Draadloos Brusselse Eurovisie zoekt het hogerop SENIORENCONVENT WORDT INGELICHT KAPPIE EN DE WATERZUIL SPAREN VOOR MEUBELEN OF T.V. Vrijdag 3 augustus 19>62 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 2 Nieuwbouw voor BRT kost 180 miljoen DERTIG VERDIEPINGEN Juridisch probleem Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond hoogteptmten vandaag Goedkopere tv-toestellen Overval in Brussel Motie van Kaisiepo ingetrokken Grote politieke belangstelling f' T Franse paarden op nationale expositie Den Bosch DRUSSEL. De Belgische Radio en Televisie (B.R.T.) laat een nieuw gebouwencomplex in Schaarbeek neerzetten dat volgens de ramingen van vandaag een slordige 180 miljoen gulden zal gaan kosten. Voor de helft komt dit bedrag van de jaarlijkse staatssubsidies, voor de andere helft moeten er leningen voor worden ge plaatst. Sinds de opkomst van de televisie is het gebouw aan het Flageyplein te eng en te benauwd geworden. Men loopt elkaar bijna letterlijk voor da voeten. Weliswaar zijn er tot in de verre om trek tal van huizen bijgehuurd, maar daarmee blijkt de televisie toch niet best gediend. Het nieuwe complex zal verrijzen op het terrein van de Nationale schietbaan, in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Er wordt echter voor gezorgd dat de plaats, waar tijdens twee wereldoorlo gen zovele Belgen het leven lieten voor het vuurpeloton, behouden blijft. B.R.T. heeft hier 21 hectaren grond gekocht en wanneer het nu alleen nog maar op papier en in maquettevorm bestaande complex voltooid is het jaar 1975 zal dan vermoedelijk al zijn gepasseerd zal een ongeveer honderd meter hoog torengebouw van dertig verdiepingen tot in de verre omtrek als hoogste punt van Brussel te zien zijn. Dit gebouw is zo hoog ontworpen omdat het de diensten van Eurovisie, die nu in de koepel van het Paleis van Justitie zijn ondergebracht, zal gaan huisvesten. Naast deze toren komt een rechthoe kig gebouw voor de voorlichting en voor een reeks kleine radio- en tele visiestudio's; aan de andere kant ver rijst een koepelvormige constructie met de grote radiostudio's. Achter deze drie delen van het com. plex die de mogelijkheid van verdere uitbreiding openlaten, zijn gebouwen ontworpen om de Vlaamse en Franse televisiediensten onder te brengen. Om dat juist deze diensten op het ogenblik uit hun behuizingen barsten wordt met dit gedeelte waarschijnlijk volgend jaar al begonnen. In de eerste bouwfase krijgt de tele visie dan de beschikking over tweemaal twee studio's van driehonderd vierkante meter en tweemaal één grote studio van duizend vierkante meter. Eater komt daar nog zo'n grote studio bij. De parkeerruimte komt ondergronds, evenals verwarmings- en koelinstalla ties. NEW YORK. De televisie-uitzen dingen via de Telstar hebben nieuwe problemen geschapen op het gebied van het auteursrecht. Het New Yorkse theaterblad Varie ty schreef gisteren dat een uitzending van het toneelstuk Cyrano de Berge rac vanuit Stratford in Canada niet is doorgegaan omdat er onzekerheid was over de vertoningsrechten. Men wist namelijk niet of de Cana dese versie van het stuk een be werking van wijlen Brian Hooker op deze wijze in Europa opgevoerd mocht worden. Daar kwam nog bij dat de filmer Stanley Kramer er op gewezen had dat de uitzending mis schien inbreuk zou maken op de rech ten die hij heeft gekocht toen hij met José Ferrer de film naar het toneel stuk maakte. (Ingezonden mededeling) (Ingezonden mededeling) VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1962 f RADIO HILVERSUM I VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Och tendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklan- kën (gr.). 8.00 Nieuws en socia listisch strijdlied. 8.18 Muzikale ochtendpost (gr.). 8.30 Voor de kinderen. 9.00 Ochtendgymnastiek voor de vrouw. 9.10 Moderne en klassieke orkestmuziek. (gr,). (9.35-9.40 Waterstanden). VPRO: 10.00 Inzicht en uitzicht, praatje. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Licht orkest. 10.50 Lichte gram- mofoonmuziek. 11.00 Voor de kinderen. 11.15 Moderne kamer muziek. 11.45 Orgelspel. AVRO: 12.00 Theaterorkest. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Sport- en prognose. 12.50 Pianospel: lichte muziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, oeventueel actueel of gramme- foonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Metropole orkest. 14.00 Om roeporkest, -koor en solisten: moderne muziek. 14.30 Bedrogene of bedrieger, programma over Kaspar Hauser. 14.55 Vrouwen koor, strijkkwartet e- solisten: moderne muziek. 15.05 Ga er eens even voor zitten: a. Zing met ons mee. b. het Vogelkwartier, hoor spel. VARA: 16.00 Modern jzz podium. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Vragenbeantwoording voor de jeugd. 17.25 Koperorkest. 17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Operetteklan ken (gr.). 18.50 De puntjes op de i, lezing. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Muziek voor kinderen (gr.). VPRO: 19.30 In gesprek met an deren - III, gesprek. 19.50 Week end agenda. 20.00 Nieuws. 20.05 Voordracht. 20.20 Kamermuziek, (gr.). 20.40 Vlaanderen is vlakbij, lezing. VARA: 2100 ZeeJhaven - thuis, een veertiendaags journaal voor de scheepvaart. 21.40 Metro pole orkest. 22.15 Buitenlands weekoverzicht. 22.30 Nieuws. VPRO: 22.40 Te waar om mooi te zijn, overdenking. VARA: 23.00 Socialistisch nieuws in Esperanto. 23.10 Vergelijkenderwijs, gesprek over muziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Oude muziek (gr.). 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Pluk de dag (gr.). 8.50 Voor de huisvr. 9.40 Voor de kinderen. 10.05 Amu sementsmuziek (gr.). 11.00 Voor de zieken. 11.40 Lichte grammo foonmuziek. 11.50 Als de ziele luis tert, lezing. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Simple music: lichte muziek. 12.30 Mededelingen t.to.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht lunchconcert (gr.). 13.00 Nieuws. 13.15 Platen- nieuws. 13.20 Operettemelodieën, (gr.). 13.45 Vrouwenvraagbaak. 14.00 Populaire grammofoonmuz. 15.00 Voor de jeugd. 15.30 Voor de zieken. 16.30 Alt en piano: mo derne liederen. 17.00 Boekbespre king. 17.15 Kinderkoren (gr.). 17.40 Beursberichten. 17.45 Prome nade-orkest en solisten. 18.45 Nationale zwemkampioen- schappen te Soest. 18.50 Regerings uitzending: Geven en nemen - II, Nuttige wenken om met de ze bra op goede voet te leven. Een serie uitzendingen voor voetgan gers. 19.00 Nieuws. 19.10 Actuali teiten. 19.25 Boekbespreking voor de jeugd. 19.30 Politieke lezing. 19.40 Lichte grammofoonmuziek. 20.15 Groot koor, omroeporkest en zangsolisten: moderne muziek. 20.45 De onvindbaren, hoorspel. 22.00 Lichte grammofoonmu2lek. 22.25 Nationale zwemkampioen- schappen te Soest. 22.30 Nieuws. 22.40 Musicerende dilettanten. 23.05 Lichte grammofoonmuziek. 23.55—24.00 Nieuws. I TELEVISIE Avond NTS: 20.00 Journaal en weer- overzieht. KRO: 20.20 Brandpunt, maandelijks TV-magazine. 21.00 Tekenfilm. 21.20 De Jack Benny Show, gevarieerd programma. 21.45 Oosterse Christenen, een documentaire over verschillende Christelijke kerken in Turkije. despaarbank met volledige bankservice f"RADIO Onder de titel „Muziek voor kinde ren" is om 7.10 via Hilversum 1 een programma te beluisteren met o.a. de Duitse dans no. 3 K.V. 602 van Mo zart, de Dans van de meisjes van Katsjatoerian en het Klompenliedeke van Ëmiel Hullebroeck. De zeventigste verjaardag van Os car van Hemel wordt in het program ma van Hilversum 2 gevierd met een uitvoering van diens Te Deum voor solisten, koor en orkest. U hoort Cor- ry Bijster, Wilhelmina Matthès, Fred Bongers en Leo Ketelaars en het Groot omroepkoor en het Omroepor kest. Roelof Krol dirigeert (8.15). Lichte plaatjes om 10 uur en om 11.05. eveneens via Hilversum 2. Jazzmuziek tenslotte: Brussel Vlaams, 10.15. TELEVISIE Na de rubriek Brandpunt (8.20) niets dan opgenomen programma's: de Flintstones (9 uur), een nieuwe aflevering van Jack Benny's show (9.20) en een documentaire over de verschillende christelijke kerken in Turkije (9.45). België Vlaams: De Vlaamse titel van de Engelse film „Adam had four sons" luidt „De familie Stoddard". Hoe het er dit gezin in droeve en blij de dagen aan toe gaat kan men zien in de voor volwassenen goed gekeur de film die om half negen wordt ge draaid. Om 9.40 uur wordt het nieuws over films gepresenteerd in „Pre mière". Duitsland: Na een nieuw optreden van het cabaretensemble „Die Rtick- blende" (8.20) kunnen de kijkers weer voor drie kwartier terug gaan naar het verre verleden van de antieke oud heid: „Het paleis van Mino" zal u door C. W. Ceram worden getoond (9.05). Na het „Laatste journaal" (9.50) wordt een herhaling gepresen teerd van een tv-spel „Die Familie" van Gert "Weymann over de „plicht" van kinderen hun ouders te verzor gen en eventueel in huis op te nemen (10.00). 10 „O, grote genade", zei Bogan, „Waarom moét er altijd een of an dere idioot in de buurt zijn?" Er klonk iets van oprechte vertwijfe ling in zijn stem en Fairlie zag wel dat deze weken voor Bogan even moeilijk waren geweest als voor de anderen. De muur die zij om zich heen hadden opgetrokken was nu slechts nog een leeg omhul sel, dat alleen bleef staan doordat zij eraan gewend waren. Daarachter bevond zich een vermoeide en ang stige man, die in niets van de an deren verschilde. „Ik veronderstel", zei DeVTïtt, „omdat er zo veel onder ons zijn." Hij was woedend. „Maar toevallig weet ik een en ander over geheim schrift, en in verband met die ken nis leek mijn vraag me toch niet zo idioot!" Bogan schudde het hoofd. „Neem me niet kwalijk. Maar we hebben hier niet te maken met een geheim schrift, waarvan de basistaal be kend is. Wij weten nog niet eens wat die tekens in feite zijn, beeld tekens, schrifttekens, letters van een alfabet of gestyleerde symbolen en niets meer, met een willekeurige betekenis zoals een schedel met gekruiste beenderen het symbool is voor vergif. Wij hebben slechts ge raden naar de betekenis van andere tekens, omdat hun positie en toepas sing dezelfde schenen te zijn als die, welke op onze eigen machines op overeenkomstige plaatsen voor kwamen, maar het blijft bij raden en dat is verduiveld gevaarlijk, als we werkelijk de machines willen ge bruiken," Verstrooid streek hij door zijn dik ke haardos en hij wees naar de sta pels rapporten op de tafel. „En het werk is nog maar nauwe lijks begonnen. We moeten niet al leen de aard van dat schrift deter mineren, maar ook de aard van de taal." „Maar het werk is dan toch begon nen", zei DeWitt nuchter. „Jullie zijn al wat gevorderd." „Niet verder dan ik zo juist heb geschetst." „Dan geloof ik dat Christensen er maar eens bij moet komen." En Christensen, de chef van het maan-project, kwam. De dag verstreek en het werd avond. Het eten werd binnengebracht, grote kannen koffie en massa's siga retten. Tegen half twaalf verstomde het gesprek en het geritsel met de papieren. Onderuitgezakt zat Fairlie in zijn stoel, te moe om zich nog er gens om te bekommeren maar een deel van zijn brein worstelde als een slaapwandelaar met nieuwe gege vens, en was al automatisch bezig met het voorbereiden van de volgen de stap die hij wilde nemen. Met de rest van zijn hersens luisterde hij naar Chrlstensens onvermoeibare stem, die hun voorhield wat een prachtig werk ze deden en hoe zeker hij er van was dat zulk een nauwe samenwerking uiteindelijk alle pro blemen, waarvoor ze zich gesteld za- Sen, zou oplossen. Stroopsmeerderij, acht Fairlie, maar toch wel plezie rig om het te horen. Toen zei DeWitt: „Ik geloof dat we maar eens aan de gang moesten gaan." Christensen keek hem aan. „Wat bedoel je?" „Wel met het ontwerpen van een schip. Met wat deze heren nu weten kunnen we een eerste begin maken bijvoorbeeld zouden we de oer- ma chines, die we hebben gerepareerd, kunnen proberen." Christensen's gezicht kreeg een vriendelijke, ondoorgrondelijke uit drukking maar het bleef hard als steen. ,,We willen allemaal graag be ginnen, Glenn, maar laten we niets voorbarigs doen. We moeten nog veel meer weten eer we proeven kunnen gaan nemen. Doctor Bogan en doctor Lisetti hebben duidelijk genoeg ge zegd dat het nog helemaal niet gera den is met die machines te begin nen." De Witt glimlachte. „Dat weet ik wel. Maar ik vind dat er een eind aan ai die onzekerheid moet komen en dat we eens iets moeten gaan do fi. Een paar natuurkundige proe ven die gemakkelijk tot een cata strofe zouden kunnen leiden. Neen. Het is nog lang niet zo ver." Chris tensen stond op en dit maakte een eind aan het gesprek. DeWitt gaf het nog niet op. „Ik ben het met met je eens. Waar wachten we eigenlijk nog op? Een volledige vertaling van ieder woord? Dat duurt veel te lang. We kunnen zo lang niet wachten. En wat die ma chines betreft, een paar praktijkproe ven zouden het werk alleen maar kun nen bespoedigen." Met een snelle beweging wendde hij zich tot Bogan en de anderen. „Bent u het niet met me eens, heren?" Bogan opende zijn mond maar voor hij iets had kunnen zeggen zei Christensen: „In dit stadium worden er géén proeven genomen." Wanneer dan wel?" vroeg De Witt. „Als ik verklaar dat het werk zo ver gevorderd is dat proeven nut tig kunnen zijn." „Ik vraag me af wanneer dat zal zijn èls het ooit zo ver komt!" Rustig zei Christensen: „Bedoel je daar iets bepaalds mee?" „Ja, natuurlijk! Ik heb de in druk dat jij bang bent, dat je het be slissende ogenblik zo lang moge lijk wilt uitstellen." Hij zweeg even. „Waarom laten we de beslissing niet aan Washington over?" Fairlie zag dat Christensen boos werd. en een boze Christensen was een indrukwekkend gezicht. Maar nadat het even stil was ge weest zei Christensen op koele toon: „Goed. Glenn, jij gaat naar Washington om met de minister van defensie te praten. Ik zal mijn eigen rapport insturen, en dan zullen we af wachten wat er wordt besloten." „Prachtig", zei DeWitt en ging de deur uit. De anderen volgden hem lang zaam. Fairlie bleef even voor de deur staan en keek naar de hemel niet zijn miljoenen stralende sterren. Achter hem stond Speer. Hij zei: „Ik wou dat ik wist waarop dit allemaal zal uitdraaien." Fairlie bromde wat. Hij huiverde even in de koude wind. „Er is nog iets wat ik graag wou", zei Speer. „Ik wou dat ze me er nooit bij betrokken hadden!" Hij draaide zich om en liep weg. Bogan en Lisetti hadden gehoord wat hij zei. Ze keken eerst elkaar aan, daarna Fairlie. Hun gezichten waren nauwelijks zichtbaar bij het vage licht van de sterren HOOFDSTUK 8 Toen Glenn DeWitt terugkwam uit Washington hoefde Fairlie hem niet te vragen hoe de toestand Was. Zijn harde gezicht zei duidelijk dat de of ficiële uitspraak aangaande de proe ven absoluut negatief was geweest. „We komen nooit van de grond voordat jullie ons meer feiten bezor gen" riep hij uit. „Bestaat daar in de naaste toekomst ook maar enige kans op?" Gepikeerd door het grove sarcas me van DeWitt schepte Fairlie er echt leedvermaak in om hem te zeg gen dat daarop niet de minste hoop bestond. „Trouwens", ging hij verder, „ik vind dat Christensen groot gelijk heeft. Het is belachelijk om te proberen een hele nieuwe technologie te leren die is gegrond op maar twee woor den: „uit" en „aan"." (Wordt vervolgd) Van onze corr:spondent EINDHOVEN. De prijzen van de bestaande televisie-toestellen van Phi lips zullen mét gemiddeld ruim zeven procent worden verlaagd. Deze verla ging staat in verband met het feit, dat zes nieuwe typen televisie-apparaten' op de markt' zullen verschijnen. BRUSSEL (ANP). Twee mannen hebben woensdagavond een overval ge pleegd op het wisselkantoor van het station Noord in Brussel. Terwijl een van de mannen een pistool op de borst van de beheerder richtte, griste de tweede bandiet het kasgeld weg. De buit bedroeg ruim 36.000 gulden. HOLLANDIA (A.N.P.) Voor het eerst in de zestien maanden van het bestaan van de Nieuw-Guinearaad zal het seniorenconvent uit dit college door gouverneur Platteel worden ingelicht over de politieke ontwikkelingen in de kwestie Nieuw-Guinea. Nadat de regeringsgemachtigde, drs. Veldkamp dit had toegezegd moest de raad ih aller ijl een seniorenconvent benoemen,, aangezien het vorige on langs periodiek was afgetreden. Kai siepo, Bonay en ds. Kamma werden direct gekozen. Voor de vierde plaats verwierven twee kandidaten evenveel stemmen: pater Van de Berg en mr. De Rijke. Het seniorenconvent van vo rig jaar besloot vervolgens pater Van de Berg te benoemen. Een datum voor het overleg is nog niet vastgesteld. Na de mededelingen van drs. Veld kamp trok Kaisiepo een motie in, waar in „ter waarborging van het zelfbe schikkingsrecht van de Papoea's" werd gepleit voor een bestuur onder de Uno met ingang van 1 januari. Kaisiepo zei de motie te zullen aanhouden totdat de raad beter zal zijn ingelicht. De belangstelling van de kant van de Papoea's was ongekend groot. De publieke tribune was geheel gevuld en tientallen Papoea's volgden de beraad slagingen buiten het gebouw. Hoewel eigenlijk alleen financiële zaken aan de orde waren, beantwoordde de heer Veldkamp ook vragen over de eva cuatie van vrouwen en kinderen uit Nieuw-Guinea. De heer Veldkamp zei daarover dat van een opdracht tot te rugkeer geen sprake was, maar dat ad viezen altijd positief zullen luiden. KAISIEPO Van vele kanten werd aangedrongen op versnelde papoeanisering van de verschillende diensten in Nieuw-Gui nea. De raad kreeg de verzekering, dat plannen in die richting worden uitgewerkt. BEEN GSLUK O'J EEN ON6EUJK. Idokter- wj denkt NU tenminste NIETMEfR VAAN DE VER8RANPÉ VINGER! jfj (ff IH? N«v Ywfc H«raU Ti T-.4. M..I I.t U J. n MM IM. "OU V HOE20U HET KOMEN,OAT 3E VINGERS ALLEEN NAAR BENEDEN BUIGEN V~ ACH SUFFERD, WIE ZOU ER NOU IETS (N DE RUG VAN ZUN HAND WILLEN HOUDEN? 323 |illilllllillllliliillillllllllllllllliiillllllllllllllilllllllllllllllllilililiilllllllllllllillllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||iiii|||iiiiiiiiii||||iiii|iiiiiiiiiiiiiiiiii|||iii||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||||iii|iiii|||||| 76. Terwijl Kappie en zijn vrienden in hun kleine cel zorgelijk de toekomst bespraken, namen deskundigen van de Sahara Olie Onderneming Sprenkel's apparatuur tot in de kleinste onderde len uiteen. Elk voorwerp werd daarop genummerd en ingeschreven en ver meld in een rapport. Het was een tijd rovend werkje, maar ten slotte was het onderzoek klaar en ree4 men naar de woestijn, om het beeld te voltooien. De vele oasen die opeens in de dorre vlakte waren ontstaan ontsnapten niet aan hun aandacht. Ook zij werden in het rapport genoemd, dat na een week eindelijk het bureau van de gouver neur bereikte. Bevreemd bladerde de ze in het pak papier. „Dit zegt me niks.." bromde hij. „Al die cijfers., al die ingewikkelde tekeningen! Wat ik wil weten is, zijn het nu saboteurs, ja of nee? Geef een duidelijk antwoord en wel direkt. Ik verban ze liever vandaag nog. dan morgen!" „Dat zou ik niet doen, excellentie.." ontraadde de hoofddeskundige, „want uit ons rapport blijkt dat..." Hij boog zich voorover en fluisterde de gouver neur iets in het oor... MIDDELBURG. In het Ere-Comi- té van de Nationale Trekpaardententoos- stellmg, dat onder Voorzitterschap staat van Z.K.H. Prins Bernard, hebben o.m ook zitting genomen Z. Exc. Mr. J M A H. Luns, Minister van Buitenlandse Zaken en Z. Exc. Mr. V. G. M. Marij- nen, .Minister van Landbouw en Visse rij. Deze dertigste tentoonstelling zal in verband met de viering van Set zesde lustrum een bijzonder luisterrijk karak- J*a®e.n* Verschillende demonstraties zijn daartoe reeds lang in voorbereiding. ir?° I8*.0'1?' ,ter. opluistering door de -Xf otaatsstoeterijen met 60 hengsten van 10 verschillende paardenrassen een grootse manifestatie verzorgd worden. De tentoonstelling wordt gehouden op vrijdag 14 en zaterdag ,5 september te 's-Hertogenbosch.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1962 | | pagina 2