Eene parli KLAVERS, BOUWLAND, Deze week nog voortzetting der OPRUIMING in deLangevieleK196198, Middelburg. 2 Woonhuizen met Erven, Vruchten te Velde, Noord-Bevelaiid. al het KANTHOOI, WOONHUIS Zaai Emser Pastilles, MINERVA-ZEEP r UIL BUIS te huur A. s. Woensdagavond, 22 Juni, ds. J. J. IMPETA, LEIMSES HLS. BEDDEN DEKENS en TIJKEN A. M. V ertregt&Co., e e ii H I T, JV oord-Beveland. a Eene Hofstede, WEI- EN BOUWLAND, BOUWLAND, DRINKT Voilenhoven's puike ïtuhr-Kolen, Een tweede Boereknecht een WOONHUIS, SCHUUR, openbaar verkoopen I. Een Woonhuis en Erf Noord-Beveland. Meubilaire Goederen, Openbare Verkooping j E. H ELD E R. 3!|4 H.A. Roode KLAVER, B|2 KOOLZAAD, 2 H.A, 27 A. Winter§erst, Graan- en Veeschuur, HOVENIERINC, L. K, van der HARST JJz. MEID-HUISHOUDSTER. P. A. DE L1GNY, Goes. Bakkersleerling Zwakken en Herstellenden Janse en Duvekot. Openbare Verkoopinqen op Woensdag 29 Juni 1892, en verdere Timmering, Erfpachtsrecht op Donderdag 30 Juni 1892, op Vrijdag 8 Juli 1892, op Zaterdag 25 Juli 1892, UIT DE HAND TE KOOP; op Woensdag 29 Juni 1892, een klein Landbouwersbedrijf, Mestput, enz. Het Goedkoopste Magazijn van Parapluies. Door het groote debiet ben ik in de gelegenheid alle soorten Parapluies te ver minderen. Bij mij te koop Nieuwe van af 50 cent enz. Alle oude worden ingeruild, en Keparatiën goedkoop afge werkt. Tevens maak ik bekend dat niemand voor mij leurt of rijdt. C. GEENSKN, 60 c. per doos. 12 ALBUM PORTRETTEN f2,50 6 id. -1,50 3 id. -1,— HET Uitdehand tekoopoftepachten: een Bed, Peluw en tweeKussens de goedkoopste prijzen. WED. DEKKER, Bellinksfraat. DE LIGNY's Kledingmagazijn, HEERE1TKLEEDING naar maat met onverbeterbare coupe. Spoedig en Billijk. KOOPJE1 Jongens Matro zen PAKJES, blauw broekje met lichte sport blouse van f 1.00, f 1.20, f 1.40. Te pachten bij Inschrijving: Deze week in lossing EENE LADINC Stoomboot „TELEGRAAF." Stoom boot dienst Midd.-Y'Hss. ten overstaan van den Notaris M. NOOR- DIJ KE te Colijnsplaat, als 's avonds 6 uur te Geersdijk, (gemeente Wissekerke) in de herberg bewoond door dhr. de Vlieger, van l a J Billis waarin eene SLACHTERSAFFAIRE wordt uitgeoefend, met het op den« -daarbij-behoorenden grond te Geersdijk, kadastraal bekend, gemeente Wissekerke, sectie N no. 338, aankomende Olivier Scherp; en 's namiddags I uur te Krabbcndijke, op den Oostdijkin de herberg van Adr. van Iwaarden, ten verzoeke van de weduwe en erven van Pieter Staal, van op den O o s t d ij k onder de gemeente Kruiningen, sectie C nummers 244, 289 en 278. De Notaris A. M. TAK zal des voormiddags te 10 uren te Domburg, in de herberg bij Weduwe Baart in het met BOOMGAARD en TUIN- CROND, staande en liggende te Dom- II. burg aan de Zuidstraat gemerkt C no. 6 groot 20 Aren 70 Centiaren. EEN PERCEEL ogende in de gemeente Aagtekerke aan den Domburgschenweg groot 49 Aren 60 Centiaren. En des namiddags te één ure voor het woonhuis aan de Zuidstraat, ID alsKabinet, Tafels, Stoe len, 2 Bedden met toebe- hooren. Klok, Barometer, Porcelein, Koper-, Glas- en Aardewerk, eenige Gouden en Zilveren Lijfsieraden; voorts 2 Geiten, Landbouwgereed schappen, gedorschen Granen, Stroo, Mutsaards, Planken, Brandhout en meer; benevens zijnde Tarwe, Paardenboonen en Witteboonen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Deurwaarder J F. GELNER te Cort- gene zal ten verzoeke van zijn principaal publiek verkoopen op drie maanden crediet, des namiddags ten 2 ure, aan het woonhuis van wijlen den heer Willem Wirtz te Cortgene, EENE PARTIJ waaronder: een Kast, Tafels, Stoelen, Spiegels, Lampen, Kachels, 2 veeren Bedden met toebehooren, Vloerkleeden, Stoven, Potten, Ton nen, Koper-, Glas- en Aardewerk, Tuingereedschappen, Brandhout enz. EEN met verdere Timme ring en Erve, staande en gelegen aan den Veerweg te Camperland, gemeente Wissenkerke, plaatselijk bekend wijk F nommer 97, ter grootte van 2 Aren 40 Centiaren bewoond door den eigenaar Markus Markusse Az. Te bevragen in persoon of met franco brieven bij den Deurwaarder J. F. GELN'ER te Cortgene. 's middags te 1 uur, te Kruiningen in de herberg van van de Linde, voor dhr. M. van Liere, ten overstaan van de Nota rissen MULOCK HOUWER en ROELOF van: le en 2e snede. alles wassende op de gronden der hofstede «Hoogemoei» in Kruiningen. De verkooper doet op 27 en 28 Juni 's namiddags te 1 uur aanwijzing. UIT DE HAND TE KOOP: bestaande in (waarin eene Win kelzaak wordt uit geoefend) met benevens een perceel alles gelegen in de gemeente en op het dorp K a t s, in eigendom en gebruik bij wed. L. de Vos. Gegadigden gelieven zich in persoon of schriftelijk te vervoegen bij den Notaris M. NOORDIJKE te Colijnsplaat. Vette Scharren en Drogevisch, nieuwe Zoutevisch, goedkoop. L. J. P. MAAS, Middelburg. GROOTE VEERAPEN VOOR VEEVOEDER WISSE. Pottenmarkt. Middelburg. Hoek Markt, Middelburg. APOTHEKER, Middelburg. Pottenmarkt. (Telephoonnummer 164) is de zachtste en beste toiletzeep, staat onder scheikundig toezicht en kost slechts 20 cent per stuk. Sto'omzeepfabriek «HET KLAVERBLAD», Haarlem. TE KOOP: PHOTOGRA A F LANGE DELFT, MIDDELBURG. Nette afwerking en standhoudende kleur 's ZONDAGS GESLOTEN. De prijs van 1000 BRIEF KAARTEN is thans f2,25. Toezending franco. C. M. KLEMKERK. Specialitiet in Papier en Enveloppen. op de Kleine Kadi-, Goes, be woond door den WelE). hier 1). Stigter, met 1 Novpmber of vroeger. Te bevragen bij P. A. DE LICNY, Gres treedt D. V. in «de Prins van Oranje», te Goes, op; van Atfen a/d Rijn. Onderwerp: Er.tree IO cent. Gereserveerde plaatsen 25 cent. Aanvang ACHT ure. TE KOOP OF IN RUIL; een gebruikte Menwagen, gebruikte en nieuwe Ploegen, en een nieuwe Vijfbalks- eggeeen gebruikt Kooktoestel, een nieuw Keukenkacheltje, een gebruikte Kinderwagen. K. DEN HOLLANDER, Smid. Biggékerke. Gevraagd om spoedig in dienst te treden eene MEID HUISHOUDSTER, middelbaren leeftijd, door den opzichter Koole te We- nicldinge. EEN GUNSTIG GELEGEN aan den straatweg onder Oost-Souburg, groot omtrent 6Vs HECTAREN. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris VERHEIJ. Dat Urlings patentstijfsel snel ver meerdert in debiet, Dat was voorheen, maar nu zoo niet; De „EXTRA STIJFSEL" daarentegen] Wordt, men steeds meer genegen Zaandam, PAUL AVIS. NIEUWE ZOUTEVISCH 12 en 20 ct. 5 ons Heerepolder, Wolfertsdijk, Te bevragen bij M. HOUTEKAMER, aldaar. TWEE MELKCEITENTE KOOP, keur uit vier bij LE1N GOEDBLOED te Serooskerke (W.) worden door de ondergeteekenden voor zeer lage en vastgestelde prijzen verkocht gevuld met prima soort Kapok van af Tevens maken wij onze geachte be gunstigers opmerkzaam, dat wij tot de vulling van Veeren Bedden geen andere van nieuwe gezuiverde Veeren gebruiken en aan ieder kooper van een Veeren Bed den door ons geteekend schriftelijk be wijs ter hand stellen, met de verklaring, dat wij voor de deugdzaamheid der Veeren en Tijken gedurende twee jaren borg cnrpkpn j Lange Vorststraat, C 218, Goes. VOORHANDEN: Bruine Matten, Blokjesmatlen, Biezen- matten, kleine Matjes, kleine Kleedjes, Tafelzeil, Karpetten, Zeildoek, Zeemelappen, Dweilen, Sponzen, Borstelwerk etc. Concurreerende prijzen. Goes. JOH. GEENSEN. TEKOOP: vlug en mak. Te bevragen bij den uit gever van dit blad Goes. Terstond een benoodigd. Adres letter B. Boekh. DHUIJ Middelburg. in Nieuw-Noordbevelandpolder, gemeente "Wissenkerke met H. 25. 40, 80. (60 Gemeten 286 roeden) in pacht bij Izaak Serrier tot het roo- ven van den oogst 1892en b H. 10. 76. 23 (25 Gemeten 247 Roeden) in Leendert Abrahampolder te Cats in pacht bij (nu wijlen) Willem Wirtz, tot het rooven van den oogst 1892. Informatiën te bekomen bij de heeren L. M. VAN KAMPEN te Goes en J. KA- KEBEEKE te Krabbcndijke, zoo mede bij Notaris ROELOF te Cortgene, terwijl Inschrijvingen, per Scliouwsch Gemet wor den ingewacht vóór 1 Juli e. k. STOOT. 70 cent contant. GOES. van heden af gevraagd, bjj den landbouwer K. HEIBOER Mz., te 'sHeer Arendskerke. Nieuwe Zoutevisch 20 en 12, dik Spek 26V2, Amerik. Reuzel 25, Int. 35, Krenten I2V2, Rozijnen 14, Witte Suiker 27, Lichte 26, Gele 24, Rijst 7V2, 8, 10, Vermecellei 15 per 5 ons. HOOIRIJVEN en SEIZENBOOMEN. tot concurreerende prijzen. DEKKER, Noordstraat, Middelburg. STOOMBOOTDIENST VLISSINGEN-MIDDELB.-ROTTERDAM. (Afvaart volgens stadsklokken.) Dagelijks, uitgezonderd Zondags, v. Vlis- singeri 8,30, van Middelburg 10,van Rotterdam 9,u. STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee. Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. (Nieuwe tijd, dus 20 min. na kloktijd). Juni. Van Middelburg: 'smorg. 'smid Dinsd. 21 7,15 4,30 Woen.22 7,15 Dond. 23 7,15 24 7,15 25 7,15 26 7,15 27 7,15 Vrijd. Zat. Zond. Maan. Dinsd. 28 7,15 4,30 4.30 4,30 4,30 6,- 4,30 4,30 Van Zierikzee 'smorg. 'smid. Dinsd. 21 7,30 3,30 Woen. 22 7,30 3,30 Dond. 23 6,3,30 Vrijd. 24 6,— 3,30 Zat. 25 7,3011,30 Zond. 26 5,40 6,— Maan. 27 7,30 3,30 Dinsd. 28 7,30 3,30 Juni. van Rotterdam van Antwerpen Dinsd.21'smorg. 2Dinsd. 21 'smorg. 3. Dond. 23 Zat. 25 Dinsd. 28 3,— 4, 6,30 Dond. 23 Zat. 25 Dinsd. 28 5,- T, 9, Vertr. Middelb. Gew. tijd. Voorm.5,10, 6,30, 7.50, 9.20, 10,40. Namidd. 12,20, 1,40, 3,—, 4,10. 5,50, 8,20, 10,05. Vertr. Vliss.Greenw. tijd. Voorm. 5,36, 78,05, 9,40, 11,—. Namidd. 12,40, 3,15, 4.30, 7,10, 9,-, 10,30. Alle booten leggen aan de Keersluis aan. OMNIBUSDIENST WOLFERTSDIJKSCHE VEER-GOES. Dagelijks met uitzondering van Dinsdags. (Zondags geen dienst). Vertrek Wolfertsdijksche Veer 6.40-j-, 12.454-, 5.—. Goes (Station 8.1-j-, 2,34-}- (Slot Oostende) 6.30. Des Dinsdags: d Wolfertsdijksche Veer 9.,5.—. Goes (Slot Oostende) 2.30,6.30, Greenwich-tijd.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1892 | | pagina 4