Departement: aan beslissing wordt niet getornd Onderste steen moet boven Stakers richten eigen bond op KAMER HEEFT NOG ENKELE BEZWAREN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND IN HILVERSUM IN DEN HAAG IN DE HUISKAMERS ANNEKE BEEKMAN ZAG OUDE VRIENDEN TERUG HIJSEN VAN VLAG WORDT FEESTDAG Pleegmoederik hoop dat ze snel een baan vindt Concertgebouworkest naar Japan MANNEN SLOEGEN AUTO IN ELKAAR Derde slachtoffer in bietencampagne Vara niet De arrestaties in Egypte Parijs beraadt zich op vergelding Geen bericht Zie verder pag. 9 Massasollicitatie van ontevreden ambtenaren Gewijzigd wetsontwerp kinderbijslag „ONJUIST" ONGUNSTIGER JOHN GLENN GAAT OM DE AARDBOL Zie verder pag. 7 Trein, brandend als een fakkel, over de rails VRAGEN IN KAMER OVER UITLEVEREN VAN DOCUMENT Hersenvliesontsteking onder dienstplichtigen I MENSEN DIE HET GOED BEKIJKEN KIEZEN ARISTONA INTERNATIONAAL CONCOURS HIPPIQUE WERF IN PERU VOORVEROLME De Bilt: Storm Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901 Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraal 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zlertkzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 1,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van t 1,— 16e jaargang No. 5025 Donderdag 30 november 1961 SCHERM NOG EEN DAG L E E G fl® besloten de besturen van de N.T.S. en de omroepverenigingen gistermiddag dat het onmogelijk was zonder de medewerking van de 95 stakende personeelsleden televisieprogram ma's uit te zenden. Hoewel Hilversum gisteren de gehele dag in spanning had gezeten of de staking zich niet toch buiten de groep van programma- scheppende personeelsleden zou uitbreiden, is het niet zover gekomen. Desondanks zijn er gistermiddag en gisteravond geen uitzendingen geweest en zal ook vanavond het scherm donker blijven. Er is voldoende „ingeblikt" materiaal in voorraad, maar zoals de voorzitter van de N.T.S.de heer E. Schüttenhelm, het uitdrukte „zelfs een film kan niet worden uitgezonden zonder de medewerking van hen die nu staken." werd het departement van O., K. en W. gisteren voortdurend door de heer Schüttenhelm en door de regeringscommissaris voor het radio wezen, mr. Van Veen, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Hilversum. Op het departe ment liet men er geen twijfel aan bestaan, dat er niet getornd zal worden aan de beslissing over de lonen voor het omroeppersoneel. Er is geen sprake van, dat men terug zou komen op het besluit om eenmaal drie procent uit te keren. Gezien de stemming onder het technisch per soneel in Bussum achtte men het in Den Haag niet onaannemelijk dat het afgelasten van de televisieprogramma's mede is geschied om moeilijkheden tussen de leiding en tussen de groepen van personeel te voorkomen. Qm ïmmxrim. NTém Omrmpmwa^mMm dfttaa mmé»s Door hm vms, practissefe® m êm>l h»t mim ktixt w mmfflm utaendin* pitm&m vi»deau 'IJK'** Een ontroerende ervaring voor Anneke Beekman was gisteren het bezoek samen met haar pleegmoe der mevrouw I.angendijk, aan de bejaarde mevrouw Ensink in het rusthuis Calvarieberg in Maastricht. Verwarring op Nieuw-Guinea Van onze correspondent HOLLANDIA. Over de nieuwe vlag die de Papoeabevolking op 1 december Gfficieel wil hijsen is op Nieuw-Guinea nogal wat verwarring ontstaan. Dinsdagmorgen werd be kend gemaakt dat alleen de Pa poea's voor deze gebeurtenis vrij zouden krijgen. Dat besluit wekte ongenoegen op on der de inheemse bevolking. Het Neder landse gouvernement zou niet genoeg doordrong n zijn van de belangrijkheid van die gebeurtenis. Nu is dan het besluit gevallen alle ambtenaren vrij te geven op 1 december. Het bedrijfs leven volgt dat besluit schoorvoetend. Overal verdwijnen de vlaggemasten om plaats te maken voor twee kleine re ma- 'en of een tweedelige mast. Dat bracht de vraag naar voren welke vlag aan welke mast zou moeten wor den gehangen. Het gouvernement heeft nu beslist dat de Nederlandse vlag rechts zal hangen. De officiële vlaghijsing zal 's mor gens om acht uur plaats hebben. Tot nu toe zijn er nog geen festiviteiten georganiseerd. Ook het Nationaal comité zwijgt in alle talen. Het heeft wel een rekening geopend voor de storting van bijdragen aan de feestdag, waarvoor al aanzienlijke bedragen schijnen te zijn binnengekomen. Minister De Quay over zaak-Van der Putten DEN HAAG. „Men hoeft er niet aan te twijfelen, dat in de zaak-Van der Putten de onderste steen boven zal komen", zo ver klaarde prof. dr. J. E. de Quay gis teren in de Eerste Kamer. Minis ter Visser is bereid zijn verantwoor dingsplicht tegenover het parlement te dragen. Prof De Quay wilde het laten bij enkele algemene opmerkingen. Een gedetailleerde behandeling van de zaak kon volgens hem beter geschieden bij de behandeling van de begroting van defensie. De liberaal mr. H. van Riel merkte hierna op, dat het hem een groot ge noegen zou doen, als de regering de nodige initiatieven nam. Hij meende dat het beoogde resultaat eerder zou worden bereikt als het initiatief van de regering uitging, dan wanneer de Staten-Generaal de eerste stappen zou moeten nemen. Op deze suggestie ging prof. De Quay niet verder in. Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT. Achter het Vleeshuis in Maastricht, een smalle straat in het hart van de stad, heeft Anneke Beekman gistermiddag haar hartsvriendin Finy Machiels weer ontmoet. Acht jaar geleden zagen de beide meisjes, die nu beidx 21 zijn, elkaar voor het laatst bij de nonnen in Valmeer onder Ton geren. Daar heeft Anneke een deel van haar opleiding gehad en daar was ook Finy, dochter van een Maastrichtse zakenman op school. Even tevoren had mejuffrouw Beek man een bezoekje gebracht, samen met haar pleegouders, het echtpaar Lan- gendijk uit Houthem bij Valkenburg, aan mevrouw Ensink. Deze oude dame, eeh vriendin van de dames Van Moorst, ligt ziek in het rusthuis Calvarieberg in Maastricht. De tranen sprongen zo wel het jonge meisje als haar zieke gastvrouw in de ogen toen zij elkaar weerzagen. NORMAAL Anneke Beekman, gekleed in een modieuze wintermantel met een ge bloemd sjaaltje en het donkere haar uitwaaiend in de frisse wind, was dui delijk hard op weg weer normaal te gaan leven. Mevrouw Langendijk-Van Moorst, die gistermiddag eindelijk haar gebarrica deerde veste in Houthem voor ons ont sloot en met wie wij een lang gesprek hadden, zegt van haar: „Onze Anneke is een gewoon meisje. Alle verhalen over kloosterlijke neigin gen zijn onzin zij heeft een paar goede vrienden in Frankrijk gemaakt en ze is nu hard bezig vrienden in Nederland te maken. Nee, last van haar jarenlange balling schap heeft het kind bepaald niet ge had, maar u moet niet vergeten, dat ze het altijd bijzonder naar de zin heeft gehad en dat bovendien haar opge ruimde aard geen lange depressies toestaat. Wat ze gaat doen? Ik hoop voor haar, dat ze gauw een baan vindt die haar met haar talenaanleg ligt. In Hilversum misschien want daar gaat ze wonen. Voorlopig in het rust huis van de gezusters Van Moorst De Maretak aan de Julianalaan 15, waar ze ook een deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Door haar internaatsopleiding be heerst ze vier talen Engels, Frans, Duits en natuurlijk Nederlands. Dat heeft haar al eens eerder uit de moei lijkheden gered. Toen „Tante Bets" (mejuffrouw E. van Moorst, die haar verzorgd heeft) op een kwaad moment -- in geldzorgen kwam, is Anneke bijge sprongen door het geven van taalles sen. GRATIE-VERZOEK Deze nu 62 jaar oude mejuffrouw Van Moorst, die door de justitie wordt gezocht omdat zij nog zes maanden gevangenisstraf te goed heeft wegens het onttrekken van Anneke Beekman als minderjarige aan het wettige ge zag, is nu ook in ons land. Zij heeft via haar advocaat een verzoek om gratie ingediend, dat evenwel nog niet op het ministerie van justitie is aangekomen. Er is nog altijd een be vel tot onmiddellijke gevangenneming tegen haar van kracht. Het vermogen van Anneke Beek man, dat tussen de anderhalve en twee ton moet liggen en dat haar bij haar meerderjarigheid is toegevallen, is nu het onderwerp van een normale afwikkelingsprocedure voor voogdij pupillen. Mejuffrouw Beekman zal ten overstaan van een kantonrechter de joodse voogdijvereniging Le Ezrath Ha Jeled in Amsterdam décharge moe ten verlenen voor het beheer, dat deze vereniging in de afgelopen jaren over het geld heeft gevoerd. Anneke zelf heeft er geen haast mee ze wil de zaak even laten rusten tot ze de details voldoende kent. De bloedverwanten van mejuffrouw Beekman hebben inmiddels via hun raadsman laten weten, dat, mocht zij er behoefte aan voelen contact met haar joodse familie op te nemen, zij met de grootste genegenheid tegemoet zal worden getreden. Mevrouw S. Hammelburg, éér. van de familieleden, heeft de gezusters Van Moorst al laten weten, dat zij met haar dochtertjes, nichtjes van Anneke, gauw eens op bezoek komt als Anneke in Hilversum woont. De familie blijft inmiddels van oor deel, dat het meisje het slachtoffer is geworden van de onjuiste inzichten van de dames Van Moorst en daar door overbodig in het verborgene groot moest worden. Het is dan ook niet te verwachten, dat de familie van het meisje het gratieverzoek van mejuf frouw E. van Moorst zal ondersteunen. AMSTERDAM. Het Concert gebouworkest zal van 12 april tot 5 mei 1962 deelnemen aan het vijfde internationale muziekfestival van Osa- Andere deelnemers zijn de Comédie Frangaise, de Virtuosi di Roma, het Duitse operagezelschap van Christel Goltz, de Spaanse harpist Nicanor Za- baleta en de Franse cellist André Navarr. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM. De Nederlandse televisiestichting heeft de stakers voor twee dagen geschorst. De stakende televisiemensen beschouwen de afgelasting van de programma's als een duidelijk succes voor hun actie. Gisteren besloten zij in een vergadering te Hilversum tot de oprichting van een beroepsvereniging, die de belangen van het programmascheppend televisiepersoneel gaat behartigen. De tweede stakingsdag, vandaag dus, wordt gebruikt om daarvoor nadere plannen uit te werken. Van onze correspondent EDE Ten aanschouwen van en kele honderden leerlingen van het Marnix-college in Ede hebben twee mannen gisteren hun bestelauto in elkaar geslagen. De mannen waren een paar hon derd meter van het Edese politie bureau aangehouden omdat een voorband van hun gammele auto een grote bult vertoonde. Verder rijden zou levensgevaarlijk zijn. Zij kregen opdracht de auto voor een nader onderzoek naar het politiebureau te duwen. Hijgend en steunend sjouwden zij een eindweegs in de richting van het bureau. Vlak voor het Marnix- college hadden zij er tabak van. Met een grote hamer sloegen zij hun wa gen aan brokken. Laat iedereen teat van me drinken! Van onze correspondent DINTELOORD Voor de derde keer in de campagne 1961 is gisteren op de Coöperatieve Suikerfabriek Dinteloord een arbeider bij een onge luk om het leven gekomen. Het was de 56-jarige D. den Braber uit Din teloord. De heer Den Braber stond in het ruim van een met suikerbieten gela den schip. Hij kreeg de grijper van de hijskraan waarmee het schip werd gelost tegen zijn hoofd en werd tegen de scheepswand gedrukt. Het personeel van ,de Vara is gister middag na een bewogen vergadering die van 12.45 tot 16.30 uur duurde, tot het besluit gekomen zich van staking te onthouden. Een deel van het personeel was aanvankelijk met het voorstel ter tafel gekomen een solidariteitsactie met de groep van 95 televisiemed'ewerkers te ontketenen- die zowel radio als tele visie zou treffen. PARIJS (Reuter) Onder voor zitterschap van president de Gaulle heeft de Franse ministerraad ver geldingsmaatregelen besproken die tegen Egypte genomen zouden kun nen worden. Le Egyptische regering houdt sinds enkele dagen enige Franse diplomaten vast „wegens spionage en deelneming aan een complot tot vermoording van president Nasser en omverwerping van de Egyptische regering". Er is geen besluit genomen over de te nemen tegenmaatregelen. Men vindt de Egyptische beschuldigingen meer dan belachelijk, maar de Fran se regering is er zich van bewust dat er niettemin miljoenen Egyptenaren zijn die de verhalen over de Fran se plannen absoluut geloven. In het gehucht De Kievit in de buurt van Venlo is gisteren het huis van het mijnwerkersgezin Nijsen afge brand. De hele inboedel ging verloren. De heer Nijsen lag te slapen toen de brand uitbrak. Hij werd wakker van de rook die onder de deur van zijn slaap kamer binnendrong. Na lange en emotionele debatten bleek echter bij stemming door zitten en op staan dat de stakingsbereidheid toch niet groot genoeg was om een derge lijke actie te beginnen. Tijdens de dis cussies kwam naar voren dat de pro teststaking der 95 uitdrukkelijk als enige demonstratie voor Hilversum en Bussum was bedoeld en er bepaald niet op was gericht een algemene staking te ontketenen. Uit de verklaring van Ab van Roon, de leider der 95, bleek bovendien dat de kwestie van de drie procent eigen lijk niet erg belangrijk is en dat hun actie zich uitsluitend richt tegen de houding van de regering jegens de tele visie in het bijzonder. Vandaar dan ook, dat het besluit van de N.T.S. om de programma's af te ge lasten door de stakende personeelsleden werd begroet als een elegante en ge lukkige oplossing. Gistermiddag werd het grootste deel van het technisch per soneel door de N.T.S. naar huis ge stuurd omdat men een verantwoorde verzorging van het programma niet mogelijk achtte. „Onze werkgevers", zo reageerden de stakers, „hebben steeds achter onze eisen gestaan. De schorsing van twee dagen, die ons is aangezegd, is niet meer dan een formeel gebaar. Het is het minimum aan afkeuring waar men wel toe verplicht was. Het enige gevolg ervan is, dat we er twee dagen salaris bij inschieten." Dat de N.T.S. mededeelt zich ver dere maatregelen voor te behouden, achten de stakers niet meer dan een hoffelijke geste tegenover de regering. Minder aangenaam ir men in Hilver sum getroffen door het weglaten van het stakingsbericht in de eerste uitzen dingen van de radionieuwsdienst van gisteren. De Wereldomroep immers heeft het bericht zodra het bekend was in de nieuwsbulletins opgenomen. Daar het nieuws wel aan het A.N.P. bekend was vraagt men zich in Hilver sum af of het weglaten van het nieuws uit de eerste bulletins een zelfstandige beslissing van de Hilversumse redactie van het A.N.P. is geweest of van de Nederlandse Radio Unie. Hiermee rijst de vraag of de radionieuwsdiènst zijn taaie van onpartijdige voorlichting wel naar behoren vervulde. Van nnze correspondent HAARLEM Ambtenaren van het belastingkantoor in Haarlem 27 in getal hebben gisteren eensgezind ge solliciteerd naar een betrekking bij de gemeente Haarlem. Zij wilden daarmee demonstreren tegen het promotiebeleid voor de belastingambtenaren van het rijk. De 27 vroegen in eensluidende brie ven bij de gemeente op de lijst te worden gezet voor het vervullen van een vacature op de secretarie of bij een van de gemeentelijke diensten. Het gemeentebestuur zal de solli citaties op de normale manier in behandeling nemen, zo heeft het mee gedeeld. Als de belastingambtenaren op die manier een betere baan kunnen krijgen, zullen zij die aannemen. Hun actie echter is in de eerste plaats bedoeld als een protest. De ambtenaren proberen al geruime tijd verbetering te krijgen in het promotiebeleid bij het rijk. Tot nu toe hebben zij daarbij niet veel succes geboekt. De sollicitaties bij de ge meente Haarlem waar de promotie kansen veel gunstiger zouden liggen zijn gedaan zonder dat de demon stranten daarin hun vakbonden hebben gekend. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Dat aan het ge wijzigde wetsontwerp Algemene kinderbijslagverzekering voor de Tweede Kamer nog wel wat bezwa ren kleven, blijkt uit het verslag van het schriftelijk en mondeling over leg tussen minister Veldkamp en staatssecretaris Van den Berge, en de vaste Commissie uit de Tweede Kamer voor sociale zaken. Twee overwegende bezwaren heeft de commissie tijdens het overleg ter- sprake gebracht: -1 Waarom moeten degenen met een -*■ inkomen van twaalfduizend gulden of meer de normale premie betalen terwijl zij geen of voor minder kinde ren kinderbijslag ontvangen? o Waarom zullen kleine zelfstandigen met een inkomen van meer dan 3500 gulden voor het eerste kind en bij een inkomen van meer dan 3700 gulden voor de eerste twee kinderen geen kinderbijslag ontvangen? Zij moe ten wel premie betalen, maar dan voor de loontrekkenden die wel voor de eerste twee kinderen kinderbijslag krijgen. Over het eerste punt zegt minister Veldkamp dat hierbij sociaal-politieke overwegingen in het geding zijn ge weest. Aan de ene kant is er rekening mee gehouden dat het geven van kin derbijslag aan mensen met grotere inkomens bij de belanghebbenden min der in het rechtsbewustzijn leeft; aan de andere kant is overwogen dat het onjuist zou zijn wanneer zelfstandigen met lage inkomens wel en met hoge inkomens niet zouden bijdragen in de kinderbijslag. Over 't niet verlenen van kinderbijslag aan zelfstandigen voor het eerste en tweede kind zegt de minister, dat men deze groep niet moet vergelijken met loontrekkenden. In 1946 is uitsluitend om loonpolitie ke redenen aan loontrekkenden bijslag verleend van het eerste kind af. Deze omstandigheid kan men bezwaarlijk aanvoeren als een argument om nu ook de zelfstandigen van het eerste kind af bijslag te geven. De opmerking dat het dubbel onbillijk is dat deze laat- sten wel premie betalen ten behoeve van de loontrekkenden kwalificeert de minister als onjuist. De eersten ont vangen bijslag op grond van de Alge mene kinderbijslagwet, de anderen vol gens de Kinderbijslagwet voor loon trekkenden. De minister acht de ongehuwden in een ongunstiger positie dan de gehuw den. Deze laatsten hebben bijvoorbeeld uitkering krachtens de Algemene we duwen- en wezenwet. Daarom acht de bewindsman het niet onbillijk de onge huwde vrouw van 45 jaar vrij te stel len van premiebetaling en de gehuw de vrouw van die leeftijd en zonder kinderen, niet. Ook rooms-katholieke geestelijken, monniken en religieuzen komen voor die vrijstelling niet in aanmerking. Zij hebben die levensstaat vrijwillig ge kozen, aldus de minister. Dat kan niet als motief gelden hen in een uitzonde ringspositie te plaatsen. John Glenn, luitenant-kolonel van de Amerikaanse mariniers, is aan gewezen als de eerste Amerikaan die een tocht in de ruimte zal ma ken om de aardbol. Hy zal precies hetzelfde traject afleggen als de chimpansee Enos, die gisteren be houden op aarde terugkeerde. Mocht om een of andere reden John Glenn de tocht niet kunnen maken, dan zal hy worden ver vangen door de kapitein-ter-zee Scott Carpenter. Het is niet bekend wanneer de vlucht zal worden gemaakt. Van onze correspondent LEEUWARDEN Met aan alle kanten naar buiten slaande vlam men is gisterochtend een locomotief het stationnetje van Dronrijp in Friesland binnengelopen. De loco motief had toen al enkele kilometers lang als een fakkel brandend over de baan gereden. Vlak na het vertrek uit Deinum het eerste tussenstation op het traject LeeuwardenHarlingen ontdekte de machinist, J. van Dijk uit Groningen een ernstige storing. Vrijwel meteen raakte het bedieningsmechanisme in brand. De machinist reed niettemin door, omdat hij in Dronrijp de nodige blusmiddelen verwachtte te vinden. Achter hem vrat het vuur steeds verder. Toen op een gegeven ogenblik de olietank in brand vloog, sloegen de vlammen ver naar buiten. Zo reed de locomotief met er achter een aantal personenrijtuigen het station Dronrijp binnen. De brandweer had weinig moeite met het blussen. De volgwagens waren inmiddels afgehaakt. De passagiers konden een uur later met de volgende trein naar Harlingen doorreizen. Na rechtszaak Sal S. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Het aan Frankrijk uitleveren van een document uit de valsemunterszaak tegen de Amster damse stenograaf Sal. S. is voor het Tweede-Kamerlid Kranenburg (soc.) aanleiding geweest minister Beer man een aantal vragen te stellen. De heer Kranenburg wil weten of de uitlevering van het document door de Amsterdamse officier van justitie is geschied in overeenstem ming met in wet en tractaat vast gelegde voorschriften. Was het document, dat een belang rijk bewijsstuk vormt in liet Parijse proces tegen zes Algerijnse advocaten, aanvankelijk in het dossier-Sal. S. op genomen geweest en daarin door de rechter-commissaris gezien, zo vraagt het Kamerlid verder. Zo ja, was het document dan door de rechter-com missaris vrijgegeven en in zijn opdracht weer in de woning van S. gebracht, zo wil de heer Kranenburg weten, en waaraan werd' dan de bevoegdheid ont leend het stuk daar weer weg te laten halen. Bovendien informeert het Tweede- Kamerlid of het document aan S. is ge toond en of in het proces-verbaal is opgenomen wat S. over het document heeft gezegd. Tot slot vraagt de heer Kranenburg of op andere wijze de her komst, beweging en echtheid van het document zijn geverifieerd. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Onder de dienstplich tigen van de Koninklijke Landmacht hebben zich twee gevallen van hersen vliesontsteking voorgedaan. De twintig jarige soldaat C. W. Messersmid is eraan bezweken. Hij diende bij de Tweede centrale opleidingsschool voor adminis tratief kader in Kampen. De negentienjarige soldaat R. Voer man uit Ridderkerk, gelegerd in het depot technische troepen in Grave, ligt ziek in het hospitaal in Arnhem. Zijn toestand is thans goed. De 86-jarige mevrouw A. C- W. Kasteel-ten Sande is gisteren in haar huis in Driebergen van de trap geval len. De melkbezorger vond haar dood in de gang. De vrouw bewoonde het huis alleen. (Advertentie i Zondag 3 december te Amsterdam fltistoua Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. De heer C. Vero1- me deelde gisteren bij de tewaterla ting van de 24000 ton metende Pana mese vrachtvaarder Aubade in Rotter dam mee dat het concern een nieuwe werf zal vestigen in Peru. Slechts het Peruviaanse congres moet de plannen nog goedkeuren. De nieuwe werf die 25 miljoen gul den zal kosten wordt gebouwd bij Cal- lao niet ver van de hoofstad Lima Het is de zevende werf van Verolme. Drie zijn er in Nederland gevestigd, in Heusden, in Alblasserdam en op Rozen burg. Verder heeft Verolme werven in Ierland, Noorwegen en Brazilië. Weersverwach ting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Zwaar bewolkt met tijdelijk re gen. Krachtige tot harde zuidweste lijke wind, aan de kust toenemend tot storm. Zacht weer. MIESJE: vandaag waaien we november uit. 1 december: zon op 8.25, zon onder 16.33; maan op 00.38, maan onder 14.04.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1