VENDUTIE. AFBRAAK. WOONHUIZEN Klaver te Velde, WOONHUIS, 5 J. DONNER-MEIJLER, Goes. een Herberginvenfaris, Verknoping Afbraak. Een Woonhuis en Erf, Een Woonhuis en Erf, In. Een WOONHUIS 2o. Een WOONHUIS VRACHTRIJDERSINSPAN, Eene Weegbrug of Fairhank Divers Logement- en Koffiehuis-Inventaris, al het KANTHOOI, Boomgaard, Bouw- en Weiland, Lange Ker VLOEKKLEEDEN, KINDERPAKJES, |if* JONGENS KOSTUMES, 19* MANS COSTUMES, LUSTRE JASJES, cii eene Scl» met Erve, verkoopen Openbare Verkooping Openbare Verkooping eene kapitale HOFSTEDE, 820 Centiaren ERF, MOLENAAR, op Woensdag 15 Juni 1892, een Salon-Ameublement, Donderdag 16 Juni 1892, VERKOOPEN Openbare Verkooping publiek verkoopen: Openbare Verkooping op Woensdag 15 Juni 1892, op Woensdag 15 Juni 1892, verdeeld in twee afzonderlijke Woningen, en op Donderdag 16 Juni 1892, Timmermanswinkel, ERF en TUIN, met het Erfpachtsreeht op den daarbij behooren den grond, op Donderdag 16 Juni 1892, publiek verkoopen EEN FL1NKEN VERKOOPEN 4 PERCEELEN publiek verkoopen op Donderdag 16 Juni 1892, een net burger Winkelnering en Erf, Een grooten Moestuin- steenen SCHUUR, met ERVE, MET GEBOUW, eene partij Bouwland, Huisraad en Inboedel, op Vrijdag 17 Juni 1892, pl. m. 80000 eenjarige plant- Oesters, 50000 wrakke gekalkte pannen, 100000 2de soort gekalkte Pannen, op Maandag 27 Juni 1892, publiek verkoopen op WoeHsdag 29 Juni 1892, 31!, H.A. Roods KLAVER, lj2 KOOLZAAD, op Donderdag 30 Juni 1892, bericht de ontvangst van in zwart en gekleurd, TOT LAGrE PRIJZEN. in alle prijzen, van af f2,50. 83* Op aanvrage franco op zicht. J. Marinussen, Ier Neuzen. E. J. Langejan Van Westkapclle: L. Korps, vhs- ^Verzonden geweest naar Frankrijk: Van Domburg: A. Pahu, Lijon. Lijst van brieven, verzonden door het postkantoor te Goes, waarvan de geadres seerden op de plaats van bestemming on bekend zijn, gedurende de 2e helft der maand Mei 1892. Lares, Amsterdam. J. B. Melsen, Den llaag. Somraers, Tilburg. Van 's Heer Arendskerke: C. Boonman, Ovezande. Van Kamperland: A. Meijer, Hille (10711. Van Wissekerke: T. Broek, ^laar- dingen. Verzonden geweest naar Amerika Van Borselen A. Karelse, Muskegon. Van 'sHeerenhoek: W. de Vos, Anthon. Idem naar Frankrijk Van Krabbendjjke: 1(37 Rue Ment- martie, Parijs. Heden den 6 dezer ontvingen wij het treurige bericht dat op 6 Mei 1.1. onze ge liefde Zoon en Broeder de Heer PIETER BRUIJNZEEL Az. is overleden in den ouderdom van bijna 23 jaren te Weisfontijn Transvaal Zuid- Afrika. De Heere sterke ons in deze zware be proeving. A. BRUIJNZEEL. Pz. Echtgenoote, Kinderen en Rilland. Behuwdkinderen. Wegens buitenlandsche betrekking eerst heden geplaatst. Gelieve deze algemeene tevens als bijzon dere kennisgeving aan te nemen. Ondergeteelcende betuigt zijn hartelijker) dank aan allen, wier gunst en vertrouwen hij gedurende bijna 27 jaren heeft mogen genieten. Hij beveelt hiermede zijn opvolger M. BOONE beleefdelijk aan, en hoopt dat deze met dezelfde gunst zal vereerd ■worden. JOHs. DE JONGE. Kruiningen. Mij refereerende aan bovenstaande advertentie, beveel ik mij beleefd aan als hopende door eene prompte en civiele be diening hetzelfde vertrouwen door mijn voorganger genoten, mij waardig te maken M. BOONE. Kruiningen, 1 Juni 1892. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal des vooBmiddags te 10 uren, in «de Prins van Oranje» te Goes, houden, waarop zullen worden geveild en verkocht bestaande o. m. uit Tafel, Canapé met 6 Stoe- len met Trypen zittingen JL-.s Penanttafel, Spiegel, Schil. J^fpP derijen, zwart-marmeren Pendule met Coupes voorts: bestaande uit Biljart met Queuenrek en Queuen Tafels, Stoelen, een nieuwe Trap- naaimachine enz.voorts Koper-, Tin-, IJzer-, Glas- en Aardewerk' alsmede eenige verbeurdverklaarde voorwerpen o. a. 20 Jachtgeweren, Gewichten enz. En ten verzoeke van den heer Curator in het faillissement van L. Ruissen te Wolfertsdijk Schapen met "Wol, Schaaphond, Schaaprennen, 2 Kabinetten, Kachels, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Glas- en Aardewerk, Slachtersge reedschappen enz. enz. De SCHAPEN zullen te half een imr worden verkocht. Deurwaarder KOULON zal op des namiddags te één uur precies, aan de Baanstraat bij het hospitaal te Middelburg, EENE GROOTE PARTIJ OP WOENSDAG 15 JUNI 1892, des avonds ten .6 ure in de herberg bij H. Bierens te B i e z e 1 i n g e zal de No taris J. LANSEN CROIN ten verzoeke van den Eerzamen Jacob Kloosterman EEN aan het dorp te B i e ze 1 i n g e, kadaster Sectie E. no. 854 HUIS, SCHUUR EN ERF. 23.96 H. A. en Sectie E. nummer 4 41.80 H. A. Te veilen in perceelen en in massa. Geschikt voor Tuinieren en Koemelkerij. Information te bekomen ten kantore van den heer W. PELLE te Goes. van nagelaten door dhr. Jakobus IWlar- kusse, laatst zonder beroep te Kortgene, ten overstaan van den Notaris M. NOOR- DIJKE te Colijnsplaat, als: 's namiddags 1 uur, te Wissekerke, in het koffiehuis «de Kroon», van te Wissekerkeop den dijk bij het dorp, sectie L no 123, groot 1 A. 84 cA. 's avonds 6 uur te Colijnsplaat, in het logement «Het "Wapen van Zeeland» van op den Zuidwestelijken hoek van de Voor straat te Colijnsplaat, sectie A no. 849, groot 1 A. 15 cA. 's avonds 6 uur te Kats, in het logement «het Wapen van Kats», van met te Kats op het dorp, sectie E nummers 377 en 417, groot 7 A, 50 cA. te Kats, sectie E no. 222, groot 1 A. 91 cA. Alles bij uitgezette biljetten breeder omschreven. De Notaris A. GALLIS MERENS te Kapélle zal des morgens te IOV2 uren precies, ten verzoeke van A. Geelhoed te Biezelinge, aan zijne schuur, bestaande in 4 bruin Ruinpaard oud 16 jaar, 1 zwart Ruin- paard oud 6 jaar, 1 bruin Merriepaard oud 3 jaar, 4 éénjarige Runders1 Mestput- looper, Biggen, 2 Melkgeiten, 1 Men- wagen met ijzeren assen, zoo goed als nieuw, 1 Drielingswagen, 1 Boom- kar, 2 Ploegen, 5 Eegden, 1 Rol- sleper, 1 Sleepsleper, Zwingen, Ket tingen, Harnas, en wat verder zal worden opgeveild. De Notaris PILAAR zal Zaterdag 18 Juni 1892, des namiddags 2 uren, voor den heer W. F. K. Lenshoek qq. te Goes, in «de Prins van Oranje» te Kloetinge, in Paapsland, le en 2e snede- „Aanwijzing geschiedt door J. POLDER MAN Mz. De Notaris H. ROELOF te Cortgéne zal ten verzoeke van den WelEdelen Gestren- gen Heere mr. A. C. A. JACOBSE BOU- DEWIJNSE advokaat en procureur te Middelburg, als curator in het faillissement van Pieter Phernambucq, gewoond hebbende te Camperland, a. des morgens 10 ure, in de herberg bij W. Broekhoven te Cam perland waarin EENE GROOTE geschikt voor landbouwbedrijf, alles te Camperland, benevens in Sophiapolder. b. des middags 1 ure, tenzelf- d e n d a g e aan het woonhuis en schuur van genoemden gefailleerde te Camper land, om contant geld EENE PARTIJ Gouden- en Zilveren voorwer pen, Koloniale Waren, Bouw gereedschap, 40 balen Guano, Mest, Hooi, Stroo, Klavers en wat er meer zal worden geveild. Alles bij biljetten breeder omschreven. Betaling der koopsom van de onroerende goeden moet geschieden voor 15 Juli a.S. De Deurwaarder HOLLMANN, te Goes, zal des namiddags om 1 uur in de herberg bij den heer Wagenaar, te lerseke, VEILEN EN VERKOOPEN: pl. ni. 50000 1ste soort Af- steeksel, te leveren vrij op 't steiger. Inlichtingen geeft dagelijks C. HAMELINK te Wemeldinge en F. HOOGESTEGER te lerseke. De Notaris A. GALLIS MERENS zal des voormiddags te 10 uren, ten verzoeke van G. Marcusse, aan diens herberg te Kapelle, als Stoelen, Tafels, Glas- en AardewerkLampen Spiegels, Kachel, Koper- en Blikwerk, 6 Bedden, Matras sen en loebehooren, een zeer fraaie slaande Speelklok, een tweeloops Jacht geweer en wat verder zal worden gepresenteerd. De Notaris HUVERS zal op Woensdag den 22 Juni 1892. in het openbaar A des voormiddags te 10 uren, op de Hofstede bewoond geweest door wijlen ANTH. HOLLEBRANDSE, aan den straat weg, in de gemeente Biqqekerke, nabij den Tol, 1 vos Ruinpaard, oud 21 jaar, 1 bruin Merriepaard, oud 12 jaar met Veulen, een bruin Merrie paard, oud 2 jaar, 2 extra baat- gevende Melkkoeien, 1 tweejarige Vaars, een anderhalfjarige Stier, Kweekkalf, 2 eenjarige Vaarzen, 2 Melkgeiten, 2 jonge Geiten, vet Varken, Kippen, 2 Menwagens, Marktwagen, 3-wiéiskar, 2 Ploegen, Eggen in soort, Veldgang, Sleep- deur, Rolblok, Snijmolen, Mangel- molen, Paardentuig, Hooivorken, Spaden, Rijven, Zeisen, Ze«tften, Karn, Tonnen, Teelen, Graanzak ken, Kruiwagens, Brandhout, Boo- men en Palen. Mutsaards. Stroo en Mest. Meubelen en Huisraad, waaronder 2 KabinettenBureauHangklok, Spiegels, 2 Veeren Bedden met toebehooren, Kachel, Tafels, Stoe len, Koper-, IJzer-, Glas- en Aarde werk. En B. des namiddags te 1 uur precies, terzelfder plaatse: Vijf aaneengebouwde WOONHUI ZEN en ERF met HOVENIERING, staande en liggende in de gemeen te Biggekerke, aan den straatweg, wijk B nos. 47 tot en met 51. In 2 perceelen en combinatie. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris aan het Hofplein te Middelburg. 's middags te 1 uur, te Kruiningen in de herberg van van de Linde, voor dhr. M. van Liere, ten overstaan van de Nota rissen MULOCK HOUWER en ROELOF van: 2 H.A, 27 A. Wintergerst, alles wassende op de gronden der hofstede «Hoogemoei» in Kruiningen. De verkooper doet op 27 en 28 Juni 's namiddags te 1 uur aanwijzing. des voormiddags te 11 uren, te Goes, op het «Slot Oostende,» van in de gemeente Schore, aan den grintweg, met 46 Hectaren 6220 Centiaren in de gemeenten Schore en Kapelle. In pacht bij Ivo Van Hootegem tot 1 Maart 1895 om f2294 in het jaar, Te veilen in massa en in perceelen, ALSMEDE te Biezelinge, in erfpacht bij W. Van Eenenaam om f 30 in het jaar. Informaliën en na 15 Juni catalogi met kaartje te bekomen bjj de Notarissen G. VAN DE VELDE te Belcele en J. M. PILAAR te Goes.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1892 | | pagina 3