Hoop herleeft voor de Rockefellers VERSTEKELING MOEST TERUG HIGH LIFE voor een eer volle' oplossing Weer twintig jaar geëist Berlijnse muur steeds dikker De Bilt: Zon NEDERLANDSE REISGENOOT GEVONDEN BEN BELLA EET WEER ILSE KOCH WIL GRATIE Nieuwe ontwikkeling in Uno voor probleem Nw.-Guinea schilder zelf met met koningin Elizabeth Moord Joke v. Groenendaal Gestikt in douchecel WITTE KRUIS y e echte Franklin zag Carlo node gaan Slim In de kraag DE VERF VOOR HET SCHILDERFEESÜ Vier vissersvaartuigen geramd door sleepschip Inbraak in warenhuis ONVERBETERLIJKE ZENDAMATEUR Gedood bij oversteken Aanbod van Papoea's aan mevr. Rockefeller ZEVEN PUNTEN KAMERLEDEN VRAGEN: Doe ook iets voor vrouw die gehuwd is geweest PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND 16e jaargang No. 501? Djns(]ag 21 november 1961 't Is een kikkervisje Van onze correspondent DEN BOSCH. Overeenkomstig het vonnis van de Roermondse recht bank is gisteren voor het gerechts hof in Den Bosch twintig jaar ge vangenisstraf met aftrek geëist te gen' de 25-jarige Karei M. De man wordt ervan verdacht op 10 mei vo rig jaar de zestienjarige Joke van Groenendaal uit Venlo in de bossen bij Tegelen te hebben gewurgd. Joke had op 10 mei een afspraak met de zich als fotograaf uitgevende M. Zij zou als model optreden. In plaats van naar het afgesproken hotel te gaan, had M. het meisje meegenomen naar het buitenhotel De Bovenste Molen. Van daar had hij Joke mee het bos ingelokt. Bij de bron De snelle sprong had hij haar overvallen en haar ge wurgd met een zijden sjaaltje dat hij tevoren had gekocht. De officier van justitie, die levens lange gevangenisstraf had geëist en de verdachte waren van het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan. De advocaat-generaal ging er giste ren van uit, dat .M. het meisje niet had meegenomen met het doel haar te vermoorden. Het besluit daartoe, aldus de advocaat-generaal, had hij pas ge nomen in zijn opwinding na enkele po gingen tot ontucht. „In nieuw beraad heeft hij daarna zijn daad tot uitvoer gebracht". De verdediger vond, dat slechts doodslag te last kon worden gelegd. Van onze correspondent BONN Aan het versterken van de muur dwars door Berlijn wordt sinds zondagavond onverpoosd door gewerkt. Hier en daar, zoals bij de Brandenburgse Poort, bouwt men achter de op 13 augustus opgerichte muur zelfs een tweede betonnen bar ricade en speciale tankversperringen. Oude rails, die sinds de tramver bindingen tussen Oost- en West-Ber- lijn zijn onderbroken geen dienst meer doen, worden uit de grond ge haald en bij de bouw gebruikt. Deze versperringen moeten worden be schouwd als een antwoord op de ver klaringen van de Amerikaanse en Westduitse zijde dat de muur rond om Oost-Berlijn moet worden ge slecht. Lemmer, de Westduitse minister voor pan-Duitse zaken bracht gister middag een bezoek aan de grens, waarbij hij tot op één meter afstand de manschappen van het Oostduitse leger benaderde. Oostduitse troepen in veldtenue bewaken nog steeds de arbeiders. Amerikaanse militairen hebben gisteren opnieuw inspectietochten door Oost-Berlijn gemaakt. Zij wer den zonder meer aan de grens door gelaten. Van onze correspondent HILVERSUM. De twintigjarige Margot Hagemeyer in Hilversum is tij dens het nemen van een douche in baai- woning gestikt. Mejuffrouw Hagemeyer had tijdens de storm van vorige week de luchtkoker van de douchecel afgesloten. Die afslui ting is zij vergeten weg te nemen. In Oslo zijn besprekingen van de Navo begonnen voor de vorming van een Atlantisch commando voor het gebied van de Oostzee. Advertentie PIJNSTILLER tegi*n hoofdpijn, kiespijn grjvp. reumatische pijhen etc. De weersverwachting: van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot vanavond; Droog en zonnig weer. Óverwegend matige wind tus sen oost en zuid oost. Ongeveer de zelfde temperatu ren als gisteren of iets lagere. MIES JE: Brrr. 22 novemberzon op 8.11, zon onder 16.41; maan op 17.19, maan onder 7.44. Af Een foto van de op Nederlands Nieuw-Guinea vermiste Michael Rocke feller, genomen toen hy nog student was op de Harvard universiteit. De expeditie, die hem naar Nieuw-Guinea bracht, stond onder auspiciën van dezelfde universiteit. HOLLANDIA Gouverneur Rockefeller van New York is onderweg naar Nederlands Nieuw- Guinea met de herboren hoop dat hij zijn zoon daar levend zal weervinden. Voor hij uit de Ver enigde Staten vertrok hadden hem de volgende bemoedigende berichten bereikt: De Nederlandse ambtenaar, die hem vergezelde, drs. R. W. Wassing, is 22 mijl uit de kust ter hoog te van de Eilandenrivier in zuidelijk Nieuw-Guinea van een omgeslagen prauw uit zee opgepikt. Michael Rockefeller begon zondagmorgen om acht uur aan een poging, drijvend op twee lege jerrycans, naar de kust te zwemmen. Hij bevond zich toen vijftien mijl uit de kust. De heer Wassing heeft niet kunnen constateren of hij het land inderdaad heeft bereikt. De speurtocht naar de vermiste Amerikaan is in volle gang. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Al maar heen en weer varen over de Atlantische Oceaan is het sombere vooruitzicht van de dertigjarige Franklin 't Zand uit de Van Sijpensteinlaan 22 te Paramaribo. Twee maanden geleden kroop hij heimelijk aan boord van het Italiaanse m.s. Ascania dat toen in de haven van Kingston lag. De Ascania een schip van 9.536 brt. zou van Jamaica naar Southampton varen en dat was nu pre cies wat Franklin graag wilde. In Para maribo had hij gehoord dat er op de scheepswerven van Verolme in en om Rotterdam veel geld was te verdienen. Jammer alleen dat er een dure zeereis voor nodig is om dat Mekka van Ve rolme te Bereiken! Maar Franklin 't Zand was slim. Hij meende de weg te weten om kosteloos wereldreizen te maken. Het gelukte hem van Paramaribo naar Jamaica te komen en groot was zijn vreugde toen hij daar in Kingston zijn negentien jarige neef Carlo 't Zand ontmoette. Die was óók op weg naar Verolme, maar dat had zijn ouders een heleboel geld gekost. Carlo was via Port of Spain naar Jamaica gevlogen en van daar zou hij als passagier met de Ascania van de Sicula Oceanica-lijn naar Southampton varen. Zeven weken geleden stapte Carlo in Southampton aan land om vandaar zijn reis naar Rotterdam te vervolgen. Hij was nauwelijks van boord of voor de tweede maal werd hij verrast door zijn neef Franklin. Franklin had met hetzelfde schip de reis als verstekeling gemaakt en daar mee heel wat geld uitgespaard Helaas, in Southampton zat het hem niet glad. De Engelse autoriteiten Heten niet met zich spotten. Zij grepen Franklin in zijn kraag en brachten hem weer aan boord van de Ascania. Zonder papieren reisde Franklin 't Zand terug naar Jamaica en daar werd hem ditmaal óók de toegang geweigerd. De gezagvoerder en de rederij hadden er weinig lust in om de Ascania ter wil le van een verstekeling zonder papieren een reis naar Suriname te laten maken en zo ging Franklin voor de tweede maal scheep naar Southampton, van waar hij gisteren, nog altijd aan boord van de Ascania, voor de tweede maal scheep ging naar Kingston op Jamaica. Zijn enige hoop is dat het Italiaanse schip vroeg of laat Curaqao aandoet en dat hem daar de gelegenheid wordt ge boden naar Suriname terug te reizen. Neef Carlo heeft het beter geschoten. Advertentie Die werkt nu al zeven weken als leer ling-lasser bij Verolme en daar heeft hij het best naar zijn zin. Gisteravond hoorde hij het vervolg van Franklins slimme avontuur en mee warig schudde hij zijn kroeskop. „Franklin is een dommerik", zo luid de zijn commentaar. ,,Ik ben zeer dankbaar voor de hulp en medewerking van de Nederlandse en Amerikaanse regering", zei gouver neur Rockefeller voor zijn vertrek uit de Verenigde Staten. President Kenne dy heeft hem bij de nasporingen naar zijn zoon de bijstand aangeboden van het ministerie van defensie en van elke andere Amerikaanse overheidsinstantie PRIMITIEVE KUNST De heer Wassing vergezelde Rocke feller jr- op een reis van twee maanden door het Asmatgebied voor het verza melen van kunstvoorwerpen voor het Museum voor primitieve kunst te New York. Zaterdagmorgen waren zij in een catamaran (twee aan elkaar gebonden prauwen met een platform er op) on derweg van Agats naar het dorp Atsj aan de zuidwestkust. De tocht zou ge deeltelijk over open water voeren. In de catamaran zaten ook twee Asmat- ters. Ongeveer ter hoogte van de noorde lijke monding van de Eilandenrivier is EEN PRODUKT VAN DE SIKKENS-GROEP Van onze correspondent MOERDIJK. - Het Belgische sleep schip Santiago is gisterochtend tegen vier Moerdijkse vissersvaartuigen ge botst. Twee ervan werden zwaar bescha digd; zij moesten de thuishaven opzoe ken. De vissers lagen nog in hun kooien, toen de Santiago recht op hun boten afvoer. De kapitein van de sleper Jadi III, die de Santiago voorttrok, meende dat de vissersschepen voeren. Pas op het laatste ogenblik zag hij dat ze stil lagen. ?Iij liet de scheepshoorn loeien en kapt' de sleeptros. De vis sers renden in nachtgewaad het dek op en een ogenblik later stootte de Santia go op de vissersboot Vrouwe Maartje. Vervolgens ramde zij de andere drie scheepjes. De twee schepen die de haven moes- ten opzoeken, hebben een averij van1 naar schatting vijfduizend gulden opge-1 lopen. High Life is een specialiteit van Ghana. En wie zouden die Ghanese dans toepasselijker kun nen dansen dan koningin Elizabeth cn premier Nkroemah? Het was op hoofdstad Akkra dat Nkroemah zijn hoge gaste voor een High Life uit nodigde. Prins Philip voerde de dans uit met de Egyptische echt genote van Nkroemah, evenes in een hoog en levendig tempo. Le raar en lerares waren na de dans zeer tevreden over de prestaties van hun koninklijke pupillen, die ietwat vermoeid hun zetels^ weer innamen. De Ghanese reis is een vermoeiende, maar uiterst leerza me periode in de Afrikaanse rond reis van het Britse koninklijke paar. Eigen nieuwsdienst DEN HELDER. Uit het kantoor van het warenhuis van Vroom en Drees- mann in Den Helder is 25.000 gulden gestolen. Van de brandkast waarin het geld had gelegen, was de achterplaat uitgebrand. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Voor de vierde keer in anderhalf jaar tijds is de 22-jarige W. G. Z. uit Den Haag bekeurd voor het be zit van een clandestiene radiozender. De opsporingsdienst van de P.T.T. betrapte hem zaterdag bij het zenden. Z. schijnt een onverbeterlijk zendama teur te zijn. Telkens werd zijn zender in beslag genomen, maar' steeds weer bouwde hij met zijn echtgenote een nieu we. De moeite om een zendvergunning te-krijgen heeft hij echter niet genomen. Wel waren de drie eerste'roepletters van zijn zender, P.A.O.C.B.R., de letters die de officiële zendamateurs eveneens ge bruiken. De eerste twee keer heeft Z., die tele foonmonteur isAniet in dienst van de P.T.T. echter, drie maanden voorwaar delijk gekregen. De proeftijd daarvan is pog niet verstreken. de catamaran ten gevolge van ruwe zee volgelopen, maar niet gezonken. De twee Asmatters sprongen over boord en zwommen naar de wal. Zij zijn zo snel mogelijk naar Agats teruggekeerd, waar zij zaterdagavond alarm sloegen Er werd meteen een bootje uitgestuurd om naar de twee schipbreukelingen te zoeken en Merauke werd gewaar schuwd. Zondagmorgen om negen uur stelde de resident van Merauke het gouver nement te Hollandia op de hoogte. Pas toen kon de opsporingsactie zich op groter schaal ontwikkelen. De marine zond om half twee 's middags een vliegtuig naar de plaats waar de cata maran zich moest bevinden. SPEURTOCHT Omstreeks vier uur zondagmiddag werd het vaartuigje gesignaleerd. Het was ver naar zee afgedreven tot op ongeveer veertig mijl noordwestelijk van de exploratiepost Pirim Apoen aan de Cookbaai. Er werd slechts één drenkeling waargenomen. Het marinevaartuig Doerga werd naar de door het vliegtuig opgegeven plaats gedirigeerd, kreeg met olie- gebrek te kampen en raakte zelf op drift. Uit Merauke vertrok het gouver nementspatrouillevaartuig Tasman en uit Pirim Apoen koos een prauw met een sterke buitenboordmotor zee. Een Amerikaanse arts was aan boord van de prauw. Het vliegtuig bleef tot zeven uur 's avonds boven de catamaran cirkelen. Toen werd het afgelost door een ander vliegtuig, dat voortdurend lichtfakkels uitwierp, tot het omstreeks tien uur naar Biak terug moest keren. De vaar tuigen hadden de catamaran niet kun nen vinden. DRENKELING Gistermorgen werd de speurtocht hervat. Om half zes werd de catamaran opnieuw gesignaleerd. Even over negen uur bereikte de Tasman de drenkeling. Pas toen bleek dat hij de heer Was sing was. Hij verkeerde in goede wel stand. Rockefeller jr. was zondagochtend om streeks acht uur ter hoogte van de zui delijke monding van de Eilandenrivier, drijvend op zijn jerrycans, op weg ge gaan naar de kust. De heer Wassing kon niet zeggen of de Amerikaan zijn doel had bereikt: er stond een sterke stroom. De Tasman is terstond naar Rocke feller op zoek gegaan. Ook de marine hield een toestel boven het (onbewoon de) kustgebied. De heer Wassing is naar Pirim Apoen gebracht. Vandaag gaat hij met een vliegtuigje van de zendings- luchtvaartvereniging naar Hollandia. VADER OP WEG Gouverneur Rockefeller is gistermid dag met een straalvliegtuig van de Pa- nam uit San Francisco naar Tokio ver trokken. De nacht tevoren was hij van New York naar de Amerikaanse west kust gevlogen. In Tokio hoopt hij een vliegtuig te kunnen charteren dat hem naar Biak zal brengen. Hij heeft gister ochtend een telefoongesprek gevoerd met gouverneur Platteel. In zijn gezelschap bevindt zich me vrouw Mary Strawbridge, de tweeling zuster van de vermiste Michael. Me vrouw Rockefeller reist niet mee. De gouverneur had juist vrijdag bekend gemaakt dat hij en zijn vróuw, na een huwelijk van 31 jaar, gaan scheiden. Tot het gezelschap van de gouverneur behoort ook Robert Gardner, die de lei ding heeft gehad van de Amerikaanse antropologische expeditie, waar Mi chael aan heeft deelgenomen. Die expe ditie had haar werk voltooid en was in september naar Amerika teruggekeerd. Twee leden bleven op Nieuw-Guinea achter. Een van hen zet zijn bestudering van de bevolking in de Baliemvallei voort; Michael is eerst nog heen en te rug naar Amerika geweest en trok toen naar Asmat. Voor zijn vertrek uit San Francisco verklaarde gouverneur Rockefeller: „Ik heb vertrouwen in de vindingrijk heid en het uithoudingsvermogen van Michael. Daarom hebben Mary en ik goede hoop dat hij ergens veilig aan land is gekomen en dat hij de moeilijk heden die hem daar wachten baas kan. We willen echter zo snel mogelijk ter plaatse zijn zodat we, als er iets gebeurd is, bij hem kunnen zijn." Van onze correspondent SCHOORL. Op de rijksweg tussen Alkmaar en Den Helder onder Schoorl- dam is gisteravond de 47-jarige heer J. Sjerps uit Petten bij het oversteken van de weg door een 'auto gegrepen en ge dood- De communistische partyleiders uit de Scandinavische landen zijn zaterdag en zondag in het geheim te Helsinki bijeen geweest. Onderwerp van de besprekin gen was „Finland en de Sowjetunie". Van onze correspondent NEW YORK Zodra zij gis teren hadden vernomen van de vermissing van Michael Rocke feller, hebben de drie Papoea leden van de Nederlandse delega tie naar de Assemblee mevrouw Rockefeller aangeboden haar een bezoek te brengen om haar bijzon derheden te vertellen van de streek waar haar zoon rondtrok. Mevrouw Rockefeller heeft ge antwoord dat zij het aanbod bij zonder waardeerde, maar al vol ledig op de hoogte was gebracht door dr. Vic de Bruyn (Jungle Pimpernel), die enige tijd geleden de Verenigde Staten heeft bezocht. Hij had haar veel over het gebied verteld. Zij sprak evenwel haar diepe dankbaarheid uit voor de hulpvaardigheid, waarvan de he ren Jouwe, Womsiwor en Tang- gahma blijk hadden gegeven. Gouverneur Rockefeller van New York zag er geschokt en dodelijk ver moeid uit toen hij gistermiddag van San Francisco naar Tokio vertrok op weg naar Nieuw-Guinea. Op de foto hieronder: zijn dochter, mevrouw Mary Strawbridge, de tweelingzuster van de vermiste zoon Michael, die met hem meereist. (Van onze correspondent) iEW YORK Indië heeft in de Assemblee een resolutie inge diend, waarin er bij Nederland en Indonesië op wordt aange drongen in onderhandelingen te treden, teneinde een oplos sing voor de kwestie Nieuw' Guinea te vinden, die in over eenstemming is met de begin selen van bet Handvest van de Uno. De besprekingen zouden moeten worden gevoerd onder auspiciën van de voorzitter van de Assemblee, de Tunesiër Mongi Slim. Het voorstel werd gistermiddag in gediend door de Indische minister van defensie. Krisjna Menon. De regerin gen van Nederland en Indonesië wordt gevraagd hun medewerking te verle nen aan de uitvoering van de reso lutie. Minister Subandrio heeft op dezelfde middagvergadering zeven „construc tieve voorstellen om te komen tot een eervolle oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea" voorgelegd. De zeven punten luiden: 1 Beide partijen moeten de vaste en oprechte wil hebben om te komen tot een nieuwe geest van samenwerking, zonder welke elke concessie van In donesische zijde verkeerd zou worden uitgelegd en zou worden opgevat als een teken van zwakte. Indien dat door beide partijen wordt aanvaard als grondslag voor toenade ring, zou de bereidheid van Nederland om van zijn bevoegdheden in westelijk Nieuw-Guinea af te zien, voor het wel zijn van de bevolking ten volle kun nen worden benut voor de oplossing van hét geschil en voor hervatting van vriendschappelijke safhenwerking tussen Nederland en Indonesië. o Wij erkennen de verplichtingen, die de Nederlandse regering na 1950 je gens de Papoea's op zich heeft geno men, voor zover ze strekken tot het welzijn van dat volk en kunnen leiden tot vriendschap tussen Indonesië en Nederland. 4 Deze verplichtingen en die van vóór 1950 de werkelijke betekenis van „overdracht van de volledige soeve reiniteit over Indonesië" daarbij in begrepen zullen met elkaar te ver zoenen zijn, wanneer men maar aan beide zijden vastbesloten is een op lossing te zoeken op eervolle voor waarden. 5 Indonesië is in beginsel bereid recht streekse onderhandelingen te begin nen. 6 Wanneer er voor een dergelijke eer volle oplossing een overgangsperiode nodig is, waarin de Uno betrokken behoort te worden, zal Indonesië daar aan zijn volle medewerking verlenen. 7 Geen van beide partijen moet dingen doen, die kunnen worden uitgelegd als eenzijdige pogingen om vooruit te lopen op de oplossing van het pro bleem in zijn volle omvang. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De Tweede Kamer gaat vrijwel algemeen akkoord met het wets ontwerp voor belastingfaciliteiten voor de werkende gehuwde vrouw, zo blijkt uit het voorlopig verslag, wel werpen vele leden nog de vraag op of ook voor de gehuwd geweest zijnde vrouw, die als weduwe voor haar kinderen moet zor gen en die buitenshuis werkt, een 'belas tingverlichting kan worden gevonden. Een andere kwestie die het verslag aansnijdt is het opleggen van aanslagen in de inkomstenbelasting. Het voorstel van de regering is de loonbelasting van de werkende gehuwde vrouw te stellen op vijftien procent, bij welk tarief geen of slechts geringe bijbetalingen in de in komstenbelasting nodig zijn bij een ge zamenlijk inkomen van tienduizend gul den. De Kamer vraagt of het dan geen zin heeft aanslagen tot die grens geheel achterwege te laten. Dit zou een grote administratieve besparing geven. BEN BELLA Van onze correspondent PARIJS. Ben Bella en zijn mede gevangenen hebben gisteravond beslo ten een einde te maken aan hun hon gerstaking die gisteren al drie weken had geduurd. Het Franse ministerie van justitie maakte dit gisteravond bekend nadat de Marokkaanse ambassadeur drie kwartier lang had gesproken met Couve de Murville, de Franse minister van buitenlandse zaken. Over de toekomst van Ben Bella en zijn medegevangenen is nog niets be kend. Zij zullen binnenkort naar een tehuis worden overgebracht waar zij weer op krachten kunnen komen. Hun gezondheidstoestand wordt als „goed" beschreven. Van onze correspondent BONN. Use Koch, de beruchte echtgenote van de commandant van het nazi-concentratiekamp Buchenwald, heeft een beroep gedaan op de com missie voor de rechten van de mens van de Raad van Europa om haar zaak te onderzoeken. Zij is in 1951 wegens aanstichten tot moord veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Ilse Koch heeft de af gelopen jaren verscheidene gratiever. zoeken ingediend zonder succes. Op verzoek van de commissie heeft het Beierse ministerie van justitie het dossier Ilse Koch naar Straatsburg gezonden. Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4. telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33. Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraai 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 1 0,56 per week, 7,per kwartaaf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van VOORSTEL UIT DJAKARTA

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1