Overstelpende drukte op laatste dag verwacht Tsjombe aarzelend akkoord met een voorlopig bestand EUfMSi; I Ambassadeur meldde zich plots ziek Kabinets beslissing vandaag verwacht TREINEN VOL NAAR WINTERSPORTOORDEN Geweigerd vrijkaartje kost ruim 400 levens Van der Putten in beroep Milde straf na hoge eis KATANGA TERUG BIJ CONGO BEFEHL 1ST BEFEHL Bakkers huismoeders en spoorwegen en ook P.T.T. in de zorgen! TWEE WEKEN CEL VOOR DIEFSTAL KERSTBOMEN De Bilt: Bewolkt PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND LAATSTE NIEUWS Open gesprek met Indonesië? Extra verlof Bijzondere prijs voor prof. Vening Meinesz Verdubbeld Minister: kampeer wet heeft weinig zin Nieuw concept voor erfpachtvoorwaarden NEEM' DE TIJD OM GOEDKOOPTE TELEFONEREN Korentraiisporteur valt op boer Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred,: G. 3. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 5040 Vrijdag 22 december 1961 TIJDNOOD DOOR LANGE KERST Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Kerstmis-1961 wordt door de vele vrije dagen een feest vol problemen. Toestel van BE A ontploft ANKARA (Reuter) Een passagiersvliegtuig van de British Airways is vannacht even na de start van het vliegveld bij Ankara ontploft. Het stortte naast de gebou wen op het vliegveld neer. Het toestel een Comet had 34 mensen aan boord. Van hen zijn 39 omgekomen; verscheidene van de vijf overlevenden zijn zeer ern stig gewond. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Geen kabinetscri sis over Nieuw-Guinea! Dit oor deel kon men gisteren in Den Haag vernemen, in afwachting van een kabinetsbeslissing, die naar alle waarschijnlijkheid van daag al in de wekelijkse mi nisterraad tot stand zal komen. Het beraad over Nieuw-Guinea in het kabinet zal zich voornamelijk bewegen om de volgende drie mogelijkheden: I Het inschakelen van een hoge functionaris van de V.N. als be middelaar tussen Nederland en Indonessië en als leider van be sprekingen, die uit deze bemidde ling zouden kunnen voortvloeien: O Het verzoek aan de Verenigde Staten deze taak op zich te nemen: o Een rechtstreeks gesprek met Indonessië. Bedrijvigheid Deze mogelijkheden om een grondslag te leggen voor de oplossing van het conflict om Nieuw-Guinea, zijn ook gisteren besproken in de commissie voor buitenlandse zaken van de Eerste Kamer, waar behalve minister-presi dent prof. dr. J. E. de Quay, minister rar. J. M. A. H. Luns en staatssecretaris mr. Th. H. Bot, aanwezig waren. Vaste uitspraken zijn daar dus niet ge daan. Bovendien was gisteren de di plomatieke bedrijvigheid in New York, Washington en Londen, ter voorberei ding van een kabinetsstandpunt, nog volop aan de gang. De dag tevoren was er reeds beperkt be raad in het kabinet geweest, na terug komst van minister Luns uit Brussel. De verwachting is dat morgen in de loop van de dag het kabinet weer vol tallig zal zijn, na terugkomst uit Brus sel van de ministers Marijnen, De Pous en Veldkamp, die in de loop van de namiddag in Den Haag zullen zijn. Voorliefde van a.r. De eerste twee mogelijkheden, waaruit het kabinet een keuze zal kunnen doen, lenen zich op hun beurt weer tot ver schillende uitwerkingen, vooral op grond van resoluties en uitspraken in de V.N. Over het derde punt. dat van een recht streeks gesprek met Indonesië, is be kend dat het de bijzondere voorliefde heeft van de antirevolutionairen. Het is voor het eerst aangeduid door het a.r. Eerste-Kamerlid dr. W. P. Berg huis. In het kabinet moet het een krachtige verdediger hebben gevonden in minister prof. dr. J. Zijlstra. Uit de a.r. hoek wordt het de laatste dagen nogal sterk naar voren gebracht, onder verwijzing naar de druk die er up ons land wordt geoefend, zowel door de Uno als door Washington, om tot een dergelijk gesprek te komen. In de wandelgangen vai, de Tweede Kamer kon men gistermiddag zelfs de cijfers horen noemen over de verhou ding tussen voor- en tegenstanders op dit punt in het kabinet, alsof het om wedrennen ging! Tegen het einde van de middag was de star.d zelfs negen voor Zijlstra en vier voor Luns! Dit politieke tribunewerk wijst er overigens wel op dat de gemoederen in de regering en het par'ement heftig worden beroerd door deze kwestie. DE POSTERIJEN zitten tot aan hun diensthals in de zor gen, om overstelpende massa's kaarten, pakjes en gewone post met te weinig mensen op tijd de deur uit te krijgen. Toch is de leiding in steden als Den Haag en Rotterdam niet onte vreden. Het postdistrict Rotterdam: „Iedereen werkt zich hier een ongeluk, maar de zaak is ons nog niet uit de hand gelopen. De situatie lijkt zelfs iets gunstiger dan het vorige jaar om deze tijd." Den Haag: „Wij verwerken onvoorstelbaar grote hoeveel heden. Gelukkig heeft het pu bliek gehoor gegeven aan ons verzoek tijdig te posten." HET TELEFOONVERKEER loopt de kans, speciaal op de laatste werkdag, door overbe lasting te stagneren. Enkele da gen voor Sint Nicolaas was het in het district Groningen al mis. Het telefoonverkeer liep er vol komen vast. Hetzelfde kan van daag elders in het land gebeu ren, als de laatste zaken vóór vier dagen sluiting worden af gedaan, en leveranciers én par ticulieren om het hardst bestel lingen gaan doen. DE SPOORWEGEN verwach ten een bijzonder grote toeloop van reizigers. Vandaar de vele ingelegde extra treinen en een dringend beroep op de Neder landers: „Ga zo vroeg mogelijk op reis." DE BAKKERS moeten voor vier dagen brood vooruit bak ken, voorzover althans de ani mo voor zoetere zaken niet gro ter is. Melkslijters en slagers delen hun problemen. Velen hebben daarom een uitweg ge zocht door tevoren de bestellin gen op te vragen. TENSLOTTE, maar lang niet de minst belangrijke: de huis moeders, die maar moeten zien dat zij alle gewone en extra din gen voor vier dagen in huis krij gen en alles evén lang goed hou den, schoon en jrlaar krijgen. DE VUILNISMAN viert zelf ook Kerstmis. (Hij verlost ons pas na dinsdagvan veel dat ook op Kerstmis overbodig bleek. Inmiddels trekken op deze laatste dagen voor Kerstmis duizenden Nederlanders in afgeladen volle treinen naar de wintersport. Alleen de Bergland Express en de Hotelplan Express brengen samen in negen lange treinen al een kleine zesduizend liefhebbers weg. Hun aantal is aanzienlijk groter dan dat van voorgaande jaren. De uittocht is woensdag al begonnen en zal tot en met morgen doorgaan. Hoeveel mensen bovendien met de gewone internationale treinen naar de wintersportoorden reizen, wilden de Nederlandsche Spoorwegen liever niet bekend maken. Het moeten er ech ter zeer veel zijn. Vandaag en. morgen zijn alle treinen tot de laatste plaats bezet en vanavond moeten zelfs twee extra treinen lopen, één volgtrein van de Holland-Italië-Express en een voor trein van de Austria-Express. Pas met ingang van zondag zijn er in de ge wone internationale treinen weer plaatsen beschikbaar. Drie factoren zijn duidelijk de oor zaak van al deze extra drukte. De Kerstdagen vallen dit jaar bijzonder gunstig voor het nemen van extra ver lof. Het prachtige weer en de vele (vroege) sneeuw die een verblijf in de wintersportoorden het vorige jaar Kerstmis tot een feest maakten, heb ben de animo nu ook sterk vergroot. Tenslotte is er kennelijk meer geld beschikbaar voor een extra Kerstva kantie. De slaapwagens waren deze keer bijvoorbeeld eerder vol dan de andere wagens. (Hotelplan constateer de, afgezien hiervan, een veel grotere belangstelling voor de duurste win ter sportmaand. februari) Het is overigens dit jaar voor het eerst, dat de Spoorwegen wagons van concurrerende ondernemingen hebben moeten combineren tot één trein. Aanleiding daartoe was de overstel pende drukte op de trajecten in Duits land. In drie dagen moeten vele extra treinen een kwart miljoen Italianen van het Ruhrgebied naar huis bren gen. NEW YORK (Reuter) De Utrechtse profes sor F. A. Vending Meinesz zal van de Columbia universi teit in de Verenig de Staten de Vet- lesenprijs krijgen voor „een uitzon derlijke prestatie in de wetenschap pen, resulterend in een duidelijker be grip van de aarde, haar geschiedenis en haar plaats in het heelal." De prijs is een erkenning voor zijn bijdragen in geodesie, geofysica en geologie. Professor Vening Meinesz krijgt een gouden medaille en deelt, een prijs van vijftigduizend dollar (honderdtachtig duizend gulden), met de Engelse geo fysicus Sir Harold Jeffreys van de Cam bridge universiteit. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens een diner in de bibliotheek van de Columbia uni versiteit op 25 januari. PROF. VENING MEINESZ In Nederland hebben Spoorwegen en reisbureaus alle gegadigden kunnen helpen, zij het vaak met kunst- en vliegwerk. Niet iedereen heeft kun nen reizen met de trein waarmee hij wilde gaan. Soms bleek het doel al leen via een omweg bereikbaar. De K.L.M. had de indruk, dat het aantal luchtreizigers naar de winter sportgebieden tegen Kerstmis was ver dubbeld. Zij heeft één extra vlucht moeten maken en op de verschillende lijnen grotere toestellen dan gewoon lijk gebruikt. DEN HAAG De minister van bin nenlandse zaken gelooft niet, zo blijkt uit de memorie van antwoord op zijn begroting, dat een wettelijke regeling voor het kamperen nog zin heeft. De meeste toeristische gemeenten en enkele provincies hebben namelijk al afdoende regelingen getroffen. Een eventuele rijksregeling zal zich kunnen beperken tot het stellen van ei sen voor sanitaire voorzieningen en der gelijke. NITEROI (Reuter, A.P.). De po litie van Niteroi heeft drie mannen gearresteerd die er van worden verdacht het Gran Circo Norte Americano zondagmiddag in. Nite roi tijdens een kindervoorstelling in brand te hebben gestoken. Bij die brand kwamen meer dan vierhonderd mensen om. Een van de drie arrestanten, de neger Dilson Marcekino Alves, zou al heb ben bekend dat hij de schuldige is. Volgens zijn verhaal zou hij zondag middag een blik benzine hebben leeg gegooid op het dak van het circus. Daarna zou hij er een brandende lu cifer op hebben gegooid. Hij zou dat hebben gedaan omdat hij ondanks zijn hulp bij het opbouwen van de tent geen vrijkaartje had gekregen. TWIJFEL De politie twijfelt echter aan de beken tenis van Alves. ,,De man is niet goed wijs. Wij geloven dat hij door een bekentenis af te leggen de aan dacht op zich wil vestigen". Dat Alves boos was op de directie van het circus staat wel vast. Zaterdag middag al had de politie hem met twee andere arrestanten wegge jaagd van het circusterrein. De drie i annen stonden toen met stenen naar de tent te gooien. Ook de andere twee zouden voor hun hulp bij het opbou wen niet zijn beloond. DREIGEND Snel nadat h°t nieuws van de arresta tie gisteren in Niteroi bekend was ge worden, verzamelden enige honder den mensen zich voor het politiebu reau waarin de drie mannen gevan gen werden gehouden. De mensen na men zulk een dreigende houding aan dat de politie de gevangenen, om een lynchpartij te voorkomen, over liet brengen naar een gevangenis ergens in het Braziliaanse binnenland. Welke, is geheim gehouden. AMSTERDAM (ANP) De heer F. H. van der Putten heeft gisteren bij het Ambtenarengerecht te Am sterdam beroep aangetekend tegen het ontslag dat minister Visser hem 27 november had verleend. De heer Van der Putten motiveert zijn beroep met de stelling dat het ontslagbesluit in strijd is met het ar tikel waarop de minister zich beroept en dat de minister zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik. In een toelichting zegt de heer Van der Putten dat de minister kon weten dat zijn opdracht, de namen te noemen van nog in dienst zijnde le gerofficieren die zich aan corruptie zouden hebben schuldig gemaakt nooit precies volgens de formulering van de minister kon worden uitge voerd. Hij vindt dat de minister niet redelijk is geweest door te stellen dat Van der Putten niet aan zijn opdracht had voldaan. De minister heeft im mers nagelaten hem op de eventuele tekortkomingen te wijzen of om een aanvulling te vragen. DEN HAAG. Een nieuw concept voor de erfpachtvoorwaarden is dezer dagen voor advies naar het Landbouw schap gezonden. Minister Zijlstra zal het Landbouwschap vragen zijn mening zo spoedig mogelijk te geven. De minis- ster zei dit gistermiddag in de Tweede Kamer bij de behandeling van zijn be groting. (Ingezonden mededeling) Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD Een flinke slag om de arm houdend heeft president Tsjombe er gisteren in toegestemd Katanga's afschei ding üit het Congolese staatsbestel ongedaan te maken. Die slag om de arm bestond uit zijn herhaalde uitlating dat hij het akkoord als „voorlopig" beschouwde en bekrachtiging door zijn kabinet en parlement een vereiste vond. Adoula, de premier van de centrale regering en Tsjombe's tegenpartij op de besprekingen in Kitona, achtte rati ficering door het nationale parlement niet nodig, maar legde er wel de na druk op dat toezicht op naleving van het akkoord door de Verenigde Naties zeker geboden was gezien de ervarin gen met Tsjombe bij het eerste ak koord enige maanden geleden tot stand gekomen na Tsjombe's gevangenschap in Leopoldstad. NA 21 UUR De beide Congolese leiders hadden 21 uur achter elkaar vergaderd voor dat zij het over de tekst van het ak koord eens waren geworden. Verschei dene keren hadden beiden op het punt gestaan er het bijltje bij neer te gooien, en vooral Tsjombe had moei lijkheden veroorzaakt door er steeds op te wijzen dat hij er niet zeker van was ovër een volledig mandaat te be schikken. Tenslotte had de Katangaan- se president, die het hopeloze van zijn militaire positie wel degelijk inzag en mensenlevens wilde sparen, het ver drag ondertekend. De bemiddelaars van de Verenigde Naties en van Ame rika, Kennedy's gevolmachtigde Gul- lion, hadden zich bij de besprekingen op de achtergrond gehouden. Katanga heeft zich in het pact op acht punten vastgelegd, die beëindiging van de afscheiding betekenen: aanvaarding van de grondwet van mei I960; erkenning van de ondeelbaarheid van de republiek Congo; erkenning van president Kasavoeboe als staatshoofd; erkenning van het gezag van de re- gering-Leopoldstad over alle delen van de republiek; toezegging dat Katanga zal deelne men aan een regeringscommissie voor een nieuwe grondwet; toezegging tot vertegenwoordiging van Katanga in het nationale parle ment; instemming met de plaatsing van Katanga's strijdmacht onder bevel van de president der republiek; en de belofte mee te werken aan de tenuitvoerlegging van de resoluties van de Veiligheidsraad en de Assemblee der Uno. „NIET ZO GOED" Bij zijn aankomst in Ndola (Noord- Rhodesië) op de thuisreis naar Elisa- befchstad, zei Tsjombe zich niet over het akkoord te kunnen uitlaten alvorens zijn parlement ingelicht te hebben. Het zou naar zijn zeggen een week kunnen duren voor er een beslissing over ge vallen was. In die tussentijd zou hij zich aan het voorlopige bestand in Eli sabeth houden „voor zover de interna tionale troepen ons met rust laten". Tsjombe reageerde met een schouder ophalen op een vraag of hij tevreden was met het verdrag, maar minister Kibwe die met hem meegereisd was, zei: „Niet zo goed, niet zo goed". In fei te dwingt het nu gesloten akkoord Tsjombe tot erkenning van een sterke re centralisatie van het Congolese staats bestel dan hij, de federalist, ooit eerder heeft willen doen. RUST De minister van voorlichting uit Leo poldstad, Ileo, zei voorzichtig: „Wij wil len niet opnieuw voor de gek gehouden worden. In het verleden heeft Tsjombe zich niet aan zijn afspraken gehouden. Dit keer is de Uno er rechtstreeks bij betrokken om ervoor te zorgen dat hij zijn verplichtingen volledig nakomt. De centrale regering hoopt dat de inter nationale troepen in Katanga zullen blijven tot het ogenblik waarop alle verplichtingen zijn nagekomen" Frankrijk en Engeland hebben beide al te kennen gegeven het akkoord te verwelkomen. In Elisabethstad, waar nog sporadisch geweerschoten worden gehoord, is de rust nagenoeg weergekeerd. Slechts aan de rand van de stad ontstond onrust toen de balorige Baloeba's (vijanden van Tsjombe's bewind) gisteravond uit het vluchtelingenkamp braken, maar Zweeds-Ierse patrouilles vastberaden op hun weg vonden. De afloop van het incident was gisteravond laat nog niet bekend. Met ingang van 1 januari is automatisch interlokaal telefoneren 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en tijdens het weekeinde van vrijdagavond 7 uur Q II I tot maandagmorgen 8 uur. .111, De Katangaanse president Tsjom be is al weer op de terugweg naar zijn hoofdstad. In Kitona heeft hij ge sproken met de Congolese premier Adoula en een voorlopig akkoord ge sloten dat een einde maakt aan de afscheiding van Katanga. „Maar", zei Tsjombe, „dit akkoord wordt pas van kracht wanneer mijn regering en het Katangaanse parlement het hebben goedgekeurd". CUXHAVEN (DPA). Op een dag in november was een groep rekruten van de Westduitse lucht machtbasis Altenwalde bij Cux- haven na een feestje naar bed gegaan. Plichtsgetrouw deed de groepscommandant, vaandrig Günter Langkabel, even later de ronde door de slaapzalen om te zien of alles in orde was. De 21- jarige vaandrig kwam ook bij het bed van een twintigjarige rekruut, die niet op zijn rug maar op zijn buik lag te slapen. Vaan drig Langkabel beval de rekruut zich om te draaien. Deze bleef echter op zijn buik liggen. Dat zinde Langkabel niet en hij beval de rekruut op zijn kamer' te komen. Het bevel werd opgevolgd. Een maal op de kamer kreeg de jon gen een geducht pak ransel van zijn superieur. De rekruut sloeg echter niet te rug, maar trachtte alleen maar de slagen zo goed mogelijk af te weren. Later kwamen zijn kame raden op de kamer waar zij hem met een bloedend gezicht aan troffen. Hij had verwondingen aan zijn schouder, oren, lippen en ogen. De zaak werd voor de recht bank gebracht. De president vroeg de vaandrig: Waarom was het toch zo erg dat de soldaat op zijn buik in bed lag? Vaandrig Langkabel antwoord de: Als ik een bevel geef, moet mijn ondergeschikte doen wat ik zeg. De rechtbank dacht hier blijk baar anders over, want de vaan drig kreeg drie maanden gevan genisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Eigen nieuwsdienst STADSKANAAL Bij een bedrijfson- geluk op de boerderij van boer W. Kruit in Gasselternijeveensemond is gisteren b'e 49-jarige H. van der Veen omgeko men. Boer Kruit was met twee arbeiders in een schuur bezig ''een korentransporteur te verplaatsen. Door een verkeerde be weging viel het gevaarte om. De heer Van der Veen kon niet meer wegspringen Schiet een beetje op, maat, andert missen we Paulus, de boskabouter! SMIRNOF MOEST ZICH VERANTWOORDEN BONN (DPA) Smirnof, de Rus sische ambassadeur in Bonn, heeft zich gisteren onverwachts ziek ge meld. Hij had gistermiddag op het Westduitse ministerie van buiten landse zaken moeten komen om staatssecretaris Carstens ophelde ring te verschaffen over zijn uit latingen over generaal Heusinger. Zoals bekend hebben de Russen om uit levering van deze Westduitse generaal gevraagd. Zij willen hem berechten wegens oorlogsmisdaden. Heusinger is nu voorzitter van de permanente mi litaire commissie van de Navo. Smirnof zou dinsdag op een bijeenkomst van de buitenlandse persvereniging in Bonn hebben gezegd dat Heusinger, net als Adolf Eichmann, verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen men sen. Tegen de regels Het Westduitse ministerie van buiten landse zaken heeft verklaard dat deze uitlating van de ambassadeur indruist tegen de internationale regels voor het gedrag van diplomatieke vertegen woordigers in het land waar zij ver blijven. Smirnof werd daarop door Carstens ter verantwoording' op het ministerie ontboden. Uitstel schijnt in dit geval geen afstel te betekenen. Het ministerie van bui tenlandse zaken zou zich niet tevreden laten stellen met een schriftelijke ver klaring van de ambassadeur. Het onderhoud zou worden uitgesteld tot Smirnof weer beter is. Van onze correspondent GRONINGEN, De 54-jarige land bouwer W. van der V., die 25 juli zijn buurman A. van der Wijk met een "hooivork enkele dodelijke wonden in de borst had toegebracht, is gisteren door de Groningse rechtbank veroor deeld tot een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden met aftrek. De officier van justitie had twaalf jaar geëist. Een twee jaar lang broeiende vete was 25 juli plotseling opgelaaid. De heer Van der Wijk had zijn buurman een paar klappen met een schop gege ven en die had toen een drietands hooivork gegrepen. De heer Van der Wijk was na de steek bloedend weggerend. In de schuur van een 250 meter verder staande boerderij was hij bezweken. BREDA. Twee mannen uit Tilburg, K. van de E. en V. A. H., zijn gister avond door de Bredase politierechter voor diefstal van 35 kerstbomen ver oordeeld tot vier weken gevangenis straf waarvan twee weken voorwaarde lijk. De officier van justitie had een snelle berechting gevraagd om een voorbeeld te stellen. Hij had tegen hen beiden een maand geëist. De mannen hadden maandag een bos perceel onder Berkel en Schot kaalge- hakt. Met een bakfiets vol fijnsparren waren ze naar de markt gegaan, waar de bomen werden verkocht. De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot vanavond: Bewolkt met hier en daar mist en plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige noordelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren, of iets lagere. MIESJE: Ik kom handen tekort. 23 december: zon op 8.47, zon onder 16.31: maan op 18.16, maan onder 9.33.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1