BISSCHOPPEN DOEN BEROEP OP DEN HAAG EN DJAKARTA I Vliegtuig stort op feestende menigte Telegrammen vragen orn open gesprek FRANKRIJK KWARTIER IN STAKING TEGEN O.A.S. SAFE-DENKSPEL Twee gezinnen na brand dakloos CLANDESTIENE VOETBALTOTO OPGEROLD Felle botsingen bij betogingen Verlies van S.A.S. 62,5 miljoen De BiltDooi Dooi neemt toe PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND DEN HAAG In de kwestie-Nieuw-Guinea heeft zich gisteren na de rede van president Soekarno in snel tempo een groot aantal ont wikkelingen voorgedaan. Duitse wagen tegen ambassade-auto Bel astingambtenar en akkoord met voorstel ZWARE LAST TREFT ARBEIDER DODELIJK Rusland moet meer aan Uno betalen AMERIKA: ALS VRIEND „STRIJDKRACHTEN PARAAT" „GEWELD INDIEN NODIG" JAN (11) RIJDT BRANDENDE AETO EIT VADERS GARAGE Minister heeft bezivaar tegen duurdere tram Met motor tegen auto DERTIG DODEN, HONDERD GEWONDEN Zie verder pag. 9 Opschorting ontslag Van der Putten gevraagd Wielrijder op slag gedood VERGIFTIGD DOOR KOLENDAMP DAGBLAD COBOUW Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraai 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartas# Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van L— 16e JAARGANG No. 5038 Woensdag 20 december 1961 STORMACHTIGE ONTWIKKELING w mij na rede van Soekarno over Nw.-Guinea Eigen nieuwsdienst De gladheid der wegen kan tot gevolg hebben dat sommige abonnees vandaag hun krant later dan gewoonlijk ontvangen. Onze expediteurs en bezorgers doen hun uiterste best om ver tragingen tot een minimum te beperken. Wij roepen uw cle mentie in, wanneer desondanks de krant laat in uw bezit is. RAVAGE BIJ LINSCHOTEN Van een onzer verslaggevers WOERDEN Op rijksweg 12 tussen Utrecht en Rotterdam zijn gisteren twee personeelsleden van de Columbiaanse ambassade en een Nederlander ernstig gewond tijdens een chaotisch verkeers ongeluk in de buurt Van Linschoten. De beide leden van de ambassade, mejuffrouw Isolde Schlegl uit Oosten rijk (36) en de Belg Antoine Tastenoe (49) reden met een vaart van ongeveer honderd kilometer over de toen nog niet gladde weg in de richting van Den Haag. Een tegenliggende wagen uit Duitsland met de heer W. Müller uit Siegen aan het stuur schoot over de kop door de heg van de middenberm. De Duitse auto moet een snelheid van honderdveertig kilometer hebben gehad. De bestuurder had moeten uithalen voor een vrachtauto, die tijdens het passeren naar links kwam en de Duitser door de heg drukte. Uit het wrak van de Columbiaanse wagen werden de twee zwaar gewonde inzittenden naar het ziekenhuis in Woer den gebracht; één van de passagiers van de Duitse auto, de Nederlander H. W. Bras is in ernstige toestand naar een ziekenhuis in Utrecht vervoerd. De bei de andere inzittenden van de Duitse wa gen mankeerde niets. Er viel een vier de gewonde, toen na het ongeluk een bestelauto in'de file wachtte. De chauf feur, de heer P. J. J. Zeeman uit Rotter dam kreeg een shock, toen hij yan ach teren werd aangereden. Ook hij moest naar het ziekenhuis. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het overleg met de vakorganisaties in de bijzondere commissie van georganiseerd over leg voor de belastingdienst heeft tot overeenstemming geleid. De ambtenarenorganisaties heb ben de voorstellen van de staats secretaris van financiën, dr. W. H. van den Berge, inzake de positie verbetering van verschillende groe pen van lager en middelbaar be- lastingpersoneel, aanvaard. Binnenkort zullen de voorstellen in de centrale commissie van het georganiseerd overleg komen. Eigen nieuwsdienst IJMUIDEN. Een bundei van drie balen houtstof heeft gisteren de 22-jari- ge J. G. H. Heesbeen, afkomstig uit het woonwagenkamp in Haarlem, dodelijk getroffen. De man was aan het werk op het ter rein van de papierfabrieken van Van Gelder en Zonen in Velsen. Op een ge geven ogenblik vielen de drie balen elk tweehonderd kilo zwaar uit de takel. De heer Heesbeen kreeg de vracht op zijn hoofd. NEW YORK IReuter) De Algeme ne Vergadering van de Uno is met zeer grote meerderheid akkoord gegaan met een nieuwe schaal van de percentages, die de staten in de komende drie jaar voor de gewone begroting van de volke renorganisatie zullen moeten bijdragen. Ondanks bezwaren van Russische zij de dat de nieuwe schaal onbillijk tegen over Oosteuropese landen zou zijn, werd het voorstel met 77 iegen elf stem men, bij één onthouding goedgekeurd. De jaarlijkse bijdrage van de Sowjet- unie wordt hierdoor met 1,47 pet. ver hoogd. SLIEDRECHT. Een fel uitslaande brand heeft gisteren in Sliedrecht de boerderij van boer Vink, zijn huis en het huis van de familie P. A. Vlot in de as gelegd. Door waterschade moest het huis van de familie A. Klop wor den ontruimd. Het vee. waar onder veertien koeien, kon worden gered. Het huisraad ging verloren. De Amerikaanse regering begon terstond met hernieuwde pogingen om onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië tot stand te brengen; Minister Luns, die tot donderdag of vrijdag in Brussel zou zijn voor de ministersconferentie van de E.E.G., heeft besloten al hedenochtend naar Den Haag terug te keren; De Nederlandse afgevaardigde bij de Uno, mr. Schürmann, besprak de rede van president Soekarno met de waarnemend secretaris-generaal van de Uno, Oe Thant; In een officiële Nederlandse reactie op die rede werd de hoop uitgesproken dat Indonesië bereid zal blijven alle middelen te onderzoeken voor een vreedzame regeling van de kwestie- Nieuw-Guinea; De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland deden een beroep op Djakarta en Den Haag om een „open gesprek te hou den". De Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid wenst op korte termijn besprekingen tussen Nederland en Indonesië. Het standpunt van Indonesië dat het de soevereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea bezit is niet bezwaarlijk omdat het heeft toegezegd een redelijke vorm van zelfbeschikking te zullen verwerkelijken. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken maakte bekend dat de Britse regering druk op president Soekarno oefent om te verhinderen dat hij gebruik zal maken van geweld. De Amerikaanse bemoeiing: met de kwestie-Niemv-Guinea speelde zich af in Washington. De onderminister van buitenlandse zaken voor het Verre Oosten. Averell Harriman, heeft gistermiddag een onderhoud gehad met de Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen. Korte tijd later had de staatssecretaris van buitenlandse zaken George McGhee een gesprek met de Indonesische ambassadeur, Zairin Zain. Amerika treedt niet op als bemiddelaar maar als vriend van beide landen. In Washington werd gisteren gezegd dat de Amerikaanse regering beide partijen door „overreding" tot elkaar wil brengen. Men meent dat Soekarno. hoewel hij een delicate toestand heeft geschapen, de deur naar onderhandelingen niét heeft gesloten. De Indonesische luchtmacht heeft inmiddels aangekondigd dat zij van plan is het luchtruim boven de Moïukken, grenzend aan Nieuw-Guinea, voor alle luchtverkeer te sluiten. Soekarno zei in zijn rede dat de Indonesische strijdkrachten bevel hebben paraat te zijn, opdat zij op het ogenblik dat hij de order daartoe geeft, westelijk Nieuw-Guinea kunnen binnenvallen. Zijn bevelen voor de „bevrijding" van dat gebied beperkten zich echter tot de volgende drie punten: de vestiging van een staat Papoea moet worden verhinderd; 2 de rood-witte vlag moet in westelijk Nieuw-Guinea worden gehesen; ieder moet zich voorbereiden op de spoedige algemene mobilisatie van het gehele Indonesische volk. De rede duurde voor Soekarno's doen zeer kort: vijftig minuten. Zij werd in een stromende regen aangehoord door dertig ministers, 42 ambassadeurs en een wild juichende menigte van naar schatting honderdduizend man. Toen Soekarno zijn rede had beëindigd vroeg hij de secretaris van de nationale defensieraad zijn officiële bevel voor te lezen. De secretaris, een overste, las: „Ik, president van de republiek Indonesië en opperbevelhebber, heb in het kader van de politiek van confrontatie tegenover de Nederlanders voor de bevrijding van West-Irian. de gewapende macht opgedragen paraat te zijn voor het ogenblik dat ik, later, zal beslissen de taak en de plicht om West-Irian van de ketenen van het Nederlandse kolonialisme te bevrijden, uit te voeren. Omdat de Nederlanders hun kolonialisme in ons vaderland nog blijven voortzetten, beveel ik alle Indone siërs hun die in West-Irian wonen inbegrepen mijn orders uit te voeren". Soekarno had in zijn rede nog gezegd: Laten wij voortgaan op de ingeslagen weg en onze taak voltooien. Wij staan niet alleen. Alle Aziatische en Afrikaanse landen en ook de socialis tische landen staan achter ons en steunen onze aanspraken. Twee miljard mensen staan aan onze kant. In een antwoordbrief aan president Kennedy heeft president Soekarno intussen laten weten dat Indonesië genoodzaakt zal zijn geweld te gebruiken in de kwestie Nieuw-Guinea, als de Nederlandse provocaties" niet onmiddellijk ophouden. Hij heeft geen tijdslimiet genoemd. Hij heeft slechts geschreven- dat het Indone sische volk niet lijdzaam kan toezien terwijl Indonesië „verbrokkeld" wordt. Indonesië zou tot geweld moeten overgaan indien Nederland deze „verbrokkeling" zou blijven bevorderen. Bovendien keert Soekarno zich in de brief tegen het standpunt van Nederland, dat vasthoudt aan onwrikbare voorwaarden voor een gesprek met Indonesië. De brief is in Washington aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk overhandigd door ambassadeur Zain. President Kennedy, die te Palm Beach in Florida verblijft, is terstond van de inhoud op de hoogte gesteld. UTRECHT (ANP) De rooms- katholieke bisschoppen van Neder land hebben een dringend beroep gedaan op de regeringen van Neder land en Indonesië om met alle be reidwilligheid te streven, naar een vreedzame oplossing van het geschil om Nieuw-Guinea. Zij dringen in telegrammen aan minister-president De Quay en president Soekarno aan op het houden van een „open en vertrouwvol gesprek van alle be trokkenen". De bisschoppen hebben besloten tot hun beroep op hun jaarlijkse decern- bervergadering. Zij spreken het ver trouwen uit dat wederzijdse bereid heid een vreedzame weg te zoeken de grondslag zal kunnen zijn voor toe komstige goede verhoudingen tussen de betrokken volkeren. Zij menen dat het niet op de weg van de kerk ligt een bepaalde oplossing voor te stellen. Eerder had het Breed moderamen Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM De minister van economische zaken heeft bezwaar tegen verhoging van de Amsterdamse tram tarieven. Hij wil er graag mondeling beraad over hebben. Dat deelde burgemeester Van Hall gisteravond mee in de Amsterdamse raad. Het voorstel van B. en W. tot verhoging van verscheidene tarieven van de trams en bussen van het ge meentelijk vervoerbedrijf zou volgens de agenda bij het begrotingshoofdstuk economische aangelegenheden worden behandeld. Eigen nieuwsdienst ARNHEM. De 46-jarige J. F. Kim- mels uit Rheden is gisteren op slag ge dood, toen hij op de rijksweg Arnhem- Zutfen met zijn motor tegen de ach terkant van een vrachtauto reed. De vrachtwagen stond met motorpech rechts van de weg onder een lantaarn geparkeerd. Het kan me niet schelen wat ze zeggen; ik wil nu m'n stethoscoop terug hebben MUSSELKANAAL. In de aardap pelfabriek Musselkanaal en omstreken is gisteren de vijftigjarige B. Hendriks uit Ter Apel om het leven gekomen. De heer Hendriks was bezig een ma chine schoon te maken, toen die plotse ling begon te werken. Het slachtoffer werd door een klauw van de machine gegrepen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG ^..Een -4^8-, rige jongen heeft in Den Haag een zestons vrachtauto met balen stro, waaruit me tershoge vlammen sloegen, uit een garage naar buiten gereden. De schade bleef door zijn kordate optreden beperkt tot honderd gulden. Toen Jan Knijnenburg maandag even na zes uur thuis kwam, ren de zijn zusje op hem doe, roepend dat er brand was in de splinter nieuwe loods bij het huis. Jan hol de naar de loods, die als garage wordt gebruikt. Binnen stonden een zestonner met vijftien balen stro. een paar personenauto's, een vrachtauto en een tankauto vol benzine. De jongen probeerde het vuur uit te trappen, terwijl hij zijn veertienjarige zusje Truus naar zijn moeder stuurde om de brand weer te laten waarschuwen. Het vuur greep zo snel om zich heen dat er geen redden aan was. Hangend Jan kroop daarop achter het stuur van de wagen en reed hem langzaam naar buiten. De knaap is klein van stuk doordat hij kin derverlamming heeft gehad en hij kon slechts door half aan het stuur te gaan hangen bij de peda len van de wagen. Sinds zijn ne gende jaar kan hij al rijden, hij heeft het spelenderwijs geleerd in het expeditiebedrijf van zijn va der. De brandweer, gealarmeerd door mevrouw Knijnenburg, was al gauw aanwezig en had de brand iu korte tijd geblust. ,.Ik heb duizend angsten uitge staan toen ik Jan met die bran dende auto naar buiten zag rijden. Maar hij was zo kalm als wat. Hij had precies begrepen, wat er kon gebeuren als de hele loods en de tankauto in brand waren gevlo gen. Later op de avond was hij toch wel van streek", vertelde zijn moeder. De nieuwe loods was verzekerd voor vijfhonderdduizend gulden. van de generale synode van de Neder- landsche hervormde kerk de Neder landse regering al gevraagd om een nieuw initiatief in het Nederlands-In donesische geschil. Dat is voor de vice- voorzitter van de Nieuw-Guinearaad Marcus Kaisiepo reden geweest om zijn vertrouwen in de leiding van de Hervormde kerk op te zeggen „omdat zij ons wil verkopen aan Mohammed". In de rede van Soekarno zag Kai siepo een poging om de Papoea's in op stand te brengen tegen het Nederlandse gezag. Hij had zijn volk opgeroepen elke rood-witte vlag. die in Nieuw- Guinea zou worden gehesen met vlag- gestok en al te vernietigen en de daders „niet los te laten". Hij ver wachtte dat het Nederlandse gouver nement nu stappen zal doen om pro- Indonesische elementen in de samen leving te beletten Soekarno's orders uit te voeren. (Ingezonden mededeling) ELKE WEEK 10.000 AAN PRIJZEN Int.: Bartoklaan 21. Utrecht (030Ï-36731. Uitslag serie B.I. 213 - 111 - 312 131 Van onze correspondent ALKMAAR. De Aikmaarse recher che heeft gisteren een clandestiene voet baltoto opgerold. De formulieren en het restant van de kas Wterd in beslag geno men. De organisatoren, enkele deelne mers en een boekhandelaar die de for mulieren distribueerde. werden be keurd. Tien procent van de opbrengst bleef kleven aan de strijkstok van de boek handelaar. Per kolom betaalden de deel nemers tien cent. Maximaal kon vijftig eent worden ingelegd. De toto heefi maar drie weken gespeeld. De eerste week, toen de opbrengst 27 gulden was, werd er een prijs van twin tig gulden uitgereikt. De tweede week was de opbrengst 56 gulden, er waren twee prijzen van twintig gulden. De der de week, toen de opbrengst 64 gulden bedroeg, waren de twee prijzen elk 22.50 De recherche heeft niet alle deelne mers gevonden. Worden zij nog achter haald, dan wacht ook hen een bekeu ring. Jan Knijnenburg (11) bij de vrachtwagen, waarvan de lading stro was gaan branden. Zonder zich te bedenken klom hij achter het stuur en reed hij de wagen uit de garage van zijn vader. AMSTERDAM (ANP) Mr. N. J. Ge- leijnse, raadsman van de door minister Visser ontslagen ambtenaar F. H. van der Putten, heeft het ambtenarengerecht in Amsterdam gevraagd bij voorraad het ontslag besluit op te schorten, han gende het beroep dat tegen het ontslag zal worden ingesteld. De advocaat vraagt ook bij voorraad te bepalen dat de heer Van der Putten zijn normale salaris moet krijgen zolang de beroepszaak duurt. SEVILLA (Reuter/A.P. Voor de Spaanse stad Sevilla had het giste ren een feestdag moeten worden. De vlaggen die al uithingen moesten echter halfstok worden gehesen. Nog eer de feestelijkheden goed en wel waren begonnen stortte er een klein vliegtuig op een dichte menig te mensen. Daarbij kwamen dertig mensen om het leven en liepen honderd vaak heel ernstige verwon dingen op. Drie weken geleden werd Sevilla getroffen door een grote overstroming. Het geweld van de buiten zijn oevers getreden Tamarguillo maakte achtdui zend bewoners van Sevilla dakloos en veroorzaakte een schade van miljoenen guldens. Een hulpactie tn geheel Span je bracht zes ton op. De daarvoor ge. - kochte goederen werden gisteren door een karavaan van honderd vrachtwa gens naar Sevilla gebracht. Luchtfoto's De winkels in de stad waren geslo ten, evenals de scholen, de kantoren en de fabrieken. Iedereen had vrij om de „Karavaan der barmhartigheid" de stad binnen te kunnen zien komen. Uit de huizen hingen vlaggen. Het zou een feestdag worden. Aan de buitenkant van de stad had den zich gistermiddag duizenden men sen verzameld langs de weg waar langs de karavaan zou aankomen. Bo ven hun hoofden vloog een vliegtuigje rond van de luchtvaartclub van Sevilla. Het was een Stinson. Een van de leden van de luchtvaartclub vloog het toe stel. Hij had een jonge persfotograaf aan boord, de dertigjarige Antonio Fernandez Navas van het Madrileense weekblad La Actualidad Espanola. Na vas had van zijn blad opdracht gekre gen om luchtfoto's van de aankomst van de Karavaan der Barmhartigheid in Sevilla te maken. Zeer laag Om hem daar de gelegenheid toe te geven vloog de Stinson vrij laag boven de stad rond. Boven de menigte aan de buitenkant van de stad is er iets mis gegaan en stortte het vliegtuig neer. Wat er heeft gehaperd is niet bekend. De veronderstelling is geop perd dat het vliegtuig tegen een tele foondraad is gevlogen. Als dat zo is moet het wel heel erg laag hebben gevlogen. Door het neerstortende vliegtuig werden 29 mensen gedood; de dertig ste dode is de vlieger. De fotograaf kwam er vrij goed af. Hij is met een honderd mensen die wel verwondingen opliepen maar het er levend afbrach ten, in een ziekenhuis opgenomen. Velen konden na te zijn verbonden weer naar huis gegaan. Tientallen anderen moesten blijven. De artsen verwachten dat verscheidene van hen aan hun verwondingen zullen sterven. APELDOORN. Op de drukke Zwolse weg Apeldoorn stak gistermiddag de 24-jarige wielrijder H. Beekman onver wacht de weg over. De automobilist H. M. uit Groningen kon hem niet meer ontwijken. De heer Beekman was op slag dood. Van onze correspondent PARIJS. Frankrijk heeft de O.A.S., de organisatie van het geheime leger van Salan, laten weten dat het haar actie volledig veroordeelt en dat het niets met haar te maken wenst te hebben. Het heeft dit ge daan door middel van een staking van een kwartier, die gisteren in de overheidsdiensten en de genationa liseerde bedrijven vrijwel algemeen Werd gevolgd, en in de particuliere sector voor ongeveer zeventig pro cent. Het treffendst was de geste van inge nieurs, artsen, verplegend personeel en politie die om veiligheidsredenen met m staat waren aan deze staking mee te doen. Zij allen hebben ver zocht hun salaris over een kwartier werken m te houden bij wijze van symbool, omdat de gestaakte tijd in Frankrijk niet wordt uitbetaald ten bate van hun collega's die als slacht offers van de terreur zijn gevallen. VERBODEN Om veiligheidsoverwegingen had de stad Parijs geen beroep gedaan op de politie om-de anti-O.A.S.-betogingen, die gisteravond te Parijs werden ge houden, te voorkomen. Omdat het ministerie van binnenlandse zaken onder de huidige omstandighe den geen politieke demonstraties meer Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De 31-jarige matroos N. van der Bent uit Katwijk aan Zee is aan de gevolgen van kolendampver giftiging overleden. Hij werd gisteren bewusteloos aangetroffen in de kajuit van de tanker B.P.-HolIand IX, die in de Laakhaven in Den Haag ligt. De toestand van de zeventienjarige matroos J. Huizer uit Sliedrecht, die ook bewusteloos in de kajuit werd ge vonden.. is redelijk. Hij ligt in het zie kenhuis Zuidwal. De pijp van het olie- stookfornuis in de kajuit bleek vol roet te zitten. toestaat, waren ook deze betogingen, die door de communisten waren uit gelokt, in een speciaal communiqué van dat ministerie verboden. Om deze maatregel kracht bij te zetten, had de stad Parijs territoriale politietroepen te hulp geroepen die in de buurt van de Bastille, van het stadhuis, de place de la République, de place de l'Etoile en andere bedreigde punten versper ringen hadden opgericht. TRAANGAS De demonstranten waren daardoor niet in het minst geïmponeerd en waren in groten getale opgekomen. Men schat hun aantal over geheel Parijs op on geveer achtduizend. Zij verzamelden zich in de Rue Antoine en trokken op naar de Place de la Bastille, waar zij probeerden de politieversperringen te doorbreken. Het kwam tot felle bot singen, waarbij de politietroepen ge bruik moesten maken van traangas- bommen. Zij werden op hun beurt bekogeld met alle mogelijke voorwer pen. De botsingen waren kort maar hevig en er vielen vele gewonden. Van onze correspondent. KOPENHAGEN. De stroom van ongunstige resultaten van Europese luchtvaartmaatschappijen houdt aan. Thans maakt de Scandinavische lucht- voartmaatschappij S.A.S. bekend, dat zij over het boekjaar 1960'61 een ver lies heeft geleden van 120 miljoen Deense kronen of ongeveer 62,5 mil joen gulden. Over het vorige boekjaar werd een verlies geleden van 112 miljoen kronen of 58,2 miljoen gulden. Alleen al in het Atlantische verkeer was er een tekort van vijftig miljoen kronen of 26 mil joen gulden. De 280 miljoen kronen, die Zweden, Denemarken en Noorwegen dit jaar aan de S.A.S. aan subsidie hebben ver leend, hebben het forse verlies niet kunnen verhinderen. De voor sanering van de luchtvaart maatschappij aangestelde directeur, de Zweed Nicolin, heeft tot nog toe het personeel met negentienhonderd man verminderd. Nog honderd personeels leden worden met ontslag bedreigd. Ook in het lopende boekjaar zal met een verlies rekening moeten worden gehouden. De weersverwachting van het K.N.M.1. in De Bilt, geldis; tot vanavond: Veel bewolking 'j met hier en daar enige regen en 'VYy/Zy op sommige plaat. -L-- sen mist. Tempe raturen op tal van plaatsen op lopend tot enige graden boven het vriespunt. MIESJE: Ik hen maar komen glijden. 21 december: zon op 8.46, zon onder 16.30: maan op 16.35, maan onder 7.43. Van onze weerkundige medewerker. Met gladde wegen en mist is de dooi gisteren en vannacht begon nen Waar de vorst het eerst was begonnen, is hij ook het eerst ver dwenen. De dooi kwam uit het noorden. In Scandinavië was het al enkele dagen niet zo koud meer. De eer ste gladheid door lichte regen werd gisteren in de loop van de dag uit de noordelijke provincies ge meld. Gisteravond stond het kwik in Leeuwarden twee graden boven nul. De gladheid brengende regen was toen al via het midden van het land tot de grote rivieren doorgedrongen. In het zuiden vroor het nog. Het laagst was de temperatuur vlak bij de Belgische grens. Eindhoven meldde vijf en Woensdrecht nog zeven graden vorst. Toch zal de temperatuur ook daar gaan stijgen. De dooi zal in eerste instantie nog wat toenemen, maar of hij een definitief einde van de kou betekent is nog niet zeker. De opbouw van een nieuw hoge- drukgebied bij Groenland houdt de mogelijkheid in van nieuwe koude- invallen. (Ingezonden mededeling) DAGELIJKS al het bouwnieuws ïn het vakdagblad voor de bouwwereld ABONNEMENTEN COBOUW, POSTBUS 1087, DEN HAAN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1