mm+m+m+m+m+m en Wintermantels. Najaars' KOU: <k, GOES. STEENKOLEN, Ondergoederen A. P. SNOEP, MTYAKU 03 N1ISWST! Universeel Varkensvoeder BOSGHPUITS0EI, HOPMANS YAM MILLE, Yleeschhouwerij. Voor SMET of POP 0 F ff j\'! I De Hollandsche Hypotheekbank B. J. GEB DBS, De prijsder Briefkaarten is thans ENVELOPPEN AANKONDIGING. te beginnen den tb Mier a. s. 1»" KNEIPP'S RORST-BONBONS. BORST-BONBOHS. PASTILLES. witte Voerbloem, BLADRIET, Nedertandsshe Hypotheekbank Universeel Kalvermeel Tier Kalfvaarzen Orgelhandel, A. S. J. DEKKER, Goes. NüdlT AAfNüËSDBEIN I A. 11, B~E MUIJNCK. Brillen ƒ7.50 Cadeau. L. E. RIVIERE EEN WOONHUIS by J. ADAf$, Goes. SPOEDIG en BILLIJK Nickel Horloge a f5. G, M, KLEMKERK, Schouw der Voetpaden TE KOOP: Agent: C. VAM STRIEM, UNIVERSEEL KRACHTVOEDER, EXTRA I A. S. J. DEKKER, bij de Kade, Goes. A. S. J. DEKKER, bij de Kade, Goes. let mm wel ©p i A. S. J. DEKKER, bij de Kade, Gees. P. A. DE LIGNY, if bessen, Scharen, Barometers, Thermometers, lïooneel- en Verrekijkers. EXTRA STIJFSEL AANGEBODEN: 7 cent per pakje, J. A. Zip en Van Teijlingen, fl.50 per duizend. in de gemeenteSerooskerke(AY) KVEIPP'S KXEIPP'S 0 IN T V A N G E N Eenigl Drie Aanbiedingen! Eenig! No. 1. No. 2. No. 3. Verhuren. Goedkoopste Prijzen. Inruilen. AGENTEN IN LOSSIiNG C. DUVEKOT, Dik blank SPEK en puike BAKBLOEM tot zeer concur reerenden prijs. DEKKER, Noordstr, Middelb. SINGER NAAIMACHINE, C. v. Wieringen. Instrumentmaker, Middelburg, Markt C 3. Artikelen voor Geneeskunde, Verbandartikelen. OMSLAGDOEKEN DASDOEKEN. SCHUUR en TUINGROND. aoor DOM1NICUS Co., GOES) Ganzepoortstraat no. 204 en 205. b@®S®" iranjeboom's Bieren en Stout. Vollenh. Extra Stout, Lans Extra Stout, Bass Extra Stout worden met veel succes ver kocht in den bierhandel van L. LOGMEN, Korte Noordstraat Middelb. «febJ Geopen'1, de naar de eischen des tijds ingerichte Yleeschhouwerij in de PALING- STRAAT K 70a. Door het leveren van uit sluitend Hollandsch Rundvleesch en Noord Brabantsch Kalfsvleesch, hoop ik mij de gunst en recommandatie veler waardig te maken. Ylissingen. P, VROLlJK. in de Tarwe. ONTVANGEN pakjes voor Smet of Pop in de Tarwe, voldoende voor lfa Mud, KOEDEKKEN, echt getraande, opnieuw ontvangen. Nog eenige PAARDENDEK KEN, goedkoop van de hand tot opruiming. LIJNKOEKEN, harde en zachte, uit den Stoomoliemolen „Luik" alhier aan fabrieks prijzen, zonder verhooging. WISSE. Lange Delft, Middelburg. BLOEMBOLLEN ontpakt. STILT ONMIDDELIJK DE HEVIGSTE KIESPIJN, onverschillig uit welke oorzaak dezelve ontstaat, hetzij uit holle kiezen, rhumatisme, koude of ontsteking van het tandvleeseh. Bewaart de tanden tot in den hoogsten ouderdom. Tast geen tand of tandvleeseh aan. Geeft hagelwitte tanden. Werkt antiseptisch en neemt alle onreinheden uit den mond weg. Voorkomt het hol worden der kiezen. Als mondspoeling voorkomt den kwalijk riekenden adem. Prijs per Flacon 35 cent. Generaal-Agent L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 44, Rotterdam. Verkrijgbaar hij L. K. v. d. HARST, JJz., Pottenmarkt Middelburg, Gebr. MULDER en J. PLAZIER te Goes, C. J. DE RIJCKE te Vlissingen, ARIE H. DONZE—PAPE te Terneuzen, Wed. L. ROLEF—Van 't Hor te Axel, H. DUKE en C. J. DE MUIJNCK te Kruiningen, PRUDENCE KERCK- HAERT—BAEKE te Westdorpe, M. S. POLAK en C. J. KOSTEN te Zierikzee, A. TAZELAAR te Scherpenisse, J. A. POLDERMAN te Tholen, en JOH. ELENBAAS te Poortvliet. verstrekt gelden onder eerste hypotheeair verhand tegen 33A percent. Middelburg. Agenten. aan Uurwerken en Naaimachines worden UITGEVOERD. Sleeds voorradig 't uitstekend loopend HorlogerMechaniker. Walstraat E 4, Vlissingen. (groote vierkante) van af f 1.60 per duizend, bedrukt meifirma. Beveelt zich beleefd aan tot het drukken van CATALOGUSSEN en WEEGREGISTEItS tegen goedkoope prijzen. Handelsdrukkerij. Goes. VERZACHTEND, GENEZEND, SLIJMOPLOSSEND, TEGEN VERKOUDHEID, HARDNEKKIG HOESTÊN. KRIEBELING IN DE KEEL, HEESCHHEII), KINKHOEST, INFLUENZA, ASTHMA, ENZ. STERKEND VOOR LONGEN EN BORST. VV iJ Lb ilELi EID ALS ALLE ANDERE MIDDELEN NIET MEER BATEN. Prijs der BONBONS 15 en 25 ct. per pakket. PASTILLES per flacon 20,40 en 75 et. Gen ei aal-AgentJ_. S. AKKER, Alkemadestraat 44, Rotterdam. Verkrijgbaar te Goes bij GEBRs. MULDER, J. PLAZIER en HAAGSCHE le( M-^leiburg MIDDELBURGSCHE BROODFABRIEK; J. P. PIETEESE. Stationstraat 155, en W. C. HONDSMERK, 14 Korte Burg; te Vlis singen bij P. C. SPECKENS, en L. P. OUWERKERKte Kruiningen bij H. DIJKE. een partijtje dus ongemengd, a f2,55 per 50 K°. TIMMERMANS, Noordstr., Middelburg. te bevragen bij P. JOZIASSE te 's Gravenpolder. ijSh I i Aanbiedingen van Bolle, Cohen, Koster enz. levert de boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes, zonder ver- liooging van prijs. JCB JE3 te VEËNDAM geeft CE LD op le Hypotheek. Voor waarden billik. 's Heer Hendrikskinderen. O is een normaal voeder, want het beantwoordt aan de juiste voe- dingsverhoudingdaarom is het in bet gebruik het goedkoopste voeder. Het wordt geleverd in vijl nummers, alnaar het doel, waarmede men voedert en den leeftijd der Varkens. is onovertrofle-i om de afgeroomde melk, de karnemelk of de wei voor fokkalveren te verbeteren, zoodat deze in voedingswaarde de volle melk nabij streven. voor HOORNVEE, bevat evenveel EIWIT, vet, enz., als goede lijn koek, doch is veel goedkooper. Al mijn voedermiddelen worden afgeleverd hij minstens 100 kilo in gewaarmerkte en geplombeerde balen a 50 Kilo bruto. Van het Kalvermeel worden ook halen van 25 Kilo geleverd. V raag prijs, brochures en attesten vati verbruikers hij mijn Agenten of direct aan den Fabrikant P. KOLE Cz., te Goes. te koop bij J. LOOISE, Meiwerf, Gapinge. LEEST AANDACHTIG WEER ONTVANGEN Een Orgel, fonkelnieuw met groot aantal registers, heerlijk van toon, vol en toch lieflijk geluid, een prachtstuk in de huiskamer, dat met mu- ziekkast en desverkiezende met spiegel wordt geleverd, weer aangebo den voor ËE NHOHDERQZëST IQ GULDEN (zegge f 160.— Dit heerlijke instrument is twee Meter hoog en bevat o. ade registers Aeoline DulcetDiapason Viola Piano met meer andere, en eene voxhumana; benevens twee kniezwellen. Het is gebouwd in notenhout, dus mede een degelijk stuk, terwijl de muziek deugdelijk en duurzaam is. Deze aanbieding is alleen van Prachtig Orgel, heerlijk van toon, met TIEN REGISTERS, met dubbele Koppeling en vox humana, waar wel vijftig Koopers eene aanbeveling voor willen geven, aan geboden, voor f150, zegge een honderd en vijftig gulden. Het is een fonkelnieuw Instrument. Dit Orgel onderscheidt zich door eene zeer eenvoudige, doch nette Kast, en is alom bekend, geliefd en gezochtHierbij nog cadeau een hoek met 135 christelijke liederen, vierstemmig op muziek gezet. Maar alleen hij Een krachtig, fonkelnieuw orgel, eikenhout, met vollen, zwaren toon, vijf registers, kniezwei en koppeling aangeboden veor f 110. Ook hierbij wordt gratis gevoegd: een hoek met 135 christelijke liederen, vierstem mig op muziek gezet. Ook dit orgel is alom hekend en begeerd, en nimmer op deze wijze aangeboden. Ieder denke nu over deze winteraanbieding ernstig na. Nooit werd dit U aangeboden. Bovendien kunnen al deze orgels ook op afbetaling in termijnen worden gekocht. Wie zijn belang nu eenigszins begrijpt koope dus geen orgel alvorens deze instrumenten te hebben gezien. Alleen bij voor de reeds verschenen Scheur kalender,,Honig uit de Steenrots" tfp evraagd. Door zijn nieuwen vorm en bijzonder net Schild een zeer verkoopbare Kalender. Men leze de gunstige beoordeeling in dit blad. Hooge provisie wordt ver leend. Goes. C. M. KLEMKERK Co. een lading a 70 cent per ILL., vrij aan huis en op den wagen voor rek. van GOES. SPECIALITEIT IN Ruime sorteering en lage pry zen. Levering op proef en onder controle van HH. Doctoren. Graanzakken van af f0,40 tot fl. Aardappelzakken, sterk f 0,20, Koedekken, echte getraande, Paardedekken, open en gesloten borst. MELIS, Pottenmarkt, Middelburg. NATUURWOLLEN der heeren JANSEN TILANUS Friezenveen. Verwerken uitsluitend de beste en zuiverste Wolsoorten; daarom ver klaart prof. G. VAN OVERBEEK DE MEIJER (professor in de gezondheidsleer aan 's Rijks Universiteit te Utrecht) na zorgvuldig chemisch en microscopisch on derzoek hun fabrikaat voor het beste en tot heden onovertroffen. Voor Noord- en Zuid-Beveland uitsluitend ten verkoop gesteld bij GOES, alwaar uitgebreide geïllustreerde prijsboe ken gratis te bekomen zijn. Door een contract te sluiten met een der voornaamste fabrikanten der wereld, verkoop ik nu een verbeterde hooge arm, ovale kast, voor f 32,50. Franco thuis, die geregeld in iedere stad verkocht wordt voor f 40. Iedere machine verkoop ik met 5 j a a r garantie, niet volkomen naar genoegen geld terug. Hazerswoude. Baar wij bovengenoemde machine een jaar gebruikt hebben, durf ik hem, iedereen aan te bevelen. J. BOL, lerseke. MAGAZIJN VAN IS BETER dan Urllng^s Patent Stijfsel, en boven dien goedkooper. Zie de attesten op de verpakking. Overal verkrijgbaar. Levert BRILLEN, op voorschrift van HH. DOCTOREN. REPARATIES SPOEDIG EN NET. bericht de ontvangst der eerste zending NIEUWE EN UIT DE HAND TE KOOP MET te Domburg, op het dorp. AdresNotaris TAK. grooten voorraad (tot veel verminderde prijzen) Boomkweekers, Wemeldinge.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1895 | | pagina 3