1 Maatschappelijk Werk wil opheffing van Havendorp In Tholen een recipieer honderdjarige THE MAN'S FILTER Koudekerkse C.B.T.B. dempt sloten liever zelf Indien niet op korte termijn mogelijkdan 1. verbetering woongelegenheid, 2vrijetijds besteding en 3. sociale begeleiding Kerk dreigt greep te verliezen Donderdag 11 januari 1962 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 3 LANGVERBEID RAPPORT UIT DE WINDSELEN NA 44 JAAR Mej. De Vroom verlaat Landsheer Kleuter school Domburg Nieuwe directeur bij de L' Azote Nieuwe methode omzetten zout in zoet water Walsoorden ook als jachthaven van belang Rede in St. Annaland voor Christelijke school Radioreportage over Zeeuwse oestercultuur Jazzkwartet Tony Vos te gast bij Jeugd en Muziek Walcheren Polder Walcheren te duur en doet er te lang over Heinkenszand kreeg er 21 inwoners bij Aanstelling van beroepskracht noodzakelijk Dieptepunt Streefdatum Centrale kracht Nog een jarige Geheugen Tweede Kanaalbrug drie meter hoog Breskens veertig inwoners minder Bevolkiiigstoeneming in Westerschouwen Kleine aanwinst zielental 's-Heer Abtskerke van Overslag boekte winst (Ingezonden mededeling) RICHARD VLISSINGEN Het is beslist niet het verklappen van een geheim wanneer wij zeggen dat het woningvraagstuk en de oplossing ervan het gemeentebestuur van Vlissingen voor zeer grote proble men stelt. Vraagstukken welke in het bijzonder door de aanwezigheid van nog een groot aantal excen trisch gelegen noodwoningen zoals in het Havendorp het geval is dringend om een oplossing vragen. De Commissie van Samenwerking voor Maatschappelijk Werk in Vlissingen heeft dan ook gemeend om als eerste positieve resultaat van haar aktiviteiten een sociografisch rapport over het „Ha vendorp" het licht te doen zien. Wethouder Ch. J. Gillissen Verschage sprak naar aanleiding van dit rapport als het helpen bevorderen van de oplossing voor een specifiek Vlissings probleem. is dit in het Havendorp reeds in 1956 be reikt en de Ned. Herv. kerk nadert het angstvallig dicht. Wanneer men de no dige krachten niet aan kan trekken zal alle moeite tevergeefs zijn. Veel zal af hangen van het opheffingsbeleid zelf, waarbij men kan opmerken dat veel problemen in het Havendorp zijn terug te brengen tot de geïsoleerde ligging van het wijkje ten opzichte van overig Vlissingen. De afstand tussen de twee gebieden dient tot een minimum terug gebracht te worden. Na uitvoerig beraad kwam de commissie tot de conclusie dat vóór alles bij het gemeentè- bestuur van Vlissingen op een zo spoedig mogelijke opheffing van het gehele noodwoningencomplex „Het Havendorp" moet worden aangedrongen. Gevreesd moet worden echter dat dit op korte termfjn niet zal kunnen gebeuren en daarom is het de taak van bet gemeentebestuur om voor de nog resterende tijd het Havendorp zo woonbaar/leefbaar mogelijk te maken door le. de woongelegen heid te verbeteren (betere huis vesting in overig Vlissingen of nog in het Havendorp vuil nisbeltvorming en beplanting) 2e. vrijetijdsbesteding te schep pen en te bevorderen (bouwen van vrije speelplaats, ombouwen en inrichten van leegstaande noodwoningen tot club- of buurt huis); 3e. maatschappelijke be geleiding (aanstellen van be roepskracht, het houden van een wekelijks spreekuur in het Havendorp. DOMBURG Mej. A. P. de Vroom zal op 31 januari a.s. afscheid nemen als hoofd uan de Landsheer Kleuter school te Domburg. Vierenveertig jaar zal zij dan haar beste krachten aan deze school gegeven hebben. Er heeft zich een comité gevormd onder voorzitterschap van de ge meente-secretaris van Domburg, de heer B. Goedbloed, om mej. De Vroom bij het afscheid te tonen dat haar werkzaamheid bij de Domburgse be volking grote waardering geniet. Verder is er een ere-comité, waarin zitting hebben de burgemeester van Domburg, mr. W. J. E. Crommelin, en zijn echtgenote, mevrouw P. R. Crom- melin-van de Poll, de beide wethouders de heren A. Passenier en J. F. Seijdel, mw. dr. H. C, M. Ghijsen en mevrouw M. Vaandrager-van 't Sloff. Het officië le afscheid vindt plaats op woensdag 31 januari a.s. des middags om vier uur in hotel „Juliana", waarbij als organisa trice optreedt de oudervereniging van de Landsheer Kleuterschool, Men hoopt dat zoveel mogelijk oud-leerlingen e n andere belangstellenden bij het afscheid aanwezig zijn. SLUISKIL. Onder grote belangstel ling had de installatie plaats van ir. Ge- na tot directeur van de Compagnie Neerlandaise de l'Azote te Sluiskil. Het voltallig hoger technisch en administra tief personeel alsook de ondernemings raad waren aanwezig toen de directeur- generaal, ir. Waes, in sympathieke be woordingen ir. Gena aan het personeel voorstelde. Hij prees ir. Gena om zijn kennis en werklust, maar Qpk voor zijn gemakkelijke toegankelijkheid voor de arbeiders. Ir. Gena dankte ir. Van Waes voor zijn vriendelijke woorden, alsook de hoofddirectie van de Montecatini en de directie uit Brussel, welke laatste op de plechtigheid aanwezig was. Een ver tegenwoordiger van het personeel over handigde ir. Gena daarna een fraai bloemstuk. Na het officiële gedeelte bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. MIDDELBURG. General Electric USA heeft in zijn fabriek te Burling ton thans een nieuw laboratorium in gebruik dat uitsluitend bestemd is voor het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het omzetten van zout in zoet water en om wegen te zoe ken voor de verbetering van de huidi ge ontzoutingsmethoden. Het laboratoriumwerk, dat ook van toepassing is op brak water, heeft twee hoofddoeleinden: het onderzoeken en ont wikkelen van reeds gevorderde concep ten, en het verkrijgen van gegevens over de werking van de dun filmtechniek van General Electric en het beproeven van de waarde van nieuwe ontwerpen. Zeewater, met een zoutgehalte van ongeveer 35.000 delen op het miljoen, wordt door middel van het dun-filmdes- tillatieproces van General Electric ge- demineraliseerd tot minder dan één deel op het miljoen. De openbare gezond heidsnormen in Amerika vereisen dat onzuiverheden de 500 delen op het mil joen niet overschrijden. WALSOORDEN. Het Bureau voor Watertoerisme heeft aan het gemeente bestuur van Hontenisse verzocht hij de toekomstige uitbreiding van de haven van Walsoorden ook rekening te houden met het watertoerisme. Als vlucht- en aanloophaven zou Walsoorden van groot belang kunnen zijn, terwijl vele beoefe naars van de watersport in deze omge ving het stellig zeer op prijs zouden stellen indien hun schip hier een vaste ligplaats zou vinden. ST ANNALAND. In de Nederland se Hervormde kerk werd een bijeen komst gehouden ten bate van het Chris telijk onderwijs ter plaatse. Ds J. Ho- vius Nederlands Hervormd Predikant te Dordrecht sprak naar aanleiding van 1 Koningen 18: 12b. Hij sprak over de Godsvrucht van Obadja en behandelde ectotereenvolgens de vroegtijdige, de voorbeeldige en volhardende vreze Gods van Obadja. Er bestond voor deze bij zondere dienst een flinke belangstelling. O Tot concierge van de bakkerijschool te Zlerikzee is benoemd de heer P. J. Kooman. HILVERSUM. De V.P.R.O. zendt morgenavond tussen tien voor half ne gen en tien voor negen een half uur durende reportage uit over de Zeeuw se oesters en de daarbij samenhangen de cultuur. Samensteller van het pro gramma is Henk Teeuw. MIDDELBURG. De leden van Jeugd en Muziek op Walcheren krijgen als welkome afwisseling op het over wegend opgediende klassieke menu" een morgenavond in de Middelburgse Concertzaal te houden jazzavond. Niet zomaar een jazzavond, maar uiteraard een avond waarbii het leerzame element niet ontbreekt. Het in Nederland (en daarbuiten) in jazzkringen bekende kwar tet van Tony Vos treedt op. De avond begint om acht uur en eindigt om tien uur. Het kwartet, zoals dat morgenavond optreedt, bestaat uit Tony Vos, altsaxo foon en klarinet, Henk Vos. piano, Har ry Jansen, bas en Jos Hendriks, drums. HEINKENSZAND. Het inwonertal van Heinkenszand nam in het afgelopen jaar met 21 toe. Op 31 december 1960 telde de gemeente 2131 inwoners (1071 m. en 1060 vr.) 365 dagen later 2152 01087 m. en 1069 vr.) Gebeboren werde.n 52 babies (26 j. en 26 m.). Gevestigd j wilde graag het standpunt van de afde- zij-n 67 personen (32 m. en 35 vr.), over- lingen vernemen en als eerste sprak de leden 14 <6 m. en 8 vr.) en vertrokken afdeling Koudekerke zich erover uit. Na 86 (40 m. en 46 vr.). 1 horing van de andere afdelingen zal de KOUDEKERKE. De grote meer derheid van de Koudekerkse landbou wers bleek in de vergadering van de plaatselijke CBTB over de uitbaggering van de Waicherse sloten niet erg ge brand op een totale overname van de werkzaamheden door de polder Walche ren. Voorzitter W. J. de Schipper roer de het punt, waarover zo langzamer hand ontstemming in de kringen van de Waicherse CBTB is ontstaan, aan. Van de uit te baggeren en van onkruid te reinigen sloten op het eiland neemt de polder een aantal voor haar rekening, het restant wordt aan de zorg van de boeren zelf overgelaten. De polder heeft echter te kennen ge geven dat men alle sloten van het eiland wil uitbaggeren. Maar de Koude kerkse boeren wilden daar, een enke ling uitgezonderd, niet van horen. ,,De polder is te duur en doet er te lang over. Wij doen het liever zelf". Met andere woorden, een aannemer het werk laten doen. Het bestuur van de Waicherse CBTB Uit het over de honderd blad zijden tellend rapport, dat samen gesteld is door mr. J. L. Oster- man, blijkt dat het „Havendorp Vlissingen" in 1946 uit de nood is geboren. In de omgeving van de buitenhaven verrees een complex noodwoningen, dat in de loop der jaren meer en meer een „aparte" woonkern in de gemeente Vlis singen is gaan worden. Hoewel van overheidswege tal van voorzieningen getroffen wer den om de leefbaarheid in deze nieuwe woonwijk zoveel mogelijk te bevorderen en door kerkelijk en particulier initiatief velerlei activiteit tot ontwikkeling kwam, groeide niettemin het Havendorp uit tot een „probleem". Buiten staanders lieten zich mede door het uiterlijk verval van de wonin gen verleiden de bewoners a- socialen te noemen. Dit leidde tot de vraag: „Heeft de woning nood in Vlissingen, nu reeds vijftien jaar zichtbaar in het noodwoningencomplex Haven dorp, daar ter plaatse geleid tot groepsvorming van maatschap pelijk onaangetasten?" w'eI|QfinCCt 1ade oprichting in sep- JuïïnfjLvu? w -1 de commissie die „J"1 rapport uitbracht de wens naar voren gekomen zich nader te bezinnen op de situatie in het Ha vendorp. Zij is zich overigens bewust van het feit. dat het onderzoek moge lijk een aantal jaren geleden meer effect zou hebben genoteerd. Hot onderzoek is door middel van een enquête gehouden. Bij de vraag wat er nu dit rapport verschenen is zal moeten gebeuren stuit men volgens de samensteller al direct op het grote „dubium" hoe lang het Havendorp nog als noodwo ningcomplex zal bestaan, terwijl dit voortbestaan weer direct gekoppeld zit aan een nog groter twijfelpunt aangaande de toewijzing van bouw volume. Uiteindelijk zit hier het knelpunt en stapelen de moeilijkhe den zich bij het uitblijven van een afdoende oplossing steeds hoger op. De meest afdoende en enig juiste oplossing is het gehele noodwoningen complex binnen de kortst mogelijke tijd in zijn geheel te doen verdwijnen, maar het alternatief ontbreekt en daar om nadert het Havendorp steeds dich ter zijn dieptepunt. Het Havendorp kan volgens de com missie in zijn huidige staat zeker niet a-sociaal genoemd worden. Er zijn geen kenmerken van wanbewoning, kinder verwaarlozing, chaotische toestanden in de huishouding, criminaliteit en er is geen afwijkend normenpatroon ten op zichte van algemeen aanvaarde princi pes in de samenleving. Wel wordt in het rapport gewezen op een verschui ving in de sociale geledingen van het Havendorp sinds de jaren 19501952. Door het wegtrekken van deels kwali tatief superieure gezinnen ontstond een labielere structuur, waarin mede door de voortdurende ontvolking en de hoge mate van mobiliteit het evenwicht ge makkelijke verbroken raakt en een af glijding naar a-sociaal gedrag daar door minder weerstand zal ontmoeten. Van groot belang is de leef baarheid van het Havendorp op peil te houden of weer op peil te brengen totdat de laatste man verdwenen is. Duidelijk is dat de investering hiervoor, waarbij niet alleen in het materiële vlak gedacht wordt, kostbaarder duurzamer zal moeten zijn, naar gelang de tijd dat het Havendorp nog „aanblijft". Vóór alles is een streefdatum nodig binnen welke ernstig getracht zal moe ten worden het beoogde doel de op heffing te realiseren, terwijl in die overgangstijd bepaalde maatregelen in het Havendorp noodzakelijk zijn ter voorkoming van een ondergrenssituatie. Er zou een stuk jeugdwerk annex ge- zinswerk opgezet dienen te worden om ongewenste straat- en buurtaktiviteiten om te buigen naar een positievere vrije-tijdsbesteding, naar een beter maatschappelijk gedrag. Er wordt om meer aktiviteit, om bezigheid gevraagd, om leiding, zowel voor groot als klein. Er zou meer belangstelling voor het Havendorp moeten komen van de zijde van de overig Vlissingen, zowel bij de burgerij als bij kerkelijke en overige organisaties, waardoor de Havendorp bewoners ook meer in de werkzaamhe den van de rest van Vlissingen be trokken zouden worden. Er zou een be tere busverbinding tussen Havendorp en Stad moeten zijn, frekwenter en beter aansluitend op werk-, school- en kerk uren, vooral in de wintermaanden. Er zou een goed sociaal verantwoord saneringsbeleid dienen te zijn, waarbij het vooral gaat om inpassing in de le vensstijl van de woonwijken in overige Vlissingen, er zou in die tussentijd meer begeleiding moeten komen op weg naar definitiever huisvesting, er zou.... ja, er zou eigenlijk zoveel moe ten gebeuren, waarhij, ten aanzien van de mate waarin, de duur van het nog voortbestaan van het Havendorp van overwegende betekenis is. Maar los hiervan ontbreekt, juist in deze kritieke fase van Havendorps be staan, een centrale figuur, een beroeps kracht, die in alles hulp en leiding kan geven, die een vertrouwensman wordt van de Havendorpbewoners. Om de gehele zaak op gang te bren gen heeft men mensen nodig, een zeker minimum aantal mensen. Maar ook de kerken zitten in de praktijk met dit mi nimum te worstelen. Voor de r.k. kerk VLISSINGEN. Procentsge- wijs heeft de gemeente Souburg de grootste zuigkracht op het ha vendorp uitgeoefend, wat onge twijfeld mede verband houdt met de gunstige geografische ligging van Souburg ten opzichte van het havendorp. Tegenover een ver trek van 6ö gezinnen uit Souburg naar het havendorpkreeg de aan Vlissingen grenzende gemeente hiervoor bijna driemaal zoveel vestigingen retour en overig Vlis singen verhoudingsgewijs slechts 1.3 maal. Van het totaal aantal bewoners dat in het havendo prg ehuisvest is geweest is 51,9 pet (2766 per sonen 850 vestigingen) naar overig Vlissingen vertrokken. Een aantal dat ongeveer een tien de van de totale bevolking van de Scheldestad uitmaakt, zodat ge steld kan worden dat behoudens verdere migratie van hen vanuit de rest van Vlissingen naar el ders, ongeveer een tiende van de Vlissingse bevolking gemiddeld 3,2 jaar in het havendorp doorge bracht heeft. Het aantal inwoners van het havendorp bedroeg tijdens het onderzoek 647. Ter vermijding van misverstand dient gezegd dat het aan het havendorp grenzende Ambonezenkamp buiten het on derzoek is gebleven. Opvallend is dat 39,8 pet. van de bewoners van deze wijk van Vlissingen be neden de leeftijd' van 20 jaar zijn. Ttot de Ned. Herv. kerk be hoord 35,2 pet. van de bewoners, tot de R.K. kerk 28,1 pet. en niet hij een kerkgenootschap aange sloten is 28,5 pet. In het Haven dorp voelt zich 48,9 pet. thuis, 49,7 pet. voelt zich er niet fhuis en 1,4 pet. heeft geen mening. Door de Ned. Herv. kerk is in het havendorp van de oprichting af met veel activiteit gewerkt. Het havenhonk, het Herv. wijk centrum daar, heeft alom be kendheid verworven, vooral ook door de jeugdclubs. Sinds oktober 1960 bestaat dit echter niet meer. Gebrek aan belangstelling en aan kader voor deze bijzonder moei zame arbeid zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Wel wordt er nog zondagsschool ge houden voor kinderen tussen 5 en 8 jaar en 9 en 12 jaar. De Gereformeerde kerk (slechts 2 pet. vande bewoners is hierbij aangesloten) is even eens actief werkzaam op het ter rein van de jeuedevangelisatie en thans nog slechts de enige die jeugdclubs organiseert, welke clubs openstaan voor alle gezind ten. CBTB Walcheren dus een beslissing ne men. Over de uiterste datum van 15 december, waarop de sloten uitgebag gerd en van onkruid moeten zijn gerei nigd, is de polder trouwens niet te spreken. Men zou liever een vroegere datum willen vaststellen. Een gedachte die de Waicherse boeren uiteraard zeer onwelkom, is. De vergadering sprak zich positief uit over de medewerking aan het reeds bestaande agrarische hulpfonds, dat in het leven is 'geroepenvoor financiële noodgevallen onder de boeren zelf. De voorzitter van de Waicherse CBTB, de heer P. Ton, die aanwezig was, gaf daar een kleine toelichting op. Hij 'zei dat het fonds was gesticht na diverse calamiteiten op Schouwen, waar door een teveel aan water een ware bo demverontreiniging is ontstaan. Het fonds loopt echter niet zo best, aldus de heer Ton, die het totaal 30.000.voor de toestand op Schou wen „een druppel op een gloeiende plaat noemde". Voor enkele bedrijven is redding beslist mogelijk, maar ande ren zijn misschien niet meer te redden, v/as zijn pessimistische gedachte. Voor ergelijke rampen moet een voorzorg worden getroffen in de vorm van een hulpfonds. De vergadering vond, ondanks de bezwaren die aan de instelling kleefden, uit sociaal oogpunt het fonds een prach tige maatregel. Voorzitter DeD Schipper had van het hoofdbestuur van de Zeeuw se CBTB echter richtlijnen gezien voor de medewerking aan dit fonds, die echter, blijkens een uitlating van de heer Ton niet aanwezig waren. Het bestuur van de afdeling zal in de vol gende vergadering hieromtrent een voorstel doen. Secretaris A. W. Karelse hield een jaarverslag en penningmeester D. Ver- hage deelde mee dat er aan ontvang sten was 229,30, aan uitgaven 225,70 en dus een batig saldo van 3,60, Bij bestuursverkiezingen werd de heer Ver- hage herkozen en in de plaats van de heer Fl. Wielemaker de heer I. Zwe- mer, De heer Ton maakte voorts nog enige opmerkingen over grond- en pachtprijzen. De burgemeester van Tholen, mr. A. J. van der Hoeven, wenst de heer v. d. Sande geluk met het bereiken van de leeftijd van honderd jaar. Ge heel rechts de echtgenote van de bur gemeester .die gisteren ook haar ge boortedag vierde. 'ET WAS 10 januari 1862 Napoleon III regeert in Frank- Mm rijk het tweede ministerie Thorbecke in ons land aan het bewindde Amerikaanse burgeroorlog een jaar aan de gangdat Kor- nelis van der Sande in Tholen het levenslicht zag. Omringd door zjjn nazaten, tussen papie ren slingers en bloemen, taar ten en flitslicht, vierde hij gisteren, woensdag 10 januari 1962, zijn verjaardag in het verenigingsgebouw van Tholen. Honderd jaar: een leeftijd om stil van te worden. Kinderen, achterklein kinderen en achter achterkleinkind Bijna allen van de acht, nog in le ven zijnde, kinderen, van de 19 klein kinderen en de 37 achterkleinkinderen waren present. Zijn oudste zoon Abra ham van der Sande (71) uit Zevenber gen was er, en misschien heeft het eni ge, ruim een jaar oude, achter-achter kleinkind hem ook de bevende hand geschud. Nadenkend en soms ogen schijnlijk afwezig, keek hij naar al die druk bewegendij mensen. Natuurlijk, het bereiken van zo'n ho-ge leeftijd is iets om dankbaar voor te zijn. maar. zei hij mij gisteren, „het valt niet mee om honderd te zijn, je kunt niet overal meer heen"Bovendien: een van de oudsten en tévens de eersten, die hem gisteren kwam feliciteren de 85-jarige Boogert uit Tholen is altijd nog 15 jaar jonger dan hij. „Ken je me nog Kees," ze ideze. „Ja, jij bent Piet de Drukker", antwoord de de honderdjarige, hem schalks bij zijn bijnaam noemend, 1 Om kwart voor elf begon de receptie. Burgemeester, mr. A. J. v. d. Hoeven, wethouder Jansen en gemeente-secretaris Laban, boden hun gelukwensen aan. Een aardige bijkomstigheid: mevrouw H. W. v. d. Hoeven-Kappers, echtgenote van de burgemeester, vierde giste ren ook haar verjaardag. Eerlijk heidshalve zij vermeld dat ik niet de moed had naar haar leeftijd te vragen. Honderd jaar is Kornelis van der Sande geworden. In die snel voorbijge gane eeuw, woeien niet alleen de stor men van het leven en van de tragi sche geschiedenis van dit Europa, over zij nhoofd. Nee, hij zal in het stille Thoolse land als boomrooier en dijk werker méér en indringender zijn ge confronteerd met de minder figuurlijke stormen van ons klimaat. Zijn li chaam niet voor niets wordt hij nog steeds „lange Kees" genoemd heeft die stormen mogen trotseren, zijn geest is nog niet gebroken en zijn ge heugen is bewonderenswaardig. Het laatste mertke mevrouw S. C. de Casembroot-baronesse Van der Feltz, die hem gistermiddag kwam feliciteren. Want nadat de jarige de gelukwensen in ontvangst had geno men en naar de gezondheid van de Commissaris der Koningin had geïn formeerd, zei hij de vader van mr. de Casembroot goed te hebben ge kend. „Ik heb nog met hem op school gezeten, ik was twee jaar jonger dan hij", merkte Kornelis van der Sande op met een blik van blijde herinne ring in zijn ogen. (de ouders van mr. de Casembroot woonden in Tho len). Vandaag zal de jarige van gisteren weer in zijn stoel bij het raam zitten aan de Doel- weg 34. Dan zal hij wellicht, zoals zijn gewoonte is, de bril opzetten en de kranteberichten lezen. De tijd gaat verder. Bureau Watertoerisme: MIDDELBURG. Het Bureau voor Watertoerisme heeft v-ernomen dat B. en W. van Middelburg overwegen een tweede beweegbare brug over het Ka naal door Walcheren te bouwen. Het bureau heeft het college gevraagd in dien hiertoe ooit zou worden overgegaan de brug tenminste 2,50 meter, maar liefst drie meter hoog te maken. BRESKENS. De gemeente Breskens zag haar inwonertal in 1961 met 40 te ruglopen. Op 1 januari 1961 waren er 3667 Bressiaanders, een jaar later dus 3627. Het aantal geboorten bedroeg 59 (22 m. en 37 vr.), het aantal overlede nen 27 (19 m. en 12 vr.). Honderdvier personen (54 m. en 50 vr.) streken neer in Breskens, 172 pakten hun biezen (88 m. en 84 vr.). Zesentwintig huwelijken werden voltrokken en één echtschei ding werd ingeschreven. HAAMSTEDE. In het afgelopen jaar telde de gemeente Westerschouwen een zielenwinst van elf. Op 1 januari 1961 woonden er in de vijf dorpen 4009 mensen. Een jaar later was dit aantal gestegen tot 4020 (2039 m. en 1981 vr.) Zesendertig jongens en dertig meisjes werden geboren. Achtennegentig man nen en 103 vrouwen vestigden zich in de Schouwse Westhoek. Het aantal overle denen bedroeg 32 mannen en 25 vrou wen. Uit Westerschouwen vertrokken 102 mannen en 97 vrouwen. 's-HEER ABTSKERKE. De bevol king van 's-Heer A'btskerke nam in het afgelopen jaar toe met twee. Op 31 de- 1960 bedroeS het zielental 404 (209 m. en 195 vr.) een jaar later 406 i? V^' en vr.). Het aantal vrouwen bleef dus gelijk in deze gemeente. Der tien kinderen werden geboren (8 jongens en 5 meisjes), drie inwoners overleden (2m en 1 vr.). Er vestigden zich dertien personen (4 m. en 9 vr.), maar er ver trokken er 21 (8 m. en 13 vr.). Twee hu welijken werden gesloten. OVERSLAG. De gemeente Overslag telde op 1 januari 1961 292 inwoners. Dit aantal vermeerderde in lSei met 9, zo- am kei mwo1?rtal op 1 januari 1962 301 bedroeg. Vijf babies (3 j. en 2 m.) werden geboren. Drie vrouwen stierven A.cht personen vestigden zich in Over slag (3 m. en 5 vr.) en er vertrok één 5uwellik werd gesloten, on- Ov l gebeurtenis van het jaar

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1962 | | pagina 3