Raad Vlissingen bezorgd over ontwikkeling woningbouw GEMEENTE-BEGROTING 1962 AANVAARD DijkverzwaringBoulevard Evertsen moeilijke zaak Ook zorg over financiële positie uitblijven industrie-vestigingen en GEVAARLIJK VERHAAL VOOR V - NIET LEZEN Zeeuwsch Dagblad Voorlichting CFA Middelburg met zoete zangfilm Raad drong aan op ontruiming van havendorp Nieuw politiebureau in Vlissingen? Nieuwe directeur hij N.V. Verheul Hengstenkeuring in Axel iMMMiiurrhNi Zaterdag 27 januari 1962 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 3 Protestants-Christelijk IN diverse vergaderingen van Pro vinciale Staten van Zeeland is in de afgelopen jaren gesproken over de voorlichting, die het provinciaal be stuur van Zeeland geeft en moet geven. Van lieverlede is het gewone Neder landse woord „voorlichting", naar de eis des tijds, zouden we haast zeg gen in het spraakgebruik vervan gen door „public relations" en „repu- tatie-behartiging". Het was nog in de tijd, toen men het woord voorlichting gebruikte, dat in vergaderingen van Provinciale Sta ten van Zeeland meermalen de opmer king werd gemaakt, dat het provinci aal bestuur meer aandacht aan de voorlichting moest geven. Verleden jaar is bij de discussie over dit onderwerp o.a. van de zijde van Gedeputeerde Staten opgemerkt dat het in de bedoeling lag een afde ling „Ontwikkeling Zeeland" aan de provinciale griffie toe te voegen. Uit de in de afgelopen weken tussen Ge deputeerde Staten en Provinciale Sta ten gevoerde correspondentie blijkt dat deze afdeling binnenkort zal gaan werken. Een voor de gang van zaken verantwoordelijke man is reeds be noemd. Gedeputeerde Staten delen mede dat deze afdeling zich zal moe ten bezighouden met vele facetten van Zeelands ontwikkeling en vooral ten dienste zal moeten staan van industrie- en, die zich in dit gewest willen vesti gen. Wij zijn van mening, dat de nieuwe afdeling van de griffie in feite een onder-afdeling, maar dat doet aan de zaak zelf niets af van belang is. Men moet echter niet denken, dat door het scheppen van deze nieuwe afdeling de voorlichting van de provin cie in belangrijke mate wordt verbe terd. Werkt de nieuwe afdeling goed, dan zal daar wel een op het industri ële leven gerichte voorlichting van kunnen uitgaan. De afdeling „Ontwik keling Zeeland" zal inlichtingen kun nen verstrekken aan directies van be drijven, die hebben te kennen gegeven er voor te voelen zich in Zeeland te vestigen. Men moet er dan overigens voor waken dat er tussen deze afde ling en het Economisch Technologisch Institu"t geen ambtelijk geharrewar ontstaat, want dan is de kans groot dat men het tegendeel bereikt van het geen wordt beoogd. Maar wij zullen aannemen dat het college van Gede puteerde Staten wijsheid en tact bezit om te voorkomen dat ambtenaren op eikaars tenen gaan staan. Gedepu teerde Staten hebben dus inderdaad iets gedaan aan een bepaald facet van de voorlichting, namelijk aan dat van de gerichte informatie. Het wil ons voorkomen dat de Sta tenleden zich toch ook'nog iets anders hadden voorgesteld, namelijk een ver betering van de voorlichting in het algemeen. Daarbij hadden de Staten leden niet in de eerste plaats het oog op de voorlichting in de provincie Zee land, maar op het in de regel onge vraagd verstrekken van inlichtingen over Zeeland aan mensen buiten Zee land, bjjv. aan persorganen en Kamer leden. Over deze zaak zou een vrij lange verhandeling zijn te schrijven. Wij zullen ons echter beperken tot enkele opmerkingen. Enkele jaren geleden is een Provinciaal Voorlichtingsblad in het leven geroepen. Het is in het af gelopen jaar echter maar een of twee keer verschenen. Een nummer was voor het grootste deel gevuld met een niet bijzonder tot lezen nodende lijst van overgezette personen, auto's en voetgangers op de Zeeuwse veren. Zouden veel mensen buiten ons gewest dergelijk proza lezen? Een interes sante toelichting had dan ook niet mogen ontbreken. Maar ze ontbrak wel. Een recent geval. In de Tweede Ka mer is de begroting van Verkeer en Waterstaat aan de orde geweest. Afge zien van het feit, dat naar onze me ning de voorlichtingsambtenaar van de provincie of zijn assistent de ver gaderingen van de Kamer had moeten bijwonen, had deze afdeling voorlich ting toch kunnen zorgen dat vooraf een aantal Kamerleden men kent de specialisten wel ongevraagd ge documenteerd was voorgelicht over een aantal actuele Zeeuwse vraagstuk ken. Wij spraken een Kamerlid, dat zich erover beklaagde niet voldoende materiaal te hebben om de minister inlichtingen te kunnen vragen over de beheersvorm van het Sloe. Ook diverse parlementsredacteuren van dagbladen hadden wat meer inlichtingen heel goed kunnen gebruiken. Maar dan moet deze informatie vooraf worden gegeven en men moet aanbieden even tueel mondelinge toelichting te geven. Bovendien zal men bij het pogen te wekken van belangstelling voor Zeeuwse aangelegenheden het goed werkende middel van de herhaling niet moeten verzuimen te gebruiken. Weliswaar heeft de provinciale griffie van Zeeland een afdeling „Voorlich ting en Deltazaken", doch deze afde ling zal beter, handiger, vlotter en soepeler moeten werken. Het is nodig dat er tussen de bestuurscolleges, de provinciale ambtelijke organen en af deling en de voorlichtingsdienst een minder starre relatie tot stand wordt gebracht. VLISSINGEN Van 's morgens tien uur tot 's avonds zeven uur is de Vlissingse gemeente raad gisteren in vergadering bijeen geweest. De vroede vaderen hebben het B. en W. bij de be handeling van de gemeentebegroting 1962 niet al te moeilijk gemaakt. Alle fractievoorzitters die algemene beschouwingen hielden betreur den het met het College dat de woningsituatie in Vlissingen geen rooskleurig beeld vertoont. Zij drongen er bij B. en W. scherp op aan toch vooral bij het departement naar voren te bren gen dat de Scheldestad behoefte heeft aan een groter bouwvolume voor nieuwbouw en aan vervangend bouwvolume. Een zorgelijk gezicht zetten de fractievoorzit ters toen zij spraken over Vlissingens financiën. Zij gaven uiting aan hun teleurstelling over het feit dat de gemeentebegroting niet sluitend aan geboden kon worden. Op een eindtotaal voor de gewone dienst van 18.460.661,72 en een post onvoorzien van 43.950 geeft de begroting een tekort aan van 574.169,02, maar rekening hou dend met de financiële verhoudingswet rijk-ge meenten en een verhoging van de straatbelas tingtarieven kan dit tekort tot rond 181.500 te ruggebracht worden. De raadsleden begrepen dat het college op financieel gebied uiterst diligent is. Ook zij noemden de geldelijke positie van Vlissingen niet verontrustend, maar om met de C.H.U.- woordvoerder, de heer H. van Rooyen te spre ken een behoedzaam beheer was toch wel vereist. De heer H. B. J. Knoop (VVD) stond zelfs volledig achter B. en W. toen hij opmerk te het tekort „volkomen onverklaarbaar" te vinden. Burgemeester mr. B. Kolff zei in zijn antwoord „dat er heel wat zal moeten gebeu ren wil Vlissingen financieel het hoofd boven water kunnen houden, temeer nu Souburg niet bij de Scheldestad gevoegd zal worden. De raad stelde ten slotte na uitgebreide discussies de gemeentebegroting voor 1962, alsmede de bege leidende begroting, z. h. s. vast. MIDDELBURG. De C.F.A. Middel burg en omstreken vertoonde gister avond in het City-theater een zoetige Amerikaanse kleurenfilm, waarin de lijvige operazanger Mario Lanzo o.m. het schone lied „Come Prima" aanhief en nog veel meer noten op zijn zang had. Een film zonder problemen en zonder veel inhoud. Voor de liefhebbers misschien wel een rolprent om van te genieten. Algemene beschouwingen wer den gehouden door de heren E. de Priester (Arbeid), H. van Rooyen (CHU), H. B. J. Knoop (VVD) en S.J. Adriaanse (KVP). De belangrijkste vraagstukken die aangesneden werden betrof fen de woningbouw, de sanering, de haven van Vlissingen, de in dustrialisatie, het havendorp, de boulevard en de sportaccommo datie. De heer De Priester was nogal bezorgd over de Vlissingse ha ven. Naar zijn mening lagen de tarieven voor het laden en los sen hoger dan in andere Zeeuw se havens, waardoor vele kust vaarders doorvaren naar bij voorbeeld. Hansweert. Zij verkie zen een goedkoper laden en los sen boven een betere outillage in Vlissingen. De heer Adriaan se deelde de ongerustheid van de heer De Priester. Burgemees ter Kolff gaf toe dat de tarieven in Vlissingen inderdaad hoger liggen dan elders in Zeeland. Dit komt volgens de raadsvoor zitter omdat er in Vlissingen een georganiseerd apparaat is. Aan het kanaal door Zuid-Beveland komt het voor dat landarbeiders snel even een coastertje lossen, wat uiteraard minder kosten met zich mee brengt. VISITEKAARTJE Met grote belangstelling zag de heer De Priester uit naar de beheersvorm van het Zuid-Sloe. Hij wilde verder we ten wie de tweede gegadigde voor het Sloe-project was naast de Kon. Mij. „De Schelde". Ook de heer Van Rooy en informeerde hiernaar. De CHU-frac- tie-voorzitter meende dat publiciteit en reclame met het oog op industrievesti ging zeer noodzakelijk zijn. De heer Knoop zei weinig juichtonen over de industrievestiging te kunnen aanheffen. Na de bevrijding waren volgens de WD-er 22 bedrijven vertrokken en maar zeven ondernemingen daarvoor Wat dit laatste betreft meende de in de plaats gekomen. raadsvoorzitter dat wat de heer Knoop beweerde niet de juiste manier van vergelijken was. Beter was volgens de heer Kolff het aantal werknemers op te tellen. Dan viel op dat de arbeids intensieve bedrijven in Vlissingen wa ren teruggekomen. Redelijk is ook als men bij de vertrokken ondernemingen ook de Mij Zeeland" rekent, die zoals bekend thans in Hoek van Holland ge vestigd is. De burgemeester vond het vertrek van deze op Engeland varende misgreep van het hoger bestuur. De scheepvaartmaatschappij nog altijd een „Zeeland" bracht veel welvaart en was een bedrijf van bijzondere allure. Daar entegen is er een toeneming te consta teren van marinepersoneel in de Schel destad (nu uit 600 man bestaand). Vol verwachting was mr. Kolff be treffende de beheersvorm van het Sloe, vooral na de laatste mededelingen van de minister. Hij hoopte dat men haast zou maken met het overleg en dat de raad spoedig een voorstel over finan ciële deelneming in het beheer tege moet kon zien. Over de publiciteit en de reclame zei de burgemeester dat reeds contact is gezocht met het E.T.I. en in het kader van de dubbelstadge dachte met Middelburg. Het ligt in de bedoeling om inderdaad met iets goeds voor de dag te komen. De stekken zijn gestoken en een schema is gemaakt. GEHEIMHOUDING De naam van de tweede gegadigde voor het Sloe was bij B. en W. niet be kend. Wel onthulde de voorzitter dat hij persoonlijk er wel van óp de hoog te was. Hem was echter op verzoek van de gegadigde geheimlhouding ge vraagd. Op een vraag van de heer De Pries ter deelde de burgemeester mee dat aan een silo bij de Vlissingse haven geen behoefte bestond en een koelhuis een te kostbare aangelegenheid is. Bij de replieken betoogde de heer De Priester: „IVlaar de kost gaat toch voor de baat uit". De voorzitter zag er even wel weinig heil in tenzij particulieren iets voor de exploitatie van een koelhuis zouden voelen. Indien het particulier ini tiatief zou falen dan wilden B. en W. de zaak wel eens in studie nemen. In zijn algemene beschouwing sprak de heer De Priester al spoedig over de sanering. Zijn fractie achtte de mo gelijkheid niet uitgesloten dat de twee de fase (omgeving Grote Kerk) eerder gerealiseerd zal zijn dan de eerste fa se (omgeving Lange Zelke). Het socia listische raadslid drong erop aan eerst de gronden in de eerste fase bouwrijp te maken. Wethouder F. G. Smit: „Èr is na de aanneming van het sanerings plan op 28 januari 1961 wel het een en ander gebeurd. In de Lange Zelke werd een vijftiental panden aangekocht, over een zelfde aantal panden worden nog onderhandelingen gevoerd. Er be staat een behoorlijke belangstelling van bedrijven voor vestiging in het sane- ringsgebied. De Hema wacht nog slechts op de rijksgoedkeuring". De wethouder van openbare werken meende dat een gelijktijdige realise ring van beide fasen mogelijk zouz ijn. Hij zou betreuren indien de tweede fa se eerder gereed was, omdat daardoor de harmonische ontwikkeling van de binnenstad verstoord zal worden. Zo spoedig mogelijk zal met het slopen en bouwrijp maken in de eerste fase be gonnen worden, de tweede fase zal waarschijnlijk in maart a.s. in de raad behandeld worden. RESERVEPOT Het woningvraagstuk zat de raad uiteraard hoog. De heer de Priester konstateerde een grote behoefte aan woningen in de la gere huurklasse en de heer Van Rooyen vond het van het groot ste belang meer woningen toe gewezen te krijgen dan thans het geval is. De cijfers voor 1962 vervulden hem met zorg. Bovendien kan volgens de CHU- woordvoerder het uitblijven van de bouwvergunningen in de vrije sector vertragend werken op de realisering van het sanerings plan eerste fase en op het plan- Paauwenburg. Wethouder Smit gaf in zijn antwoord aan de fractievoorzitters een uitvoeri ge en gedocumenteerde uiteenzetting van de woningsituatie in Vlissingen. Hij deelde mee dati n 1961 124 woningen ge reedgekomen waren. In aanbouw zijn op het ogenblik een Meine tweehonderd huizen, welk aantal tegen het einde van het jaar vern#>edelijk tot 300 zal zijn opgelopen. De heer Smit was het met de heer De Priester eens dat er in Vlissingen in de eerste plaats be hoefte is aan woningen in de gesubsi dieerde sector, maar daarnaast is er een toenemende vraag naar duurdere woningen. Een belangrojk contingent vrije-sectorhuizen kan een vermeerde ring van de mogelijkheden betekenen. De wethouder hoopte voor Vlissinigen nog op een voorradje uit de landelijke reservepot van 3800 woningen. Onjuist vond de heer Smit het dit in antwoord op een vraag van de heer Adriaanse gronden die bestemd zijn voor insteekhavens voor woningbouwt e gebruiken. „Men kan de binnenschepen niet negeren en dus ook de havens voor die schepen niet", aldys de wethouder. De heer Van Rooyen onderstreepte nog eens de conclusie in het sociogra fisch rapport over het Havendorp: zo spoedig mogelijk ontruiming en sloping van de noodwoningen aldaar. Ook de andere fractievoorzitters schaarden zich achter deze conclusie. Wethouder Ch. J. Gillissen Verschage riep evenwel uit dat de amovering van het Havendorp geen zaak is die alleen de gemeente aangaat. Hij zei dat er in het Haven dorp nog 317 noodwoningen staan, waar van er no„ 172 bewoond zijn. Sociaal gezien is het niet langer verantwoord de woningen nog twee jaar te laten staan. Maar waarheen met de bewoners als men kijkt naar het aantal woning zoekenden in Vlissingen (989)?. Van die 989 zijn er 63 samenwonenden en 55 zeer slecht behuisden. Wethouder Smit voegde hieraan toe dat er in de hele stad nog 380 noodwoningen staan. Voor wat het Havendorp betreft is een tempo van 50 vervangende woningen per jaar te traag. Wij moeten ons dan ook ern stig beraden, aldus de heer Smit. Zo- VLISSINGEN De gedachten van het gemeentebestuur van Vlissingen gaan uit naar de bouw van een nieuw politiebureau. Het college acht dit beter dan het bestaande bureau te verbouwen. Dit deelde burgemeester mr. B. Kolff gisteren mee tijdens de hoofdstuksgewij- ze behandeling van de gemeente-begro ting. Wethouder W. Poppe voegde er aan toe dat men voor het burgerwees huis andere plannen heeft. Letterlijk zei hij: „We krijgen meer subsidie indien we een nieuw politiebureau bouwen en we krijgen ook meer subsidie als we de openbare leeszaal niet nieuw ergens neerzetten maar onderbrengen in het burgerweeshuis". De heer G. Geldof (Arbeid) wees erop dat er voor het bejaardentehuis een zeer grote wachtlijst bestaat. Wethouder Gillissen Verscha.ge antwoordde dat het gemeentebestuur inmiddels contact heeft opgenomen met de Stichting Zee land voor maatschappelijk en cultureel werk om het gehele bejaardenpro bleem aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Er zal een enquête onder de bejaarden gehouden worden, waar voor de raad straks gevraagd zal wor den een krediet uit te trekken. In dit verband zei de heer De Priester (Ar beid) dat nu reeds bekend is dat het bejaardentehuis te klein is. Hij was bang dat wanneer de gehele procedure van de enquête en alles wat daaruit voortvloeit gevolgd moet worden pas in 1964 de bouw van de uitbreiding van het tehuis ter hand kan worden genomen. Hij vroeg het college dringend om naast de enquête reeds voorzieningen voor de uitbreiding te treffen. Wethou der Gillissen zei deze suggestie in het college in overweging te zullen nemen. De heer S. Joustra (Arbeid) pleitte nog voor een instelling van een onderwijs raad, maar wethouder Poppe voelde hier weinig voor. WADDINXVEEN. lil d-e onlang» gehouden aandeelhoudersvergadering van de N.V. Auto-industrie Verheul te Waddinxveen, is besloten tot directeur van deze onderneming te benoemen mr. G. W. Dwars te Middelburg. Mr. Dwars werd in 1918 te Amster dam geboren. In 1945 werd hij aange steld als secretaris-generaal van mari ne, welke functie oij ruim vier jaar bekleedde. In 1949 ging mr. Dwars naar de Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem, waar hij werkzaam was op de inkoop-afdeling. Thans is hij werkzaam bij N.V. de Vitrite te Middelburg, waar hij belast is met de commer ciële leiding. De datum van indiensttreding van mr. Dwars bij de N.V. Verheul is nog niet bekend. AXiEL. De uitslag van de hengstenkeu ring door de Kon. Ver. „Het Nederlandsche Trekpaard" gehouden in Axel luidde als volgt Goedgekeurd werden de volgende hengsten: Daan van Othene, Joh. Dekker A.Hzn., Zaam- slag; Elegant van Braamhof, Al. Serrarens, Ossenisse; Max van Pauluspolder, A. Hen driks, Stoppeldijk; Carlos van Heille, A. Ter- mote en E. van Damme, IJzendijke, M. L. M. IJsebaert-v. d. Linden, Axel; Frits van St. Leendert. Jos. F. de Waal, Hulst; Cos- taud van Ulft, H. de Maat, Stoppeldijk; Re- né van Tonenhof. Al. Serrarens, Ossenisse; Leon van Stoppeldijk, A. Bonte, Koewacht; Gustaaf van Moustic, H. de Maat, Stoppel dijk; Mac van Rondeputten, M. van Fraaijen- hove Jzn., Axel. Aan de R. U. te Utrecht slaagde voor het kandidaats-examen wiskunde en natuurwetenschappen de heer J. Baan te Zierikzee. dra het contingent bekend is, de be schikbare woonruimte allereerst te be stemmen voor bewoners van het Haven dorp. Alle sprekers getuigden van hun vreug de over het „van de grond komen" van het plan-Paauwenburg. De heer De Priester verwachtte dat de burgemees ter medio februari de eerste steen kan metselen voor de eerste 84 woningen. Hij noemde dit een historisch moment voor Vlissingen. Wethouder Smit ver klaarde nog dat B. en W. overwegen meer grond voor eengezinswoningen te reserveren zonder dat daardoor het plan stedebouwkundig aangetast wordt. Een verder bouwrijp maken dan de eerste fase-Paauwenburg wordt op het ogen blik door het college nog niet verant woord geacht. X;v'. Het gironummer is 64539, ten name van de directrice, mevrouw P. J. Maat Dieleman. Vergeet u niet op het formulier te vermelden: „Actie Boot reis". Nog één ding: Ik heb tegen de di rectrice gezegd: Wacht maar, we komen wel even te hulp. Wilt u die woorden helpen waarmaken? Laatste nieuws En dan tot slot nog een verfrissend nieuwtje. Juist gisteren is de oudste inwoon ster van het verzorgingshuis, mevrouw P. de Voogd Marijs 101 jaar geworden. Nauwelijks hoeft hier aan toegevoegd te worden dat ze ook de oudste inwoonster van Goes is. Een hartelijke felicitatie is hier op z'n plaats. Het feest is gisteren in zeer intieme kring gevierd. Maar om nu nog even handig te zijn: Als u uw bijdrage snel overmaakt kan het nog als verjaarscadeau gelden. GOES. Een laag winters Zuster M. Schipper demonstreert zonnetje prikte door de ruiten een speciale lift die t.b.v. de patiënten -it, langs ae trap is gemonteerd naar binnen toen ik het ver- 2etf heeft ze hem nooit nodig want zorgingshuis aan de Beesten- ze springt met drie treden tegelijk markt te Goes binnenstapte. De pittige geur van vers ge zette koffie kwam me tegemoet. Het was half elf. Voor de vensters zaten de patiënten te praten, of alleen maar te kijken naar het altijd eendere beeld. Op dit genoegelijke uur dan kwam ik de kamer van de directrice binnen om geïnstal leerd te worden als lid van een samenzweringscommissie. Maar stel u gerust, het ging om een vreedzaam doel en we hebben in geen geval plannen gesmeed om Goese politici uit de weg te ruimen. De agenda vermeldde maar één punt: Hoe kunnen we de lezers van het Zeeuwsch Dag blad een strik spannen. Dat was de hoofdopgave, die waar lijk niet gering was. Hoe ver sier je het de lezers er in te laten tippelen. op en neer. En nu moet u er eens echt voor gaan zitten. Klaar? Daar gaan we dan. Kijk eens hier, het is niet de be doeling u een „doortrapte loer" te draaien. Integendeel, de samenzwe ring die tegen uw persoon gericht is, zit vriendelijker in elkaar dan u denkt. Hoe vriendelijk kan ik u nog niet zeggen. Daarvoor moet u eerst nog een paar regeltjes van me slikken. Uitzichtloos In het verzorgingshuis wonen 31 mensen die voor het grootste deel hoogbejaard zijn en bovendien chro nisch ziek of op een andere manier gehandicapt. Het verzorgingshuis kun je dus geen bejaardencentrum noemen. Daar zijn de bewoners te ziek voor. Maar je kunt het evenmin een ziekenhuis noe men, daar zijn de patiënten weer te ..gezond" voor. Maar eigenlijk is het begrip „gezond" een veel te optimis tische term. De meeste bewoners hebben een kwaal die zo uitzichtloos is dat zelfs een opname in het zieken huis geen baat meer kan brengen. Wat willen de samenzweerders nu? Gauw gezegd! Ze willen 31 patiënten, die levens lang vrijwel geïnterneerd zijn op die luttele vierkante meters grond aan de Beestenmarkt, een luisterrijke vakan tie van zeven volle dagen schenken. Zeven dagen met een soort hospitaal schip op het water. Geen kleinigheid, zegt u, en u legt de krant met een vermoeid gebaar naast u neer. „Ik heb het begrepen, het is weer eens om m'n geld begon nen." Ja lezer, daar gaat het om, maar kan ik het helpen? Kan ik het helpen dat wij in de wereld staan om onze naasten te helpen? En kan ik het helpen dat ik dat nog een mooie op dracht vind ook? Mijn wens is alleen dat u het óók mooi zult vinden, dat u er warm voor zult lopen en dat u enthousiast wordt. Geen medelijden Ik wil geen beroep doen op uw me delijden of op andere sentimentele gevoelens. U weet dat dat wreed is. Geen gevoelig verhaaltje krijgt u van mij dat alleen maar ontroerend is omdat het leed van onze mede mensen er in wordt uigesponnen. Als we op die manier aan geld moeten komen kunnen we het net zo goed Ia- ten. Ik wil u er alleen op wijzen dat u gezond bent en kunt gaan en staan waar u wilt. Maar er zijn 31 mensen in Goes die dat niet kunnen. Nu niet en nooit. Is dat geen reden om te helpen? Ja. Zonder commentaar: Ja. Ruim dertig mensen met vakantie sturen, met een stal van verplegend personeel, met bedden en allerlei no dige voorzieningen is een kostbare on derneming. Dat staat vast. Maar het is al eerder gelukt en het zal ook nu lukken. Koenkelpot De staf van verplegend personeel heeft zijn beste beentje al voorgezet. Geestig was het initiatief van de ver pleegsters die met een koenkelpot langs de deuren gingen en met een rinkelende buit thuis kwamen. Ze zijn bereid nog dwazer dingen te doen. als hun patiënten maar met va kantie kunnen gaan. Een beksnde zeepfabrikant stelde een partij zeep beschikbaar tegen in koopsprijs. De verkoop daarvan kan een belangrijke som in het laadje brengen. De moeilijkheid is alleen dat zo weinigen zo veel moeten doen Het gevraagde bedrag komt er zo niet. Ook niet als ieder lid van het personeel zes paar schoenen verslijt. Daar moet geholpen worden. Magisch woord De vraag is nu: Hoe springt de knip van uw beurs? Welke magische woor den moet ik spreken om dat te be werken? Ik zou de sleutel tot dat ge heim willen kennen. Ik kan u verze keren dat ik die kennis spoorslags zou uitbuiten. Nu moet ik het met povere woor den doen, en terwijl ik dit zit te schrijven twijfel ik al aan de kracht ervan. Maar u kunt die twijfel vernietigen. Dan moet u uw goede voornemens niet uitstellen, maar onmiddellijk een bedrag opzijleggen en het maandag a sv„ overmaken. We zijn met guldens even de °P' l°hteis van de blij ais met briefjes van duizend. Het de heer B. J. Dootjes, wordt verschil is alleen dat de laatsten 'n ket verzorgingshuis verpleegd. Hij sneller naar het doel leiden. Bedenkt heeft gewrichtsreumatiek, maar met u zich dus goed. een ijzeren wil heeft hij zichzelf weer Het gaat er om 31 merendeels be- ZJ hft,.dan°'P krukken. jaarde en bovendien gehandicapte onaei kuip komt hij ook de trap op. mensen een vakantie van een week te bezorgen. Dat is toch niet te veel gevraagd. Stuurt u per brief? Het adres is: Verzorgingshuis, Bees tenmarkt, Goes. Links boven op de enveloppe: Actie bootreis. Maakt u het per giro over? Nog beter. VLISSINGEN. Tijdens de behandeling van de gemeente begroting 1962 heeft de raad van Vlissingen zich nog eens uit voerig beziggehouden met de dijkverzwaring van de Boule vards Evertsen en Banckert. In zijn algemene beschouwing' ver klaarde de heer H. B. J. Knoop (WD) dat het maar uitblijven van deze dijkverzwaring hem bijzondere zorg baarde. Volgens hem was het niveau van de beide boulevards te laag en hij vroeg dan ook het college al het mogelijke te doen om tijdig maatregelen te nemen. De heer Adriaanse (KVP) ging nog iets verder en informeerde hoe het stond met de plannen de boule vard De Ruyter door te trekken tot aan de Oranjedijk. Burgemeester mr. B. Kolff zei dat een verzwaring van de Oranjedijk vrij eenvoudig lag omdat dit een rijkszee wering is. B. en W. hebben het Oran- jedijkplan bekeken en er weinig bezwa ren tegenin gebracht. Het is inderdaad mogelijk de Boulevard De Ruyter door te trekken ofschoon de havenmond hier uiteraard een rol speelt. Veel ingewikkelder is echter de dikj- verzwaring van de Boulevards Evert sen en Banckert. Hiervoor bestaan ten minste vier plannen, aldus de raads voorzitter, en .-wanneer er geen bebouw ing was en ook geen badsïrand, zou er reeds lang een keus zijn gedaan. Nu wil men echter allerlei belangen ontzien. B. en W. staan erop dat het badstrand in ieder geval moet blijven bestaan. Deskundigen moeten nu, zie mr. Kolff, maar zeggen hoe de dijverzwaring er ter hand kan worden genomen. Het in genieursbureau Van Hasselt en De Ko ning te Nijmegen zal hierover binnen kort een rapport uitbrengen. De heer Adriaanse wilde weten of er enig uitzicht was op een sporthal. Aan de plannen hiervoor wordt hard gewerkt, aldus wethouder Ch. J. Gil lissen Verschage. Niet alleen in het kader van de actie-sporthal, welke ac tie uiteraard slechts de kleine porties betreft, maar ook in de boezem van het gemeentebestuur. Er is een voor lopig schetsplan gemaakt, dat voor advies naar een architect is gezonden. Daarnaast heeft het college een ge sprek gehad met een vertegenwoordi ger van de Ned Ver. van Gemeenten. Het initiatief is nu geboren om een architect opdracht te geven tot het maken van een definitief plan. Vlis singen is een stad die de beschikking moet hebben over een sporthal, aldus de heer Gillissen Verschage. Wat het zwembad betreft,'"stappen zijn gedaan bij het ministerie van verkeer en wa terstaat om te trachten in het kader van de bijdragenwet Deltawerken eni ge financiële steun te krijgen. De kwaliteit van het water van het Ka naal door Walcheren is namelijk ach teruitgegaan door de sluiting van het Veerse Gat. Bij de aanvang van de vergadering wijdde de voorzitter enige gevoelvolle woorden aan het verscheiden van de oud-wethouder M. A. van Popering. De raad nam een ogenblik stilte in acht. Voorlichtingsavond van Z.-Vlaamse B.B. A?EV In het centrum te Axel werd gisteravond onder een opmerke lijk grote belangstelling een voorlich tingsavond gegeven over de bescherming tegen radio-actieve neerslag. De verga dering werd geopend door de burge meester, de heer M. K. van Dijke. De heer P. de Kam uit Goes gaf een uitvoerige toelichting op de gevaren die kunnen dreigen en wat hiertegen als uiterste gedaan kan worden Na de pauze gaf het hoofd van de B.B. in Zeeuws-Vlaanderen de heer Im- eatsman uit Aardenburg. een demon stratie met de instrumenten waarover de B.B. in Zeeuws-Vlaanderen beschikt .nip?1?®1!2111*' 26 januari. Veiling per 100 stuks in Centen knolselderij b 2 2429 e 2 17—19 per kg. in centen rode kool 20—21 witte kool 16—19: breekpeen 16—21: wasoeen 21—26; prei a 2 36—43: b 2 20—28; spruiten Bi «f3~49 a,fwiiken<1 15 spruiten geschoond 648Auien le soort 2o; witlof a 61—63 a =6-62 b 1 58. b 2 45-66 afwijkend^S-V appe en g delicious 3 fijn 35—40; kroet 24—29: Jonathan 2 d 1 31 3 grof 4516, 3 fijn 3740 kroet 18—33: peren SI. Remij 3 grof 45 d. du 7?7S1 12 S°°rt maat 75—81 U2' maat 65 MIDDELBURG. COÖP. VEILINGVER „WALCHEREN" G A. Appelen: Golden Delii cious 80-op 84 70-75 76-83 65-70 73-78 60-65 bi—71 3 grof 64: goudremetten 3 grof 717= Jonathan 75-80 75 70-75 71 65-75 51—68 69-65 JIT?- J „*4t~48: peren st' Remij 65-95 42 7=-85 43—46 6=-75 42—45 3 r grof 4214- Gieser Wildman 60-70 77 50-60 64—65: groen ten glass-pinazie 1,281,62: glasandijvie 79 d? 162—2-44; spruiten ongeseh. 16—69; spruiten gesch. 52-1.-: Witlof 41—79- sav. kool 14—26: rode kool 6—14; witte kooi 513; boerenkool 418; prei 14—43 GOES. 26 januari. Groenten: Per stuk- ^r0lcSld£r„lj-9-"; per k«: Witlof AI 60-72. 58. BI =6, Bil 4660, afw. 15—31, Sprui ten All 42-52, Bil 27-41, afw. 15, Groene ?°~;33;..afw' 16_17' Rode k0°l 11— 17, Witte kool 12—17, Boerekool 9—16, Peen 18—W,.afw. 7, Uien 5—26, Prei 18—28, All 11 18, Kroten 20, Veldsla 57,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1962 | | pagina 3