Prot. Oud* A over zaak Van der Putten een dwingende eis Opening van zaken hoognodig, ook van beleid voorganger LONDEN NIET ACHTER UNO IN KATANGA Revolver gevonden KOEVORDEN AAN TWEE KANTEN IN GEVAAR OP HET NIPPERTJE Spontane hulp voor onbekende Juanita MEJ.VANMOORST MELDDE ZICH BIJ JUSTITIE Mammoetwet weer op de helling De Bilt: Bewolkt PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND l6e jaargang n». 5030 Donderdag 7 december 1961 Kwestie van vertrouwen Parlementaire enquête Ingewikkelde zaak ZES INDUSTRIEËN NAAR IERLAND Alleen minister niet DE KERSTMAN ZAT NIET IN ZWITSERLAND NA BEKENTENIS VAN HORLOGEMAKER Clement Attlee ernstig ziek Kamer akkoord met gr ens wij zigingen Diefstal van verdovende middelen berecht Miljonairs vertrokken Geen toestemming nodig voor ex-politieke delinquenten Zeeuwsen Dagblad Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J Breuker. Kantoren te; Middelburg, Plein 1940 nrs. Ij Vj i7\ J <6"^ IHH tffeM IA tfNI Losse nummers 13 cent. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01 ISO—2009 ff BR gj £3 Ai J|S B |L H I 1 II II I I I I 1 Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartaal en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84. Postbus 4 ff RBH SaU ||j g| Rt SM B B Q I BI H I 9 I I mim B I Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* telefoon 01100—6901 Vlissingen, Nieuwendfjk 33 ff i I kl W i 1 wÊwB Th I I lllll IIIhIII T cent per woord met een minimum van 1,—w Postbus 24. telefoon 01184—3224. Terneuzen. Nieuwstraa; 40, Postbus 53. tefefoon 011503189. Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. MINISTER VISSER ONDER HOGE DRUK Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Het eerst nodige is dat minister Visser in volle openbaarheid volledig opening van zaken geeft, zowel van zijn eigen beleid als van dat van zijn voorganger. Met deze ver strekkende eis beeft gisteravond de liberale fractieleider prof. mr. P. J. Oud voor het eerst de zaak-Van der Putten in de Tweede Kamer aan de orde gesteld. Prof. Oud vroeg de minister van de fensie op zo kort mogelijke termijn een nota over deze affaire aan de Tweede Kamer over te leggen. Hij vroeg de minister voorts de Kamer in te lichten over de weg, die hij denkt te volgen „opdat inderdaad de onderste steen boven zal komen". 1 Prof. Oud zag verscheidene mogelijkheden voor de Tweede Kamer met een nota over de zaak-Van der Putten. De Kamer kan deze nota volstrekt bevredigend vinden en haar dan voor kennisgeving aannemen, maar als de Kamer haar volstrekt onbevredigend vindt zal haar weinig anders resten dan de minister haar vertrouwen op te zeggen. De Staten-Generaal vormen de aangewezen instantie om opening van zaken te geven, aldus prof. Oud. Daarvoor zijn verscheidene wegen denk baar. Prof. Oud noemde daarvan in de eerste plaats de parlementaire enquête, waarvoor hij het tijdstip echter nog niet aangebroken achtte, daar voorshands de minister de Kamer zo volledig mogelijk moet inlichten. Er is door onderscheidene publikaties bij het publiek verontrusting ontstaan, zo zei prof. Oud. Men vreest dat ernstige feiten in de -doofpot zullen worden gestopt. Het had hem veel voldoening gegeven dat minister Visser had bekendgemaakt dat de onderste steen boven zal komen en dat de waarheid in het openbaar zal worden gebracht. De procedure van het ambtenarengerecht vond prof. Oud daarvoor niet de geschiktste methode, omdat daar slechts zal worden getoetst of het ont slag al dan niet terecht is gegeven. De Kamer kan dit ontslag echter niet in haar onderzoek betrekken. Het gaat alleen om de algemene beleids kanten in deze zaak en daarvoor is de minister verantwoordelijkheid tegen- over de Staten-Generaal verschuldigd. De juiste gang van zaken achtte prof. Oud, dat de Kamer van de minister zelf de inlichtingen ontvangt. Daar het hier een ingewikkelde zaak betreft, zal dat volgens prof. Oud niet anders mogelijk zijn dan door het afleggen van verantwoording aan de hand van een nota. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM Mejuffrouw Elisabeth van Moorst, de verzorg ster van mejuffrouw Anneke Beek man, heeft zich gisteren gemeld op het paleis van justitie te Amsterdam. Mej. Van Moorst, „Tante Bets", is in maart 1956 door het Amsterdamse hof bij verstek veroordeeld tot een gevan- genissti-af van zes maanden voor het onttrekken van Anneke Beekman aan het wettig over haar gestelde gezag. Tegen haar was nog altijd een bevel tot onmiddellijke gevangenneming van kracht. Mej. Van Moorst heeft gisteren de hele middag doorgebracht in het paleis van justitie. De formaliteiten na men in dit gecompliceerde geval nogal wat tijd in beslag. In de vooravond is zij overgebracht naar het Huis van bewaring II aan de Amstelveenseweg. Niet bevoegd De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft gisteren besloten zich niet bevoegd te achten kennis te nemen van een aan haar gericht verzoek tot opheffing van het bevel tot gevangen neming van mej. Van Moorst. De rechtbank had haar in oktober 1955 tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. De raadkamer was van mening dat mej. Van Moorst, na hoger beroep door het Amsterdamse hof ver oordeeld, zich tot het hof had moeten wenden. Zo men weet heeft mej. Van Moorst ook een gratieverzoek ingediend. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM Zes Ned^-landse on dernemingen hebben plannen" om vesti gingen in de republiek Ierland op te rich ten. Zij willen het voorbeeld van tien Nederlandse industrieën volgen die reeds bedrijven in dit land hebben. Dit deelde gisteren te Amsterdam de heer Cole, vertegenwoordiger van de Ierse industriële ontwikkelingsstichting mee. Onder de zes bedrijven, die in de naaste toekomst in Ierland filialen >"u- len oprichten, zijn een werf voor jacht- schepen, een bitumenfabriek. een textiel onderneming en een schoenenfabriek. De Ierse regering verleent vele faciliteiten, zoals de gratis bouw van industriehalen, vrijstelling van inkomstenbelasting ge durende de eerste tien jaren en vrijstel ling van een belasting op winst. Ierland beidt voorts een overvloed aan werk krachten. De heer Cole zal enige tijd in ons land blijven voor het voeren van besprekingen met vertegenwoordigers van de Neder landse werkgeversorganisaties en van het ministerie van economische zaken. De Kamer kan dan nog altijd nadere inlichtingen vragen en ook meer klaar heid verkrijgen door middel van een onderzoek. Daarvoor zou dan een speci ale commissie moeiten worden ingesteld. Dat zou volgens prof. Oud echter het nadeel met zich brengen, dat niemand verplicht is voor deze commissie te ver schijnen en dat verklaringen ook niet onder ede kunnen worden afgelegd. Het zou dus volgens prof. Oud ernstig moeten worden overwogen of de Twee de Kamer in dit geval gebruik zal moe ten maken van haar bevoegdheid een parlementaire enquête in te stellen; door middel van een dergelijke enquête kan de Kamer zich een inzicht in be paalde zaken verschaffen. Daarbij kan alleen de minister zelf niet worden ver hoord. Di.t alles is echter volgens prof. Oud een vooruitlopen op de gang van zaken. Het eerste nodige is openbaarheid. Men moet deze zaak niet onderschatten. Bij velen is het vertrouwen geschokt en het is volgens prof. Oud nodig dat dit ver trouwen terugkeert, zowel bij de strijd krachten als bij het personeel van het departement en de bevolking. Zie verder pag. 7 Op de publieke tribune in de Tweede Kamer volgde de heer Van der Putten gisteren gespannen de debatten (foto bovenin montage: de heer Van der Putten in het mid den). Professor Oud (links onder) zette minister Visser, die aan de regeringstafel zat (rechts onder) stevig onder druk. De Franse regering heeft Egypte voorgesteld de zaak van de in Kaïro gearresteerde vier Franse diplomaten voor te leggên aan een .-.onpartijdige internationale instantie". Van onze correspondent ZAANDAM Juanita Baden- horst, een meisje van zes jaar in het Zuidafrikaanse Kromrivier, krijgt van haar kerstman het personeel van de expeditie-afde- lling van het postkontoor te Zaan. dam een mooie pop. De Zaandamse „kerstman weet van het meisje nauwelijks iets; hij kent haar alleen van een fotootje, dat zij in een ongefrankeerde luchtpostbrief had gesloten, ge adresseerd aan Vader X-mas, Mo lenstraat 5, Bazel, Zwitserland. Juanita vroeg om een rubberen pop en zij beloofde: „Ek sal soet wees vir mij mammie en pappie Geen raad De brief was m Bazel tereent gekomen. De Zwitsers wisten er geen raad mee en stuurden hem naar Nederland. Via Krommenie (vanwege Kromrivier) belandde hij in Zaandam. De Zaandamse postmensen heb ben toen de brief opengemaakt. Een van hen, de heer J. van Soest schreef naar Juanita's ouders. Hi] kreeg het volgende antwoord: ,,Ons is die ouers van Juanita, sij is ons dogter. Dit het so gékom. Sij vra altijd aan ons: Pappie, mammie waar bij vader Krismis. Dan se ek altijd: in Switserland mij kind. Toe se sij dan moet ek een brief aan hem skrijwe". De Zaandamse PTT-mannen zul len Juanita bewijzen, dat de kerst man niet in Bazel, maar in Zaan dam woont. Zij krijgt van hen een rubberen pop en misschien nog wel veel meer. Dit is het fotootje, dat Juanita Badenhorst in haar brief aan de kerstman sloot. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. Het vinden van de revolver waarmee de Italiaanse vertegenwoordiger Bruno Colombo is vermoord, vormde voor gisteren de laatste serie stappen die de Am sterdamse politie dichter bij de op lossing van de moord op de Italiaan heeft gebracht. Een van de belang rijkste stappen, de vondst van het lijk, moet echter nog worden gezet. De Amsterdamse politie wil daarom vandaag weer in het Amsterdamse bos gaan zoeken. De in Parijs gearresteerde landge noot van de vermoorde, de dertigjari ge Sergio Squazzardi, die zich voor horlogemaker uitgeeft, had dinsdag avond op het Parijse hoofdbureau van politie bekend samen met zijn vriend, de in Milaan gearresteerde student Enrico Prisco, de vertegenwordiger te hebben gedood. Op de weg tussen Den Haag en Amsterdam was in de witte Alfa Romeo die voor de politie het eerste houvast had gevormd bij de ontsluiering van het mysterie rondom LONDEN (Reuter, API. De Britse oud-premier graaf Clement Attlee is gisteren in het ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand werd „zeer ernstig" genoemd. Hij is 78 jaar. De dokters weigerden de aard van de ziekte mee te delen. Lady Attlee ligt in hetzelfde zie kenhuis als haar echtgenoot. Zij heeft een zware aanval van jicht gehad. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. De grenswijziging tussen de gemeenten Culemborg en Beusichem heeft de Tweede Kamer gis teren goedgekeurd, ditmaal door mid del van een stemming bij zitten en op staan. De christelijk-historische afgevaar digde Van de Wetering, die vorige week donderdag hoofdelijke stemming vroeg en daarmee de Kamer naar huis stuurde omdat minder dan de helft van het aantal leden aanwezig was, zei nu onder daverend gelach dat hij zijn verzoek niet handhaafde. de dood van Colombo het dodelijke schot gelost. Door wie zou nog niet precies duidelijk zijn geworden. Squazzardi vertelde de Parijse poli tie dat het lijk in het Amsterdamse bos was begraven, nadat het twee da gen lang in de kofferruimte van de Alfa Romeo had gelegen. De wagen stond die dagen aan de rand van het Leidseplein. De politie heeft een etmaal lang met zestig man. onder wie leden van de hondenbrigade, naar het lijk ge zocht, aan de hand van een schets die Squazzardi had gemaakt. De Italiaan se kapitein van politie Antonio Scilfio had die dinsdagavond nog naar Am- steraam gebracht. Gistermiddag is het zoeken gestaakt omdat de schets niet bleek te kloppen. Zie verder pag. 7 Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Binnenkort zal de mi nister van onderwijs een aantal wijzi gingen op de mammoetwet het wets ontwerp tot regeling van het gehele middelbaar onderwijs bij de Tweede Kamer indienen. Deze veranderingen moeten tegemoet komen aan de verscheidene bezwaren, die in het mondeling 'overlég tussen mi nister Cals en de Tweede Kamercom missie naar voren zijn gekomen. Het wordt de tweede nota van wijzi gingen op de mammoetwet. De eerste, omvangrijke veranderingen, werden in gediend na het voorlopig verslag van de Kamer. Eigen nieuwsdienst V 7-ERENIGDE NATIES De strijd V in Katanga, die tot nu toe voor de internationale strijdkrachten weinig bevredigend is verlopen, heeft ernstig verschil van mening geopenbaard tussen enerzijds de Britse regering en anderzijds de Verenigde Naties en de Verenigde Staten. Vrijwel op het ogenblik waarop de Amerikaanse regering bekend maakte dat zij op verzoek van de Uno de internationale poli tiemacht in haar gewapende actie zal steunen door een luchtbrug in te leggen, maakte de Britse rege ring bekend dat zij van mening was dat de troepen van de Uno niet het recht hebben om met geweld een politieke oplossing te forceren. Edward Heath, de Britse onderminis ter van buitenlandse zaken, zei in het Lagerhuis dat de troepen van de inter nationale politiemacht het volste recht hebben zich te verdedigen wanneer zij ■worden aangevallen, maar geen verlof hebben een poging te doen om een po litieke oplossing met wapengeweld door te drijven. De Britse regering hoopt dan ook dat Oe Thant, de secretaris-gene raal van de Uno, alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om door middel van verzoening tot een oplossing te geraken. VERWOED De toestand in Katanga was gister avond nog steeds weinig overzichtelijk. Vast stond dat er verwoed was ge vochten, de hele dag lang, en dat de luchtmacht van de internationale poli tiemacht, de Katangaanse luchtmacht, die zeer klein is, zware verliezen had toegebracht. Aan de andere kant had het er alle schijn van dat de troepen van de Uno het allesbehalve gemakke lijk hadden, al moeten hun verliezen zeer gering zijn gebleven. Hoewel de legerleiding het blijft ontkennen zijn er aanwijzingen dat de troepen van de internationale politie macht een belangrijk steunpunt in Elisabethstad (sommige berichten zeg gen zelfs dat het hun hoofdkwartier was) hebben moeten ontruimen na een verbeten strijd van verscheidene uren. Op enkele plaatsen zou het Katangaan se leger tegenaanvallen ondernemen. DODEN De hele dag daverden overal in en vlak om Elisabethstad de ontploffingen van mortiergranaten en projectielen van de artillerie. Onder de burgerbe volking zijn verscheidene doden en ge wonden gevallen, onder wie enkele blanken. In de twee dagen dat de strijd nu al duurt zijn er aan Katangaanse zijde meer dan vijftig man gesneuveld. Vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht hebben gisteren enkele honderden manschappen van de poli- tiestrijdkrachten van de Uno naar Eli sabethstad overgebracht. Het vliegveld bevindt zich in de handen van de Ver enigde Naties. Het is gisteren door een vliegtuig van de Katangaanse lucht macht gebombardeerd, doch werd nau welijks beschadigd. Een tweede vlieg tuig dat boven het veld verscheen, wierp geen bommen. De luchtmacht van Katanga bestaat uit slechts enkele vliegtuigen. Daarvan zijn er gisteren vier buiten gevecht ge steld door bommenwerpers van de In dische luchtmacht, die een aanval de den op het vliegveld van Kolwezi, waar zij ook brandstofvoorraden van de Katangaanse luchtmacht bombardeer den. GEHANDHAAFD De belangrijkste militaire actie van gisteren speelde zich af bij een viaduct in de grote verkeersweg die het vlieg- AMSTERDAM (ANP) De Amster damse rechtbank heeft de 22-jarige foto graaf G. L. veroordeeld tot zes maan den met aftrek en voorwaardelijke ter beschikkingstelling. De officier had twee jaar geëist. I-n de nacht van 7 op 8 januari had de fotograaf, samen met de reeds tot een jaar veroordeelde etaleur A. J. J. N„ een grote hoeveelheid verdovende middelen, gestolen uit de Van Baerle- apotheek in Amsterdam. De mannen gingen^ er vandoor met codeïne, morfi ne, opial, cocaïne e.d. ter waarde van vijftienhonderd gulden. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Sinds 1 november vorig jaar hebben 31 mensen die een vermogen bezaten van meer dan een half miljoen gulden, Nederland met het oog op de belastingen verlaten. Minister Zijlstra doet die schatting in zijn antwoord op een vraag in de Twee de Kamer. veld verbindt met de stad. Twee dagen lang hebben Katangaanse troepen zich daar gehandhaafd tegen de verbeten aanvallen van de op het vliegveld ge legerde Zweedse troepen van de Uno. Gisteravond werd de tunnel door de Zweden veroverd. In het centrum van Elisabethstad echter zouden de Katan gaanse troepen, die goed-gedisciplineerd vechten en zeer bekwame soldaten blijken te zijn, nog altijd het initiatief hebben. Van onze correspondenten EMMEN Van twee kanten loopt Koevorden gevaar overstroomd te worden. 'ian de ene zijde dreigt het water uit de Vecht d-e wijk Mars hoven binnen te stromen en aan de andere kant ziet het ernaar uit dat het water uit het Stieltjeska naal de wijk Binnenvree blank zal zetten. Gisterochtend is de dijk op de rechter oever van de Vecht in de buurt van Gramsbergen op ennele plaatsen be zweken. Met grote kracht stroomde het water in de richting van Koevor den. Het werd tegengehouden door de (slapende) watersehapsdijk. Omdat de constructie ervan erg slecht is en omdat bovendien het water nog steeg, werd gisteravond verwacht dat de dijk het zou begeven. De hele dag is men gisteren bezig geweest een dijk van zandzakken rondom de dijk Marshoven te leggen. Het water van het Stielitjeskanaal stroomde gisteravond over de dijk naar de wijk Binnenvree. Het ge meentebestuur heeft alle maatregelen genomen om een ramp te kunnen voorkomen. In Binnenvree wonen ruim tweeduizend mensen. Gunstiger Overal elders in het land, waar men de laatste dagen met wateroverlast te kampen heeft gehad, is de situatie gunstiger geworden. De Gelderse vallei zal vanmiddag hele- maal droogvallen. Het gevaar voor overstroming van Meppel en het zuid westen van Drente is afgewend. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Voor de aanstelling van een voormalig politiek delinquent bij het onderwijs hoeft sinds enige tijd niet meer om toestemming \an de mi nister te worden gevraagd. Dit geldt echter niet voor hen, die een leidende functie zullen krijgen en evenmin voor de overigens kleine groep van mensen, die nog niet bij het onderwijs werkten toen ze tijdens de oorlog „fout" waren. DEN HAAG. De minister van finan cien ziet geen reden de personele belas ting te laten vervallen. Hij meent dat de ze belasting nog zeker haar waarde heeft Bovendien zou het toch al moeilijke probleem van het gemeentelijke belas tinggebied, waarin de personele belasting van groot belang is, nog zwaarder wor den. De minister zou een debat over deze belasting het liefst verbinden aan de be spreking over de nadere regeling van het gemeentelijke belastinggebied. Twee Franse vrouwen die onlangs op besehuldiging van spionage in Egypte werden gearresteerd zijn vrijgelaten. Zij zullen het land binnen 24 uur moe ten verlaten. WASHINGTON. Bijna kwam Jacqueline Kennedy deze week in dezelfde pijnlijke situatie als des tijds Gina Lollobrigida en Liz Tay lor in Moskou. Bij een receptie ont dekten die twee filmsterren name lijk in precigs dezelfde jurken te zijn binnengestapt. Mevrouw Kennedy verwisselde deze week in het Witte Huis een rood wol len jurkje voor een zwart middagtoi let. Dat was net op tijd, want toen de vrouw van de president van „The Columbia Broadcasting System" op bezoek kwam bleek die een rode wol len jurk aan te hebben van hetzelfde model, als die welke mevrouw Kenne dy zojuist verwisseld had. Daardoor werd voorkomen dat op een bepaald moment twee dames in volkomen identieke rode wollen crea ties tegenover elkaar in het Witte Huis zaten. Uit welk modehuis de jur ken afkomstig waren is niet bekend gemaakt. Weersverwachting1 van het K.N.M.I. i„ De Bilt, geldig tot hedenavond: Wisselende be wolking met en kele verspreid voorkomende bui en. Zwakke tot matige wind tus sen west en noord west. Ongeveer dezelfde maxi mumtemperatu ren als gisteren. MIESJE: Oei!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1