Openbare Verkooping. Boereninspan, Gemengde Berichten Woensdag 21 Februari 1894, op Donderdag 22 Februari 18JJ, een netten INBOEDEL, met even groote beslistheid moet worden opgekomen. In ieder geval heeft men hier met twee verschillende meeningen te doen die elkander opheffen. Zij kunnen niet beide gelijktijdig waar zijn. Door van de Eerste Kamer eene Kamer van Belangen te maken, zou het bezwaar van overheersching der minderheden in de Volksvertegen woordiging wordenopgeheven. In die richting heeft o. a. dr. Kuyper reeds jaren geleden geraden, doch tevergeefs. Ook in België mislukte eene poging om bij de nieuwe kieswet van den Senaat een Vertegenwoordiging van Belangen te maken. Thans wil men daar deze practische om zetting ten aanzien der parlementen niet zelden tot praatcollegies verlaagd door de gemeenteraden doen ondergaan. Althans hot Belgische ministerie wil drie soorten van nieuwe kiezers invoeren, samen te vatten onder de rubriek: rijkdom, wetenschap en arbeid. Grooteigenaars, kooplieden en fabrikanten zouden dan een derde gedeelte der gemeenteraadsleden kie zen geleerden en burgers die een vrij beroep uitoefenen een ander derde deel en de werklieden van allerlei rang zouden ook een derde deel kiezen. Voor dusdanig stelsel van evenredige vertegenwoordiging is voel te zeggen. Het zou ten onzent ingevoerd voor een groot deel een einde maken aan den politicken strijd voor, en de door de poli tiek beheerschte partijstemmingen in de gemeenteraden. Het nieuwe jacht van Van der Bilt, Het jacht, waarmee de New-Yorksche mil- lionair met zijn vrouw voornemens is den Oceaan over te steken, om een of twee jaar in Europa door te brengen, is waar schijnlijk het mooiste schip, dat een par ticulier bezit. Wat het ameublement be treft, kon get t vorstelijk jacht zich met en verplaatst 24üÜ ion water, terwijl de machines een vermogen hebben van 4500 paardekrachten. De receptie-zaal breidt zich over de gansche breedte van het schip uit. Ze is in wit en goud, style Louis XIV opgetrokken. De meubels, voor het meeren- deel antiek, zijn met rood fluweel bekleed. J )e rij ke bibliotheek bevindt zich in kasten van noteboomhout. In het slaapvertrek van mevrouw Van der Bilt vindt men ingeleg- den arbeid van goud en ivoor. De gordijnen en overtrekken bestaan uit oude rooskleu rige zijde uit den tijd van LodewijkXIV. De woonkamer heeft mahoniehouten meu belen en groenlluwoelen gordijnen. Twee andere kamers zijn in style-empire ge meubileerd. In de sierlijke badkamer be staat alles nit (verzilverde voorwerpen, zelfs de deurknoppen. Het jacht is te Bii* kenhead bij Liverpool gebouwd. De commissaris der koningin in Zeeland, maakt bekend dat: lo. de jaeht op houtsnippen en water wild met ingang van 1 Maart en die op watersnippen met ingang van 13 April zal gesloten zijn; 2o. het weispel van kwartelen alleen van 1 Mei tot en met 14 Juli zal geoorloofd wezen 3o. de kooieenden door den kooiman moeten worden opgesloten of gehokt van 30 Maart tot en met 28 April en van 2 Juli tot de opening der jacht op waterwild 4o. de visscherij van 31 Maart tot en niet 31 Mei zal gesloten zijn, voor zooveel betreft het vissollen met de zegen of met het sleepnet 5o. de visscherij- met de overige voor deze provincie geoorloofde vischtuigen zal gesloten zijn van 14 April tot en met 14 Mei 6o gedurende den gesloten vischtijd, sub 5 vermeld, in de wateren, waarop de sluiting der visscherij toepasselijk is, het visschen van palingdoch alleen met aalkorven, zal mogen plaats hebben. Coes. Ook hier zal de bekende kin dercantate van de Ruijter worden uitgevoerd. Eene commissie, bestaande uit de heeren A. D. T. v. d. Wardt, P. J. F. Vermeulen, J. de Hoogh, Z. D. v. d. B. la Motthe, J. v. d. Berge, M. A. Stieger, I. G. J. Kake- beeke benevens de onderw. Baardolf, v. Driel, Lindhout, Blackstone en Lampen, heeft zich daartoe gevormd. Alle scholen zullen meedoen. Ook Symphonie heeft hare medewerking toegezegd. De heer A. D. T. v. d. Wart heeft bereidwillig de leiding van de uit voering op zich genomen. De commissie wil het aangename verbinden met het nuttige. De geheele opbrengst die toch allicht een f 100 zal bedragen, komt n. 1. ten voordeele der werkverschaffing. Met dit uitnemende doel voor oogen zal dit plan, naar we vertrouwen, wel algemeen met ingenomenheid begroet worden. Coes. Op de circulaire van het bestuur van d. a C h r. Volksbond is voor de werkverschaffing nog f 3(52.50 ontvangen. Genoemd bi tuur, zeer dankbaar jegens aL i, die zoo hj vernieuwing deze zaak wild ii steunen, deelt nu mede, dat de comm. to' v, 'rkvevsckaffing zal trachten met haren arbeid tot Maart voort te gaan, zij 't dan ook niet eenige vermindering van personeel Schoro. Donderdagmiddag had het 7- jarig zoontje van P. H., alhier, het ongeluk al spelende in een moddersloot te geraken. Ecu dienstmeisje die het zag liggen, waar schuwde dadelijk den werkman J. G., wien het dan ook gelukte het knaapje op het droge te brengen. Door spoedig aange brachte hulp mocht men er in slagen bij liet reeds bewustelooze kind de levensgeesten weder op te wekken. Het gerucht van verdachte pokken- gevallen te Hansweert blijkt valsch te zijn geweest. Vronw v. O. is niet Maandag, doch reeds Zondag begraven. Hansweert. Donderdagmiddag voer het tjalkschip „Wilhelmina" schipper J. Op peneer geladen met steen, komende van Terneuzen met bestemming naar Wemel- dinge, op den Oosthavendam alhier, eerst des avonds omstreeks acht uur vlot go komen en in zinkenden toestand alhier binnengehaald. Het schip is geheel ontzet en zit thans geheel onder water. De lading wordt gelost. Hansweerd. Donderdag-voormiddag werd alhier geschut het s.s. „Gelderland" der Rotterdamsche Loyd, komende van Rot terdam met bestemming naar Vlissingen, om aldaar aan „De Schelde" 30 voet te worden verlengd, en van ketels en machine te verwisselen. Bij het schutten liep het schip nog averij aan de sluis, waar het een der zerken uit stootte. Vlissingen. Een 17 jarige jongeling uit Goes, die al eenige dagen van uit Middelburg nu en dan te paard deze ge meente had bezocht, werd gisteren mor gen door de gemeente politie alhier in een hotel aangehouden en bleek toen nog in het bezit te zijn van ruim drie honderd gulden, welk geld bij bekende van zijne oudets ontvreemd te hebben. Deze veelbelovende knaap is later door een hoofdagent van politie uit Goes hier af gehaald. VlissCrt.) Heinkenszand. Een paar dagen ge leden zijn bij een ingezetene konijnen ont vreemd, en in denzelfden nacht te Ovezand waschgoed. De politie doet onderzoek, zij het met goeden uitslag. 3t. Annaland. In do woensdag ge bonden vergadering van den gemeenteraad werd het nieuw gekozen raadslid de heer Jn Goedegebnre Jsn, geïnstalleerd. In diezelfde vergadering werden benoemd tot Lid van het Weezen-Armbestuur om daar in zitting te hebben als lid uit den Raad, de heer Jac. Slager en tot ambtenaar van den Burgerij ken stand, de heer J. Zan- dee beiden in de plaats van den heer C. van Luyk. De heerSlager is tevens als oudste lid in jaren voorz. van 'tWeezen-Armbestuur. Bij de herhaalde oproepingen van sollici tanten voor onderwijzer aan de openbare lagere school op eene jaarwedde van f 575 die na een vol jaar verblijf in do gemeente z-il bedragen f 600 heeft zich slechts een sollicitant voorgedaan, n.l.de heer J. Ver- hage te Zuidzande, die nu met algemeene stemmen is benoemd om met 1 April a. s. in dienst to treden. Bij de verkiezing voor een lid van den raad te Aagtekerke, dp 13 dezer, zijn 53 geldige biljetten ingeleverd (G8 kiezers). Herstemming is noodig tusschen Jacobus Mocns met 19 stemmen en Pieter Kodde met 18 stemmen. Te Hulst is tot lid van den raad ge kozen de heer Fr. van Waesberghe met 138 van de 151 geldige stemmen. Het aantal kiezers bedraagt 193. Op den heer G. Boel waren 4 en op den heer J. Seydlitz 2 stemmen uitgebracht terwijl de heer F. Hombach er een ver wierf. Wemeldinge. Donderdagavond trad alhier voor de Chr. Jong. Ver. de heer J. J. Visser uit Goes in het Evang. Kerk gebouw op. Spreker had tot onderwerp de heerlijkheid van de vreeze Gods. Hij herinnerde zijne hoorders aan vele geloofs helden, zoowel uit het buitenland als uit ons koninkrijk, zoowel uit de hoogere als lagere klasse dienstbaar in Gods konink rijk, die juist die heerlijkheid in liunne jeugd hadden leeren kennen. Ten slotte besprak hij de onmisbaarheid der vreeze Gods voor jongelingen, voorna melijk daar zij anders zonder wapenen staan in den strijd, waaraan zij toch deel moeten nemen, van ongeloof en geloofen toonde eindelijk de noodzakelijkheid aan dat die jonge mannen, wier lust het is den Heere te dienen, om zich samen te voegen, tot onderlinge opbouwing en elkander vorming tot alles wat de Jongeling voor nu en straks behoeften tot zegen voor allen, met wie hij in aanraking komt. Met een beroep op den kraclitigen steun van ouderen tegenover de Chr. Jongelingen eindigde spreker zijne boeiende rede. Bij het op 25, 26 en 27 Januari j.l. te Utrecht gehouden examen voor goe derenklerk 3e klasse bij de Mij. t. Expl. van Staatsspoorwegen zijn o. a. geslaagd de klerken telegrafist J. Crucq te Middelburg eu X. van Buffelen te Kruinnigen. Xaar Het Centrum verneemt, zal, te beginnen met 1 Juli, op Zondag geen en kele goederentrein meer rijden op liet Hoorder en Zuidernet van de lijnen der Staatsspoorwegmaatschappij, nu bet daar op betrekking hebbend Kon. besluit de verplichting van de Maatschappij, om die ■inen te doen loopon, heeft opgeheven. Ook zullen geene bestellingen op Zon dag meer worden gedaan of aangenomen. De H. IJ. S. Mij. zal in denzelfden geest handelen. Uit Merced (Californië) wordt aan de Haarl. Crt. gemeld dat, naar men be weert, de heer W. A. Nijgh in Engeland goede zaken heeft gemaakt en massa's land (in Californië) aan een Engelsch Syndicaat verkocht heeft. Hij moet zelfs zulke goed e zaken gemaakt hebben, dat hij de colony zal gaan verlaten om zich in Engeland metterwoon te vestigen. Een heer uit Dordrecht miste, te Werkendam gekomen, een muntbiljet van f 10. Een oud vrouwtje raapte op straat het muntje op. Zij wist niet dat het geldswaardig papier was, meende dat het een prentje was, stak het in haar zak en liet het thuis aan hare huisgenooten zien. Dezen brachten het bij den burgemeester, en zoo kwam het muntje weer in handen van den rechtmatigen eigenaar. Twee kooplieden vervoegden zich dezer dagen bij den landbouwer üomen te Cinneken om een paard te koopen. De boer had te voren in overleg met moeder de vrouw den verkoopprijs van een zijner paarden bepaald op f 350. Het beestje werd buiten geleid en de koopers gaven ten volle toe dat het een fraai dier was. In ieder geval moet ge niet moer besteden dan f 450 zegt de eene koopman in het Fransch tot den ander. Ons boertje was in zijn jeugd op kostschool geweest en zou thans voor het eerst de vruchten plukken van zijü jaren lange studie. Hij verkreeg na loven en bieden f 450. Twee politieagenten op de nachtelijke wandeling buiten Beetgum waren Woens dagnacht niet weinig verrast zich beiden eensklaps als in vuur gehuld te zien. Een prachtig St. Elmsvuur straalde van hen uithorst en schouders straalden in het licht, dat zich als vlammetjes scheen te hechten op de gladde knoopen. Uit de haren der wintermutsen stroomde de elec- triciteit aanhoudend nit. Het schouwspel duurde vijf minuten. Neemt men dit verschijnsel meermalen waar aan de toppen van scheepsmasten, een zeldzaamheid is liet zeker dat het op hoven- genoemde wijze wordt waargenomen. De invoering van keukengereedschap uit aluminium is slechts een quaostie van tijd. De bezwaren, die men eerst opperde, dat aluminium in zuren licht oplosbaar is, en het opgeloste zich met de spijzen zou vermengen, wat voor het menschelijk lichaam zeer schadelijk zou zijn, werden door maandenlange proeveu met dat metaal in militaire inrichtingen schitterend weer legd. Alles, wat van aluminium gemaakt is, ziet er keurig uit, is buitengewoon licht, geeft een besparing van brandstof, en wordt gemakkelijk schoongemaakt. De dader van den aanslag in het hotel „Terminus" heet Joseph Emile Henry Breton schijnt een bijnaam te zijn)ge boren to Barcelona 28 Sept. 1872. Hij is pas uit Londen te Parijs gekomen, waar hij bediende is geweest bij een beeldhouwer en later loopjongen bij een wijnkooper. Toen de inspecteur van politie, die hem ondervraagd heeft, hem over Vaillant sprak, zeide hij Vaillant was een kind. Men doet geen sehoenspijkers in een ketel om de bourgeois in de lucht te doen vliegen. Er is wel wat beters. De politieagent Poisson die tot ridder van het Legioen van Eer is benoemd is buiten gevaar. Hij ontving reeds meerma len onderscheidingsteekens als soldaat in Tonkin, waar hij de medaille en het kruis van Kamhodja ontving. Ook de andere politie-agenten die bij de arrestatie hiel pen ontvingen een medaille. Eveneens een zekere Etienne, een burger, die den vluch teling achtervolgde en er bijna het leven hij inschoot. Hij had den anarchist reeds gegrepen, toen deze zich plotseling om keerde en een schot op hem loste. De kogel schampte echter af op een metalen knoop van zijn vest, toch was de schok zoo hevig dat Etienne waggelde en den moordenaar losliet. De vader van Henry was in '70 en '71 lid der Commune, en wel een der heftigste. Hij ontsnapte aan de straf der regeering door naar Spanje te vluehten. Henry zelf heeft nog een broeder, een student, die hem altijd vergezelt in anar chisten-vergaderingen. In een vergadering in 1892 te Parijs gehouden, liet deze zijne makkers een pistool zien en zeide Ziedaar het wapen om de burgerij te bestrijden. Die den werkman het brood onthoudt, dien geve men lood in den buik. En Henry zelf legde met een heftig gebaar een looden voorwerp op tafel, zeggende Dit is de hom die de verrotte maat schappij zal doen springen. De burgers bestrijden ons met geweren, wij zullen ant woorden met dynamiet. Tegenover de kracht der wapens stellen wij de kracht der scheikunde. Hierop werden de twee broeder in triomf door de straten rondgedragen. Later op den avond werden zij aangehouden, doch de justitie vond geen termen om hen te vervolgen en liet hen weder vrij. De moeder van Henry houdt een herberg te Brevannes. Henry stond in betrekking tot den be- ruchten anarchist Paul Iieclus. Ook is gebleken dat hij deel uitmaakte eener groote anarchistische samenzwering, gesmeed te Londen. Verschillende arrestaties hadden reeds plaats. Op een avond dezer week zat in een dorp nabij Antwerpen een gezelschap in een herberg te praten over een kennis die stervende bediend was geworden. In het gezelschap bevond zich de 60-jarige C. Deze zeide„wanneer ik op sterven lig mag niemand mij komen bedienen of van God spreken. Er is geen God". „Zwijg", riep zijn vrouw hem toe, „gij zult doen gelijk elk ander". „Neen", riep hij, „ik zal doen wat ik zeg of ik mag hier dood neervallen." Op dit oogenblik wilde hij de achterdeur uitgaan doch deed een misstap en viel in den kelder. Zwaar gekneusd en bewuste loos werd liij opgenomen. In liet gasthuis acht uien zijn toestand hoogst gevaarlijk. Een Chineesche beschrijving onzer pianino. Een Chinees, die voor korten tijd van zijn reis naar Engeland in zijn vaderland terugkeerde, beschreef zijn landgenooten op de volgende manier wat een pianino is. De Europeanen hebben een groot vier voetig dier dat zij naar welgevallen laten zingen. Zoodra een man of vrouw of een zwak meisje zich voor 't dier zet, het op zijn staart trapt en het tegelijk met de vingers op de witte tanden slaat, begint 't beost te zingen. Het gezang is, hoewel sterker dan dat van een vogel, aangenaam te hooren. Dit dier bijt niet, beweegt zich ook niet hoewel het niet vastgebonden is In de wouden van Oregon, Washing ton, Montana en Britseli Columbia, wordt een dennensoort gevonden, uit wier naaiden en twijgen onophoudelijk water droppelt. Men noemt dien booin in die streken „tranenboom." Jonge zeehonden kunnen niet zwem men. Zij worden door de ouden eerst aan het water gewend, waartoe de zeehonden moeder ze een voor een in den hek neemt en ze dan behoedzaam voor zich uit in het water stoot. Voor de golven zijn de jongen zeer bevreesd. Zoodra ze er een zien aanrollen, vluchten zij zoo snel mogelijk uit het water. Na 50 a 60 dagen is hun zwemonderricht afgeloopen. Een model. De groote schilder Leo" nardo da Vinei schilderde jarenlang aan zijn beroemd stuk„Het Avondmaal des Heeren." Langen tijd zocht hij tevergeefs naar een passend model voor het aangezicht des Heilands. Toen ontmoette hij een koor zanger der kerk, wiens edele trekken en vrome houding hem boeiden. Hij verzocht dezen zanger, l'ietro Bandinelli, voor hem te zitten en schilderde den Heiland. Vele jaren verliepen, waarin da Vinei gedurig aan zijn schilderij arbeidde. Bijna was het stuk klaar maar voor Judas was nog geen gelaat gevonden. De schilder slenterde door Rome's straten om de gezichten te bestu- deeren. Eindelijk vindt hij wat hij zoekt. Een ellendige, vuile bedelaar met een walgelijke uitdrukking verklaarde zich bereid met hem te gaan. Plotseling ontviel den schilder het penseel. De bedelaar was Pietro Bandanelli, wiens edel gelaat op het doek de menschen met bewondering en eerbied vervulde. Hij was verleid, gezonken en een onbekeerlijk dronkaard en speler geworden. De drank had van den engel een duivel gemaakt. Een grappig misverstand had onlangs plaats aan het Britsclie marine-station te Hongkong. Een Engelsche stoomboot liep de haven van Honkong binnen met de vlag omgekeerd, wat in de taal der zeelieden zeggen wilmuiterij aan boordZoodra de oorlogschepen dat zagen, werden de boo ten neergelaten en met gewapende matro zen gevuld. Van alle zijden' wilde men naar het binnenvallend schip er ontstond een echte wedstrijd tusschen de marine booten wie er het eerst zou zijn. Toen de booten eindelijk het schip be reikt hadden, werden zij met gejuich ont vangen. Officieren en manschappen lagen over de verschansing en volgden met En gelsche belangstelling voor alle sport-oefe- ningen den wedstrijd in het snelroeien tus schen de booten. De matrozen werden aan boord met een goeden dronk welkom ge- heeten, daar de tocht wel vermoeiend ge weest zou zijn. Eindelijk vroeg een der officieren waar de muiterij was. „Muiterij vroeg de kapitein verbaasd, „op ons schip is geen muiterij." „Maar waarom heb jelui dan zoo ge schreeuwd Waarom had je ons noodig „Wij meenden dat er roeiwedstrijd was en riepen hoezee voor den overwinnaar." Nadat de officier van zijn verbazing bekomen was, wees hij met zijn vinger op de omgekeerde vlag, Dat heeft die scheeps jongen weer gedaan 1" klonk het hem te gen. „Die aap doet altijd zulke dwaashe den, als er niet op hein gelet wordt. Wij zullen hem weer een pak slaag moeten geven." Een inspecteur der afdeeling voor crimineel onderzoek bij de Londensclie policie heeft een belangrijk verslag uitgebracht, betreffende de moorden in Whitschapel, In den tijd dat zooveel vrouwen op geheimzinnige wijze van het leven beroofd werden, was de inspecteur in de nabijheid in dienst. Hij besloot de zaak op eigen band te onderzoeken, en vond reeds spoedig een oostersch mes van eigenaardig maaksel. Eenigen tijd later nam hij wegens een ge ring misdrijf een man gevangen, die ver schijnselen van moordzucht vertoonde. In zijn verslag verklaart liij dat deze man, en niemand anders, de zoo beruchte Jack te Ripper is. De man werd in de gevangenis te Londen opgeslo! n en later naar Dartmoor vervoerd waar hij volslagen zinneloos werd. Hij praat maar altijd over Whitechapel en de vrouwen, welke daar vermoord werden. Te Parijs is een jonge millionair, die eenigen tijd geleden meerderjarig was ge worden en dien zijne moeder onder voogdij schap wilde stellen, waartoe door de recht bank evenwel geen termen gevonden waren, in 't bezit van zijn onmetelijk fortuin ge steld. Om de op zijn spaarzame moeder behaalde overwinning te vieren, verd hij een som van f 60.000 onder de .J! hiJ eener hem behoorende suikerraffinade,. onder de arbeid, Prachtig zacht weder wordt u't Part, gemeld. Daarentegen komen van het W en Trans-Kaukazisch gebied bericht,... gebied berichten t» geweldige sneeuwstormen, die op tal plaatsen het verkeer bemoeielijken 0f mogelijk maken. 1\GKZO.NI)Ki\ S'IUKKK^ Ruiten verantwoordelijkheid der Redact,, Mijnheer de Redacteur! In 1879 werd door mejuffrouw L Vadnr te Cortgene aan hare erfgenaa nagelaten een vijver in de onmiddetaj nabijheid van dit dorp gelegen onder\Z waarde dat de ingezetenen het water dien vijver steeds zouden mogen gefcJ ken voor drinken en wassehen. Than, deze vijver overgegaan op den heer C. Danckaerts, natuurlijk met het boven' genoemde bezwaar daaraan verbonden. Niettegenstaande dit, heeft de tegenw dige eigenaar dezen vijver voor een deelte gevuld met hout en musterd, e, met een door hem van de gemeente' kochten asehbak. Zulk een aschbak is verzamelplaats van al wat onrein en «li, delijk voor de gezondheid is. Mag zulks lijdelijk toegezien worden' Is niet in de allereerste plaats het dage- lijkseh bestuur dezer gemeente verpik^ de ingezetenen te waarschuwen voor da: water, deor de vermenging met het onrein door den heer Danckaerts en tevens dezen te gelasten den vijver in zijn vorigti staat te herstellen EEN INGEZETENE, Kortgene, 14 Feb. '93. A BV IhRTIiiYXitëN. Ondeutboüwd D. J. DE KAM en M. DIELEMAN. Camperland, 16 Februari '94. Getrouwd H. KORSTANJF, en F. HONDIUS, die ook namens wederzij dsche familie hun nen hartelijken dank betuigen, voor de vele bewijzen van belangstelling bij hm huwelijk ondervonden. Middelburg. Heden overleed in den onderdon van circa 56 jaren, tot diepe droef beid van mij en mijne kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoote en harer kinderen zorgï&mt moeder, Maatje Johanna Wondergsmvan der Hage. Vit aller naam J. WONDERGEM. Kats, 15 Februari 1894. De Notaris J. M. PILAAR zal op des voormiddags te 10 uren, aan liet dorp Nisse, op de hofstede „Slot ter Nisse" voor de Erfgenamen van den Eerz. P. Hird©8, verkoopen E E N bestaande o. a. in 2 bruine Werkpaarden,*! Melkkoeien, 5 Runderen, 2 Kalveren, 1 vetten Stier, 1 vet Varken, 6 Mestput- loopers, 40 Kippen, 1 Huil- wagentje, 2 Menwagens, waarvan t met IJzeren Assen, l Driewielskar, Ploegen, Eggen, Slepers, Rolblok, Molbord, Moesmolen, Snij- molen, Windmolen, Karnmolen. Kooktoestel met Ketel, Watei bak en Goot, 2 Jachtgeweren, Honden hok, 10 Damhekken, Greinpalen en verdere Landbouw-, Melk- eri Stal- gereedschappen, Wagen- en Ploeg* harnas, 4 voer Weihooi, 700 bi"s Erwtestroo, 2500 bos Tarwestroo, 200 baggen Beestenpeën, Aardap pelen, eene partij Steen en Da** pannen, den Mest in den Mes' put, en des voormiddags te lOVs uren, op fc'ein' ll hofstede, bestaande 0. a. in Mahoniehouten Boogkabi* net, dito Bureau, dito IJ" nenkastje, Eikenhouten Kabinetje, dito Hoekkas j Barometer, Pendule,Jhi ken, 3 Kachels, 3 Bedde», met toebehooren, Tafels, Stoe en. Spiegels, Vloei kleedeu, koperen 00 pet, Kleedkist, Meelkisf, eenegro°'6 pan ij Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk en Spek. Op de hofstede beslaat geene heid tot stalling.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1894 | | pagina 2