Boot 3892. No. 20. Dinsdag 15 November. Zevende jaargang. EIN. ;en enz. UWMAN, S. ie. m Nieuwe 6- V ERSCHIJ NT G. M. KLEMKERK, te Goes F. P. D'HÜIJ, te Middelburg. PRU8 DER ADVERTENTIES DE TAAK KIESVEREENIGINGEN. NAAR AMERIKA! d. K, geb. Heblij z. Busse 69 jr. raham Huijs- ings te Hille- B4 j. jd. Goes. van Maatje illemse 33 j. sen 71 j. wed. Nov. 1898. o. 04 stuks. Nov. 1892. jne Erwten en van de overige arige Tarwe in .we dito ;met de beste soort monster nog f5.75 vastge- mierdito f 4.60. ivoer 25 a 40 f8,60 a f8.50 er aangeboden Paardenboo- uike soort op ensprijzen van inster werd af- e soort f6,50. ,agd doch bijna tot f9.50 ge- eerd. Winter ;2 per Kilo. KS. Nov. 1892. af O,- laag- peieren hoogste koers f 1,25 hoogste koers de 25 stuks. 9 Nov. '92. iieuwe Tarwe f5,25. Winte f4,25 a 'f4,40 i f7,— af9,— ïgevoerd bjj de stuks hoorn- jgen. Prijzen voor 2-jarige tot f140, voor f 180, voor vare or kalfvaarzen :alfkoeien van 8 tot f10. erd aanbesteed ov. bestuur, de het doen van ing van den in Oosthaven- orende tot de Zuidbeveland. de hh. J. B. Volker J.Sz., >eloffs, Papen- Scherpenisse it f23448, A. J. de BreeFz., jer Pz., Hans- i, Hontenisse sse f22967, J. oorden f22890, re f21980, B. andijke f 21680, 1600, P. A. v. Roskam Cz., ig werd door :hap» publiek van dhr. Jan -16 zijnde de nd gemeenten en 15 H. 64 62,46 roeden, erhage alhier, n sprink, gem. rouwer alhier 36 A. 70 cA. ooper dhr. S. eiland aan den Kooper dhr. voor f 2410. Kooper voor te Middelburg, dorp aan den otaal groot 886 e te Gapinge c.A. bouwl. te Grijpskerke A. id. Kooper te Serooskerke. ooper dhr. H. 626. 26o. 42 de Korte te onverminderd ag, werd aan- de en het op- voor de gere- chrijvers de hh. J. Balkenstein 75 en M. D. erneuzen. ROTTERDAM 7,— u. naar GOES rg. 4,u. dam bij den E, op 't Ha- 6I.K1TN MAANDAG- WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND Prijs per drie maanden franco p.p. 0.95. Enkele nummers0.02'. UITGAVE VAN EN van 1 5 regels 25 cent iedere regel meer 5 cent Familieberichten van 1 5 regel? 50 cent, iedere regel meer 10 cent. DER In den zomer slapen de kiesvereenigingen hun «winterslaap». Dit ia te begrepen. De zomer leent zich niet tot het houden van vergaderingen. Er zijn bovendien vele leden, vooral ten platten lande, die het te druk hebben om zich met andere zaken bezig te houden. De winter leent zich daar beter toe. Maar dan is het ook wenschelijk dat zij van de gelegenheden die de winter biedt, een ruim gebruik maken. Reeds weder ging een «lichte maan» voorbij, en wij hoorden nog niet dat eenige kiesvereeniging vergaderd is geweest om de verschillende onderwerpen van den tijd op maatschappelijk en staatkundig gebied te bespreken. Deze gelegenheid althans hebben zjj laten voorbijgaan. Zeer is het daarom te wenschen dat onze Kiesvereenigingen toonen uit hun winter slaap ontwaakt te zjjn en het hernieuwde leven dat op zulk een slaap volgt, in volle kracht te ontplooien. De maanden die komen, moeten goed besteed worden. Sommige kiesvereenigingen vatten hunne taak al heel licht op Zij meenen genoeg te doen, wanneer zg in verkiezingstijden zich een weinig reppen en veel geld uitgeven veor de aanbeveling hunner candidaten. Verscheidene besturen van kiesvereenigin gen meenen dat hun taak geen andere is dan af en toe hun naam te zien prjjken onder een verkiezingsadvertentie. Enkele loffelijke uitzonderingen daar ge laten verkeeren de meesten in den waan dat hunne plaats in het bestuur hun geen andere dan deze verplichting oplegt. En dit nu is een dwaling. Indien het waar is, wat eens beweerd werd, dat de pers de kavallerie eener partjj is. dan vormen de kiesvereenigingen zeker wel hare artillerie. Of de Zeeuw harer roeping getrouw, een waardige plaats inneemt en de «kavalle rie», staat niet aan haar te beoordeelen doch de leden onzer kiesvereenigingen zullen het wel weten of zij, een ieder voor zich, een sieraad van hun wapen zgn, dan wel of zg meer dienst doen als hospitaalsoldaat Indien dit laatste zoo is, dan wordt het tjjd dat zg tot het besef hunner roeping terugkeeren. Want toch door deze traagheid raken de groote vraagstukken die de maatschappij beroeren, bjj ons op den achtergronden bljjft zoo menige publieke zaak onbesproken en onbegrepen. Onbekend en daardoor ook onbemind. En er is immers zooveel dat op bespreking wacht. Daar zjjn zoo tal van vraagpunten in het sociale en staatsburgerlijke, in het slaat. FEUILLETON. Velerlei zjjn de indrukken die een Zeeuw - een buitenman zeggen de Amsterdam mers in de hoofdstad van ons land ontvangt. Ge kunt u verplaatsen in al de drukte van het hedendaagsche leven, door de, Kal- verstraat te bezoeken, ge kunt u ver plaatsen in vroegere eeuwenen toestanden, door een wjjle te toeven in het eenige heiligdom der kunst dat onder den naam van «het rjjksmuseum» bekend is ge kunt u voorstellen de planten- en dieren wereld der aarde, door den tuin van Artis te bezoeken ge kunt u voor weinige stuivers alle beroemdheden van Europa laten voorstellen door het Panopticum te gaan zien maar ook kunt ge u een zeldzamen blik in het leven doen slaan door de afvaart te gaan zien van een derstoom- booten der Ned. Amerik. Stoomvaartmaat schappij naar New-York. Niet minder dan 350 onzer landgenooten zouden naar de nieuwe Holland Colony in de San Louis Vallei, Colorado, vertrek ken, en daartoe was Zaterdag 12 November aangewezen; 'smiddags 12 ure per stoom schip Dubbeldam van Amsterdam. Laat ik trachten de Zeeuwen die daar niet tegenwoordig waren, en het waren er weinige, eenig denkbeeld te geven van zoodanig vertrek. De order was gegeven dat 's morgens 8 ure de tusschendekspassagiers zich naar da boot zouden begeven. Reeds half 8, de dag Was nauweljjks aangebroken, zag men de pakken en zakken, korfjes en doozen gereed staan om op te stappen. En ten 8 ure kundige en staatshuishoudeljjke leven die op bespreking wachten; en zich het best laten behandelen in de stille winteravonden, in gezelligen kring, ver van het tooneel van den politieken strijd. Geljjk de school opvoedt voor het leven, zoo bereidt de kiesvereeniging hare leden voor tegen den periodieken stembusstrjjd. Niet in het gezicht van den vijand maakt de veldheer zijne manschappen weerbaar niet in de werkplaats wordt lezen en schrjj- ven geleerd. Alles heeft zjjn bestemden tjjd, en alle voornemen onder den hemel heeft zjjnen tjjd, zegt de Prediker. Er is een tjjd om te planten en een tjjd om het geplante uit te roeien een tjjd om at te breken en een tgd om te bouwen een tijd om te zwggen en een tjjd om te spreken. Den tjjd om te zwggen hebben de kies vereenigingen er maar al te veel van ge nomen. En toch ligt ook haar kracht in de voortdurende werkzaamheid van getuigen en uitleggen, van waarschuwen en beoordee len; voor haar is het altjjd een tijd van gepast spreken. Thans vooral is het de vruchtbare tjjd van bouwen en planten en verzamelen. De winter leent zich voor dergelijke werkzaamheden, als die van haar gevergd worden. Minstens eens in de maand, zoolang de winter duurt, moeten de kiesvereenigingen bjj elkander komen, en zjj behooren waarljjk niet met ledige handen aan te komen. Het program van actie, in 1891 door de depu tatenvergadering aangenomen, isnogsteeds van kracht. Daar komen nog verschillende belangrjjke punten op voor, derbehandelingoverwaardig. De sociale beweging des tjjds levert de stof voor de behandeling van vele maat- schappeljjke vraagstukken. De politieke arbeid van het liberale ministerie in den laatsten tjjd geeft veel te denken en te vertellen. Onderwerpen door de kiesvereenigingen reeds vroeger aan de orde gesteld, kunnen thans wel eens herhaald worden. Wjj denken hierbjj aan den persoonljjken dienstplicht de kamers van arbeidkamers van landbouw men kieze de onderwerpen naar den aard der streek waar de kiesvereeniging slaapt of arbeidt. Geleerde redevoeringen worden door de verstandige leden der kiesvereenigingen niet verlangd. Moeiljjk te volgen beschouwingen van het papier te hooren voorlezen door iemand die zelf het onderwerp niet meester is, is evenmin gewenscht. Noodig is slechts dat de voorzitter of eenig ander lid van het bestuur zijne gedachten doe gaan over de te behandelen zaak, het oordeel van anderen vooraf inwinne;en daarna in de vergadering zelve zjjn meening omtrent het punt in quaestie in bespreking brenge. Een bespre king, zoodanig geleid, dat zelfs de een voudigste er aan kunne deelnemener was uit verschillende logementen in den omtrek van de De Ruijter- en Prins Hendrik kaai alles op weg naar het Westerdok waar de Dubbeldam onder stoom lag. Te half tien zag men aan de afgesloten ruimte die de N. A. S. M. voor zich aan het Westerdok in bezit heeft, de aapjes met de 2de klasse passagiers ophouden, die, na het stempelen van hunne passagebiljetten aan boord konden gaan. Ik ben geen scheepsbouwkundige, en kan u dus moeiljjk de inrichting van de in 1891 gebouwde «Dubbeldam», een der nieuwste stoomschepen van de thans 13 schepen tellende vloot der N. A. S. M. beschrijven. Ik moet aannemen dat mjjn lezer wel eens de inrichting van een oceaH-steamer heeft gezien, en de inrichting der hutten en van de kajuit, van de bad kamers en de rookkamer, van de dames salon en het tusschendek kent. De kleine veranderingen of verbeteringen hieraan door de toenemende weelde gebracht kan ik niet opmerken en dus ook niet beschrjjven. Genoeg, dat de inrichting voor kajuits passagiers zoodanig is dat ge vergeten zoudt u op een stoomboot te bevinden, terwjjl de geheele inrichting meer aan een drjjvend hotel denken doet. Tegen 12 ure, zoolang hadden de men- schen gewacht, konden de tusschendeks- passagiers doorgaan, en, o 1 indien ooit een passage voor mjjn oog, dieper indrukken gaf in mjjn ziel, dan was het deze. Onder die 230 tusschendekspassagiers waren er slechts een vjjftal die ik kende. Een stevige, gezonde familie uit den arbeidersstand, en een stevige, flinke jonge, ling, allen Zeeuwen, gansch niet verarmd maar met de zucht in het hart om lots! althans wat aan hebbe. Doch wjj zeiden het reeds dan kome men iedere maand saamniet als de kometen op onbepaalde tjjden even te voorschjjn komen, teneinde voor een langen tjjd weg te bljjven. Laten alle dingen ook der kiesvereenigingen ook de opvol ging harer samenkomsten met orde geschieden. Een kiesvereeniging die in Maart saamkwam en niet weer vergadert voor liet volgende jaar, mag niet verwachten dat hare leden eenig geesteljjk, zedeljjk of ver- standeljjk voordeel van hun lidmaatschap zullea hebben. En daarom, bestuur der antirevolutionaire kiesvereeniging, versta uwe roeping. Er is meer te doen dan bjj een verkiezing de kiezers op te sporen of om uw naam onder een advertentiezien staan. Gestadige werk zaamheid zoeken en gaande houdenvoort durend de belangstelling prikkelendat is plicht. De kiesvereenigingen zijn de organen om tot de kiezers te sprekende besturen zjjn de leiders der kiesvereenigingen, de wakers desnoods bjj de slapende. Een andere taak der kiesvereenigingen is te zorgen dat in verkiezingstjjden goede candidaten voor kamer of staten of gemeen teraad gesteld worden. Het spreekt van zelf dat met goede candidaten bedoeld worden zjj die instemmen met het program der kiesvereeniging, eer. program dat natuur lijk moet gebaseerd zjjn op de cbristeljjke historische beginselen. Het bestuur onderzoekt natuurljjk eerst of de candidaten zich beschik baar stellen en of zjj, eens gekozen, zullen kunnen beantwoorden aan den eisch onzer beginselen. Is het bestuur daarvan overtuigd, dan draagt het deze candidaten voorde kiesvereenigingen spreken zich daarna uit. Worden in den boezem der vergadering nog andere candidaten genoemd, van welker beginselen het bestuur niet zeker is, dan leide de voorzitter het er toe dat de vergadering geschorst wordt tot de noodige inlichtingen zullen zgn ingekomen. Daarom is het nooit gewenscht op het nippertje te vergaderen. Er moet een flinke speelruimte zijn tusschen den dag der voorbereiding en dien der verkiezing. Dit was vroeger het eenige wat de kiesvereeniging zich ten taak stelde. Zoo af en toe in haar leven eens een candidaat kiezen (van daar de naam kiesvereeniging) en daarmee uit. Maar die tjjd Is lang voorbij Kiezen is in een kiesvereeniging geen hoofdzaak meer. Waaruit echter niet volgt, dat het er niet op aankomt, hoe de ver kiezingen door haar worden aangepakt. Integendeel, als de verkiezingstijd daar is, heeft de kiesvereeniging krachtig op te treden. De eigenlijke strijd begint dan en dan is iedere kiesvereeniging mobieldoch men begrjjpt, de krijgsvoorraad moet dan verbetering. Dat waren de eenigen die mjj bekend waren. Maar de andere 225, ik kende ze niet maar begreep ten volle de ge schiedenis van zoovelen. Ik zag het hun aan, dat een verloren Paradijs achter hen lag en een Paradjjs der hope zich achter den Oceaan, waarover deze Steamer hen voeren zou, weder voor hen opende. Ziet die hoog bejaarde vrouw, wier ge bogen gestalte zich voortbeweegt aan den arm van een jongen man en een jeugdig meisje. Ozjj kende betere dagen. Zullen ze nog eens voor haar aanbreken Ziet die bont getooide jonge vrouw, spreekt haar gelaat en haar gewaad niet van een heele ljjdensgeschiedenis die zjj hoopt dat nu ten einde zgn zal Ziet die kinderen, sjouwende met mandjes en pakken in gezelschap hunner ouders, onbewust een toekomst tegengaan, die hun naar aller hoop den strjjd om het bestaan verzachten zal. Ziet die talrjjke Duitsche of Nederlandsche familiën voor wie het vaderland geen brood meer heeft, zich inschepen om een nieuw vaderland te zoeken, en al de schoone denkbeelden over de roeping tot emigratie en het nut van emigratie, en het wensche- ljjke van emigratie zinken weg, en een treurig, somber gevoel overvalt u. Daar, op dezelfde plek, sljjkerig en somber, als het was op dien Zaterdagmorgen, door leeft ge een stuk geschiedenis met zoovelen die u gansch onbekend zgn, zoowel als met hen die u bekend en geliefd zjjn geworden. De stoomlier knarst en snerpt onophou delijk voort en tallooze kisten worden in geladen voorzien van het etiketHólland Colonij Colorado. reeds aanwezig zjjn. Wie dan nog bestel lingen moet gaan doen, die komt er niet, en kon ook beter thuis bljjven. Al3 de vjjand voor de poort staat komt oefening in den wapenhandel met zooge naamd geoefende troepen niet te pas. Dan moet men klaar zjjn. Daarom is het zoo onverantwoordeljjk dwaas, als eene kiesvereeniging haar tjjd verslaapt of in nietsdoen zich verliest om eerst bjj eene naderende verkiezing te ont waken of aan het werk te tjjgen. En toch het is de ervaring die het leert zoo menig bestuur gaat zjjn ver- eeniging in deze onaandoenlijkheid voor; en als onverwachts de brand uitbreekt, dan is hetemmers, ladders en een over haast grijpen naar het ongrjjpbare, hetwelk niet zelden oorzaak der nederlaag wordt. Al het werken onzer kiesvereenigingen moet gericht zjjn op verbreiding onzer beginselen. Onzer beginselen niet alleen onder het volk, rnaar ook ander de volks vertegenwoordigers, in onze regeering, in onze wetten. De schoolwetherzieDing en op een enkel punt ook de grondwet van '87 hebben aan deze politieke actie, zjj het ook in zeer geringe mate, Toldaan. Iedere vreedzame verovering in de «wetgevende macht» door onze vrienden gemaakt, is een vrucht mede van den arbeid dier kiesvereenigingen. Daarom is een krachtig en verstandig opereeren in verkiezingsdagen van haar zjjde zoo noodig. Onze beginselen moeten echter ook buiten onzen kring verbreid worden, bjj onze buren en dorpsgenooten. Door gesprek, door het verschaffen van lectuur, door voorbeeld, woord en wandeldoor bespreking in het openbaar, door publiek debat en tal van andere geoorloofde middelen. Vooral door woord en voorbeeld. Zoo, dat de tegenstander en de weifelaar ziet, of al thans veronderstellen mag Jat de waarheid bjj zulk een partjj, dat het recht aan hare zjjde is. Dit geldt allen leden, inzonderheid den besturen der christelijke historische kies vereenigingen. Een lid eener antirevolutionaire kiesver eeniging, in een koffiehuis onder het genot van een bittertje biljartende, ot zjjn arbeiders bevloekende, of het recht verkrachtende, doet zjjne partjj schande aan door dezulken wordt eene partjj niet gebouwd. Waren zjj ook onder ons, wjj zouden hun aanraden de kiesvereeniging te verlaten. Het onder scheid tusschen wie God dient en wie Hem niet dient moet ook in den wandel der leden gekenmerkt worden. Voor uitwissching der grenzen is het waarljjk de tgd niet meer. Ten slotte moet een ieder die van onze beginselen is, de gelegenheid opengesteld zijn om lid eener kiesvereeniging te worden. De contributie zjj daarom niet te hoog. Die f 1 of f 5 betalen kan die doe het, en geve tegeljjk plaats aan zgn armen broeder om voor 25 cents 's jaars lid te worden. Men zorge dan dat allen lid wordenanders maakt de kiesvereeniging hare onkosten niet Hoeveel vragen dringen zich dit opschrift ziende aan mjjn geest op. Zal het gelukken daar een nieuw Neder land te vestigen Zal de stroom van land verhuizers daarheen te leiden zjjn, en met succes geleid kunnen worden Zal de emigratie voortaan massaal en niet spontaan kunnen plaats hebben Abrahams herders twistten met Loth's herders omdat het land hen niet dragen kon. Zoo gaat het ook in Nederland. De toenemende bevolking maakt voor velen de toekomst onhoudbaar. Zal Colorado uitkomst geven voor zoovelen voor wie het oude vaderland geen brood meer heeft Staande op het achterdek van de Dubbel dam dringen zich deze vragen en zoovele andere aan de ziel op. Ginds ligt de Noordzee, maar niet dezelfde die ik zoo dikwjjls bij morgen en bjj raiddag en bjj avond en altjjd met belangstelling zag. Nu niet een bevolking spelende aan haar duin, als voor weinige maanden, maar een strand, eenzaam en verlaten. Nu niet een wolkelooze hemel met heldere zonneschjjn, maar een grjjs-grauwe lucht somber en duister. Nu niet de Noordzee als de grootste en de grootsche, maar als het voorportaal, de vestibula van den zooveel grooteren Atlan tischen Oceaan, den grooten heirweg tusschen Oud-Amsterdam en Nieuw-Amsterdam. Nu als de groote plas die zoo menige levensgeschiedenis in tweeën snjjdt, en banden scheurt van bloedverwantschap en nationaliteit. Wat overal elders begrepen kan worden wordt alleen daar gevoeld. A.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1892 | | pagina 1