Zelfbeschikking niet genoemd Elfstedentocht op zaterdag Egypte wil V.A.R. verder afbreken VORST duurt voort Unanieme beslissing over Nieuw-Guinea in de ministerraad na-g Rotterdams havenrecord op Kerstmis gebroken Grote verkeersdrukte na show van Hermans Ijs en weder dienende TRIESTE WRAKKENOOGSTVAN KERSTMIS „Ga niet naar Nieuw-Guinea" De Bilt: Vorst PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vaag Bemiddeling Aanwijzingen Amerika wacht af Nederlander in de Alpen omgekomen „Het pakt je ivel even aan vond TOON DAGBLAD C0B0UW zuw&t&ute A/tdtews.. ómsewfe fev&tsêust/ Aanval op imam van Jemen Hertogin van Kent in verwachting LAATSTE NIEUWS Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieüwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraa) 40. Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,-— per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 5042 Woensdag 27 december 1961 KABINET ZOEKT ANDERE WEGEN O Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het kabinet heeft een compromis bereikt over de wijze waarop het zijn beleid inzake Nieuw-Guinea zal voortzetten. De beslissing is unaniem genomen. In een commu niqué dat zaterdagochtend na een twee uur durend beraad is uit gegeven, wordt gezegd dat ter uitvoering van de beslissing „op korte termijn een aantal vertrouwelijke besprekingen in interna tionaal verband nodig zijn'\ In het communiqué wordt daar terstond aan toegevoegd dat de aard van die besprekingen het onmogelijk maakt daarop nader in te gaan. De regering zal „zo spoedig als zij dit verantwoord acht" nadere medede lingen doen. Over de beslissing van het kabi net viel dit weekeinde in Den Haag dan ook weinig te vernemen. In het kabinet was zaterdag uitdrukkelijk afgesproken dat hierover niet met de buitenwacht zou worden gesproken. Een vage aanduidingin welke rich ting de kabinetsbeslissing gaat ligt be sloten in het telegram dat minister president De Quay op grond van het kabinetsberaad heeft gezonden aan de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, Na de verwerping van de zg. resolutie van Brazzaville te hebben gememoreerd, zegt prof. De Quay daarin dat zijn regering „actief bezig is met het zoeken naar andere wegen en mid delen om een oplossing te vinden, die verenigdbaar is met onze ver antwoordelijkheden en, zo mogelijk ook aanvaardbaar voor Indonesië". Het meest opmerkelijke is dat noch in het communiqué van zaterdag, noch in het telegram aan Oe Thant wordt gesproken over zelfbeschikking. Ook in de officiële zij het voorlopige reactie van het ministerie van buiten landse zaken op de rede van president Soekarno van 19 december, was het woord zelfbeschikkingsrecht al niet ge vallen. Dat doet vermoeden dat het toeken nen van zelfbeschikkingsrecht door Nederland niet meer uitdrukkelijk als voorwaarde voor een gesprek met In donesië zal worden gesteld. Het zater dag bereikte compromis zou daarin kunnen schuilen dat anderzijds het zelfbeschikkingsrecht als doel van het Nederlandse beleid inzake Nieuw- Nieuw-Guinea niet terzijde is gesteld. Uit de zinswending „andere wegen en middelen" in het telegram aan Oe Thant kan blijken dat het kabinet thans een andere weg voor ogen heeft dan ten tijde van de indiening van zijn voorstellen in de Uno. De diplomatie ke besprekingen, die de regering gaat voeren, lijken daarom minder gericht te zullen zijn op de Uno dan wel op bemiddeling door een voor Nederland èn Indonesië aanvaardbare regering. Het is duidelijk dat ingeval de Ame rikaanse medewerking zal worden ge vraagd, het kabinet zich heeft gere fereerd aan de Amerikaanse inzichten op dit punt. Men zal zich herinneren dat de Amerikaanse gedelegeerde zich in de Assemblee voorstander heeft ge toond van het zelfbeschikkingsrecht, maar tevens mogelijkheden heeft aan geduid om Indonesië invloed te geven in de gang van zaken in Nieuw-Gui- nea. Intussen kan niet gezegd worden dat van Indonesische zijde intensieve po gingen worden ondernomen om het tot stand komen van een gesprek met Ne derland te vergemakkelijken. Na Soe karno eind vorige week, hebben thans ook de minister van defensie, generaal Nasution, en de woordvoerder van het Indonesische ministerie van buiten landse zaken, Ganis Harsono, ver klaard dat Indonesië alleen zal praten op basis van overdracht van het be stuur van westelijk Nieuw-Guinea aan Indonesië. Niettemin verklaarde gisteren de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, Lincoln White: Er zijn „zekere aanwij zingen" dat Indonesië en Nederland bereid zijn met elkaar te praten. Dat bleek volgens hem uit een aantal ver klaringen. „Sommige van die verkla ringen zijn afkomstig uit Den Haag en andere, minder definitief maar duidend op een beweeglijker standpunt, uit Djakarta", aldus White. Hij verklaarde dat de Verenigde Sta ten via de normale diplomatieke kana len de beide landen samen trachten te brengen. In Djakarta wilde men nog geen commentaar geven op de ontwikkelin gen van zaterdag in Den Haag. Gezegd werd dat het telegram aan Oe Thant slechts „zeer vage details" bevatte en dat niet werd gezegd hoe Nederland zich een oplossing dacht, die voor In donesië aanvaardbaar zou zijn. In het interview met minister Luns, dat gisteren in het Amerikaanse week blad U.S. News and World Report ver scheen, behoeft Djakarta het niet te zoeken. Dat interview werd toegestaan vóór president Soekarno zijn rede van 19 december hield, zo werd ons gis teravond in Den Haag verzekerd. In het interview had minister Luns gezegd dat „het beginsel van zelf beschikking het Nederland onmogelijk maakt westelijk Nieuw-Guinea aan Indonesië over te dragen. Inlijving bij Indonesië zou het einde betekenen voor het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's". Van onze correspondent WASHINGTON. Gedurende het afgelopen weekeinde zijn van Ne derlandse zijde in Washington geen specifieke stappen ondernomen in de kwestie-Nieuw-Guinea. Amerika ziet overigens wel met belangstelling uit naar verdere Ne derlandse suggesties voor het, langs nader aan te geven wegen, berei ken van een oplossing, dié „in over eenstemming is met de Nederlandse verantwoordelijkheden" en wellicht eveneens aanvaardbaar voor In donesië. Eigen nieuwsdienst INNSBRUCK Op de Alpkopf- spitze bij het Oostenrijkse plaatsje Berwang is zondag de 49-jarige M. M. van der Hoek uit Barendrecht veron gelukt. De man had zijn vrouw bij het be klimmen van de Alpkopfspitze hal verwege achtergelaten. Toen hij niet terugkwam vroeg de vrouw de politie een reddingsploeg uit te sturen. Het lijk werd Eerste Kerstdag in een drie honderd meter diepe afgrond gevon den. Van onze scheepvaartredacteur ROTTERDAM. Om vijf voor vier, op de ochtend van Eerste Kerstdag, heeft het Russische vrachtschip Sochi een Rotterdams havenrecord gebroken. Het was het 24.345ste schip, dat in 1961 de ha ven binnenliep. Het 1105 brt. meten de schip kwam leeg uit Lowestoft en meerde af in de Waalhaven. In 1960 notee-dc de haven van Rot terdam 24 344 schepen. De Stichting Havenbelangen schat, dat er dit jaar ongeveer 24.600 schepen zullen binnen lopen. Vermoedelijk zal het totale aan tal iets hoger liggen; het zou wel een zeer grote verrassing zijn als de 25.000 zou worden gehaald. Het belangrijkste blijft evenwel de hoeveelheid lading die de Rotterdamse haven dit jaar zal verwerken. In 1960 werd 83.4 miljoen ton zeegoederen om geslagen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het dit jaar bijna negentig miljoen ton zijn. C.a.o.'s Een andere verheugende gebeurte nis in de haven van Rotterdam (en van Amsterdam): de overeenstem ming over e nieuwe collectieve ar beidsovereenkomst in de havenbedrij ven tussen de Scheepvaartvereeniging Zuid (en Noord) en de drie mei haar samenwerkende werknemersorganisa ties. De lonen gaan met zeven procent omhoog De werktijden en de werktijdrege ling voor het weekeinde zullen geen veranderingen ondergaan. In het stu- wadoorsbedrijf zal een gewijzigde loonopbouw van kracht worden. Gro tere vakmanschap en ervaring zullen voortaan beter worden beloond. De pensioenen van de Stichting pen- sioenfonds voor de vervoer- en haven bedrijven zullen met ingang van het nic we jaar aanzienlijk worden verbe terd. Wie ten minste veertig dienst jaren heeft, ontvangt veertig procent van het gemiddelde sedert 1948 ver diende loon. Het pensioen is kleiner naarmate het aantal dienstjaren geringer is. Het weduwenpensioen is op dezelfde manier verbetTd. Voorheen was het pensioen gebaseerd op ten minste twintig dienstjaren. Bij bereiking daarvan werd twintig procent van het loon uitgekeerd. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Om kwart over elf maandagavond barstte overal in Nederland een ongekende ver keersdrukte los; Toon Hermans had zijn televisieprogramma beëindigd. Tot die tijd heeft een groot deel van de Nederlanders kennelijk voor het scherm gezeten, tezamen met familieleden. Het was doodstil op straat. In trams en bussen kon men de reizigers tellen. Nauwelijks had Hermans echter zijn laatste buiging gemaakt, of de „huis bioscoop" ging uit. Bij de tramhaltes dromden mensen samen, straten en pleinen krioelden van auto's met nog' half-beijsde ruiten op weg om ooms, tantes, opa's en oma's, moeders en Van een onzer verslaggevers ZANDVOORT. „Man", zei Toon Hermans, ,,ik denk al weer aan Brussel. Daar ga ik morgen naar toe. Overmorgen heb ik ge neral e en vrijdag wordt mijn one- man-show opgenomen door de Vlaamse televisie in het Ameri kaanse theater. Zondag om half negen gaat die uitzending de lucht in en daarop is al mijn aandacht geconcentreerd." „Zware baan geweest op de eerste kerstdag?", wilden we we ten. „Nou", zei Toon, „aan de ene kant niet. Per slot van reke ning heb ik die show al zo dik wijls gedaan. Maar aan de ande re kant pakt het je toch wel even vast, dat je zo maar tegen zeg maar een vier miljoen men sen staat te praten. Het betekent een extra belasting en dat maakt je in het begin even nerveus. „Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het is wonderlijk hoe veel mensen je als een ontdek king beschouwen. Dat merkte ik uit de telefoontjes na de uitzen ding. Net alsof je nooit werkelijk hebt bestaan. Stel je voor dat al die kijkers naar mijn volgende show komen kijken, zo maar in de zaal...." „Wordt het in Brussel anders?" „Neen, praktisch precies een der. Maar ik kom voor een ty pisch Vlaams publiek te staan en daarop moet je je afstemmen. Wat langzamer praten, de men sen reageren er trager op het Nederlands. Ik doe er een paaï dingen, die bij de K.R.O. niet konden. Te mondain, vonden ze daar." Ingezonden mededeling) DAGELIJKS al het bouwnieuws in het vakdagblad voor de bouwwereld ABONNEMENTEN C0B0UW, POSTBUS 10S7, DEN HAAB schoonmoeders naar huis of naar de trein te brengen. „Het werd plo-tseling afschuwelijk druk", zo vond de Rotterdamse Elek trische tram. „Meestal is het Eerste kerstdag heel rustig, zeker 's avonds. Nu stortte iedereen zich tussen half elf en twaalf uur de straat op en de trams en bussen in, de een om naar huis te gaan, de ander op weg naar de kerk voor de nachtmis." Dezelfde ervaring hadden de taxi bedrijven. „Van ons mag Toon Hermans het volgende jaar best terugkomen", zo merkte een bedrijfsleider van een van de grote Rotterdamse taxibedrijven op. (.Ingezonden mededeling) CTRENGE VORST regeert in Ne- (Ierland. En dus gingen op de achter ons liggende vrije dagen de smalle ijzers onder. Jonge, oudere en oude Nederlanders lieten zien, dat zij de uitdaging van de onder een hartverwarmend zonnetje pron kende gladde ijsvloeren gerust durf den aannemen. Waar toertochten te maken vielen, meldden de deelnemers zich bij honderden: In Ankeveen en Korten- hoef bijna vierduizend, die niet tegen een tochtje van 20 of 25 kilometer opzagen. E.. zoals de schaatsen rijders op deze foto, gemaakt in Nieuwersluis, langs de ryksweg AmsterdamUtrecht. En de schaatskalender vermeldt al weer meer ijsvermaak voor de toer schaatsers. 27 en 28 december: Molentocht over veertig kilometer (Leiden en Oude Wetering als begin punten). 28 december: Merentochten van hel district Zuid- Holland over 20, 40, 60 en 9Ö(kilo- meter (beginnen in Leiden, Oude Wetering en Nieuwkoop). Drieprovinciëntocht over vijftig kilometer. Start Uithoorn en Nieuw koop. Noorderritten van de provincie Groningen. Wedstrijdtocht (150 kilo meter) met start in Winsum. Toer tocht van 72 kilometer met Winsum, Uithuizen en Appingedam als begin punten. 30 december: Elfmerentocht over tachtig kilo meter (beginpunt Langweer in Fries land). CAÏRO (Reuter, A.P,). De Verenigde Arabische Republiek overweegt de banden met de Zuid-arabische staat Jemen te verbreken. De Egyptische regering is ervan overtuigd dat het verbond met Jemen voor de arabische volkeren geen enkel nuttig resultaat heeft opgeleverd. Jemen zou de ban den met de Verenigde Arabische Republiek slechts hebben gebruikt voor het nastreven van particuliere doeleinden in Jemen zelf. Van onze correspondent LEEUWARDEN. Als het weer meewerkt, zal zaterdag weer de Elfstedentocht voor het eerst na bijna vijf jaar, worden gereden. Vandaag zullen de leden van het comité, dat gisteravond in een ver gadering met de commissaris der Koningin in Friesland de datum voorlopig heeft vastgesteld, nauw lettend de route in ogenschouw gaan nemen. Op sommige plaatsen is weliswaar al een ijsdikte van tien tot vijftien centimeter gemeten, maar er zijn andere plaatsen waar de vorst de ijskorst nog zal moeten verdikken. Zelfde route Als de Elfstedentocht inderdaad zaterdag wordt gereden, zal de tocht samenvallen met de kampioenschappen op de lange baan, want die worden vrijdag en zaterdag in Assen gehouden. Bovendien zal het dan op een na de vroegste zijn, die ooit is gereden. Alleen in 1933 werd de tocht nog vroeger gereden: op 16 december. De route van de tocht zal wel ongeveer 'dezelfde zijn als die van de laatste Elfstedentocht, op 14 februari 1957 De kans bestaat echter dat in het noor delijke deel van het traject nog een wijziging wordt aangebracht. Hét is de bedoeling van Harlingen naar Fra- neker over het brede Van Harinxma- kanaal te rijden. Over het maximum aantal deelnemers heeft het comité nog geen beslissing genomen. In 1957 namen er zesduizend mensen aan deel, van wie er 257 de wedstrijd reden. Er was toen geen winnaar, om dat vijf rijders arm in arm door de finish gingen: Anton Verhoeven. Aad de Koning, Jan van der Hoorn, M. Wijnhout en Jeen Nauta Het record staat op naam van Jeen van den Berg, die er in 1954 zeven uur en 34 minuten over deed. In een rede in Port Said van de vijfde verjaardag van de terugtrek king van de Frans-Engelse troepen uit de stad, heeft president Nasser een aanval gedaan op de imam van Je men wegens diens kritiek op het in juli door de Egyptische president be kendgemaakte socialistische pro gram. Pas verlengd De federatie tussen de Verenigde Arabische Republiek en Jemen werd in 1958 gevormd, een maand na de veie-mging van Egyn'e en Syrië. De imam van Jemen heett vorige maand he' 1 t'maatschao van dt Verenigde Arabische Republic voor zijn land voor drie jaar verlengd. President Nassar kondigde voor duizenden juichende Egyptenaren, die in het grootste stadion van Port Said v/aren verzame,d ran dat alle buiten landse eigendommen in Egypte gena tionaliseerd zullen worden. (Alle Brit se en Franse eigendommen in Egyp te zijn al genationaliseerd na de Suez-kwestie)„Al wat de lieden die het daarmee niet eens zijn hebben te doen, is het land te verlaten", ver klaarde de president onder een donde rende ovatie. De trotse nationale gevoelens in door de Egyptische pers die bekend maakte dat de Sowjetunie een aantal nieuwe oorlogsschepen aan Egypte heeft geleverd, waaronder onderzee boten, torpedo-boten en torpedo-boot jagers, waardoor de Egyptische ma rine de krachtigste strijdmacht in het oostelijk deel jun de Middellandsezee zou zijn geworden. Het Britse ministerie van defensie gaf gisteren een verklaring uit waar in werd gewaagd van „enkele voor zorgsmaatregelen wegens toenemen de spanning in het gebied van het midden-oosten' WITTTlTinÉiiiiJi iï i' - ..+Z.4V; fiÉür ïllfe Het resultaat van een kerstweekeinde. Negen autowrakken verzamelde de Rotterdamse politie op de parkeerplaats bij het bureau aan de Westersingel. Bij de ongelukken met twee van deze wagens de derde van links en de vierde van rechts vielen doden Christelijke werknemers: HOLLANDIA (ANP) Het Christelijk werknemers verbond op Nieuw-Guinea zal iedereen in Neder land, die thans nog naar Nieuw- Guinea zou willen vertrekken, ont raden dit te doen. Dat heeft de twee de secretaris van het verbond, mr. Moll, dit weekeinde in Hollandia ver klaard. Mr. Moll zei dat zijn bond de toe spraak van gouverneur Platteel van vrijdag zeer teleurstellend had ge vonden, omdat daarin iedere garantie voor de in Nieuw-Guinea werkende ambtenaren ontbrak. Hij zei ook dat het verbond zich zal beraden over een verzoek aan de gouverneur om de normen voor vooruitzending van gezinnen naar Nederland zeer ruim te doen hanteren. Op het ogenblik kunnen ambtena ren hun gezinnen alleen naar Neder land vooruitzenden wegens dringen de redenen of op medisch advies. LONDEN (Reuter) De hertogin van Kent is in verwachting. De blijde gebeurtenis zal vermoedelijk in de ko mende zomer vallen. De hertogin van Kent. die 28 jaar oud is, heette voor haar huwelijk, dat in juni werd ge sloten, Katherine Worsley. Dit is het eind van onze uitzending Eten in vreemde landen KAIRO (Reuter). De Egyp tische regering heeft gister avond laat officieel bekend gemaakt dat zü de banden met het koninkrijk Jemen ver breekt. De ontbinding van de Verenigde Arabische Repu bliek is daarmee een feit. NEW YORK (Reuter) De Katangaanse troepen hebben in de jongste gevechten tegen de Uno sterke steun genoten van huursoldaten uit Rhodesië, die over zware mortieren beschik ten. Dit is vannacht bekend ge maakt door het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Van onze weerkundige medewerker 1VOG NOOIT in deze eeuw heeft het in De Bilt tijdens de kerst dagen zo hard gevroren als ditmaal. De temperatuur is van zaterdag af onafgebroken onder nul gebleven met slechts één uitzondering; gistermid dag is op Terschelling korte tijd plus twee graden gemeten, maar gister avond om zeven uur was het kwik er al weer twee graden onder nul ge zakt. Zaterdag was de laagste tempera tuur in ons land acht, zondag tien maandag elf en gisteren vijftien gra den vorst. De hoogste temperatuur die .n de middag op de waarnemingssta tions in ons land werd gemeten was zaterdag twee graden onder nul, zon dag drie en maandag eveneens drie graden onder nul. Gisteren was de hoogste temperatuur in Twente nog zes graden onder nul. evenals zondag. Het is dus niet alleen een bijzonder lang, maar ook een bijzonder koud weekeinde geweest. OOK in het buitenland is dat op tal van plaatsen het geval geweest. Gisternacht werden de volgende mini mumtemperaturen gesignaleerd: En geland 8. België —11, Noord-Frank rijk 9, Duitsland 10 a 20, Polen 20 tot 26 graden. Overdag bleef het gisteren in Polen plaatselijk steeds zeventien graden vriezen, in Berlijn was gistermiddag tien graden vorst de laagste temperatuur. In Zuid- Frankrijk liep de temperatuur daar entegen plaatselijk tot plus zeventien graden op! DE algemene situatie wijst op een voortduren van de vorst, al kan deze tijdelijk wel eens wat verminde ren. De rug van hoge druk die zich van IJsland tot ver in Europa heeft uitgestrekt en het kerstweer tot win terweer heeft gemaakt, was de laatse dagen steeds aan het aftakelen, maar hij begon zich gisteravond weer enigs zins te herstellen. Tussen IJsland en de Noorse kust bevindt zich een de pressie, die gisteravond de indruk wekte naar Scandinavië te zuilen trek ken, zodat een onmiddellijke „bedrei ging" van het winterweer ook van die kant niet in zicht is. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Droog weer met slechts hier en daar wolkenvelden of mist. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtin gen. In de ochtend matige tot strenge, in de middag lichte tot matige vorst. MIESJE: Schaat send het jaar uit! 28 december: zon op 8.48, zon onder 16.35; maan op 23.27, maan onder 12.09.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1