JENNY", HUISRAAD, den Vrijdag 20 April 1888, Noordbeveland. Bouwgereedschap, 1400 MISTERB, le Een Huis en Erf 2e Een Stal en Erf o|> Wed. DEKKER, Openbare Verkooping verk0open: Schoon BEESTIAAL, Openbare Verkooping. Woensdag 18 April 1888, een Woon- en Win kelhuis en Erf, openbaar verkoopen eenige MEUBELEN, Vrijdag den 27 April 1888, DEKKER, NOORDSTRAAT MAASDE KAZERNE. te VLISSINGEN. Dinsdag 17 April 1888, op Woensdag 18 April 1888, op Woensdag 18 April 1888, publiek verkoopen Bouw- Melkers- en Zolderge- reedschappen, MIDDELBURG. Woensdag 25 April. Koudekerke, 10 uur, aan den straatweg naar Vlissingen, op de hofstede van Boone, door Not. Loeff1 zwart merriepaard 4 jr., 2 dito ruinpaarden 4 en 7 jaren, 7 melkkoeien, 1 vette vaars, 3 weivaarzen, 4 kweekkalvers, karnhond, 60 kippen, 3 kalkoenen, 2 ganzenj landbouw-, stal-, zolder- en melkersgereed schappen, meubelen, potten, ketels enz. Wemeldinge, 7 uur, door Notaris Gallis Merens bij Daane, voor erven wed. De Vos, 1 woonhuis, erf en tuin, groot 257 Centiaren. Goes, 10 uur, door deurw. Hollmann, in „de Prins v. Oranje", vendutie. N. en St. Joosland, 10 uur voor het huis van C. Baas, door Not. Takmeubelen, Fran klin, droogrekken, meelkist, spekstander, waschtobbe, serviezen, serviezen, kruiwagen, slijpsteen, schaafbank, timmergereedschap, trap, vischnetten, boeken enz. Donderdag 26 April. Ierseke, 1 uur, door wed. Meeusehuishou delijke goederen. Inl. dhr. Pelle. Baarland, 1 uur, voor wed. v. d. Berge, door Not. Pilaar, in den Vlieguitpolder1 melkkoe, kalf, varken, 18 kippen en haan, landbouw-, melk- en stalgereedschappen, mest, 1 kabinet, glazen kastje, klok, veeren bed, spiegels, stoelen, tafels, kachel, kleerkist, blikwerk enz. Vrijdag 27 April. St Lanrens, op de hofstee van Gideonse een inspan. Biggekerke, 10 uur, door Not. Loeff, ten huize van Slimmenlo. een huis, schuur, erf en tuin en daarachter liggenden tuin op het dorp. 2o. een huis met schuurtje, erf en tuin en een daarnaast gelegen huis met ei-f en tuin op het dorp Meliskerke. 3o. 21 per- ceelen bouw- en weiland en sprink onder Biggekerke, Grijpskerke enz. Zaterdag 28 April- 0. en W. Souburg, door Not. Loeff, 10 uur in het „Zwaantje" lo. een huis, schuur, erf en tuin op het dorp en 8 perceelen bouw- en weiland tegen 't dorp. Dinsdag en Woonsdag van 9—12 en van 2 tot 5 uur. dag 00 April. Baarland door A. Steketee zijn boeren nspan, Baarland, (verpachting) door Not. de Ronde Bresser25 H. bouw- en weiland, behoorende bij de hofstede van C. Allemekinders. Daarna veiling van de gebouwen dier hofstede met den grond, waarop zij staanen de gebouwen voor afbraak. Aanbestedingen. Zaterdag 14 April. Hansweord, 2 uur, door Jac. van Acker qq. het boawen van een nieuwe graanschuur en varkenshok op de hofstede van v. d. Pas aan den Monnekendijk onder Kloetinge. Inlicht, dhr. Le Clerq, Kruininge. Vrijdag 20 April. Waarde, 12 uur aan 't gemeentehuisher stel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1889 van de aarde-, kram-, rys- en steenglooi- ingwerken van de waterkeering van het waterschap Waarde. Raming f 7865. Aanwij zing 18 en 19 April door den dijksopzichter Blok. Het bestek bij den heer de Raad te Kruiningen. Maandag 23 April. Krabbendfjke, half 2, in de gemeenteka mer het bouwen van een nieuw gemeente huis met toren. Inlichtingen bij dhr. J. W. v. d. Weert W.Jz. te Goes. Vrijdag 27 April. Kortgene, half 11, in 't gemeentehuis door het bestuur der waterkeering van den Cala- miteuzen Annapolder, het herstel, vernieu wing en onderhoud tot 30 April 1889 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken van dien polder. Bestek ligt ter lezing in de directiekeet. Aanwijzing 20 April van 2 tot 3 uur en 23 April van 10 tot 11 uur. Oesterbeurs. IERSEKE, 13 April '88 Verkocht: Zaaioesters ad. f2,50; f5 en f6. de duizend. ADVERTENTIES. Ondertrouwd C. PAAUWE met J. MELIS. ^Driewegen, J 12 A 1888. Borsele, J Ondertrouwd PI ETER MEIJLER en JACOBA DE MUNCK. Goes, April 1888. Heden overleed tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen, behuwd-en klein kinderen mijn geliefde echtgenoot J. FRANQOIJS, in den ouderdom van 68 jaar, in leven gepensioneerd veldwachter. Wed. J. FRANQOIJS— Schouwenaab van As. Kruiningen, 13 April 1888. V Heden avond omstreeks 6V2 uur be haagde het den Heere, na een zeer kort stondig lijden uit ons midden weg te nemen onze zoo dierbare en geliefde Moeder DINA VETTEWed. de Jager, in den ouderdom van 74 jaren, 8 maanden en 21 dagen. Zwaar valt ons dit zoo treffend verlies, doch wij hopen in 's Heeren wil te berusten. Rilland-Bath 7 April 1888. Namens de Kinderen en Familie JOH. DE JAGER. Algemeene Kennisgeving. 7 De Weduwe VAN DER SCHRAAFF en Kinderen betuigen bij dezen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van hunnen echtgenoot en vader ondervonden. De zaak zal op denzelfden voet worden voortgezet. Goes, April 1888. 7 Voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Vader e n Grootvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Goes, 14 April 1888. Jac's. DE JAGER. Sara DE JAGER geb. Vleugel. De Notaris J. A. DE WOLFF, zal ten verzoeke van kapitein Anders Larsen, voormiddags tien uur op de Bierkade te Vlissingen tegen contante bofaling Het Noordsche kopervast en gekoperde Barkschip groot 310 reg. ton, met ONDERMASTEN BOEGSPRIET, STENGEN, enz., Zooals het op den dag der verkooping zal liggen op de Calootbank op de Wes- terschelde, en daarna bestaande uit Kettingen, Zeilen, Touwwerk, Tros sen, Rondhouten, eene partij Huid- koper en verdere goederen meer. Inlichtingen te bekomen bij de heeren DE GROOF Co., scheepsmakelaars; bij den Kapitein en bij den Notaris te Vlis singen. De Notaris H. ROELOF te Cortgene, zal 's morgens 10 ure ten verzoeke van den Landbouwer PIETER VAN DER MOERE Ez. op liet door hem bewoonde Hofsteedje in Maria polder gemeente Wissenkcrke, pu bliek verkoopen EENE PARTIJ en ALS: 1 bruin Ruinpaard oud 6 j-, 1 zwart Veulendragend Merriepaard oud 7 j., enl bruine Hengst oud 1 jaar, 2 baatgevende Melkkoeienen 10 stuks divers jong Hoornvee, van gekruist Noord'nollandsch ras, en 2 Loopvar kens, voortsMenwagens, Ploegen, Eggen, Stroo- en Windmolen, enz. BENEVENS en wat er verder zal worden geveild. Betalingstermijn 6 maanden, mits be kende Borgen stellende. Het door vreemdelingen gekochte vee, kan tot den volgenden dag op het Hof steedje verblijven. De Notaris J. M. PILAAR zal des voormiddags te 11 uren, te Oud-Sab- binge, gemeente XVolfertsdijk, ten huize van A. Caan, verkoopen EENE PARTIJ waaronder 1 Kabinet, l eikenhouten Bureau, 1 Linnenkast, 1 Kastklok, 2 Kachels, Tafels, Stoelen, Spie- J_ gels, '1 Bed, 1 Vloerkleed, 3-=^ Lampen, eenig Blik-, Glas- en Aar dewerk, eene partij Timmermans-, Metselaars- en Schildersgereedschap pen, Kolders, Ribben, 10 Ladders, 140 Stellingtouwenvoorts 1 paai gouden stukken, 3 gouden Sloten met bloedkoralen en 1 Kerkboek met zilveren haken, en eindelijk 3 Varkens, Varkenshok en Mest. De Notaris J. A. DE WOLFF zal des avonds 7 uur in het koffiehuis «DE OUDE VRIENDSCHAP» te Missingen in veiling brengen aldaar aan de Kolvenierstraat wij k E 69 naast het vorige wijk, E 70. Eerst afzonderlijk, daarna te zamen. INGERICHT TOT MELKERIJ MET VEESTAL Daags te voren te zien van 10 12 en 2 4 uur. De Notaris H. ROELOF, te Cortgene zal, ten verzoeke van den WelEdelen Gestrengen Heere mr. A. C. A. Jacobse Boadewijnse, Advocaat en Procureur te Middelburg, als curator in het faillissement van HENDRIK WITTERS,] broodbakker en winkelier te Cortgene, Kj 1 - des namiddags ten 2 ure in de herberg «de Vriendschap» te Cortgene: met vergunning, waarin sedert vele jaren het bedrijf van Broodbakker en handel in Manufacturen, Kruidenierswaren en Dran ken wordt uitgeoefend beneven annexe te Cortgene, kadastraal bekend Sectie F no 1101, groot 3 Aren, 75 Centiaren. Aanvaarding 1 Mei 1888. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den heer Mr. BOUDEWIJNSE en notaris ROELOF voornoemd. De Notaris A. M. Tak, zal op voormiddags ten 10 uren, op de hofstede, „Pitteperk'% bewoond door de weduwe P. Coppoolse, in de gemeente Serooskerke, in het 1 bruin Merrie paard oud 7 ja- ren, 1 bruin Mer-< riepaard oud 13 jaren, 4 Melkkoeien, 1 Kalfvaars, 3 2'Ajarige Vaarzen, 2 'PAjarige Vaarzen, 2 LA jarige Os sen, 2 Kweekkalvers, 3 Schapen met Lammers, 1 Varken, 1 Karnhond, 25 Kippen en 1 Haan, 2 Menwagens, I Marktwagen op Veeren, 1 Urie- wielskar, 3 Ploegen, 9 Eggen, Veldsle- de, Sleepdeur, Voorsleper, Rolblok, Kaashorde, Slijpsteen, Vleeschblok, Snijmolen, Mangelrasp, Mangelmo- len, Windmolen, Geeselstoel, Dorsch- tnachine, Zaadzeil, IJsbak, Meelkist, Ladders, Reepen en Blokken, Kis ten, Tonnen, Standers, Schalen en Balans, 600 drooge en groene Mut saards, Paardenwant, VOORTS EENE PARTIJ: BENEVENS: waaronder Bureau, Tafels, Stoelen twee Bedden, Spiegels en meer. De Notaris A. M. TAK, zal op voormiddags te 10 ure op het hofsteedje bewoond door J. Gideonse, in de gemeente St. Laurens, in het •VEBSAAB YfcRfc Q OPEN 2 Koeien, 1 anderhalfjarige Vaars, 1 dito Os, 3 Kweek kalvers, 3 Geiten, 13 Kip pen en 1 Haan, 1 Menwagen, 1 kleine Wagen, 1 Driewielskar, 1 Ploeg, 4 Eggen, Rolblok, Veldgang, Sleepdeur, Windmolen, Karnmolen, Snijbak, Geeselstoel, Slijpsteen, Kiekenren, Vleeschblok, 3 Kruiwagens, IJsbak, Schalen en Gewicht, Watervat, Tob ben, Stamp-en Voederbakken, Kort en Langtouwen, Reepen en Blokken, Horden en Slaken, Planken, Manden werk, eene partij Mutsaards, de Mest in den Mestput, Paardenwant, voorts eene partij Bouw-, Melkers- en Zol- dergereedschappen en eenig Huis raad, waaronderKarn, Roomtonnen, Botertob, Tafels, Stoelen, Kachel, Emmers; eene partij Spek en meer andere goedeien. B e 11 i il k s t r a a I, MIDDELBURG. Groote voorraad Behangselpapier en Randen tot de laagste prijzen. Voor de schoonmaak! Groote Sponzen van af lö, groote Dweilen 123 Zee.nen lappen Bruine van af 10 ct. Voorts alle soorten Borstel- en Blikwerk, Potlepels alles concurreerende prijzen. Puike nieuwe vette Scharren 22% kleine Scharren 48, gedroogde Appelen 17% Pruimen 12, Geld. Worst 40, Boter 30 en 40, grove Rijst 7, Stokvisch 15, nieuwe Zoutevissch 20 en 12, Witte Suiker 29, Stroop 8, Zeep 14, Soda 3, Stijfsel 10 ct. de 5 ons, puike Tarwebloem 14, zwaar vet Spek 57% blanke Reuzel 50 ct. kilo. Puike beste Gort 40 en 14, Bruineboonen 12, Capucijners 14, puik kokende Erwten 10 ct. de kop. Pakken Sago 15. Aardappelmeel 6, Peekoffie 2% Zweedsche Lucifers 5, Waskaarsen 225 ct. het pak. Alle soorten Suikergoed en Pepermunt 10, geurige Stofthee 12, grove Thee 14 ct. per ons, Poederchocolaad 20, 25 en 30 ct. per ons. Nieuwe Zoutevisch 20 en 12, vette Scharren 22% kleine Scharren 18, beste Koffie 55, witte Suiker 29, lichte 28, 26, 25, bruine dito 24, Krenten 17, Rozijnen 18, Ge droogde Appels 17% Pruimen 12, groote Vijgen 9, mooie en grove Rijst 7, Zeep 14, Soda 3, Stijfsel 40, gerookte Worst 40, beste Vatboter 30 en 40 ct. per vijf ons. Beste Gort 10 en 14, bruine Boonenl2 ct. de kop. Een groote sorteering Borstelwerk, bruine Borstels van af 10 ct. Handvegers vanaf 20 ct. en veel andere artikelen tot de meest concurreerende prijzen.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1888 | | pagina 3