De sfinx in het Pentagon WOSTOKS ARGUMENT IN ONTWAPENINGSGESPREK Z I KAPPIE EN DE HOOGVLIEGER I Amerika's zwijgen aver successen brengt geld i iii defensie-laatje V Uit de kerken Kwestie van minuten Cricketreportage op beeldscherm ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 2 1 op 22 Vermoeden Waarom? OPLOSSING VAN HET SPEL DER ZEVEN VERGISSINGEN Ina Boudier-Bakkers muzikale memoires TELEVISIEPRODUCTIE VAN „GASPARONE" Radioreportages uit Leipzig, Milaan, Salo flits gordon h Int heelal «loer Middag %vond 0ERM door Johnny Hart opzienbarende experimenten van student Tijloos ft oensdag 15 augustus 1962 Van een onzer redacteuren IN vele commentaren op de lanceringen van Wostok 3 en Wos- tok 4 is uitdrukking gegeven aan bewondering voor de lan- ceerprecisie op de basis Baikonoer. Die precisie moet groot zijn wanneer men er daar in slaagt op het gewenste moment twee dagen achter elkaar een kunstmaan te lanceren, zo luidden de conclusies. Die conclusies zijn juist. De precisie is groot. De Prawda ging in dit opzicht nog iets verder. Die krant, het orgaan van het Kremlin, schreef maandag: Men behoeft geen bijzondere opmerkingsgave te hebben om in te zien dat de Amerikaanse rakettentechniek absoluut onbetrouwbaar is voor uitvoering van collectieve vluchten. Men behoeft zich alleen maar het aantal mislukkingen op Cape Canaveral te herinneren dat het gevolg was van de nukken van de lanceerraketten. Voor de uitvoering van ge coördineerde lanceringen van twee raketten is de grootste betrouwbaarheid en precisie van elk van die raketten een eerste vereiste. Wij geloven niet dat Amerika dergelijke raketten heeft. Wij hebben ze wel". Dit argument werd gisteren door Rus land gebruikt in de ontwapeningscon ferentie ter ondersteuning van de Rus sische eis tot afschaffing van alle grote militaire raketten. Het zal zonder twij fel indruk hebben gemaakt op de dele gaties van de acht neutrale landen. Rusland hoopt nog altijd die landen voor zich te winnen. Het heeft daarom zin eens na te gaan hoe sterk het Rus sische argument is. Voor West-Europa staat in dit opzicht in Genève veel op het spel. 5 Wie over lanceerprecisie spreekt en over gecoördineerde lanceringen, en daarbij wil nagaan hoe het daarmee is gesteld in de Verenigde Staten, kijke niet in de eerste plaats naar Cape Canaveral, maar naar de lanceerbases aan de Amerikaanse Westkust, Vanden- berg en Point Arguello. Daar zijn se dert 21 oktober van het vorige jaar onder strenge militaire geheimhouding ten minste 22 kunstmanen gelanceerd. Van die lanceringen mislukte er maar een. Dit wijst op een buitengewoon grote betrouwbaarheid van de lanceer raketten. Zeven van de acht lancerin gen met een Atlas-Agena-B slaagden. Alle tien lanceringen met een Thor- Agena-B en alle drie lanceringen met een Blue Scout, een nieuwe lanceer- raket. slaagden. Belangrijker is echter, dat ten min ste driemaal achtereen de coördinatie van twee kort na elkaar uitgevoerde lanceringen een volledig succes werd. In twee van die gevallen lag er een etmaal tussen twee lanceringen, en in een derde geval twee etmalen. In al die gevallen ging het om lancering van kunstmanen in precies, of nage noeg, dezelfde baan over de noordpool en de zuidpool heen. In een eerdere beschouwing hierover uitten wij onlangs het vermoeden dat de Amerikaanse ludhtmacht erin was geslaagd twee paren kunstmanen in banen om de aarde bij elkaar te bren gen. Dat waren de kunstmanen 1962 Pi 1 en 1962 Rho 1, het eerste paar, en 1962 Psi 1 en 1962 Omega 1, het tweede paar. Een derde paar was 1962 Alpha Zeta 1 en 1962 Alpha Eta 1. Wij kun nen, als gevolg van de geheimhouding van de namen van deze kunstmanen door de Amerikaanse luchtmacht al leen de wetenschappelijke registratie tekens geven zoals die voorkomen in de officiële Amerikaanse kunstmaan catalogus. Het is waarschijnlijk dat ten minste twee van. deze drie paren in de ruimte werden samengevoegd tot een geheel. In beide gevallen verdween namelijk een van de twee kunstmanen geheel uit de catalogus. Dat was opmerkelijk, want die catalogus bestaat uit twee delen: een lijst van kunstmanen en uitgebrande raketten die om de aarde draaien en een lijst van kunstmanen en uitgebrande raketten die hetzij in de dampkring zijn vergaan hetzij naar de aarde werden teruggebracht. Wij vragen ons af wat het Pentagon beweegt bij het achterhouden van deze feiten, die toch niet volledig verbor gen kunnen blijven, en op-welke gron den de Amerikaanse regering dit ver donkeremanen van belangrijke Ameri kaanse technische prestaties op het ge bied van de ruimtevaart goedkeurt. Wanneer men daarmee in Washington zou willen bereiken dat de wereld nog geruime tijd in de ban blijft van het spookbeeld van een oppermachtige Sowjetunie die bezig is de heerschappij in de wereldruimte te veroveren dan is dat een onverstandige gedragslijn. En dat niet alleen omdat die houding Amerika in de ontwapeningsconferentie in Genève slecht zou kunnen bekomen. Veel meer is die houding on verkies lijk omdat Washington haar aanneemt om de Europese bondgenoten te dwin gen een groter aandeel te nemen in de gezamenlijke defensieuitgaven. Ameri ka kan dat doel alleen bereiken wan neer het zich zwakker voordoet dan het is. Dit beeld wordt pas compleet wan neer wij een ander gevolg van deze dubbelhartige houding van Washington bekijken. President Kennedy heeft maandag een domper geplaatst op de algemene, ook door hem zelf gewekte, verwachting dat ide Amerikaanse be lastingen zouden worden verlaagd. In de nieuwe Russische ruimtevaartesuc cessen heeft Kennedy nu een prachtig motief gevonden voor uitstel van die maatregel. Het Amerikaanse volk moet zich nog maar wat langer financiële offers getroosten. Zo snijdt voor president Kennedy en voor het Pentagon, dat budgettair wel weer zijde zal spinnen bij de tocht van Nikolajef en Popowitsj, het mes aan twee kanten. Zo ook houdt men de bewapeningswedloop op gang. Van onze redacteur wetenschappen TVE banen van de Wostok 3 en de r* Wostok 4 worden geleidelijk nau wer, en de snelheden van deze twee kunstmanen groter. Dit betekent dat het einde van. de vluchten van deze twee kunstmanen onvermijdelijk en vrij snel nadert. In ingewikkelde tabellen, lang voor het begin van het tijdperk van de ruim tevaart uitgerekend, liggen de vaste verhoudingen tussen gemiddelde hoogte en gemiddelde snelheid van kunstmanen _vast. Verkorting van de omlooptijd met een minuut heeft een hoogteverlies van ongeveer vijftig kilometer en een ver hoging van de snelheid met ruim hon derd kilometer per uur tot gevolg. Die veranderingen gaan geducht mee tellen zodra een kunstmaan zich in de dichtere luchtlagen gaat bewegen en de wrijving met de lucht steeds groter wordt. Hoe zwaar die verschillen van een minuut gaan tellen blijkt uit dit ta belletje: Omlooptijd Gemiddelde Gemiddelde hoogte snelheid 1 uur 28 min. 1 uur 27 min.' 1 uur 26 min. 1 uur 25 min. 183 km 133 km 83 km 33 km 28.076 km 28.184 km 28.292 km 28.403 km De cijfers onderaan deze tabel heb ben alleen maar theoretische waarde. Een kunstmaan die tot 33 km hoogte is gedaald houdt het, alvorens te ver branden, vermoedelijk geen minuut op die hoogte uit. 20 Hij reed naar het wachtende ruim- tescnip, dat daar als een slanke schim hoog oprees in de nacht. Fairlie voelde totaal niets. Hij was nog in staat eenvoudige hande lingen te verrichten, zoals het in- en uitstappen van de jeep en de identificatieformaliteiten, om dan naar het ruimteschip te lopen. Ook kon hij nog denken, terwijl hij naar het ruimteschip keek dat daar op zijn stellage stond te wachten. Hé het lijkt wel of dat ding op z'n tenen staatOok kon hij nog met een paar mannen spreken, maar hij was er niet zeker van dat hij ze ken de. Wat er overigens ook niets toe deed. Toen iemand hem zei dat hij in het kleine liftstoeltje moest gaan zit ten deed hij dat. Hij steeg snel omhoog en keek onbewogen om zich heen over de dorre vlakte. Zijn blik viel op zijn handen die de rand van het stoeltje omklemden en hij vroeg zich af waarom ze zo trilden. Toen drong het tot hem door dat hij het koud had; als hij binnen was zou hij een trui aantrekken. Er was een opening in de wand waar het liftstoeltje stopte. Hij stapte een ronde gang in met wanden van dofglanzend metaal. Iemand noemde zijn naam en nam hem mee naar een kamer waar al een paar mannen op vreemdsoortige bedden lagen. Iemand zei hem dat hij moest gaan liggen. Het bed was erg comfortabel, maar hij vond het niet prettig dat het helemaal om hem heen sloot; hij moest aan drijfzand denken. Het leek wel een soort val. En opeens werd hij bang. Hij wilde overeind komen, maar dikbeklede klemmen drukten op zijn borst, zijn heupen en zijn enkels. Hij gilde. Tegelijk voelde hij de prik van een naald in zijn arm. Iemand zei kalmerend dat hij zich rustig moest houden, alles was in orde. Die kerel loog, er was volstrekt niets in orde en dat wist hij heel goed. Maar een plezierige doezeligheid maakte zich van hem meester, zodat zijn spieren zich ontspanden en zijn angst ver dween. Nu zweefde hij in een war me schemering en alles was nu heel prettig. Hij sliep. En hij droomde dat hij warm en doezelig in de zon lag. er gens op een bergtop. Heel ver klon ken wat holle geluiden om hem heen. Hij wist niet waardoor die veroor zaakt werden, maar hij had er niets mee te maken dus lette hij er niet op. Toen begon het zonlicht te ver zwakken. Het verdween helemaal en de hemel werd zwart. In die duister nis begon hij omhoog te vallen, ho ger en sneller steeg hij, hij voelde de weerstand van de luchtdruk, de lucht drukte zwaar op hem, en de vaart was zo groot dat de lucht uit zijn longen werd gezogen. En een enorm dof geluid vervulde het luchtruim, eigenlijk te diep en te zacht om het werkelijk te kunnen horen, hij nam het meer waar met zijn beenderen dan met zijn oren. Opeens spoot er iets uit zijn neus en hij wist dat het bloed was. Hij stierf met de smaak van bloed in zijn mond. Maar gelukkig hij werd toch ook weer levend. Langzaam, heel langzaam kroop het leven terug in zijn pijnlijke en mishandelde lichaam, door het ge voelige gebeente, waarvan ieder ge wricht op het punt stond te breken. Fairlie opende zijn ogen. Dat was verkeerd, maar daar was nu niets meer aan te doen. De ka mer leek wel een ziekenzaal onmid dellijk na een spoorwegongeval, want er lagen allemaal kreunende men sen. Er liep iemand snel iaijgs de vreemde bedden. Fairlie zag een in jectiespuit glinsteren. Hij meende dat het gekreun minder werd naarmate de man met de spuit verder liep, maar hij was teveel begaan met zijn eigen ellende om zicih daar erg druk over te maken. Toen zag hij opeens het 'gezicht van een man bo ven zich en dat gezicht glimlachte opgewekt. Maar die glimlach had toch iets afschuwelijks omdat het gezicht van de man zo wit als krijt was met uitzondering dan van een paar rode vegen langs zijn neus en mondhoe ken. „Dat was een hele overgang, hè?' zei het gezicht nogal idioot. „Maar daar hebben we wel iets voor!" Flits prik weer een of andere vloeistof in de nog pro*esterer,de ader. ,,En blijf nu maar een poosje heel stil liggen." Het gezicht verdween. Fairlie bleef stil liggen. Heel langzaam trokken de onpasselijkheid, de pijn, de ge voeligheid weg, nog wel met hele maal, maar toch ver genoeg. Hij kon tenminste weer denken. En dat was afschuwelijk want nu drong het tot hem door waar hij zich bevond. Boven de bergtoppen. Boven de he mel. Boven de maan, ergens hoog in de diepste duisternis, met rond om hem niets dan eindeloze leegte. Fairlie sloot de ogen en huiverde. De aarde was verdwenen, achter hem weggevallen, zoals de bal van een kind in een bodemloze kloof in de Grand Canyon. In zijn gedachten zag hij die bal vallen vallen hij hield het niet meer uit. Hij schudde eens flink met zijn hoofd en ging overeind zitten. Hij keek naar de gladde metalen wanden die hem omsloten, naar de gladde stevige vloeren onder zijn bed. Hij beperk te vastberaden zijn gedachten tot die besloten ruimte en was dankbaar dat hij niet naar buiten kon kijken. Ook enkele anderen zaten nu over eind. Het was duidelijk dat ze even moeizaam als hij trachtten te begrij pen wat er nu eigenlijk was ge beurd. We zitten allemaal in hetzelf de schuitje, dacht Fairlie, en ver baasde er zich tegelijk weer over zo'n alledaagse uitdrukking terwijl hij op weg was naar de sterren. Wordt vervolgd. 1. Het bosje achter de bomen linksboven is hoger 2. Links van de stronk liggen de bladeren hoger 3. Onder de stronk een blad minder 4. Rechtsboven een heuvel meer 5. Rechts van de hakker de bla deren van het boompje groter 6. Een tak meer aan dit boompje 7. Uiterst rechts meer bladeren aan de boom PAUL,GELUKKIG DAT3E DIE OUWE KOFFER NOG NIET Op ZOLDER. GE BRACHT HEBT WANT IK HEBcM VAN-, DAAG IS GEPROBEERD NAAR DATDIN6 ISVEELTE2WAARV00R30U-IK l TVRAAG WEL AANDE MELK BOER OF DIE EVEN WILHEIPEN1 HILVERSUM De N.T.S. brengt zaterdag 25 augustus in het middag programma een rechtstreekse beeldre portage van de cricketwedstrijd tus sen het Nederlands elftal en de Free Foresters. De commentator bij deze wedstrijd is Frans Henrichs, de regie heeft Herman Kuiphof. De reportage Is te zien tussen 3 en 4 uur. De ontmoeting is op het ter rein van H.C.C. in Den Haag. HILVERSUM In het radiopro- prarama Muziekmémoires van de Va- ra is zaterdag 25 augustus de nu 87- jarige schrijfster Ina Boudier-Bakker de gast van Gé Gouwswaard. Me vrouw Boudier-Bakker haalt in deze uitzending herinneringen op uit haar leven en de melodieën die met deze herinnerigen verbonden zijn worden ten gehore gebracht. Het programma Muziekmémoires is te beluisteren tussen 10 uur en 10.20, via Hilversum I. Hilversum 2 zendt vanavond om 9 uur het tweede gedeelte van het Promenadeconcert in de Royal Albert Hall uit, dat door het B.B.C.-Symfo nieorkest onder leiding van Norman del Mar wordt gegeven. De bariton Peter Glossop is solist in Medieval Diptych van Alan Rawsthorne. Voorts worden Bnttens Pas de Six en de Rituele dansen van Tippett uitge voerd. De lichte muziek is wat schaars vanavond. Twintig minuten muziek door Harry Mooten en zijn kwartet hoort u om 7.50 via Hilversum 2 en opnamen van Chuy Reyes en zijn orkest brengt Hilversum 1 om 9,45. Uitvoeriger contact met de lichte muze heeft het Light programme van de B.B.C. Om 9.31 Limelight met het orkest van Frank Chacksfield en het kwartet van Dennis Wilson. Julie Dawn zingt. Om 10.41 gevarieerde muziek onder de titel Once in a while. ("televisie Na een n.euwe aflevering van de Flintstones <8.30! een parodistisch sportprogramma van Hans Kunst en Aad van den Heuvel: Sport-spot 18.55). Vervolgens aandacht voor Thorn, het muzikale witte stadje in Limburg (9.15). België Vlaams: „Vader, moeder en negen kinderen", dat is de titel van een Duitse komedie, waarin veel vreemde dingen gebeuren, en dwaze avonturen worden beleefd door jong en oud van het gezin Schiller. (8.30). Om tien uur wordt het programma besloten met een film over een reis langs de zeven steden genoemd in het Boek der Openbaringen: „De ze ven Luchters". Duitsland: Na een zwierig show- programma met Henri Salvador (8.2Ó) presenteert Robert Lembke weer zijn quiz „Was bin ich?" (9.00). De populaire Joachim Behrendt brengt vanavond weer een jazz-en- »emble voor de camera tijdens „Jazz - gehort und gesehen" (9.45). HILVERSUM „Gasparone" van de Oostenrijkse componist» Carl Mil- löcker, de vijfde van een serie Duits- Oostenrijkse televisie-operettes, komt zaterdagavond 25 augustus in het pro gramma van de K.R.O. op het beeld scherm. Ditmaal is de regie niet in handen van Kurt Wilhelm, maar van Artliur- Maria Rabenalt. De hoofdrollen wor den vertolkt door Waltraut Haas als Carlotta en Gerhard Riedmann als Erminio, wier zangstemmen worden geleverd door Herta Talmar en Heinz- Maria Lins. Deze uitzending begint om 8.30. HILVERSUM Dick van Rijn en Leo Pagano zullen respectievelijk de radioverslagen verzorgen van de Eu ropese zwemkampioenschappen in Leipzig en de wereldkampioenschap pen wielrennen in Italië. Deze uitzendingen komen tot stand in samenwerking van de Avro, de K.R.O.de Vara en de Wereldom roep. De verslagen uit Leipzig, door Dick van Rijn beginnen zondag 19 augusiws en duren tot en met zaterdag 25 augustus. De reportages van de wielerwed strijden, op de baan in Milaan en op de weg in Brescia en Salo, beginnen vrijdagavond 24 augustus in het pro gramma van de Vara (Hilversum 1, 7.10-7.15) en duren tot en met zondag 2 september. Dm Banry LOLLX LESTER, WAT VOER •Jlü HIER 0 I I I-I" rhet hoopdkwar-Y en kus \z687 TIER-STUORTMEOH KUi* jou te helpen met M'N TALENT, IN MMMMM.» DETOB<OM5TTLXv'>^^_ te zien. r^- KR.R.AAAKK/ WOENSDAG 15 AUGUSTUS f RADIO HILVERSUM I, 402 m Ochtend VARA: 7.00 Nieuws; 7.10 Och tendgymnastiek; 7.20 Socialistisch strijdlied; 7.23 Lichte grammo- foonmuziek (Om 7.30 Van de voorpagina, praatje); 8.00 Nieuws; 8.18 Lichte klanken uit Frankrijk (gr); 8.30 Verkeerswenken; 8.35 Voor de kinderen; 8.55 Kookpraat- je; 9.00 Gymnastiek voor de vrouw; 9.10 Moderne muziek (gr). VPRO; 10.00 Religie en cultuur, lezing. VARA; 10.20 Lichte gram- mofoonmuziek; 11.00 Moderne mu ziek (gr). Middag 12.00 Dansorkest eti zangsolis ten; 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Voor het platteland; 12.38 Orgel en zang: lichte muziek; 13.00 Nieuws; 13.15 Amusementsmuziek (gr)13.45 Gesproken portret; 14.00 Histori sche ipnamen: klassieke kamer muziek; 14.45 Volksliedjes en -dan sen; 15.00 Huurverhoging en re paraties. toespraak; 15.10 Voor de jeugd; 16.30 Jazzmuziek; 17.00 Wegwijzer, tips voor vakantie en snipperdagen; 17.50 Regeringsuit zending: Nederlands Nieuw-Gui- nea, door C. J. van Baaien. Avond 18.00 Nieuws en commentaar; 18.20 Actualiteiten; 18.30 Radio- Volksuniversiteit; Hedendaagse letterkunde VII, door Jacques den Haan; 19.00 Voor de kinderen; 19.10 Jazzmuziek. VPRO: 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws; 20.05 Promenade-orkest en zangsolist; 20.35 De klucht van Lobbe. hoorspel; 21.45 Lichte grammofoonmuziek; 22.00 Sra- nang Tori, Surinaams programma; 22.20 Sport halverwege; 22.30 Nieuws; 22.40 Met een knipoog naar de Muzen, muziek en ge dichtjes; 23.00 Zangrecital; 23.30 Lichte orkestmuziek (gr); 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II, 298 m Ochtend NCRV: 7.00 Nieuws; 7.10 Ge wijde muziek; 7.30 Lichte gram mofoonmuziek; 7.50 Het brood des levens, meditatie; 8.00 Nieuws; 8.15 Radiokrant; 8.35 Lichte gram mofoonmuziek; 9.00 Voor de zie ken; 9.35 Grammofoonmuziek; 9.40 Voor de vrouw; 10.10 Gram mofoonmuziek; 10.15 Morgenwij ding; 10.45 Geestelijke liederen; 11.15 Promenade orkest en zang- solisten: Operamuziek. Middag 12.05 Lichte grammofoonmuziek; 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Lichte orkestmu ziek en zang; 12.53 Grammofoon- muziek of actualiteiten; 13.00 Nieuws; 13.15 Volksmuziek uit Centra al-Europa; 13.40 Klassieke en moderne muziek (gr); 15.00 Kamermuziek (gr); 15.15 Vrije tijd wel besteed!, licht pro gramma; 15.30 Licht ensemble; 16.00 Voor de jeugd; 17.20 Jazz muziek (gr); 17.40 Beursberich ten; 17.45 Lichte grammofoonmu ziek; 17.50 Lichte muziek. Avond 18.10 Gewijde muziek; 18.30 Het Spektrum, lezingen; 18.45 Koor zang; Liederen van de Britse ei landen (gr); 19.00 Nieuws ,en weerbericht; 19.10 Muziek van Het Leger des Heils; 19.30 Radio krant; 19.50 Lichte muziek; 20.10 Koperorkest (gr); 20.30 Klassieke pianomuziek (gr); 20.50 Reporta ge van het 5e plenaire congres van de Internationale Raad van Christelijke Kerken te Amster dam; 21.00 Henry Wood Prome nade concert: BBC-symfonie-or- kest en solist: Moderne muziek; 22.00 Promenade-orkest, koren en solisten; 22.30 Nieuws en S.O.S.- berichten; 22.40 Avondoverdenking; 22.55 Vocaal-ensemble en orgel: gewijde muziek; 23.45 Moderne liederen; 23.55-24.00 Nieuws. TELEVISIE Ochtend KRO: 10.30 Hoogmis NTS; 15.45-17.00 Internationaal Rendez-vous: muzikale rondreis door vele landen. 17.00 Jeugdjour naal; AVRO: 17.10-17.40 Voor de kinderen. NTS: 20.00 Journaal en weer- overzicht. KRO: 20.20 Woord en beeld; 20.30 Tekenfilm; 20.55 Sporttheorie voor leken; 21.15 Thorn, programma over het mu zikale witte stadje in Limburg; 22.10 Méditerranée, film; 22.30 E- piloog. iffii#!! a Do W- Va* Ml Ta* Ma* t. L M. MAAR. JE ZULT PAS VOLLEDIS VR.U ZE ZRN ALS JE PIT HUIS VOORGOED VERLAAT. *-* - ^!UllllllHlllltUIIIII(llllllllHIIIUIII(llllllllUllll(llllllIllllllllllltlllllllllllllllllIllllllllll!lllllltlllllllllllllillllI|{llllllimilllllllllllIlll(IIIIlltlll(ll(llIlllllllllUllllllUllIllllllltlltlllUUUUIIIlltllllllllIllllltllUtll^ 7. Kappie zat in zij nhut de koers naar het Toe Voer eiland uit te stip pelen, toen de maat hals over kop naar binnen kwam. „Kappie!" riep hij. „Wat moet die landrot hier? Ik bedoel, je hebt ons niet verteld, dat er een passagier meeging." „Passagier? Wat is dat voor klonten- praat," vroeg Kappie ongeduldig. „Ah, heer kapitein!" klonk het zal vend over het hoofd van de maat heen. „Ik zie dat u aangenaam verrast bent mij te zien. Het is dan ook in het belang van uw eigen veiligheid, dat ik het hieperhop 6 persoonlijk bewaak, gedurende de reis." Kappie staarde sprakeloos naar de vreemdeling Bjork, die buigend naar voren trad. „Wie geeft jou het recht je hier aan boord te bevinden, zeeka kelobbes?" viel hij uit. „Denk je, dat ik zelf niet als zeeman op de lading kan toekijken?" „Zeker, zeker," antwoordde Bjork met een bleke glimlach, „maar een zeeman kan soms wat... eh ruw zijn, en een verkeerd stootje tegen de kisten kan zo licht het schip in de lucht doen vliegen. En dat zou mijn baas wat spijtig vinden, ziet u". Op het horen van deze woorden, be gon de maat te klappertanden. „L-La- ten we terugkoersen, Kappie," stotter de hij. „T-Terug naar L-lutjewier." •JA-IK WIL WEG. MAAR IS MIEREEN uitweg? Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Oos terzee en Echten (Fr.) A. J. Plug te Blankenham, te Nieuwerkerk aan de IJssel J. van Wier te Putten; te Gouds waard (toez.) B. A. van Donkersgoed kand. te Den Hulst (Ov.), aangenomen naar Appelsga als geestelijk verzorger van het sanatorium Beatrixoord N. Bergstra te Oudenhoorn (Z.H.) naar Hattum (toez.) J. van Heerde, kand. te Amsterdam. Benoemd tot secretaris van de centrale voor vormingswerk vanwe ge de Ned. Herv. Kerk dr. H. Bartels, pred. voor buitengewone werkzaamhe den en secretaris van de Herv. jeugd raad te Amersfoort. Geref. Kerken. Beroepen te Nieuw- Vennep: G. W. H. Peddemors te Heer- de, te Garijp H. Alting te Uithuizerme- den; Bedankt voor Aalten: H. J. Ko- frie te Leirnuiden. Geref. Kerken (Vrijgem.) Aangenomen naar Hoek (Zeeuws Vlaanderen) N. M. Onmann te Zuidbroek. Geref. gemeenten: Beroepen te Lei den, P. Blok te Dirksland. Uitslag van de openbare verkoping te Waarde door notaris M. E. J. F. van Dissel te Goes, van het woonhuis met tuin aan de Hoofdstraat 14 (hoek Ju- lianastraat) te Waarde, groot 4,01 aren. Koper werd de heer Th. J. Lagendijk tt Waarde voor 15.600.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1962 | | pagina 2