Kerk, School en Zending. RECHTSZAKEN. Gemengde Berichten. aangekomen, ter versterking van de nrnré- chaussee. Het bleek dat in den laatsten tijd geen arbeider meer uitging zonder geladen revolver. De heer Tjjdens noemde de navolgende staaltjes van ondermijnd gezag, van om keering der orde, van anarchie in het district dat hij de «eer» heeft te vertegenwoordigen: Roede oen paar jaren was het gozag in de gemeente Finsterwolde niet bij machte zijn prestige te handhaven, zoodat herhaaldelijk moest worden toegegeven aan den volkswil. Deze geest van ontevredenheid en van verzet werkte blijkbaar aanstekelijk voor de naburige gemeoHte Beerta. Eerst het dorp Beerta, en nu ook tot mijne groote verbazing Nieuw Beerta tot operatieterrein kiezende. Vooreerst het ingooien van glazen bjj boeren en burgers te Finsterwolde, Beerta, en Nieuw Beerta. Hiervan zijn, zonder dat ik my opzettelijk op de hoogte heb gesteld, mij 9 gevallen bekend op zes verschillende avonden of nachten voorgekomen. En als ik nu naga bij wie dit geschiedde, dan is toch van een stelsel of zoo iets in het geheel geen sprake. Integendeel, het komt mij voor dat de euveldaad wordt bedreven juist bij hen voor wie de achting in het publiek het grootst is. Ten tweede, het aanhouden van rij tuigen, inwerpen van rijtuigglazen en aan randen van personen. Ten derde, het in de maling nemen van gemeentelijke politie en marechaussee. Ten vierde, het binnendringen van lo kalen zender de daarvoor gevorderde entrée te betalen, tegen het uitdrukkelijk verbod en in 't bijzijn der politieagenten. Ten vijfde, het zich als woestelingen gedragen in oen herberg, het dreigen van de eigenaars, het stuksnijden en slaan van voorwerpen die zich in het lokaal bevinden. Ten zesde, het omsingelen en op die wijze thuisbrengen van den burgemeester van Finsterwolde. Ten zevende,brandstichten. Van al deze ergerlijke feiten zijn de daders tot nu toe niet ontdekt. Ik geloof zelfs, Mijnheer de Voorzitter, dat men zich uit vrees met het onderzoek niet belast. Maar nu vraag ik neemt door de straffe loosheid, waarop men zich reeds beroept, het kwaad niet toe? Moeten rustige burgers hunne eigendommen zien vernielen en persoonlijk worden aan gerand, door met zoogenaamde ploerten- dooders, messen, pistolen en revolvers ge wapende lui, zonder zich met dezelfde wa penen te mogen verweren, 'tls reeds zoo ver gekomen, Mijnheer de Voorzitter, dat, toen ik de voorlaatste week aan eenige vrienden eene uitnoodiging zond om van Nieuw Beerta mede te rijden naar eene vergadering te Winschoten, twee beleefd bedankten wijl zij in het dorp Beerta 't welk we moesten passeeren, en dat zoo dicht behuisd is als de buitenstraten in deze stad, voor aanranding vreesden. Voorwaar deze mededeelingen gewagen van een zeer kritieken toestand, waaraan zelfs de gewapende macht ons niet ont trekken kan. Het bijbelwoord«hun woord zal voorteten als de kanker», op liberalistische en socia listische geschriften toegepast, treedt hier op ontzettende wijze in vervulling. En nog wordt de ernst hiervan niet overal gevoeld. De Nieuwe Rotterdammer onder anderen nam een lang bericht op over den staat van beleg in Winschoten met de «aardigheid» er bij dat de dienstmeisjes zoo'n schik hebben met die blauwe huzaren. Dan vatte de minister van justitie de zaak ernstiger op, toen hjj in een zitting der tweede kamer den heer Tijdens na zjjne mededeelingen toevoegde dat wie wind zaait, storm zal oogsten. In de N. R. C. van heden, eerste blad A komt onder de telegrammen het volgende voor uit Londen: «Volgens alhier ontvangen telegrammen uit Colorado zijn te Alamosa 800 Neder- landsche kolonisten aangekomen met het voornemen aldaar een kolonie te stichten. Zij werden daartoe verlokt door inmiddels valsch gebleken, voorspiegelingen van een speculant, die beweerde eene onder bescher ming van den staat staande landmaatschappij in Colorado te vertegenwoordigen. De be doelde 800 kolonisten moeten 30.000 pd. st. gestort hebben voor te koopen landerijen, maar bevonden hebben dat de bedoelde landmaatschappij eigendomstitels noch mid delen bezit. De voornaamste burgers van Alamosa, onder wie de burgemeester, hebben zich bereid verklaard, de ongelukkigen die geen Engelsch kennen, bij te staan.» Tot zoover het telegram. Hoe de ongelukkigen, door de burgers van Alamosa zijn ontvangen en worden bijgestaan kunnen onze lezers vinden in den als feuilleton in ons no. van heden opgenomen brief uit Colorado. Wjj kunnen er alleen bijvoegen dat de eerste indruk van de nieuwe vestiging on verdeeld zeer gunstig was, dat de meesten zonder iets te storten of te koopen daarheen zijn getrokken, en dat, na een verblijf en onderzoek van enkele weken, 14 dagen vroeger dan zij die op 1 December zjjn gearriveerd, een onzer Zeeuwen land heeft gekocht, om zich daar te vestigen. Overigens achten wij den tijd nog niet gekomen om een oordeel uit te spreken over de maatschappelijke toekomst der inwoners van de Vallei. Daartoe zijn onze kolonisten nog te kort ginds. Daarom bepaalden we ons strikt tot mededeeling van de reis en de aankomst. Vermoedelijk berust het telegram op onjuiste informatiën. 21 Dec. 1892. Ter bevordering van eene geregelde bestelling der bij de aanstaande jaarwisse ling ter post komende stukken, wordt de gelegenheid opengesteld, om brieven, kaart jes en gedrukte nieuwjaarswenschen, welke men op 1 Januari besteld wenscht te zien, reeds van 23 Decembpr af ter post te bezorgen; met uitnoodiging aan het publiek om van die gelegenheid, zooveel mogelijk, gebruik te maken. De bedoelde stukken zullen ter onder scheiding van die, waarvan de bestelling op den gewonen tijd moet plaats hebben, van een over de geheele lengte van het adres getrokken kruis beboeren voorzien te zijn. Volgens de Independence heeft H. M. de Regentes aan Pasteur, die dezer dagen zijn 70sten verjaardag viert, het grootkruis van de Oranje Nassau orde geschonken. Ger. Kerken. Beroepen teMeliskerke ds. .0. Los te Oud vosmeer. Zondag in de voormiddaggodsdienst oefening werd de heer ds. K. B. v. Diemen, vroeger predikant te Zierikzee, thans te Nieuwveon en Nieuwkoop, in zij De nieuwe gemeente te Nieuwkoop bevestigd door ds. M. Wijnia van Zevenhoven naar Joh. 2115— 17. 's Namiddags deed ZEerw. intrede te Nieuwkoop met een rede naar aanleiding van Coloss. 1:28 eerwijl des avonds ZEerw. het eerst optrad te Nieuwveen. Per Telegraaf. Aan de theologische schoei te Kampen werd heden, Woensdag, morgen voor een talrijk publiek door den aftredenden rector, prof. Wielinga, met eene lede: «De herleving van de calvanistische beginselen in Nederland», aan professor Lin deboom het rectoraat overgedragen. De vacan- tie is begonnen. Chr. Ger. Kerk. Op de a. s. synode der chr. ger. kerk zullen o.a. behandeld worden de volgende punten voorgesteld door Zierikzee (Meel- straat)I. Vereeniging zoo mogelijk met de gemeenten van Van Dyke en Ledeboer. II. Handhaving van de oude en beproefde leer van de Godzaligheid naar de Schrift. III. Zoo min mogeljjk kerkelijke kassen. IV. Het kerkelijk goed worde der gemeente ge waarborgd. Beroepen te Rotterdam ds. v. Lingen te Zetten. Holland Colony S. L. V. Colorado. De eerste godsdienstoefening in onze nieuwe nederzetting had plaats onder leiJing van den heer Van Lummel. Benoemd tot onderwijzeres te Oostburg mej. A M Bronswijk aldnar te Klundert tot onderwijzer dhr, W. J. v. Nieuwenhuijzen te Kr.ibbendjjke. Geslaagd voor acte Fransch Middelbaar Onderwijs mej. J. Berdenis v. Berlekom té Middelburg. Arrondissements Rechtbank te Middelburg Gisteren, Dinsdag, zijn veroordeeld wegens: mishandelingF. W., 19 j., arbeider, Clinge, tot 1 m. gev. straf; mishandeling van een ambtenaarA. L 18 j., kleermaker, Middelburg, tot 7 d. gev. straf; mishandeling en overtreding der drank wetJ. d. L., 18 jwerkman, Sluiskil tot 14 d. gev. straf en f3 b. s. 3d. h. wederspannigheid en overtreding der drankwetL. v. E., 25 j., sjouwerman, Middelburg, tot 7 d. g. s. en f3 b. s. 3 d. h. wederspannigheidL. v. E., 25 j., en C. v E., 29 j., sjouwerlieden, Middelburg, ieder tot 7 d. gev. straf; diefstal: J. P. S 20 j., enJ.M., 25 j., werklieden, Middelburg, aldaar gedetineerd, de le tot 6 m. en de 2e tot 4 m. gev. straf, met mindering van den in verzekerde bewaring doorgebrachten lijd. Allen in de kosten. De Rechtbank te Haarlem heeft in een bijzondere zaak uitspraak gedaan. Den 14 Juli jl. vroeg een onderwijzer aan zijn patroon, een instituteur aldaar, voor 's mid dags verlof om zjjn sollicitatie elders te gaan steunen. Dit verlof werd geweigerd, waarop de onderwijzer onder getuigen verklaarde toch te zullen gaan. Hij werd hierop terstond ontslagen. Ten gevolge daarvan stelde de onderwjjzer een gerechteljjken eisch in tot betaling van 3 maanden salaris (op grond eerier overeenkomst) en vergoeding wegens gemis aan inwoning en kost, daar de insti tuteur den onderwijzer een verder verblijf in zjjne woning had ontzegd. De eisch is door de rechtbank ingewilligdmet veroor deeling van den instituteur in de kosten van het geding. ■awm I II—TIMfTMIWHTTWWTTlTII Goes. Naar men verneemt is heden door een inspecteur een bezoek gebracht aan de villa van den heer Salberg. Dit sch jjnt in verband te staan met den indertjjd in den gemeenteraad door dhr, Kakebeeke uitgesproken wensch, dat pogingen mochten gedaan worden em van de regeering te verkrjjgen de vestiging van een rjjks-land- bouw-proefstation alhier. Goes. Heden Woensdag had in «De Prins van Oranje» op initiatief van den heer N. de Graaf, hoofdcommissaris van politie te VlissingeD, eene vergadering plaats van een 35 ambtenaren bjj de politie en rijksveldwacht in de provincie, teneinde te spreken over het stichten eener provinciale at- deeling van den algemeenen Ned. politiebond. De heer de Graaf leidde dit punt in, en wees er op dat in een tijd waarin alles zich tot een bond organiseert, het ook noodig schijnt dat er een band zij tusschen de minnen van de politie. Na een opgewekte bespreking werd tot stichting der afdeeling overgegaan, een reglement vastgesteld en een bestuur ge kozen, zjjndede heeren De Graaf, voorzitter; C. D. Bo'.ier burgemeester van Scherpenisse viee-voorzitter; Moerdjjk, inspecteur van politie te Vlissingen secretaris-penningmeester; G. E. Passenier, brigade-commandant bij de rjjksveldwacht te Kortgene en M. Adriaanse rjjksveldwachter te O. en W. Souburg, by zittende leden. Viermaal 'sjaars zal de bond in een der hoofdplaatsen vergaderen. Vlissingen. Zijn de geruchten, die hier loopen, waar dan zou aan de Kon. Mjj. «de Schelde» alhier de bouw opge dragen zijn van 3 groote mailsteamers waarvan 2 voor de Mij Nederiand). Het een en ander moet in verband staan met het verlengen der hellingen. Te Borsels komen onder de paarden gevallen van lendetyphus voor; tusschen Zaterdag en Zondagnacht bezweken daaraan op den stal van den burgemeester aldaar vier paarden. Wilhelminadorp. De heer Van der Veer schjjnt in onze gemeente geen vrucht baren bodem gevonden te hebben voor de propageering der socialistische beginselen. Bij een jlezing dia hij voornemens was donderdagavond alhier te houden, waren behalve de spreker en zijn gezelschap slechts vjjf hoorders tegenwoordig, zoodat de lezing niet doorging. Kort geleden is te Wemeldinge bjj de invaart van het kanaal door Zuid Beveland een zinkwerk naar beneden gela ten. Dit wordt evenwel onvoldoende geacht om den invloed van den stroom bjj dat deel der zeewering genoegzaam onschadelijk te maken. Daarom zal men heden en Zaterdag andermaal zinken. 's Heer Arendskerke. Een paar dagen geleden vervoegde zieh bjj een land bouwer in den Kraajjertpolder met het vallen van den avond een onbekend mans persoon die om logies vroeg. De landbouwer weigerde dit waarop de vreemdeling dreigde zich te zullen verdrinken. Hoewel hierop geen acht slaande, hield de boer toch een oog in 't zeil en zag toen tot zjjn verbazing dat de man werkelijk in den put sprong. Spoedig werd hjj er uit opgetrokken, doch hij weigerde droge kleeren aan te doen. Vervolgens per kar naar 's Heer Arendskerke gevoerd werd de man gesteld in handen van de politie, die hem nachtlogies gaf. Hjj is waarschijnlijk een gedeserteerd matroos van de Belgische marine. Hjj is over de grenzen gevoerd. Heinkenszand. Bjj den lannbouwer v. Iwaarden legde een varken in twee kee- ren 26 biggen af, eerst 12 en nu 14 die allen gezond en vroolijk zich door het hok bewogen terwijl bjj den landbouwer gebr. van Ejj keren een kalf levenloos geboren werd dat schoon aan den haak 557a kilo woog, de helft zwaarder dan in gewoie gevallen. Op een corsettenfabriek te Amsterdam is Zaterdagavond een meisje, dat met hare loshangende haren te dicht bjj een werkas kwam, daardoor gegrepen. In minder dan geen tjjd was haar het haar met schedel en al van het hoofd gerukt. De ongelukkige, die vreeseljjke pjjnea van het scalpeeren doorstaan moest, behield.haar tegenwoordigheid van geest. Zjj liep naar een duinwaterkraan »n bevochtigde het verwonde lichaamsdeel, daalde eene trap af, maar kon het niet verder brengen en viel in zwjjni. Het arme meisje is naar het gasthuis vervoerd. Haar toestand is zeer ernstig. Volgens gerucht moet de persoon, die verleden week aan 't gerechtshof te Amsterdam ontvluchtte, te Haarlem zjjn gearresteerd. Het mond- en klauwzeer breidt zich te Roosendaal hevig uit. In een stal van de Diaconiestede zjjn reeds 12 stuks vee door de ziekte aangetast. De toegang tot de hoeve is streng verboden. Te Leiden is de larve van een mei kever te voorschjjn gekomen uit de duinwaterleidingSpringlevend had het diertje den weg van Katwjjk naar Leiden afgelegd. Van vermoeidheid wellicht is het beestje eenige uren later bezweken. De campagne aan de suikerfabriek «Groenendijk» te Oosterhout is afgeloopen. Daar werden in zeven weken circa 117» millioen suikerbieten verwerkt. De bietsuikerproductie zal dit jaar in Europa 155.600 tons minder bedragen dan in 1891. Het oude schoolgebouw te Kimswerd (Friesland; is gratis aan de socialistische afdeeling aldaar afgestaan, voor het houden van vergaderingen. Het gebouw behoort in eigendom aan de Hervormde gemeente. Zondag jl. bevatte het kerkgebouw te Hien bjj den aanvang der godsdienst oefening slechts drie hoorderessen. Dat bij zoo weinig belangstelling van de zjjde der gemeentenaren de lust om op te treden bjj den voorganger niet erg groot was, zal niemand bevreemden. De «schare» ging dus op verzoek van den koster heen. Te Ter Apel is een alleenwonende bejaarde, vaak beschonken vrouw, deze w eck bjjnu verbrand. Haar stoof vatte vuur en deed haar kleederen reeds smeulen toen door de rook die zich naar buiten een weg baande, eenige buren opmerkzaam werden op het gevaar, en door 't verbi yzeleu van een raam, toegang verkregen tot liet oude menscli, dat reeds met brandwonden over dekt was. - Te Honselersdjjk is de bijna 80-jarige oudstrijder Djjkshoven door de duisternis misleid te waier geraakt en verdronken. Gisterennacht is een kogel geschoten in de woning van den rijksveldwachter te Hilvareubeek. De kogel drong in het beschot der bedstede, waar de kinderen sliepen, gelukkig zoncer iemand te treffen. Men denkt aan een wraakneming. Tis reden Anna neder sit. Eene halve eeuw geleden stond in de kom der gemeente Lieinpde een huis thans gesloopt waarop bovenstaande woorden voorkwa men, gebeiteld op het rniddelkalf van 't voordeur kozyn. De woorden zjjn zeer eigenaardig; lees ze van vóór naar achter en van achter naar vóór, ze behouden dezelfde beteekenis. Ziehier de geschiedenis, die eraan verbon den is en waaruit hunne beteekeriis is op te maken. Een zekere Jacobus van Eindhoven, schout te Lierripde, verloor door den dood zjjne eerste vrouw na eene gelukkige echtveree- tiing van dertig jaren. Gedurende al dien tjjd was dit echtpaar eer lij k, trouw en liefdevol gediend geworden door dezelfde dienstmaagd, Anna genaamd. Pas had de Schout den rouw over zjjne overledene echtgenoote afgelegd, of hjj be sloot zij. e getrouwe dienstmeid te huwen, als een belooning voor de goede diensten, hem en zjjn gezin bewtzen. Hjj rekende het zich namelijk ten plicht, de zorgzame en ijverige dienstmaagd des huizes voortaan te laten uitrusten van hare vorige bezig heden, door ze als gebiedster te doen op treden daar, waar ze voorheen onderge schikte was. Als aandenken hiervan liet de Schout op 't rniddelkalf van 't voordeurkozjjn bei telen Tis reden Anna neder sit. Te Amsterdam hebben een paar nachtwakers Dinsdagnacht een man naar het politiebureau gesleept, dien zjj in een boschje gevonden hadden en die plan scheen te hebben ergens in te breken. Bjj onder zoek bleek het verhaal van de arrestatie verzonnen de man had zich voor een paar dubbeltjes laten binnensleepen, wel wetende dat hjj toch niet aan het bureau zou gehou den worden.Te Tilburg is ook bedrog gepleegd, schoon van een anderen aard. Door het mond- en klauwzeer kwam een ooljjkert op de gedachte zich als adjunct van een vee-inspecteur voor te doen. Hij begaf zich dan naar de boeren, bekeek het vee, zei dat een der door hem bezichtigde beesten ziek was, wreef het in met goed uit een flescl'ije, beloofde den boer m:litaire inkwar tiering, liet zich echter tegen betaling van S3 cents verbidden om met den majoor de zaak te schikken en begaf zich dan naar elders oir» dezelfde kunst uit te halen. «Christiaan Huygens» schrjjft een en ander over het nikkel remontoir dat door een handelshnis in galanteriën en speelgoed te Leipzig in den handel gebracht werd. Dit horloge behoort niet thuis in een hor logenaakerswinkel wat uit de constructie van het voorwerp blijkt, terwjjl het horloge, tenzjj een of andere fout het verhindert, na opgewonden te zjjn, slechts twaalf uur gaat. Het is een goed horloge voor kna pen aan wie een goed horloge nog niet is toevertrouwd, een speelgoed dat terecht alleeu door galanteristen verkocht wordt. Een dierentemmer van een bijzonder soort was onlangs in een circus van Barnum te Bridgeport (N. A.) aan 't werk. Daar werd een stevige Duitscher, Hans genaamd, in dienst genomen en terstond aan het werk gezet om de hokken der wilde dieren schoon te maken. Een poos later vond men hem vegende in het hok van vjjf g& vaarljjke leeuwen. Hjj ging bedaard en flink zijn gang, en als een der leeuwen hem te na kwam, duwde hjj hem zijn bezem in den snoet, zoo hield hij de wilde dieren op een eerbiedigen -afstand. Zjj scholen in een hoek en toen Hans ook daar inoest gaan vegen, joeg hij hen zonder compli menten met zjjn bezem daar vandaan. Niemand had zich ooit in het hok gewaagd bjj deze leeuwen, die als bijzonder kwaad aardig bekend stonden. Eenige mannen stonden gereed om Hans te helpen, doel» het was niet noodig. De leeuwen schenen respect te hebben voor het vreemdsoortige wezen met ziju bezem. Te Londen is overleden de 93 j irige admiraal William Sydney. Hjj trad ia 1813 in dienst, en was in 1815 adelborst op de Bellerophon, het schip dat Napoleon naar St. Helena bracht, De cholera. Op de beurs te Hamburg liep het gerucht, dat een groot aantal ge vallen van cholera in de stad zjjn geconsta teerd, [hoe wel geen enkel geval bjj de overheid bekend was. De Reichs-Anzeiger meldt, dat van 28 November tot 10 December twee gevallen van cholera zich hebben voor gedaan, een in Altora en een in Hamburg. Bovendien werden geconstateerd te Hamburg op 12 December een sterfgeval en op 16 December twee nieuwe ziektegevallen, in hetzelfde huis. De krjjgsraad te Marinpol heeft 4 per sonen ter dood veroordeeld en een aantal anderen tot gevangenisstraf, allen wegens deelneming aan het cholera-oproer teJusow- ka 27 beschuldigden werden vrijgesproken.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1892 | | pagina 2