. M. de Klerck van Nieuwvliet. 2 vrouwelijke candidaten slaagden voor nuttige handwerken de dames J. A. H. v. Rossenberg van Sluis en J. J. Andriessen van Vlissingen. ELKEN MAAN Prijs per (jri< Enkele numi Jh i schoc de v< Te Hilversum leden de heer Bter van buitenlan Mackay Hij was de schrij ver en lid van Lennep, en antirevolutionaire kerk. Jhr. Hartsen w der eerste kamer behoorde tot de als practisch koo mer streed hij protectie. Wat hij als m Onder anderen Surinaamsche La' schil met Frankr bezit van Guyam grondgebied aan en ten koste van noemde was verg land, als scheidsr ten onzen gunste, Dande wed markt voor levei Voortsde Coi leiding van het regeering tot vei rechten. Bij het heenga: verblijve aan zij als die van een ve derlander, die b: zijn tegenstan pennestrijd steedi wijze wist te vo Van achter bl Madagaskar door is geweest dan e neming. De H< plaat gepoetst; om hun vaderlai dringer te verde Is het te ven ting, dat de Frs wonden artikelei heid hebben gei Te meer nu 1 ditie, die 2000 d men, nog vóór getrokken was, geweest. Intus8cken ee grond niet verc „annexatie". Dank zij he Groote Mogend! Christenen te C bizonde niet v< Laten de Reg van doordringen is de Christenhf werk der Zendi kenden arm dei deren. Niet opdat d ding op haar s zij steeds meer tenvolk zouden De Standaar< juist herinnerd om Kamers va indruischend te, tegen de komst Dit laatste is del ijk geschied, indirect door d quêtes op de la Kuyper, Loh Oye zijn jaren De laatste di alleen, daarna heer Pytterser voering dezer Daarop heeft zij spoedig zei'

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1895 | | pagina 6