netten INBOEDEL, ofstede Speciaal Mantelmagazijn Onderwijzer(es). DINSDAG 15 OCTOBER 1895, WAARDE, het Huis en Erf Meubelen, Bedden en Matrassen Noord-Be vehuid. diverse Meubelen en andere Eerste- en Erwfenstroo. verkoopen MEID een MEID Hout- en Alarnier-Sehilderscliool OPRUIMING Kachel-<*Yloerzeileii P. ADE LIGNY P. J. TAYEMER, ZEER VOORDEELIGE LAMPEN Firma Wed. 8. FA8SR1J 88 JÖKGE, does. Bouwkundig- of Vaktoekonen. Stoom Piano-Fabriek m MANTELMAGAZIJN. m NOTARISHUIS is bij A. F, BOGAARS, Groote Markt C 49, Vlissingen. KOOPMANSGOEDEREN, verkoopen Openbare Verkooping v KAPITALE TE KOOP EEN GOEDE ADVERTENTIEN. Openbare Verkooping Vrijdag 18 October 1895, HET WOONHUIS, met Schuurtje en Bouwland Het GOEDKOOPST adres van Woensdag 16 October 1895, publiek verkoopen De geannonceerde ver kooping van bet tjalkscbip Maria Calbarina" op 18 Octo ber 1895 zal NIET plaats hebben. Notaris VERHULST. Vrijdag 18 October 1895, „het Gasthuisperk", „Achterduin", Boomgaard, Wei- en Bouw landen (tiendvrij.) Reigerbergschen Polder, 0 HET VARKEN, o 6, Bergervoet, te Gees. POMTIEP Et) StAMAT), DLCOHATIK SCHILDERS, Opening driemaandelijksche Cursus, 4 NOVEMBER. J. II Q B 23 E, -"«I**» Een Springstier Haarden, Kachels en Fornuizen, gepoetste en in vuur gelakte. Aan uiterFt lage prijzen. LEES MET AANDACHT. HANGLAMPEN, STAANDE LAMPEN, Ganglantaarns en Gasornainenten, BRANDERS, GLAZEN, KATOEN in soorten. De zoo guEstig bekende PETROLEUMKACHEL YÉLOCII'ÉIH A, Ni T; O. X' Nj E; M-E; S: MIDDELBURG. Koopt geen PIANO of OliGKL, voor prijscourant en teeke- ning te hebben aangevraagd aan bovenstaand adres. Vijf jaar schriftelijke garantie. Stemmen, Repareeren, Verhuren, Inruilen. Levering van alle soorten Muziek-Inslrumenten met garantie. eti w Grootst gesorteerd en meest gerenommeerd o m A BEEKMAN, Nog ia door de Regeering het navolgende bepaald I. Het eiland Lombok met de daarbij behoorende kleinere eilanden vormt, onder den naam Lombok, een afdeeling van de residentie Bali en Lombok, met Ampenan als hoofdplaats en bestuurd door een adsi- stent-resident. II. De atdeeling Lombok is verdeeld in twee onderafdeelingen, (genaamd Oost- Lombok en West-Lombok, respectievelijk met de hoofdplaatsen Sisi en Mataram en elk bestuurd door een controleur bij het Binnenlandsch Bestuur. III. De onderafdeeling Oost-Lombok be staat uit de Sassaksche distneten Pringga- baja, Masbage, Barang, Kopang, Sakra, Praja en Batoe Kliang. IY. De onderafdeeling West-Lombok bestaat uit a. het Balische gebied, begrensd ten Hoorden door de rivier de Meninting, ten Zuiden door de rivier de Bakak, ten Westen door de zee en ten Oosten door een lijn ongeveer in de richting Noord-Zuid over Narmada getrokken b. de ten Noorden en ten Zuiden van het sub a bedoeld gebiec gelegen streken, gedeeltelijk door Sassaks bewoond, doch niet behoorende tot Sassaksche districten der onderafdeeling Oost-Lombok. Getrouwd A. LITTOOIJ, Wedr. van L. C. Walraven, EN A. C. EGGINK. die, ook namens wederzijdsehe familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling dezer dagen on dervonden. Middelbnrg' 10 Oct. 1895. Kralingen, Voorspoedig bevallen van een wel geschapen ZOON A. M. M. WVKAM— geb. Stieger. Goes, 7 October 1895. De heer en mevrouw H. M. KLOP PELSPaap betuigen hunDen hartelij- ken dank voor de blijken van belang stelling, ontvangen bij de geboorte hunner dochters. Ylissingen, 11 October 1895. HET, BESTUUR der Christ. School te Veere vraagt een(e) Salaris f 525 a f 550, (met acte n. h.). Brieven aan het H. der School J. VAN DER KLEIJN. MIDDELBURG. des voormiddags te 10 uren, verkooping van eenen w. o. Boogkabinetten, Salon-, Eet- en Slaap-ameublements, soliede Brandkasten, Wagen?, Kachels,Gou den en Zilveren Horloges, en wat in zeer groote uitgebreidheid is te bezichtigen, heden, van 1 tot 4 uur en Maandag d. a. v. van 10 tot 4 uur. Er bestaat dagelijks gelegenheid tot het bijbrengen van zuivere goederen. De Vendum eesters, DE GROOT HONDIUS. TE ten overstaan van den Notaris J. DE VOS te Middelburg op 's morgens te llVs uren, in de herberg van KLOET, „Het Oude Gemeentebuis", te Waarde, krachtens art. 1223 B. W. van a. b. te Waarde, bij den Zeedijk, bewoond door JACOB LEIJS, kad. sectie B no. 461, groot 17.92 aren en te Waarde met het Erfpachtsrecht van den grond, kad. sectie A no. 741, groot 1.60 are. Op 't gebruik 1 Dec. a. s. Informatiën ten kantore van den Notaris. VUA4G S- V 1» PRIJSOPGAAF- De Notaris H. ROELOE te Cortgene, zal ten verzoeke van den heer A- van Dam me Cz., aan zijn woonhuis in de voor straat te Wissenkerke, op des morgens 9 ure, als 1 Mahoniehouten Ka binet, 1 dito ronde Tafel, 1 dito Ruiletkastje, eiken houten Chifïonière, Tafels, Rieten- en andere Stoelen, nieuwe Vederen en Kapok bedden, Lampen, Spiegels, Klokken, Karpetten, Matten, Wasdoek, IJzer en Blikwerk, Geëmailleerde Potten, Pannen en Koffiekannen, Glas-, Por- celein- en Aardewerk, Messen, Le pels en Vorken, Voorts: Albums, Werkdoozen, Kinderwagens, Tuin scharen, Hooi- en Graanvorken, Ka chels, een Vierpersoons Rijtuig op Veeren en veel meerandere Goederen. Alles nieuw en onbeschadigd. De Notaris PILAAR zal des voormiddags te 10 uren, in de gemeen te s-Heer Arendskerkeop de hofstede „Plantlust", eene groote partij De Notaris HUVERS te Middelburg, zal op "Woensdag 30 October 18D5, des voormiddags te 10 uur, in de herberg bij J. Rooze te Oostkapelle,, in het openhaar een goed onderhouden genaamd: henevens VERSCHILLENDE PERCEELEN in de gemeente Oostkapelle, groot 12 Hectaren 55 Aren 40 Cen tiaren. Bewoond door ADR. VERSLUIJS. In verschillende perceelen en combinatiën en breeder omschreven bij gedrukte noti- tiën, gratis verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris, aan bet Hofplein. des voormiddags te 11 uren, te Goes, in het koffiehuis „de Prins van Oranje" van de CLaL in den Zuid-Craaiertpolder, gem. ''s-Heer Arendskerke, met in de gemeenten s-Heer Arendskerke, Borsele en ''s-Heer Abtskerke, in het geheel ter grootte van 48.73.65 Hektaren. In pacht hij DANKER JANSE tot ultimo Eebruari 1896. Te veilen zoo in perceelen als in massa. Catalogus met kaartje te hekomen ten kantore van den Notaris PILAAR te Goes, van af 15 Octobete. ten laste van den groot f 250 00. Goedgekeurd door heeren Gedeputeerde Staten van Zeelandbij missive dato 7 Juni 1895 no. 2842/70, 2e Afd. lo. Deze geldleening zal bestaan uit 50 aandeelen, elk groot f 500, tegen de laagst mogelijke rente, met ingang van den dag der storting. 2o. Voor elk aandeel zal worden uitge geven een obligatie aan toonder, groot f 500, voorzien van de vereischte cou pons, verschijnende den 1 December van elk jaar. 3o. De inschrijving zal worden geopend op Dinsdag den 8 October 1895 des voormiddags te tien uren en gesloten op Dinsdag den 22 October daaraanvol gende, des middags te vier uren. De inschrij vingsbiljetten moeten on derteekend zijn en duidelijk vermelden a. het aantal aandeelen, waarvoor do inschrijver verlangt deel te nemen b. de rente, welke voor elk aandeep wordt verlangd c. de dagteekening, benevens de voor namen, den naam en de woonplaats van den inschrijver. 4o. Ingeval voor meer aandeelen is inge schreven dan de leening bedraagt, zullen de aandeelen tot lagere rente bij voor keur boven die tot hoogere rente worden aangenomen en bij gelijke rente, zoo noodig ponds-pondsgewijze. 5o. De storting voor de aangenomen aan deelen moet geschieden ineens voor bet volle bedrag op den 1 December 1895, op voorloopig bewijs en in te trekken bij de kosteloos uit te reiken obligatiën. 6o. De aflossing dezer geldleening beeft plaats door uitloting in hoogstens 13 jaren, te beginnen met 1897 met twee duizend gulden 'sjaars, behoudens de bevoegdheid om de leening ook in kor- teren tijd of ineens af te lossen. 7o. Inschrijving, storting en uitwisseling der bewijzen geschieden te Goes ten kantore van den heer J. A. BEVIER DE POUW, bij wien tevens alle verdere inlichtingen kunnen worden verkregen. 8o. Betaling van renten en aflossingen geschieden ten kantore van den Ont vanger-Griffier van genoemden polder te Goes. Rimand-Bath, 4 October 1895. Het Bestuur van den Reigerberg schen Polder, P. BRUIJNZEEL Jz., Dijkgraaf. J. A. BEVIER DE FOUW, Ontvanger-Griffier. Bij tien Uitgever A. A. W. BOLLAND te Goes is verschenen Wetenswaardigheden in bevattelijken vorm over het fokken en mesten door A. A. tee Haab, Leeraar aan de Rijks-winterlandbouw- school te Goes. Prijs 25 ct. Alom te bekomen. Ondergeteekende maakt het geëerde pu bliek bekend, dat bij van af heden weder, met OMNIBUS naar het station KruiningenIerseke rijdt. Aanbevelend C. KLAASSE. Ierseke, October. Logementhouder. De voordeeligste BRIQ.UETTEN zijn on derstaand merk van ASSELBERGS Co. Uitsluitend van chemische houtskool gefa briceerd zonder hij voeging van turfkool, zijn zij geheel reukeloos. verkrijgbaar hij den heer Met MEI één benoodigd hij J. A ARNOUTSE, Koudekerks. Door teleurstelling torstond benoodigd bij J. DEKKER, Ter Hooge. VAN awr BAAN 13 ROTT.ERDA CIRCULAIRES OP AANVRAGE TE VERKRIJGEN. Koogstraat No. 322, Bergen op Zoom. MAGAZIJN VAN Barometers en Thermometers; Melk-en Vocht wegers, Lee,■-glazen, Passerdwzen, losse Passers en Trekpen, nen, Tooneel- en Veldkijkers, 1ste kwaliteit gouden-, zilveren-, stalen- en nikkel Brillen en Pince-Nez- Ruime keuze Oog-, Neus-, Oor- en Lavementspuiten, Windririgen, Elastieke Djj-, Knie- en Enkelkousen. Ondoordringbaar "Wiegendoek. Urinalen, en verder alle soorten ziekenverpleging. PRACHTIGE COLLECTIE FIJNE SNIJWERKEN als: Dolk-Zak-,Tafel-, Dessert-, Sla gers-, Beschuit-, Brood- en Voorsnijmessen. Prima kwaliteit Scheermessen, Trocarts en Vlijmen. Borduur-, Nagel- Zak- en Knoopsgatenscharen. Fondeuses (nieuwste kapperschaar) Voor BREUKLIJDERS een ruime keuze in enkele-, dubbele-, navel- en kinder Breukbanden. Buik - en Gezondheidsgordels. Levert op voorschrift en onder controle van H. H. Doctoren. Niemand hee/t het recht opmijn naam te reizen. artikelen voor VAN aan spotprijs. GOES. Magazijn „GROENEN OR AAK". Hoek Langeviele, Middelburg Puike platte Maïs f 5.50 per 100 Kilo. Mooie blanke Voerbloem f2.90 per Baal. Blauwe Voererwten f 4.50 per mud. Bij ^partijtjes lagere prijzen. TE KOOP en een KARNHOND gevraagd nij P AARNOUTSE, Koudekerke. Lange Breedstraat O 157, Middelburg, j RUIM GESORTEERD IN: Puike BAKBLOEM merk 0 f 4,25 GERSTE MEEL le soort-2 3,— GERSTE MEEL 2e soort. - 2,50 MAÏSMEELO - 2,90 ZEMELEN- 2,50 VOERBLOEMO - 2,80 Universeel VARKENSVOER merk PEG - 3,25 LIJNMEEL- 4,75 LIJNKOEKEN (zeer zacht) - 5, TIMMERMANS, Noordstr., Middelburg. N.B. De Bakbloem per kilo 9 cent. TEGELIJK FRAAI en SOLIEDE, zijn weer te bekomen. uitnemend geschikt op SCHRIJFTAFELS. LOOPLAMPEN, zuinig in gebruik, is opnieuw ontvangen. ®e$r VOOR f 35.OO -^6 Adres bureau „Zeeuw" Goes. Zij, die les wenschen in bovengenoemd teekenen vervoegen zich zoospoedig mogeljjk bij L. B. MUDDE. Lange Vorststr. C. 152, Goes. NOORDSTR. C 32, MIDDELBURG. Onvangt dagelijks nieuwe zendingen. Beleefd aanbevelend, voorli MAZZOLA.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1895 | | pagina 2