Toekomst onzeker na fiasco van Ver. Naties Noodsprong fffi&jj Uno: lening 200 miljoen Ik hoor dat men mij zoekt voor moord" Voor werkende gehuwde vrouw geen extraatje MR. LUNS: STERKER NA DEBAT MEER GESUBSIDIEERDE WONINGEN NODIG Di ie jaar voor dubbel-agent SOEKARNO: SPOEDIG BEVELEN BONAY: GESPREK VAN DRIE Vrijspraak voor Haagse agent De Bilt: Kouder Westerling stuurt eigen rapport VALSHEID IN GESCHRIFT PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND NIEUWE GEMALEN VOOR DELFLAND Kritische verklaring secretaris C.N.V. WACHT MAAR LAATSTE NIEUWS VEROLME NU OOK IN WIESBADEN NIEUW VOLKSLIED VOOR RUSLAND Voorkeur Eén lijst in Zwolle voor C.H.U. en A.R.P. ANNEKE BEEKMAN INGESCHREVEN IN VALKENBURG Minister overweegt: vijf procent voor ambtenaren JONGEN BESCHIET VOORBIJGANGSTER MET GRANAAT ZAAK-S ABÉLSTEEK ITALIAAN MELDDE ZICH IN PARIJS OPGESLOTEN Bezoek Nederlandse cineasten aan België Miljoenen-Rembrandt in West-Duitsland EDITH PIAF WEER OP DE BEEN I i Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwarts»!1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1 1,— 16e JAARGANG No. 5026 Vrijdag 1 december 1961 „NW.-GUINEA" IN HET SLOP Van drie zijden zijn gisteren verklaringen afgelegd over de vraag wat er verder moet ge beuren, nu de Algemene Ver gadering geen uitspraak heeft gedaan over de toekomst van westelijk Nieuw-Guinea. Zij kwamen uit de mond van de heren Luns, Soekarno en Bonay. Zij brachten nogal uit eenlopende meningen tot uiting. De heren Luns en Soekarno konden daarbij slechts in alge mene termen spreken. De eer ste moet nog verslag uitbrengen aan de ministerraad en de laat ste is nog in afwachting van het rapport van zijn minister van buitenlandse zaken, Suban- drio. Bij dat al was het opmer kelijk dat president Soekarno, voor zover in de binnengekomen berichten valt na te gaan, de enige was, die geen aandacht schonk aan de mogelijkheid van een Nederlands-Indonesisch ge sprek, hoewel zijn entourage de gedachten blijkbaar wel over een dergelijke mogelijkheid laat gaan. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG De Tweede Kamer heeft toch niet voor Sinterklaas ge speeld voor de werkende gehuwde vrouw. Het zag er naar uit dat haar een tweetal politieke surpri ses zou worden bezorgd, fiscale geschenken in de vorm van extra verlichtingen van de belasting op het loon van haar arbeid. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Het volgende jaar zal er belasting worden geheven zoals de regering had voorgesteld en dat zal reeds een aan merkelijke verlichting betekenen: af trek met een derde van de verdien sten van de vrouw, tot ten hoogste tweeduizend gulden en met een bo dem van vijfhonderd gulden; voor de vrouw die meewerkt in het bedrijf van haar man wordt het loon van deze arbeid gesteld op 2250 gulden 's jaars, zodat voor haar de aftrek met een derde 750 gulden wordt. Verder Het had er veel van weg dat de Tweede Kamer nog iets verder zou gaan. De socialist drs. Peschar dien de een amendement in om de mini mumaftrek van vijfhonderd gulden op 750 gulden te brengen en een amen dement van de anti-revolutionaire af gevaardigde Kieft wilde de werken de vrouw van middenstanders, boeren en tuinders tegemoetkomen door haar verdiensten op drieduizend gulden te brengen, zodat de aftrek hier duizend gulden zou kunnen worden. Van die schone voornemens, waar tegen staatssecretaris dr. Van den Berge overigens nogal wat bezwaar maakte, is niets terecht gekomen. Toen het op stemming over het amen- dement-Peschar aankwam, liet de rechterzijde weten dat zij door de staatssecretaris was overtuigd. Daar mede waren de 750 gulden van de baan, verworpen met 70 tegen 43 stemmen. De socialisten kregen slechts de steun van de pacifisten en de communisten. V erivorpen Bij de stemming over het amende ment Kieft kregen de rechtse frac ties de bal teruggekaatst. Het werd verworpen met 66 tegen 49 stemmen, daar de socialisten nu tegenstemden, bijgestaan door de fractie van de C.H.U.. de helft van de liberalen en een tiental K.V.P.'ers. Het wetsont werp werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. -X- „Zeer vermoeid (zoals de foto toont), doch niet ontmoedigd", is minister Luns gisteren nit New York in Nederland teruggekeerd. Neder land heeft de worsteling in de Al gemene Vergadering over de toe komst van Nieuw-Guinea niet ge wonnen, maar wel is Nederland, zo zei de minister op Schiphol, sterker uit de strijd getreden. DELFT. Het hoogheemraadschap Delfland heeft gisteren besloten de Poldervaart bij Kethel af te sluiten, omdat de kaden van de vaart in zor gelijke toestand verkeren. De Polder vaart diende ook als uitwaterings kanaal; daarom zal er bij de Parkslui zen in Rotterdam en bij de nieuwe spuisluis in Schiedam een gemaal worden gebouwd. Wrsverwachting van het K.N.M.1. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Vanuit het noord westen geleidelijk binnendringende koudere lucht. Op klaringen, maar later kans op en kele buien. In de zuidelijke provin cies aanvankelijk nog bewolkt en regenachtig weer met een krachtige zuidwestelijke wind. Elders vrij krachtige tot ma tige noordweste lijke wind. Lagere middagtemperaturen, vooral in het noorden van het land. MIESJE: De oliebollen komen in zicht. Van onze Amsterdamse redactie CCHIPHOL. Minister Luns heeft zich gisteren bij zijn aankomst uit New York uiterst optimistisch uitgelaten over de positie van Neder land in het geschil over Nieuw-Gui nea. „Wij zijn versterkt uit het debat gekomen", zei hij en even later „Het beeld heeft zich ten gunste van Nederland gewijzigd". Weer merkte de minister op, dat er eigenlijk geen reden is om te vra gen: „Wat nu?" De zaak ligt volgens hem zeer simpel. Hij verwacht dat in het komende jaar stappen zullen worden gedaan om een spoedige zelfbeschikking van de Papoea's te bevorderen. TEKEN Minister Luns baseerde zijn denk beelden goeddeels op de grote aan dacht, die de Brazzavillegroep in haar resolutie aan het beginsel van de zelf beschikking heeft besteed. Hij merkte in dit verband op, dat Nederland mis- schien nog wel had willen praten over wijzigingen in die resolutie, maar dat de Brazzavillegroep daar zelf helemaal geen oren naar had. En juist dat was voor de heer Luns een belangrijk teken. Over dit punt ontstond op de pers conferentie die hij gisteren op Schiphol gaf, enige discussie. Iemand wilde we ten of uit 's ministers woorden kon worden afgeleid dat hij aan het begin sel van de zelfbeschikking, indien no dig, zou willen tornen. De heer Luns repliceerde uitvoerig, dat daarvan geen sprake was. Hij had bedoeld, zei hij, dat Nederland wel genoegen zou hebben genomen met een resolutie, waarin het bggrip zelfbeschik king maar één maal werd genoemd, dus niet, zoals de Brazzavillegroep had ge wild, herhaaldelijk. VERSCHIL Een vragensteller confronteerde de minister met de vele kritiek die in Nederland op hem is geoefend, en hij wees hem erop, dat sommigen vinden, dat hij niet de geschikte man is om Nederland uit het geschil te voeren. De heer Luns lachte smakelijk en zei dat er zijns inziens een groot verschil bestaat tussen de publieke opinie in Nederland en die daarbuiten. Over het denkbeeld van bilaterale besprekingen tussen Nederland en In donesië merkte de minister op dat de situatie niet is veranderd. Nederland heeft altijd willen praten, maar uit sluitend op basis van de zelfbeschik king en dat wil Indonesië niet. Minister Luns vertelde tenslotte, dat hij met secretaris-generaal Oe Thant een gesprek had gehad, dat zeer goed was verlopen. Over wat er precies was besproken wilde hij geen mededelin gen doen. Een verkeersongeluk op de Hoofdweg in Beerta heeft gisteren de 88-jarige G. Hulzebos het leven gekost. De man was de rijweg opgelopen en door een auto 25 meter meegesleurd. BERLIJN (Reuter) Een 36-jarige Westberlijner, Horst Eitner die ervan beschuldigd werd agenten van de Britse geheime dienst aan de Russen te hebben verraden terwijl hij zelf ook voor deze dienst werkte, idonder dag in West-Berlijn tot drie jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Hij gaf toe een dubbele agent te zijn geweest. Zijn 30-jarige vrouw Brigitte werd wegens medeplichtigheid tot acht maanden veroordeeld. Pers en publiek werden uit de zaal verwijderd omdat de mogelijkheid be stond dat bijzonderheden over het werk van de Britse geheime dienst zouden worden onthuld. UTRECHT (A.N.P.). De secreta- ris van het Christelijk Nationaal Vak verbond, C. A. Bakker, heeft gisteren verklaard dat het voor hem de vraag is of het huidige woningbeleid wel werkelijk sociaal is gericht. Hij deed dat op een studieconferentie van het C.N.V. in Utrecht. De heer Bakker betwijfelde ook dat bet aantal van zeventigduizend gesub sidieerde woningen, dat voor dit jaar was voorzien, zal worden gehaald. Om dat getal te halen zouden de laatste drie maanden van het jaar nog 28.000 vergunningen moeten worden uitge geven. Dat leek hem bij de huidige overspanning op de bouwmarkt niet te verwerkelijken. Vergunningenstelsel De heer Bakker stelde daar tegen over dat in de vrije sector dit jaar al vergunningen voor 36.000 woningen zijn verstrekt, terwijl toch het bouwprogram ma er slechts vijftienduizend noemde. Hij zou het liefst zien dat in het komen de jaar het aantal gesubsidieerde wonin gen werd opgevoerd tot tachtigduizend en dat de bouw in de vrije sector boven dit aantal wel mogelijk zou worden TAJAKARTA (Reuter/AP). „Ik zal nu weldra mijn bevelen doen uitgaan voor de „bevrijding" van West-Irian. Dat zei president Soe karno gisteren in een toespraak tot cadetten van de Indonesische mili taire academie te Bandoeng. „Indonesië", zo zei hij, „kan met de bevrijding niet langer wachten. Het huidige ogenblik is daarvoor de juiste tijd". Na het debat in de Assemblee, zo ging hij voort, weet Indonesië wie zijn vrienden zijn en wie zijn vij anden. Met of zonder de Uno, zal Indonesië het vraagstuk-West-Irian regelen. Op de vraag welke concrete maat regelen Indonesië zal nemen, ant woordde Soekarno: „Wacht maar tot ik mijn mond open doe". Volgens zijn omgeving wacht Soe karno op de terugkomst van minis ter Subandrio alvorens zich vast te leggen op de toekomstige poiitiek inzake Nieuw-Guinea. In die kring hoopte men dat Nederland bereid zal zijn tot rechtstreeks overleg, eventueel buiten de Uno om. Minister Subandrio wordt 6 de cember in Djakarta terug verwacht. Het Indonesische parlement zal de kwestie na zijn terugkeer in plenaire vergadering bespreken. TJOLLANDIA (AP) Wij zouden graag zien dat ons voorstel van enige tijd geleden voor een drie hoeksconferentie tussen Indonesiërs, Nederlanders en Papoea's nu wordt toegepast, zo verklaarde gisteren in Hollandia E. J. Bonay, waarnemend voorzitter van de Partei Nationaal en lid van de Nieuw-Guinearaad. De conferentie zou ten doel moeten heb ben zowel Nederland als Indonesië toj; erkenning van het zelfbeschik kingsrecht van de Papoea's te be wegen. PRO-PAPOEA Hij had er geen bezwaar tegen dat Nederland de leiding blijft houden bij de ontwikkeling van Nieuw-Guinea. Zou het besluiten zich vroegtijdig te rug te trekken en te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid, dan zou onze reactie zijn de onmiddellijke uit roeping van de onafhankelijkheid, al dus Bonay Ter verduidelijking zei hij: De Parna is Pro-Indonesisch, noch pro- Nederlands; zij is slechts pro-Papoea. ÉIGEN PROGRAM De vice-voorzitter van de Nieuw- Guinearaad, Kaisiepo, wees op de ver klaring van Jouwe, die in New York heeft gezegd: Wij hebben een eigen programma. Het plan zou zijn dat pro gramma, na terugkeer van de delega tie die thans in Nederland is, officieel door de raad aan de Nederlandse re gering te doen aanbieden. Dat zou een antwoord zijn op de uitnodiging van Den Haag om zich uit te spreken over de wijze waarop het zelfbeschikkings recht kan worden verwerkelijkt. NEW YORK (Reuter) Er bestaat grote kans, dat de Verenigde Naties binnenkort een obligatielening van tweehonderd miljoen dollar uit schrijven om de uitgaven te dek ken. De secretaris-generaal ad in terim, Oe Thant, zou met de vijf permanente leden van de Veilig heidsraad hebben gesproken over de mogelijkheid van een dergelijke lening. Deze leden, de Verenigde Staten, Rus land, Engeland, Frankrijk en China, zouden een aanbod hebben gekregen de lening op te brengen. Zij zou aan de regeringen en de nationale banken tegen een rente van twee procent en met een looptijd van 25 jaar worden aangeboden. De Verenigde Naties zijn in financiële moeilijkheden gekomen door de uit gaven in Congo en het Midden-Oosten en door wanbetaling. Rusland, Frank rijk en Zuid-Afrika hebben geweigerd in de kosten voor Congo bij te dragen. Hier en daar is voorgesteld, dat de Ver enigde Naties beter zouden doen met aan te dringen op het voldoen van achterstallige bijdragen, o.m. door Rus land, China en een aantal kleinere landen. Geef me even je chequeboek, de bank krijgt weer een zending geld binnen. NEW YORK (Reuter). De Sow- jetunie heeft gisteravond haar veto uitgesproken over het toelaten van het vroegere Britse protectoraat Koeweit tot de Uno. ROTTERDAM (ANP). Verolme heeft de meerderheid van de aandelen verworven van een fabriek van hoog- vacuuminstallaties in Wiesbaden. Sinds 1955 bestond er reeds een samenwerking tussen de Nederlandse en Westduitse ondernemingen. De fabriek in Wiesba den zal nu worden uitgebreid. Verolme zal verder in samenwerking met industrieën in de Verenigde Staten en Engeland dergelijke fabrieken stich ten in Canada en Zuid-Amerika. De uit rusting ervoor zal Verolme's machine fabriek in IJsselmonde maken. De hoog-vacuumtechniek is een vin ding van de fabriek in Wiesbaden. De techniek bestaat uit het aanbrengen van uiterst dunne laagjes metaal op papier, textiel en plastic. De laagjes aluminium, koper, zilver en goud zijn slechts één tienduizendste millimeter dik. De bewerking geschiedt met behulp van zogenaamde bedampingsapparaten. Het „bedampte" materiaal wordt niet aangetast in poreusheid, sterkte en elasticiteit. MOSKOU (DPA) Er is een prijs vraag uitgeschreven voor een nieuw Russisch volkslied. Officieel wordt de invoering van een nieuw volkslied in verband gebracht met de overgang van een „socialistische" naar een com munistische Russische samenleving. In welingelichte kringen vermoedt men echter dat de eigenlijke reden is dat in het huidige volkslied de naam van Stalin voorkomt. Dit volkslied kwam in 1944 in de plaats van de Internationale. gemaakt, maar gebonden zou worden aan een vergunningenstelsel. De heer Bakker gaf de voorkeur aan de woningwetbouw gezien de woning- schaarste. Het woningtekort, zo zei hij, is veel groter dan uit de statistieken valt af te leiden. Het statistisch tekort bedraagt thans nog honderdduizend wo ningen. Er zijn tweehonderdduizend ge registreerde krotwoningen. Het werkelijke aantal krotwoningen zal volgens hem echter de 325.000 wel benaderen. Veel gemeenten, zo lichtte hij dat cijfer toe, gaan niet over tot onbewoonbaarverklaring, omdat zij an ders binnen de wettelijke termijn voor vervanging moeten zorgen. Men mag er geen genoegen mee nemen, aldus de heer Bakker, dat nog tien tot elf procent van het Nederlandse volk is gehuisvest in strijd met alle begrippen van kwaliteit en gerief. Van een even wicht op de woningmarkt, zo dacht hij, zal in de komende jaren nog geen sprake zijn. ook niet in 1965 zoals de statistici hebben berekend. De overspanning op de arbeidsmarkt heeft volgens hem een ongecontroleerd prijsverloop tot gevolg, dat ook conse quenties moet hebben voor het huurpell. De regering moet daarom uit sociale overwegingen doorgaan met haar sub sidiebeleid. ZWOLLE (ANP) Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de Christelijk-Historische Unie en de Anti-Revolutionaire Partij in Zwolle met een gemeenschappelijke lijst uit komen. Het initiatief daartoe is uit gegaan van de Zwolse afdeling van de A.R.P. Een vertegenwoordiger van de C.H.U. zal de gecombineerde fractie leiden. Er zal naar worden gestreefd een vertegenwoordiger van de A.R.P. in het college van B. en W. op te nemen. Van onze correspondent ROERMOND Anneke Beekman, die sinds enige dagen logeert bij de familie Langendijk-van Moorst in Houthem, heeft zich gisteren laten inschrijven in de burgerlijke stand van de gemeente Valkenburg. Mejuffrouw Beekman wil zoveel mo gelijk met rust gelaten worden. De huisbel van huize De Vroenhof si afgezet en het hek blijft gesloten. De inwoners van het dorpje Houthem- Sint Gerlach zijn erg zwijgzaam als er over mejuffrouw Beekman gesproken wordt, en zij vinden dat de trieste zaak die Annekes leven doorkruiste, zo spoedig mogelijk vergeten moet worden. DEN HAAG Minister Toxopeus heeft in de vergadering van het geor ganiseerd overleg in het begin van deze week laten doorschemeren de ambtenaren een salarisverhoging van vijf procent te willen geven. De minister is hierbij uitgegaan van de hem thans bekende gegevens. De bewindsman deelde in de vergadering mee dat volgens de berekeningen de uitkomst voor de salarisverhoging iets boven de vier procent komt te liggen. Hij liet doorschemeren niet afwijzend te staan tegen een afronding naar bo ven. Over dit voorstel van de minister beraden de ambtenarenorganisaties zich thans nog. In eerste instantie hebben zij de wens van een salarisver hoging van zes procent naar voren ge bracht. Op 18 december zal het georgani seerd overleg weer bijeenkomen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De vroegere kapitein van het K.N.I.L., R. Westerling, heeft de minister van defensie in een rap port zijn zienswijze gegeven over de kwesties die door de hoofdambtenaar eerste klasse F. H. van der Putten aan hangig waren gemaakt. Ofschoon over de inhoud van het rapport niets bekend is gemaakt, wordt aangenomen dat de feiten niet over eenkomen met die welke de heer Van der Putten naar voren heeft gebracht,. De ex-kapitein heeft het rapport eigener beweging samengesteld en op eigen initiatief aan de minister ge stuurd. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. „In de Neder landse rechtspraak is nog nooit uit gemaakt of het afgeven van certificaten van echtheid voor schilderijen, waar van de opsteller weet dat zij vals zijn. valt onder valsheid in geschrift". Dit zei gistermorgen de officier van justitie bij de rechtbank te Amster dam, mr. H. G. van Everdingen, in de zaak tegen de Amsterdamse kunst criticus F. H. Hem was medeplichtigheid aan op lichting te last gelegd omdat hij certi ficaten van echtheid had afgegeven voor vajse schilderijen, een zogenaam de Rembrandt en twee „El Greco's". H. was voor een. soortgelijk geval waarin het om een Pisarro en Renoirs ging door het gerechtshof te Arnhem tot zes maanden voorwaardelijk ver oordeeld. In die zaak was echter volgens de officier geen duidelijke uitspraak ge vallen over de vraag of het afgeven van de certificaten valsheid in ge schrift betekent. Gisteren is dat ook niet uitgemaakt. De zaak is aangehouden tot 22 febru ari, omdat de nieuwe raadsman het omvangrijke dossier nog niet had kunnen bestuderen. DEN HAAG. Een Haagse scho lier, de negentienjarige E. P. van D. is aangehouden omdat hij een gra naat uit een geïmproviseerde mor tier had afgeschoten, die vlak voor de voeten van een voorbij gangs ter in de Amandestraat was gevallen. De granaat, die ongeladen bleek, was afgeschoten van de zolder van het huis enkele straten verder- waar de scholier woonde. Hij had geprobeerd het projectiel uit het raam te schieten, maar bij het richten was het ding hem ont glipt, waardoor het dwars door het dak de lucht in was gegaan. De politie, gewaarschuwd door de ver schrikte wandelaarster, vond op de zolder nog vier granaten, twee uit geboorde alarmpistolen, een zelf gemaakte raket, een aantal patronen en een grote hoeveelheid kruit. Van onze correspondent PARIJS „Ik heb gehoord dat men mij in Nederland zoekt wegens moord. Ik ben daarom hierheen ge komen om mij terbeschikking te stellen". Voor de dienstdoende offi cier in het politiebureau aan de Rue de Poissy in Parijs stond de dertig jarige Milanese horlogemaker Ser gio Squazzardi. Het was kwart voor vier, donderdagochtend. De politie in Amsterdam had via Interpol om opsporing en aanhouding van Squazzardi gevraagd. Hij wordt als de hoofdverdachte beschouwd iin de zaak van Bruno Colombo, de verte genwoordiger die sinds 12 november wordt vermist en die, naar de politie aanneemt, is vermoord. Er worden nu voorbereidingen ge troffen om een Nederlandse politie man naar Parijs te sturen. Vermoede lijk zal dat de Amsterdamse hoofdin specteur T. C. J. Sanders zijn. Squaz zardi is inmiddels opgesloten in het huis van bewaring Val de Grace. In het Noordzeekanaal wordt nog steeds gedregd, omdat op de plaats waar iemand een auto heeft gezien, die beantwoordde aan de verspreide signalementen, schoonmaakmiddelen zijn gevonden. Dat zou erop kunnen wijzen dat Bru no Colombo op die plek in het water is gegooid en dat zijn moordenaars meteen van de gelegenheid gebruik hebben .gemaakt om de auto van mis drijf te zuiveren. Dit alles is evenwel vooralsnog pure speculatie. Het onderzoek dat op de Alfa Romeo van Colombo is verricht, heeft, zo zegt de Amsterdamse recherche, tot niets posifiefs geleid. Er zijn geen vingeraf drukken op de buitenkant gevonden de wagen heeft vele dagen in de regen gestaan en binnenin is evenmin ma teriaal aangetroffen, dat tot de ont raadseling van de zaak zou kunnen leiden. DEN HAAG (ANP) In het kader van het Nederlands-Belgisch cultureel verdrag, brengt een groep Nederlandse cineasten op uitnodiging van de Belgische regering een driedaags bezoek aan België. Ht programma bevat een inleiding over de hulp aan de Belgische filmpro- duktie door een .van de hoofdambtena ren van het Ministerie van economische zaken te Brussel, en een over de Ned. filmproduktie door dr. J. Hulsker, chef van de afd. kunst van het ministerie van O. K. en W., alsmede vertoningen van Belgische filfns. Vanavond wordt in de grote zaal van het congresgebouw te Brussel een Nederlandse filmavond gege ven van documentaires en fragmenten van speelfilms. De Nederlandse cineasten zullen bij de ze gelegenheid aan het publiek worden voorgesteld. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De Haagse rechtbank heeft de verdachte in de zaak van de fatale sabelsteek, de 33-jarige Haagse agent van gemeentepolitie H. A. L., vrijgesproken. De rechtbank achtte het telastgelegde, dood door schuld, niet bewezen De officier van justitie had honderd gulden boete geëist. De raadsman van de agent, mr. J. F. B. Rutgers, verwacht dat de officier van justitie, mr. C. Dyserinck, formeel van het vonnis in beroep zal gaan. „Mocht dat inderdaad zo zijn, dan zal ik de procureur-generaal of desnoods de minister van justitie vragen het beroep in te trekken. Deze zaak heeft nu lang genoeg geduurd", aldus mr. Rutgers. Van onze correspondent BONN. In de landdag van de Westduitse deelstaat Baden-Württem- berg is gisteren enige deining geweest over de aankoop van een tot nog toe onbekend zelfportret van Rembrandt voor 3,6 miljoen mark. Het schilderij is bestemd voor het museum te Stutt gart. Stortz, de minister voor onderwijs, kunsten en wetenschappen, heelt, naar aanleiding van kritiek van sociaal democratische kant over de hoge prijs gezegd dat deze op zijn minst redelijk is. Onlangs is een ander schilderij van Rembrandt, Aristoteles, van dezelfde artistieke rang, te New York voor 9 miljoen mark verkocht. De aan koop is voor twee derden bestreden uit 's lands kas en voor een derde uit Lottogelden. Deskundigen uit binnen- en buiten land hebben geen twijfel over de echt heid van het schilderij, dat 68x52 cm groot en uit een verzameling af komstig is. Rembrandt draagt op bet schilderij een rode muts. Van onze correspondent PARIJS Edith Piaf is gisteravond voor de eerste maal sinds vele maan- Het zijn: Kees Brusse (Het gerucht), den uit geweest. Zij woonde de pre- Frans Dupont (Uitzicht op de hemel), mière bij van de nieuwe film van Louis A. van Gasteren (Het huis), Wim Robert Hussein Spel van de Waarheid Gerdes (als lid van de raad voor de De zangeres lieD uitermate mneï kunst), Josef Misik (als medewerker aan lijv aan A anTI van 1,00,. kJLAj The travelling tune van Joop Geesink), AJ* AAL a-n haar begeleider, Herman van der Horst (Faja Lobbii.HA veerde enigszins op, toen de ge- Wim Povel (als voorzitter van de Ned i 1} za haar in de loge een ovatie beroepsvereniging van filmers), Fons I Macht. Aan het eind van de voorstel- Rademafeers (Makkers staakt uw wild 'lng werd de bezoekers gevraagd op geraas. Dorp aan de rivier. Het mes), hun plaatsen te blijven totdat Edith en Ted de Wit (profiel van een industrie). IPiaf het theater zou hebben verlaten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1