Acht redders en vier geredden in storm vermist Weduwe wil een nieuw onderzoek ENGELAND STREEFT NAAR ERKENNING TSJOMBES BEWIND BE* HBtf Nederlandse kustvaarder op rotsen in Ierse zee Zebrazondaar moet lopen Coaster Stientje Mensinga, verbouwd landingsvaartuig OMROEPBESTUUR VERBOLGEN Apeldoorn eist f5000 waarborg van Avro voor landdag 1962 Minuut stilte werd verlengd Afrikaanse artiesten willen niet terug V erschijningsverbod voor dagblad VOOR MOORD TOT TWINTIG JAAR VEROORDEELD De Bilt: Wind Bert Schierbeek: Henriëtte Roland Holstprijs Geen anti-joods artikel in verdrag met Jordanië CORSICA GAAT ZICH ROEREN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Brabants Orkest heeft 142.000 gulden tekort Boot uit O'Brien beschuldigt: MINISTER LUNS DOET VERSLAG Leeg LAATSTE NIEUWS Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 5028 Dinsdag 5 december 1961 REDDINGBOOT SLAAT OM De Stientje Mensinga in volle zee. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. De auteur Bert Schierbeek heeft voor zijn t.v. spel „Het kind der tienduizenden" de Henriëtte Roland Holstprijs gekre gen. Het stuk werd in 1959 voor het eerst opgevoerd. De inzet ervan is f Bert Schierbeek de confrontatie van een oud-soldaat met een fusil lade, waaraan hü in de oorlog moest deelnemen. Het schuldbesef in hem krijgt gestalte door gesprekken die hij voert met personen die hij in een café toevallig ontmoet. Op 11 de cember zal de prijs aan Schierbeek worden uitgereikt. Van onze correspondent DEN BOSCH. Het Brabants Or kest heeft een tekort van 142.000 gul den op zijn begroting van het orkest seizoen 1961/62. Gedeputeerde Staten van Noordbra' bant zullen voorstellen dat de provin cie 52.000 gulden van dit tekort voor haar rekening zal nemen. Dit bedrag zal, als provinciale staten het besluit daartoe nemen, boven het gewone subsidie van 15 cent per inwoner ver strekt worden. UTRECHT (ANP) Tijdens het uit voeren van werk aan de bovenleiding van de spoorlijn Diemen-Weesp is de 41- jarige monteur J. H. de Jong uit Weesp gisternacht van een portaal ge vallen. Zwaar gewond werd hij in het Wilhelminagasthuis in Amsterdam opge nomen, waar hij is overleden. TOEN na het einde van de oorlog, die aan de Nederlandse koopvaardij zware verliezen had berokkend, de handelsvloot weer op sterkte moest worden gebracht nam men proeven met het verbouwen van uitgediende landingsvaartuigen tot kust vaarders. Dat was een zeer ingrijpende operatie die niet altijd tot ieders tevredenheid slaagde. Op deze wijze is ook de Stientje Mensinga aan onze kunstvloot toege voegd en zij is een van de weinige voor beelden van een geheel geslaagde transformatie van landingsvaartuig tot kuster. -366, in 1943 op een Britse werf op stapel gezet. Na korte tijd als landings vaartuig te hebben gevaren werd zij verbouwd tot raketsehip. Als zodanig werd zij ingedeeld bij de invasievloot. Op 6 juni 1944 beschoot zij met haar raketten de door de Duitsers bezette kust van Normandië bij St, Martin de Verreville en St. Laurent. KORT na de bevrijding werd het lan dingsvaartuig in Hendrik Ido Am bacht verbouwd tot kustvaarder. Dat deze verbouwing een groot succes werd was mede te danken aan de uitvoerige proeven die eerst met een model waren genomen in de sleeptank te Wage- ningen. HET voorste deel van de romp werd geheel weggesneden en er kwam een fraai nieuw voorschip voor in de plaats, dat het lompe landingsvaartuig veranderde in een vlot en. snel koop vaardijschip. Het achterschip werd radicaal veranderd en voorzien van ge riefelijke hutten voor de gehele be manning. Men kan het de Stientje Mensinga werkelijk niet aanzien dat zij is ontstaan uit een landingsvaartuig dat, als gevolg van zijn bijzondere taak, een weinig aantrekkelijk uiterlijk had. (Gegevens ontleend aan L. L. von Münchings De Kleine vloot.) BRUSSEL. De Franse regering stelt Hirsch niet langer kandidaat voor de functie van voorzitter van de Com missie van de Europese Atoomgemeen schap, Euratom. Dit heeft gisteren de Franse minister van buitenlandse za ken Couve de Murville aan de ministers van buitenlandse zaken van de overige landen van de E.E.G. meegedeeld. Als Franse kandidaat voor deze post is voorgedragen Chatenet, oud-minister van binnenlandse zaken. Van onze correspondent APELDOORN. Wanneer de Avro volgend jaar weer een land dag in Apeldoorn wil houden, dan zal de omroepvereniging moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden van het gemeentebestuuiDeze voorwaarden zijn: 7 1. het storten van een waarborgsom van vijfduizend gulden voor eventuele vernielingen; 2. het beëindigen van het feest om uiterlijk zeven uur. Tot dusver stelde de gemeente geen voorwaarden Ook de sluitingstijd was niet vooraf bepaald. Belangrijke pro grammapunten van de landdag - het vuurwerk, de taptoe en het optreden van buitenlandse sterren - werden ge woonlijk tot de avonduren bewaard. Relletjes De maatregelen van het gemeente bestuur zijn een uitvloeisel van de rel letjes tijdens de landdag op 11 mei van dit jaar. Het feest is toen ontijdig beëin digd, verscheidene artiesten moesten een goed heenkomen zoeken om aan limonadeflesjes te ontkomen. Avro-vlag- gen werden verbrand en op het ter rein van Berg en Bos werd schade aangericht. De herrie begon met het optreden van het populaire duo Blue Diamonds en de Duitse zanger Rex Gildo. Ontstemd Het bestuur van de Avro is bijzonder ontstemd over de brief van B en W van Apeldoorn, waarin de voorwaarden werden meegedeeld. Namens het bestuur werd ons mee gedeeld dat de Avro bereid is te over leggen over een financiële regeling en een vroeger sluitingsuur, maar dat het eisen van een waarborgsom verre gaand is. ,,Het illustreert", aldus de Avro, ,,een groot gebrek aan vertrouwen en éléganee. De vernielingen zijn elk jaar gering. Toen het vorige jaar op hemelvaarts dag een schade van ongeveer 250 gul den werd aangericht, is er niet eens over gesproken. De schade is betaald. Wij achten bovendien de wijze waarop ons de voorwaarden zijn medegedeeld, stijlloos. Wij hebben niets van Apel doorn gehoord en nu komt plotseling deze brief". Gestaakt Het bestuur van de Avro heeft beslo ten de voorbereidingen voor de land dag 1962 voorlopig te staken. Het be raadt zich over een landdag in een an dere plaats. Het gemeentebestuur van Apeldoorn wenste niet in te gaan op de medede lingen van de Avro. Men beschouwt de zaak als een strikt zakelijke aangele genheid tussen Apeldoorn en de Avro. Van onze correspondent ENSCHEDE. In Eibergen (Gelderland) is gisteren de appa ratuur van de illegale zender De Armada in beslag genomen. De zender had juist een minuut stil te aangekondigd ter herdenking van het geheime station Het Rood borstje dat een paar dagen gele den het zwijgen kreeg opgelegd. De Armada werkte op stroom die clandestien van een boven grondse leiding werd afgetapt. De eigenaars van de zendappa ratuur namen de benen toen de politie eraan kwam. Zij werden later aangehouden. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Voor de westkust van Ierland worden in een woeste zee twaalf zeelieden vermist: vier Nederlanders en acht Duitsers, De ramp voltrok zich bij de redding van de bemanning van de Nederlandse kustvaarder Stientje Mensinga, die bij Eagle Island op de Ierse kust was gelopen. Een redding boot van het Duitse vracht schip Maria Schul- te, die de laatste vier nog aan boord zijnde be manningsleden van de Stientje had gehaald, sloeg om op de terug tocht naar de Maria. Alle inzit tenden, de vier Nederlanders en vijf Duitse red ders, worden ver mist. Bij het over brengen van een lijn van de Maria naar de Stientje zijn nog drie Duitsers over boord geslagen. De Nederlandse kustvaarder is la ter door het Duit se vrachtschip in rustiger water ge bracht. Daar zou zij zijn gezonken. De Stientje Mensinga was 's och tends omstreeks kwart over vier op de rotsen gelopen. Later kwam zij weer los, maar zij maakte veel wa ter en ging daarom voor anker. Op haar noodseinen snelden sche pen en vliegtuigen toe. Het Duitse vrachtschip Maria Schulte was het eerst ter plaatse, maar verschillende pogingen om een lijn over te brengen met de bedoeling de kustvaarder naar rustiger water te brengen, misr lukten. Meer succes had een helikopter van de Britse marine. Zij nam zes bemanningsleden over en zette hen behouden aan wal. Kapitein J. Mink uit Purmerend verkoos aan boord te blijven. Hij werd gezelschap ge houden door de stuurman, de twee de machinist en een matroos. De piloot van de helikopter zou probe ren ook hen op te pikken, hoewel het weer nog slechter werd. De Stientje Mensinga sloeg op de rotsen, dicht bij Eagle Island, Uit Cobh is de sleepboot Noordzee op weg gegaan naar de plaats van de ramp. Van een reddingspost in Aran uit is een groot deel van het red dingswerk ondernomen. DE DOOD VAN VAANDRIG AERNOVT Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM De weduwe van de in 1948 in het voorma lige Nederlandsch-Indië omge komen vaandrig R. L. C. Aer- nout heeft de minister van de fensie in een brief gevraagd als nog de instructie te laten openen inzake de moord op haar man. Zij schrijft: ,,In 1950 en 1951 heb ik alle pogingen in het werk gesteld om de instructie in zake de moord op mijn man te - openen. Zij bleken alle vergeefs Verklaringen Thans, na de verschillende recente publicaties in de Nederlandse pers, zijn verscheidene feiten t>e voorschijn gekomen, waaronder de verklaringen van een van de belangrijkste personen die destijds in het onderzoek naar de moord was betrokken,". Op grond van die feiten vraagt me vrouw Aemout de instructie te doen openen, opdat allen, die destijds bij de zaak waren betrokken, onder ede kun nen worden gehoord. Na toernee door Engeland: LONDEN (Reuter) Een tiental arties ten die meewerken aan de musical King Kong, die met veel succes in Londen is opgevoerd, hebben gisteren bekend ge maakt niet naar Zuid-Afrika te willen terugkeren. Onder hen zijn de hoofdrolspeelster Peggy Phango en de zangeres Patience Gcwave. De tournee door Engeland is zaterdag plotseling geëindigd. De impresario- Jack Hylton, deelde gisteren mee dat de op voeringen in Londen weliswaar een succes waren geweest, maar dat de reis door de provincie verlies heeft opgeleverd. De beslissing van de artiesten om te blijven zal hem ook geld kosten, want hij moet de Ziiidafrikaanse regering duizend pond sterling betalen voor iedere mede werker die niet terugkomt. Dat was een van de voorwaarden die hem waren opgelegd toen hij in februari van dit jaar met de troep van King Kong op tournee naar Engeland ging. Kapitein J. Mink (33) uit Purmerend begon zijn loopbaan op zee veertien jaar geleden. Hij heeft als kapitein eerst ge varen op de Cascadesinds ongeveer een jaar voerde hij bij dezelfde maat schappij het commando over de Stientje Metisinga. Kapitein Mink zat, samen met drie van zijn bemanningsleden en vijf opvarenden van het Duitse schip Maria Schultein de sloep die is omge slagen. DEN HAAG. Minister Luns heeft gisteren in de ministerraad verslag uit gebracht over de behandeling van de kwestie Nieuw-Guinea in de Algemene Vergadering. Vandaag zal hij een ontmoeting heb ben met de vaste commissie voor bui tenlandse zaken uit de Tweede Kamer. Tegen het einde van de dag slaagde de bemanning van de Ma ria Schulte erin een boot buiten boord te zetten. De zware reis over de hoge zee verliep goed en de ma noeuvre, nodig om de vier op de kustvaarder achtergebleven zeelie den over te nemen, slaagde. Op de terugweg moet het zijn ge beurd. Over de juiste toedracht ontbreekt tot dusverre elke zeker heid. Ook de kapitein van de Maria Schulte heeft hierover niets kunnen meedelen. Hij seinde, dat de boot wordt vermist. Direct werd een grote reddings actie ondernomen. Daaraan nemen vliegtuigen deel van de Britse lucht macht. Zij werpen op de kolkende zee lichtfakkels uit. Een reddingboot is uitgevaren en de Nederlandse sleepboot Noordzee nadert de plaats var, de ramp. Er is nog hoop, dat de drenkelin gen kunnen worden gevonden. Men neemt aan, dat alle negen zeelieden van lichten voorziene reddingsgordels aan hebben. De Stientje Mensinga schijnt kort na het drama met de reddingboot in rustiger water te zijn gebracht. De Maria Schulte kon een verbin ding tot stand brengen en de Stientje Mensinga naar de baai van Broad- haven slepen. Vermoedelijk zijn bij het overbrengen van de lijn de drie opvarenden van de Maria Schulte door overspoelende zeeën overboord geslagen. Vanmorgen vroeg heeft de redding boot van Aran door het zware weer het zoeken naar overlevenden moeten opgeven. De Engelse trawler „Boston Britannia" is op de plaats van de ramp aangekomen en is naar de twaalf ver miste zeelieden gaan zoeken. De Stientje Mensinga is eigendom van de heer A. L. Oosterhuis, die sedert verscheidene jaren te Dublin woont. Het schip was leeg op weg van Poynes aan de Ierse westkust naar Londonderry, waar het een la ding aardappelen zou laden voor de Canarische eilanden. Het schip heeft een draagvermogen van 785 ton. NEW YORK (Reuter) Dr. Co- nor O'Brien, de voormalige verte genwoordiger van de Verenigde Naties in de Katangaanse hoofdstad Elisabethstad beschuldigde gisteren op een druk bezochte persconferen tie Engeland ervan president Tsjombe heimelijk te steunen met als uiteindelijk doel erkenning te verkrijgen van Tsjombe's bewind. O'Brien, die verklaarde niet anti- Brits te zijn „er is geen land dat mij, na Ierland, meer aan het hart ligt dan Engeland" sprak over een „lastercampagne van Britse, vuilspui- tende bladen". Verachting De Ierse diplomaat die ontslag heeft genomen als lid' van het secretariaat van de Uno om naar hij verklaarde vrijuit te kunnen spreken zei ver der: ,,lk veracht de elementen die Katanga steunen. Zij worden geleid door Britse miljonairs als Lord Beaver- brook, kapitein Waterhouse (een voor malig uiterst rechts kamerlid), de Zuidrhodesische premier Sir Roy We ienski en de Britse premier Macmillan. Ik zou het niet weten in welke volg orde van belangrijkheid ik deze heren zou moeten plaatsen." Volgens O'Brien kreeg Tsjombe Franse steun via Braz zaville, de hoofdstad' van de vroegere Franse Congo. Uitvoerig wijdde dr. O'Brien uit over zijn privé-Ieven, hoewel hij even daar voor had verklaard geen vragen daar over te zullen beantwoorden. Hij kon digde aan te zullen scheiden van zijn vrouw, met wie hij 22 jaar geleden een burgelijk huwelijk had gesloten. Respect ren te kunnen doorbrengen". Hij voeg de er aan toe binnenkort in het huwe lijk te zullen treden met mej. Moira Mc Intee, die onlangs eveneens ont slag heeft genomen uit de Ierse diplo matieke dienst. Zij is vorige week be trokken geweest bij een incident tussen een vertegenwoordiger van de Verenig de Naties in Katanga en Katangaanse soldaten. O'Brien roemde haar optre den bij die gelegenheid en verklaarde „bijzonder trots op haar te zijn". Dr. O'Brien besloot zijn verklaring die tevens voor radio en televisie werd uitgezonden aldus: „Ik hoop dat de publiciteit die naar ik hoop over deze kwestie zal ontstaan, Engeland ervan zal weerhouden nog langer steun te verlenen aan Tsjombe". Waarom neem je je lunch niet in een acte tas mee, Smits LONDEN President Kennedy en premier Macmillan zullen op 21 en 22 december op de Bermuda Eilanden bij elkaar komen om te beraadslagen over de internatio nale toestand. WASHINGTON Luitenant kolonel John Glenn, die is uitge kozen om als eerste Amerikaan een ruimtevlucht om de aarde te maken, heeft het kwartier betrok ken waarin hij zal blijven tot het ogenblik van zijn vlucht. Men maakt hieruit op dat dat ogenblik zeer nabij is. IN DJAKARTA: DJAKARTA (Reuter). Het mili tair gezag in Djakarta heeft het or gaan van de regeringsgezinde natio nale partij, het dagblad Suluh Indo nesia voor onbepaalde tijd een ver schijningsverbod opgelegd. Het" blad had in een hoofdartikel gezegd, dat ambtenaren en anderen die in dienst van de staat zijn, niet bevreesd moe ten zijn om aan partijpolitiek deel te nemen. Volgens het leger is een dergelijke a-nmoediging niet geoorloofd, omdat bepaalde ambtenaren en leden van de strijdkrachten geen lid mogen zijn van een politieke partij Enige tijd geleden is het orgaan van de eomr inistische partij, de Harian Rakjat een verschijningsver bod opgelegd. „Het is ons beider wens", aldus O'Brien- „Wij dragen elkaar een diep respect toe en ik 'hoop de Kerstdagen bij mijn vroegere vrouw - op dat ogen blik zal zij dat zijn en mijn kinde- DEN BOSCH. Overeenkomstig de eis van de advocaat-generaal 'heeft het gerechtshof in Den Bosch de 25- jarige Karei M. veroordeeld tot twin tig jaar gevangenisstraf met aftrek. M. werd ervan beschuldigd 10 mei vorig jaar de zestienjarige Joke van Groenendaal uit Venlo in de bossen bij Tegelen te hebben gewurgd. De rechtbank in Roermond had nadat levenslang was geëist ook twintig jaar met aftrek opgelegd. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. „Dan kunt u in die tijd de zebrabepalingen rustig als voetganger bestuderen." Aldus moti veerde gistermiddag de officier van justitie bij het Amsterdamse kanton gerecht zijn eis van vijftig gulden boete en twee maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. In het verdachtenbankje zat een auto mobilist, die vorige week vrijdag bij een zebrapad in de Wibautstraat in Amsterdam was doorgereden en had geweigerd zijn naam op te geven. De kantonrechter vonniste conform de eis. Hij liet tevens weten van plan te zijn alle automobilisten die de bepalin gen voor voetgangersoversteekplaatsen negeren, eenzelfde straf op te leggen. Voor schikking is het tarief 25 gulden. Voetgangers Negen van de 147 voetgangers, die 15 november waren bekeurd omdat zij de oversteekbepalingen in de wind hadden geslagen, werden gisteren tot tien gul den boete veroordeeld. Zij hadden de schikking van acht gulden niet geaccep teerd. Tot en met vorige week vrijdag zijn in Amsterdam 3060 mensen op en bi; zebra's bekeurd; de meesten op he'; Muntplein, het Leidseplein en het plein voor het Centraal Station, vertelde de officier van justitie. „Bij het station steken de forensen over alsof ze uit een inrichting zijn losgebroken." Het grootste deel van de overtreders bestaat uit mensen die geen acht slaan op de voetgangerslichten. Van onze Haagse redacteur DEN HAAG De met het konink rijk Jordanië afgesloten luchtvaart overeenkomst bevat geen bepalingen, die aanleiding kunnen geven tot een uitzonderingsbehandeling van een be paalde categorie personen. Dat heeft minister mr. J. M. A. H. Luns geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid jhr. mr. Van der Goes van Naters (soc.) over het niet toelaten van mensen van joodse af komst tot het koninkrijk Jordanië. Op de vraag of de regering er aan wil meewerken dat Nederlandse in stanties met inbegrip van kerkge nootschappen geen verklaringen van niet-joodse afstamming zullen afgeven voor Nederlandse reizigers naar Jor danië antwoordde de minister dat de Nederlandse regering elke discrimina tie op gronden van geloof of afstam ming verwerpt. Ze zal derhalve geen medewerking verlenen aan de toepassing van zodani ge buitenlandse voorschriften. Op het beleid van kerkgenootschappen kan de regering geen invloed oefenen, al dus minister Luns. Van onze correspondent PARIJS Op 17 december zal het departementale defensieeomité van Cor sica een „mars naar Ajaccio" houden om te protesteren tegen de slappe hou ding die de regering aanneemt in de strijd tegen de O.A.S. Vijf dagen eer der zal op het eiland een algemene sta king worden gehouden om te proteste ren tegen de duurte van het leven op Corsica en om kracht bij te zetten aan de eis dat er een speciaal statuur voor het eiland komt, gepaard aan hogere salarissen. Aldus is gisteren besloten door de provinciale staten van Corsica met een overweldigende meerderheid van stem men. Vierhonderdduizend gulden betaal de de New Yorkse kunsthandelaar Witzner voor een groot schilderij van de Venetiaanse schilder Canaletto (eind ze- ventiende, begin achttiende eeuw) óp een veiling van Sotheby in Londen. Het schilderij is een uitbeelding van de ka thedraal Santa Maria della Salute te Venetië. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: '"Wisselende bewol king met enkele buien. Krachtige tot harde, langs de kust harde tot stormachtige wind tussen zuidwest en noordwest. Zacht voor de tijd van het jaar. MIESJE: 't Heerlijk avondje is gekomen. 6 dec.: zon op 8.32, onder 16.30; maan op 6.15, onder 16.04.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1