I! II toanen Huisraad Een Oesterput BOERENMAN, Gemeente-Werken, Schoolgebouwen, AANBËSTEBI1 AAKBESTEDING Een Huis Oud Pors een dubbel WOO I HU IS Lfe een zeer netten IHEDEL, oud Porselein, Noord-Bev eland. de kapitale HOFSTEDE aanbesteden Openbare Verknoping. verkoopen. Openbare Verkooping. Openbare Verkoopingen. Openbare Verkooping Voorloopig Bericht. met aanhoorigheden, Landbouw-Vereeniging ADVERTENTIKN. Mevr. C. M. DE VEER-OVERDUIJN, Weduwe van den Heer A. de Veeb Gz_ G. W. A. DE VEER. B. J. H. DE VEER— H. L. VERMEIJLE BROEDER, P. C. VAN DE SANDE, Donderdag 16 Februari 1893, openbaar verkoopen: en Erf, o p Woensdag 22 Februari 1893 Donderdag 23 Februari 1893, en ERF, Donderdag 23 Februari 1893, Steeeesi Werkplaats m Erf, Openbare Verkooping op Woensdag 1 Maart 1893, op Vrijdag 24 Februari 1893, met STEIGER en LOODS, op Woensdag 1 Maart 1893, Op Donderdag 2 Maart 1893, op Vrijdag 3 Maart 1893, publiek verkoopen en eenig HUISRAAD, 0p nader te bepalen dag in den loop der maand Mei a. s,, het maken van Oostkerkhof te Middelburg, bestaande uit een middenge bouw lang 44 en breed 12 M., twee vleugels ieder lang 22 en breed 10 M. en een afzonderlijk gebouw lang 21 en breed 8 M., het uitvoeren en aanleggen van de bljbe— hoorende r i o I e e r i n g grondwerken, zandaan vullin gen en ophoogingen, met bij- levering van de benoodigde materialen. hanen, 15 eenden, 9 laveren, 2 pauwen 1 karnhond met hok, 1 kapwagen, 3 men, wagens, 1 lemoenkar, 1 chais, 1 arreslee. 10 eegden, 2 sleepeegden, 1 molbord met ket. ting, 1 zaaddorschzeil, 1 bascule met gewich_ ten, koebak en goot enz., hooi, erwtenstroo aardappels, ril angels, mutsaard, oud porselein) Donderdag 23 Februari. Nlsse, voor IV. "Wondergem door not. v.- d. Kloes 9 uur, 6 bruine werkpaarden van 4—14 jr., 2 veulendragende, 3 paarden oud 1 en 2 jr., 9 baatg. melkkoeien, 1 vare koe, 21 runders, 95 schapen, 38 met lam, 4 loopvarkens, 1 gedresseerde schaaphond met hok, 1 karnhond, 150 kippen en hanen, 1 fasanthoentje en haantje, 2 menwagens, 2 op Ijzeren assen, kapwagen, driewielskar, 9 ploegen, 1 Wale, 1 Sacks, 1 vierpaards- ketting, 3 slepers, 2 sleepborden, snijmolen, moesmolenschaapmolenzaaddorschzeil, tchapenbocht, geeselsteen met paard, mest planken enz., 2 broeibakken, vleesehblok, 4000 kilo mangels, aardappels, 3000 muts aards, bouw-, melk-, zolder- en schuurgereed schap, tuinschaar, harnas enz. Ierseke, hall 12 door not. Pilaar bij Vesheij Pols een woonhuis Havendijk 262 cA. van J. Bom, en een dito Langeviele 55 cA. van S. Verbrugge. Ierseke, door not. Gallis Merens, 10 uur voor Korstanje bij Wagenaar, een dubbel woonhuis, steenen werkplaats en erfSpruitstr. 237 cA. Vrijdag 24 Februari. 'sHeer Arendskerke, 11 uur bij de Rugter door not. Pilaar en Mulock Houwer het hoefje van P- Philipse met bouwland 1 H. 72 A. 50 cA. 2o. 1 H. 80 A. 80 cA. bouwl., in den omloop. In pacht misschien 5'/s Heet. bouw- en weiland. Wemeldfnge. voor J. Zuiddijk door not. Gallis Merens 10 uur, 2 ruinpaarden, 16 en 15 jr., 1 blauwe merrie 16 jr., 3 baatg. melkkoeien, aanhoudkalf, lamdragende geit, drachtige zeug, 2 menwagens, 3 ploegen, 3 ijzeren eegden, mest, stroo, 4000 Kilo klaver en weihooi, 6000 kilo paardepeen enz. Y Op 24 Januari overleed tot onze diepe droefheid onze oudste dochter WiLHELMINA, 15 jaren oud. J. DE KRUIJTER. C. DE KRUIJTER— Remijn. Rolland Colony Almosa. Te Arnhem is in den ouderdom van vijf en zeventig jaar overleden, onze ge liefde Behuwdmoeder Barger. 7 Na een langdurig lijden overleed heden onze geliefde Vader en Behuwdvader, de heer in den ouderdom van bijna 77 jaren. Middelburg, 10 Februari 1893. J. H. LUUKVermeijle Broeder. C. J. LUIJK. W. J. DORMAARVermeijle Broeder. H. L. DORMAAR. 7* Heden morgen ontsliep zacht en kalrn onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder Mejuffrouw wed. van den heer P. Quist, in den ouder dom van circa 86 jaren. Namens de familie, J. QUIST. Goes, 13 Februari 1893. Eenige en algemeene kennisgeving. 7" Voor de vele bewijzen van belang stelling en deelneming, tijdens de ziekteen na het overigden van onze zeer geliefde dochter ondervonden, betuigen de onderge- teekenden hunnen welmeenenden dank. Goes, 13 Februari 1893. N. VISSER (Opzichter.) H. C. VISSER— Edauw. 7* Voor de vele blijken van belangstelling betoond bij het smartelijk verlies mijner dierbare Echtgenoote betuig ik ook namens mijne kinderen onzen hartelijken dank. Meliskerke, den 14 Februari 1893. F. LOUWS. Ohlendorffs opgeloste PERU-GUANO, gewaarborgd gehalte, zijn te bekomen bij L. J. P. MAAS, Middelburg. De Notaris J. W. VERHULST zal op des avonds ten acht ure, op de Bovenzaal van de Sociëteit «De Vergenoeging» op de Groote Markt te Middelburg in het staande en liggende op de Londonsche kade te Middelburg, gemerkt wijk H. nummer 67. Voormeld huis en erf is daags vóór en op den verkoopdag te zien, van des voor middags 10 tot des namiddags 2 uur, op vertoon van een permissie biljet met verdere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van .gezegden Notaris De Notaris Ph. M. DE RONDE BRESSER j te Heinkenszand zal des morgens te 9 uren, te s-Heerenhoek op de hofstede bewoond door de kinderen Braamse, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Adr. Braamse en Ja. Nijsse, in het openbaar verkoopen EEN KAPITALEN als '9 8 Werkpaarden van 3 tot 12 jaren, 2 Paarden oud 2 jaren, 2 Jaarlingen, 1 Hengst, 5 Melkkoeien, 1 Kalfvaars, 11 Vaarzen, 4 Ossen, 1 Stier, 3 Aanhoud- kalveren, 1 Lamdragend Weischaap, 1 Lamdragende Geit, 2 Kooischapen met Lammeren, 4 drachtige Zeugen, 100 Kippen en Hanen, 15 Eenden, 9 Kalkoenen, 2 Pauwen, 1 Karnhond met Hok, 1 Kapwagen, 3 Menwagens, 1 Lamoen- kar, 1 Driewielskar, 1 Chais, 1 Arre- slede, 1 Windmolen, 1 Snijmolen, 1 Peenmolen, 8 Ploegen, waaronder 2 Wale, 10 Eegden, 2 Rolblokken, 2 Slepers, 2 Sleepeegden, 1 Molbord met Ketting, 1 Zaaddorschzeil, 1 Geeselsteen met 2 Paarden, 1 Krui wagen, 1 Bascule met Gewichten, 1 Koebak en Goot, '1 Slijpsteen, eene groote partij Stal-, Zolder- en Mel kersgereedschappen, Hooi, Erwten stroo, Aardappelen, Mangel wortelen, Mutsaard en hetgeen verder zal wor den te voorschijn gebracht. Des namiddags te 1 uur EËNE PARYBJ Op de hofstede zal geen ge legenheid tot stalling gegeven worden. De Notaris PILAAR zal des voormiddags ten UV2 ure, te Ierseke, in de herberg bij B. Veriieij Pols, te Ierseke, aan den Havendijk, groot 262 Centiaren, laatst bewoond door Jan Bom, en te Ierseke, aan de Langeville, groot 55 Centiaren, beweond door Servaan Vet - brugge "°De Notaris A. GALLIS MERENS te Kapalle zal op des morgens te 10 uren, in het koffiehuis van Wagenaar te Ierseke, ten verzoeke van RH. Korstanje te Wemeidinge, publiek verkoopen MET gelegen te Ierseke, aan de Spruitstraat, kad. sect. G. nos. 525 en 526, groot 2.37 Ares. De huizen zijn verhuurd tot 1 Mei 1893 voor f 2,50 per weekde werkplaats, welke een oppervlakte heeft van 40 vierk. Meter, is onverhuurd. TE OOSTKAP.ELLE, ten overstaan van den Notaris J. DE VOS te Middelburg, 's morgens 10 uren, aan «Klein Berkenbosch» bjj J. CORNELISSE te Oostkapelle, van 3 Geiten, 2 Varkens, 60 Kippen en Hanen, 2 Parelhoenders, Jachthond, Handkar op Veeren, Turkje, Krui wagen, 2 nieuwe kippenhokken en dubbele Kiekenren, Vleesehblok, Hondenhok, Hooi, Boonstroo, Mest in den Mestput, Droge Mutsaards, Aardappels en Brandhout, Hand- en Zoldergereedschap, Eikenhouten Boogkahinet, Ronde en andere Tafels, Klokken, Hoekkast, Kleerkist, Stoe len, 2 Kachels, 2 veeren Bedden met toebehooren, Lessenaar. Foliobijbel, Kleeren, Barometer, Tweeloops achterlaadgeweer, Goud en Zilver en 't geen meer za.1 worden gepresenteerd. Da Notaris J. LANSEN CROIN zal des namiddags ten 2 uren, ten verzoeke van de Oestermaatschappij «de Depo- nerid» in de herberg bij Wagenaar te Iersekepubliek verkoopen: aan den dam te Ierseke; te veilen in perceelen en in massa. Aanwijzing geschiedt, door den heer SALOMON DE KOEUER te Ierseke. Informatiën te bekomen ten kantore van den heer W. PELLE te Goes. De Notaris Ph. M. DE RONDE BRESSER te Heinkenszand, zal, ten verzoeke van de kinderen van wijlen den heer S. A. Smits, op de door hen bewoonde hofstede te Baarsdorp, gemeente 's Heer Abtskerke, in het openbaar verkoopen des morgens 9 uren, EEN KAPITALEN ALS: 6 Paarden van 2 tot 15 jaren1 Jaarling10 baatgevende Melkkoeien, 1 Varekoe, '10 Runderen6 Aan- houdkalveren, 11 Varkens, 100 Kip pen en Hanen, 11 Eenden, 6 Ganzen en 2 Karnhonden, 2 Kap- wagens, 3 Menwagens, 1 Boomkar, 1 Driewielskar1 Windmolen, 1 Stroomolen, 1 Peenmolen, 1 Rol- blok, 12 Ploegen, 8 Eegden, 3 Sle pers, 1 Zaaddorschzeil met Kleeden, I Karnmoleneene partij Stal- Zolder- en Melkgereedschappen, Har nas, Hooi, Stroo en Mutsaards. des morgens 10 uren ALS: 2 Kabinetten, 1 Secretaire, 1 antieke Kast, 1 Boeken kast, Tafels, waaronder 1 Mahoniehouten met Inleg- bladen, geschikt voor 30 personen, Stoelen, Spiegels, Kastklok Koekoekklok Ledikant Bedden met toebehooren, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk en Op de hofstede zal geen gelegenheid tot stalling gegeven worden. De Notaris H. ROELOF te Cortgene zal 's morgens 9 uren, ten verzoeke van den heer L. fïïaas, op de alsnog door hem bewoond wordende hofstede in Oostpolder, gemeente Cortgene, EEN KAPITALEN bestaande in 11 zeer sehoone Paarden Tppip van 1 tot 15 jaar, waar- JfeihJba onder een veulendragende Merrie, ingeschreven in N. P. S., 8 baatgevende Melk koeien, 9 Kalfvaarzen, 1 vette Varekoe, 2 vette Stieren, 7 Runders, 4 Kalveren, 6 Loopvaikens, 1 Karnhond; voorts: 1 Wagen op Veeren, (Walchersch model) 4 Menwagens, 1 Driewielskar, 6 Wale-, Sacks- en gewone Ploegen 1 Zaaimachine Eggen, Rolblokken, Molbord, Culti vator, Arresleê, Stroomolen, Peensnip- permolen, Moesmaker, wijders eene partij best Wit- en Klaverhooi, als2 Bedden met toebehooren, StoelenTafels, en wat meer zal worden geveild. Onbekende koopers moeten borg stellen. Er bestaat op de hofstede GEENE gele genheid tot stalling. 111 11. i. O., t 4L op Woensdag 15 Februari 1893, des morgens ten 10 ure zal de heer Anthij van Boven te Drieiregen, publiek verkoopen 6 Kalfkoeien, 1 vette Koe, 4 tweejarige Runders, 2 éénjarige Runders, 1 Hol- landschen Springstier, eene partij Mestputloopers. 1 Moesmaker en 2 nieuwe Cox- ploegen met houten balken, Zeeuwsch en Amerikaansch model. Informatiën te bekomen ten kantore van den heer W. PELLE te Goes. zal te tSchore publiek worden geveild «WESTDORP» staande en gelegen in de gemeenten Schore en Ierseke, ter grootte van ruim 54 Hec tares, thans nog in pacht bij den eerzamen Hk. Wondergem. De Notaris, A. GALLIS MERENS. VAN De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middelburg, zullen op Dinsdag 21 Februari 1893, des namiddags te half 2 uren, op het raadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving OP HET VOORMALIG Bestek en teekening zijn tegen betaling van f 2 per stel op franco aanvrage te be komen ten kantore van den gemeente-bouw meester, alwaartevens denoodigejnlichtingen te verkrijgen zijn, des morgens tusschen 9 en 11 uren. Aanwijzing in loco zal plaats hebben op DONDERDAG 16 FEBRUARI te voren, des namiddags te 2 uren. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, SCHOEER. De Secretaris, A. DE VULDER VAN NOORDEN. SEROOSKERKE (Walcheren.) van 1500 Kilogram SUPERPHOSPHAAT 14% phosphorzuur, oplosbaar in water; 3400 idem CHIL1SALPETER, 15 stikstof, oplosbaar in water 3900 idem AMMONIAK SUPERPHOS PHAAT, 7/9 stikstof, oplosbaar in water 8000 idem AARDAPPELMEST, 4% stikstof, 6% phosphorzuur, oplosbaar in water en 3% Kali 1900 idem opgeloste PERUGUANO, 7/9V«. phosphorzuur, oplosbaar in water 300 idem gereinigde ZWAVELZURE KALI MAGNESIA, 48'» 52 ZWAVELZURE KALI en 33 a 36 ZWAVELZURE MAGNESIA (maximum chloor 3 gewaarborgd gehalte aan Kali zuivere 26 a 28 oplosbaar in water. ConditiesControle Proefstation Breda voor rekening van den aannemer. Levering van 10 tot 15 Maart 1893, franco en voor rekening van den aannemer station spoor te Middelburg. Betaling 1 maand na analyse proefstation. Aanbesteders in de gunning volkomen Trij. Aanbiedingen bij den Secretaris, den heer W. MAAS aldaar, vóór 18 Februari 1893.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1893 | | pagina 3