Sowjetunie Finse over Overleg defensie Fel vuur joeg door warenhuis AKKOORD OVER LONEN Wj Japan vraagt eilanden terug ALGERIJNS PACT" MET MOSKOU Grotere onzekerheid personeel radio en BAAYENS t.v. De Bilt: Stil r Voorstel van één tafel na Ghana in de Uno: Nederland en bemiddeling van een commissie van Indonesië weer aan goede diensten PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Tweede gevluchte psychopaat gevat Amerikanen zouden Aieuw-Giilnea niet aan Indonesië alleen in beheer willen geven Voor de twaalfde maal offerblokken gelicht HELSINKI VERONTRUST VALS BOMALARM BIJ DE B.B.C. Opschudding in Navo HELDHAFTIG OPTREDEN Staking bij Britse t.v. gedeeltelijk opgeheven EXTRA SALARIS VOOR ZWITSERS RADIO- EN T.V. PERSONEEL Twaalf maanden wegens poging tot doodslag ^CCUS NA INTREKKEN VAN MOTIE: Ingewikkelde formule bracht oplossing Geïrriteerd De Gordijnen Specialist MAISON VAN WESTEN 't Interlockhuis Viola SCHRIJVERS' STOFFENHÜIS DE MUYNCK BEVAHUIS JL i.-mm Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon (U1843224. Terneuzen, Nieuwstraal 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» 7 cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 5014 Zaterdag 18 november 1961 TWEEGESPREK HERVATTEN Y ORK Het debat in de Algemene Vergade ring over de toekomst van wes telijk Nieuw-Guinea begint zich thans toe te spitsen. De gedelegeerde van Ghana heeft gisteren een voorstel ingediend tot instelling van een commis sie van goede diensten, die rechtstreekse onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië op gang moet brengen. De Amerikaanse delegatie heeft intussen haar besprekingen met Nederlandse en Indonesi sche vertegenwoordigers afge sloten en zou thans met een aantal landen overleg plegen over de indiening van een nieuwe resolutie. Het Ghanese voorstel steunt de Indonesische voorkeur voor di recte Nederlands-Indonesische besprekingen. De commissie van goede diensten zou uit vijf leden moeten bestaan en verslag over haar werk moeten uitbrengen aan de Assemblee van volgend jaar. De leden zouden moeten worden aangewezen door de voorzitter van de Assemblee, de Tunesiër Mongi Slim. Beide par- tijen zouden met de samenstel ling van de commissie akkoord moeten gaan. De Chanese afgevaardigde hoopte dat een wederzijds aanvaardbare basis voor dergelijke onderhande- gen zal worden gevonden „met of zonder deze vergadering'". Ver der hoopte hij dat de Nederlandse resolutie niet in stemming zal komen. „Daardoor zou een verdere verstijving van de standpunten voorkomen worden". Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Rotterdamse politie heeft gistermorgen ook de tweede uit Balkbrug ontsnapte psy chopaat opgespoord en aangehouden. Het was de 27-jarige J. S. die in de vroege ochtend doelloos rondzwierf op Katendrecht. Kort voor zijr. aanhouding hadden drie winkeliers van de Hillevliet en drie van de Putselaan bij de politie aangifte gedaan van vernielde winkel deurruiten en ongewenst bezoek aan hun zaak. Vermist werden etenswaren en een radiotoestel. Op dezelfde manier had de eerste vluchteling, die woensdag op de Plein- weg gewond in een portiek werd terug gevonden. getracht aan de kost te komen. De derde man is nog voort vluchtig. In de resolutie, die de Ameri kaanse delegatie voor ogen zou heb ben, zouden de verzekering van reële zelfbeschikking en toezicht van de Uno de kernpunten zijn. De resolutie zou niet alles wat in de Nederlandse resolutie vervat ligt, overnemen, maar zij zou niettemin voor Nederland, zij het met een zeker voorbehoud, aanvaardbaar kunnen zijn. Het schijnt dat de Amerikaanse delegatie thans niet verder meer wil gaan in haar tegemoetkomingen aan het Indonesische standpunt. Dat zou betekenen dat zij het Indonesische verlangen om als enige beherende mogendheid over westelijk Nieuw- Guinea te worden aangesteld, af wijst. Het zou ook betekenen, dat de Verenigde Staten hun neutrale hou ding ten opzichte van het probleem Nieuw-Guinea hebben losgelaten. De resolutie zou, door de Ver enigde Staten gesteund, op een meerderheid van twee derden in de Assemblee kunnen rekenen, zo meent men in het Nederlandse kamp. Minister Subandrio had gister avond het voornemen opnieuw een verklaring in de Assemblee af te leggen, gebruik makend van het recht van antwoord. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. Zijn geloof is hem al les, stond in de rapporten, die waren uitgebracht over de 56-jarige los-werk- man C. L. D. V. uit Den Haag. Op zich zelf niet opmerkelijk, maar deze ver dachte stond terecht omdat hij offer blokken en collectebussen had gelicht. Bovendien is hij hiervoor al elf maal veroordeeld en is hij al eens voorwaar delijk ter beschikking gesteld; maar niets hielp. Niemand, zo bleek, heeft er enig idee van waarom V. nu juist deze misdrijven begaat. Ook de wijze waarop V. het geld heeft besteed verschafte geen uitkomst. Deels zette hij de buit om in koffie en siga retten, deels gooide hij deze. naar zijn zeggen in paniek, meteen na de diefstal weg. ,,Het is een raadsel", vond de officier van justitie. Hij eiste zeven maanden met aftrek, en nog maar eens een voor waardelijke terbeschikkingstelling (de vorige loopt bijna af). Bovendien wilde hij als bijzondere voorwaarde zien op gelegd, dat V. zich onder psychiatrische behandeling zal stellen. TOKIO (AP) Japan heeft de Sowjetunie in een nota gevraagd de twee eilanden Koenasjari en Etorofoe uit de Koerillengroep terug te geven. Rusland had deze beide eilonden direct na de tweede wereldoorlog be- zet en er sedertdien vele kolonisten heen gestuurd, „waartegenover Japan niet onverschillig kan blijven", aldus de nota. Premier Ikeda wees erop dat de vroegere tsaristische regering de eilanden al als Japans gebied had er kend. HELSINKI (Reuter) De Sow jetunie, die zich bedreigd gevoelt door West-Duitsland en zijn bond genoten, heeft de Finse regering ge vraagd een delegatie naar Moskou te zenden om onderhandelingen te voe ren op grond van het verdrag van 1848 dat voorziet in gezamenlijke verdediging tegen Duitse agressie. De Finse regering heeft dat gis teravond bekend gemaakt. De Rus sische regering heeft laten weten dat zij er prijs op stelt, dat de on derhandelingen zo spoedig moge lijk beginnen. Het Kremlin zegt dat de grootste spoed moet worden betracht gezien de jongste ontwikkeling. Zij acht het ge vaar van een Duitse aanval in de Oost zee op het ogenblik zeer groot. In Helsinki heerst grote ongerustheid over de Russische plannen. Het is dui delijk dat de Sowjetunie, verwijzend naar het verdrag dat met zoveel woor den zegt dat Finland en de Sowjetunie zich gezamenlijk te weer zullen stellen tegen Duitse agressie, aanspraken kan maken op militaire steunpunten op Fins grondgebied. De boodschap van het Kremlin is gistermiddag laat uit Moskou naar Helsinki overgebracht door de Finse ambassadeur in Moskou. De dag tevoren had. zoals gemeld, de ambassadeur een langdurig onderhoud gehad met d'e Russische onderminister van buiten landse zaken Koesnetsof. Uitstel De ambassadeur werd gisteravond onmiddellijk door president Kekkonen en de minister van buitenlandse zaken ontvangen. Uit de eerste officiële reac ties in de Finse hoofdstad kan men opmaken dat Finland overweegt voor de tweede keer een politiek van uitstel te voeren. Men is namelijk in beginsel wel bereid een delegatie naar Moskou te zenden om te beraadslagen, maar zal daaraan geen militaire deskundigen toevoegen, hoewel de Russen kennelijk willen spreken over militaire maat regelen. De Finse regering is in de eerste plaats uit op het winnen van tijd. LONDEN (AP) Honderden leden van het personeel van de B.B.C. zijn gisteren een kwartier eerder Jan anders naar huis gegaan nadat er een anoniem telefoontje was ontvangen dat er een bom in het gebouw van de omroep zou ont ploffen. Politie en brandweer door zochten het ontruimde gebouw, maar vonden niets. 57 Van onze correspondent PARIJS. De tekst van een ge heime overeenkomst, die op 27 maart van dit jaar te Moskou tussen Rus land en de voorlopige Algerijnse nationalistische regering getekend zou zijn, en die, vermenigvuldigd op de stencilmachines van de Navo, gisterochtend de ronde deed op het congres van de parlementariërs van de Navo, heeft een geweldige op schudding verwekt. De overeenkomst bevatte zeven punten: 1) de vernietiging van de kolonialis tische structuur van Algerije; 2) het collectiviseren van de industrie en de landbouw in Algerije; 3) een economisch verdrag tussen Algerije en de communistische landen, waarbij vijftig procent van de buiten landse handel van Algarije voor deze lan den gereserveerd zou worden; 4> een verbod om economische over eenkomsten af te sluiten met Frankrijk, Spanje en West-Duitsland; 5) de oprichting van een volksmilitie in Algerije; 6) de liquidatie van alle militaire bases in Algerije en een verbod om een daar van af te staan aan de Navo; 7) de bijeenroeping van de landen van de conferentie van Bandoeng om over de toekomst van de Sahara te beslissen. Wat vooral opwinding in de Navo veroorzaakt heeft is het feit, dat een dergelijk document door de voorlich tingsdienst van de Navo vermenigvul digd en verspreid is. HAMBURG (DPA) Een sergeant majoor van het Westduitse leger heeft gisteren zijn leven opgeofferd om dat van ondergeschikten te redden. De 28-jarige sergeant-majoor Erich Boldt was met enkele ondergeschikten op een militair oefenterrein in Sleeswijk Van onze correspondent LONDEN. De stakende variété artiesten bij de Britse commerciële televisie hebben het werk hervat. Hun vakbond heeft overeenstem ming bereikt in de honoraria-eisen. De staking van de acteurs duurt intussen nog voort. De federatie van variété artiesten besloot op 24 oktober geen medewer king meer aan commerciële tv-pro- gramma's te geven. Op 1 november sloten zich daarbij de acteurs aan. Een variété artiest die in een pro gramma optreedt dat in het gehele land voor dé commerciële televisie wordt uitgezonden, krijgt voortaan ten minste driehonderd gulden. Een pro gramma dat in een deel van het land wordt uitgezonden, levert hem mini maal tweehonderd gulden op en een lokaal programma honderdvijftig gul den. De vergoedingen voor repetities zijn verhoogd van eenentwintig tot dertig gulden per dag. Voorts is een akkoord bereikt over honoraria voor speciale prestaties. De ze zijn voor een uitzending voor het gehele land bestemd verhoogd tot 750 'gulden. Deze nieuwe verhoogde - mi nimumhonoraria zullèn voor een pe riode van Twee jaar van kracht blij ven. Tot nu toe gold als minimum ho norarium voor variété artiesten die voor de commerciële televisie optra den honderdvijf gulden. Het spreekt van zelf dat bekende artiesten hono raria kregen die vele malen hoger wa ren dan het minimum. Eigen nieuwsdienst BERN. Het personeel van de Zwitserse radio- en televisie krijgt een maand, salaris extra. Men wil op deze w,j£5"*het verloop van deskundig personeel tegengaan. In I960 vertrok ken 31 medewerkers; in de eerste 8 maanden van dit jaar gingen 47 medewerkers naar de elektroni sche industrie of de radio- en te levisiezenders in het omliggende bui tenland dat veel hogere salarissen be taalt. Met de extra maand salaris is nog slechts voor een deel toegegeven aan de eisen van het personeel dat een sa larisverhoging van 12 pet. wenst. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De rechtbank in Amsterdam heeft de twintigjarige los- werkman C, H. wegens poging tot dood- -Holstein bezig met het aanbrengen van slag veroordeeld tot een gevangenis- ladingen springstof voor oefeningen, straf van twaalf maanden, waarvan drie Door onbekende oorzaak ontplofte een voorwaardelijk en met aftrek van het lading te vroeg. Boldt die met twee sol- I daten" vlak bij stond, wierp zich op de ontploffende lading om de beide solda ten te redden. Hij was op slag dood. voorarrest. De los-werkman zou 26 mei hebben geprobeerd een publieke vrouw in Am sterdam te wurgen. Metershoge vlammen en verstik kende rookwolken sloegen gister morgen uit het warenhuis van V. en D. aan de Karrestraat in Breda. Over een lengte van 25 meter vormde de vuurzee één laaiend front, Etalagepoppen werden gril lige fakkels, fietsen die voor de zaak waren neergezet veranderden in minder dan geen tijd in schroot. Toen de brandweer het vuur na twee uur onder de knie had, stond alleen het betonnen skelet nog overeind. Advertentie BRILLEN BANDAGES EL. KOUSEN sinds 1893 GOES EN MIDDELBURG Van onze correspondent BREDA In twee uur tijds Is gisteren het warenhuis van Vroom en Dreesmann aan de Karrestraat in Breda in een rokende ruïne veranderd. Een felle, uitslaande brand had van het gebouw slechts het beton nen skelet overgelaten. Kort na tien uur gisterochtend klonk de kreet Brand". Hoewel het op dat uur nog niet druk was, begon meteen een stormloop op de uitgangen. Een zelfde panisch geren was er even later in de u.l.o.-school voor meisjes, recht tegen over de achterkant van het warenhuis. Een kwartier na het uitbreken van de brand sloegen aan de zijde van de Karrestraat de vlam men ver naar bui ten, over de hele 25 meter lange gevel. Van de winkels aan de overkant spron gen door de grote hitte de ruiten en een muur van een winkel naast het warenhuis scheurde. De branweerbond de strijd tegen het laaiende vuur van drie kanten met te zamen tien stralen aan. Er was evenwel geen houden aan. Van de begane grond af vraten de vlam men zich een weg naar de eerste ver dieping en in een oogwenk klauwden de dikke vuurtongen door het hele ge bouw. Niets bleef ge spaard: de betim meringen, de vloer bedekking, gordijnen en de hele voorraad extra groot in de Sinterklaastijd werden vernietigd. De brandweer stond voor een immense taak. Het Bredase centrum met zijn nauwe straten liep gevaar, omdat de vlammen gemakke lijk zouden kunnen overslaan. Boven dien was het giste ren marktdag. Door de brand in te slui- tén werd uitbreiding evenwel voorkomen. .Twee .uur na het alarm was het vuur geblust. Slachtoffers waren er niet gevallen, maar er was een schade aangericht van vele hon derdduizenden guldens. De portier, die ziek op bed lag in zijn woning naast het warenhuis, was door de politie naar buiten gedragen. De brand wordt geweten aan een kortsluiting in een etalage. Enkele etaleurs hadden nog geprobeerd het vuur met schuimblussers te smoren, maar*zij hadden overhaast de vlucht moeten nemen. Uitbreiding Het uitgebrande warenhuis had aan de voorkant twee en aan de achterzijde drie verdiepingen, waar in behalve de afdeling woning inrichting en -textiel magazijnen en werkplaatsen waren onderge bracht. Kortgeleden was de rijks goedkeuring afgekomen voor een verbouwing en uitbreiding. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM De stemming on der het radio- en televisiepersoneel is er na de emotionele en verwar rende nachtvergadering van giste ren niet beter op geworden. Onte vredenheid en spanning zijn toe genomen. De oorzaak hiervan is voor een belangrijk deel gelegen in het ter elfder ure intrekken van de mo- tie-Stappershoef, die de 700 aanwe zige georganiseerde werknemers wilde laten stemmen over een 24- uurstaking. Deze zou dan onmid dellijk ingaan. Het zag er aanvankelijk naar uit dat deze motie doorgang zou vinden en, naar de luide bijval van het grote aantal staaklustigen te oordelen, ook zou worden aangenomen. De betogen van de vakbondbestuurders en gema tigder stemmen uit de vergadering deden Stappershoef echter water bij de wijn doen. De vakbonden namen de motie over, zij het in sterk ver zwakte vorm, want het woord staking kwam er niet in voor. Er werd weer met klem bij de overheidsinstanties aangedrongen de ingediende salaris eisen alsnog aan te nemen. Als dat niet gebeurt, zullen protestakties niet achterwege blijven, zo besloot de motie. in de Tweede Kamer volgende week dinsdag zal opleveren en de kritiek op Stappershoef hebben de sfeer van onzekerheid onder het personeel ver sterkt. (Advertentie) DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Van onze Haagse redactie WASSENAAR. De regering en de Stichting van den Arbeid hebben gisteravond laat overeen stemming bereikt over het te volgen loonbeleid in 1962. Zij zijn het eens geworden over een formule om in de gedifferen tieerde loonpolitiek de lonen te laten stijgen naar gelang van de produktiviteitsstijging per be drijfstak en de nationale produk- tiviteitsstijging. De loonsverhoging wordt dan ge vonden door driemaal de produk tiviteitsstijging per bedrijfstak plus eenmaal de nationale produktivi teitsstijging (2 pet.) te delen door vier, waardoor de loonsverhoging iets lager blijft dan de stijging van de produktiviteit per bedrijfstak. De werknemers hebben hun ver langens voor opschorting van de huurverhoging en inzake de in vesteringsaftrek laten vallen, waar tegenover de werkgevers de bereid heid stelden de huureompensatie voor hun rekening te nemen. Met de Stichting is afgesproken dat perio dieke besprekingen over lonen en prijzen zullen worden gevoerd tus sen de regering, de Stichting van den Arbeid, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Plan bureau. 198 c.a.o. s Door toepassing van de formule zal worden voldaan aan de voorwaarde van de regering, dat de komende loonsverhoging voor zevenhonderddui zend werknemers tegen 31 december lopen 198 c.a.o.'s afniet te sterk bo ven de landelijke produktiviteitsstij ging uitkomt. De werkgevers en werknemers in de Stichting van den Arbeid hadden elkaar na voortdurend overleg, aan de voor avond van het overleg met de regering gevonden. De beide voorzitters van de stichting, ir. Kruyff en drs. Roemers, hadden het advies van de stichting gis termorgen overgebracht aan minister Veldkamp. Gistermiddag heeft dit nog punt van bespreking uitgemaakt in dé ministerraad. De thans aangenomen formule is al lesomvattend, dat wil zeggen dat niet alleen de lonen maar ook. alle andere arbeidsvoorwaarden hierin zullen wor den berekend. Vreugde Na afloop van de vergadering, die in Kasteel Oud-Wassenaar werd gehou den, hebben minister Veldkamp en ir. Kruyff, een van de twee voorzitters van de Stichting van den Arbeid, er hun vreugde over geuit dat er over eenstemming mogelijk is gebleken in een zo moeilijke aangelegenheid als de lonen in een tijd van hoogconjunctuur. Behalve minister Veldkamp namen namens de regering de ministers Zijl stra en De Pous en staatssecretaris Roolvink aan het overleg deel. Ook de voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars, dr. Erdbrink, woon de de besprekingen bij. Minister De Pous vestigde er nog de aandacht op dat de bestaande spelregels voor het prijs beleid volledig zullen worden gehand haafd. De regeringen van Frankrijk en Enge land zullen haast maken met het be studeren van de plannen voor een tun nel of een brug als directe verbinding tussen hun landen. De Franse en de Britse minister van verkeer hebben dat gisteren besloten. De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot vanavond: Over het algemeen veel bewolking en in het midden en zuiden van het land plaatselijk mist, maar later van het noorden uit ook enkele opklaringen. Weinig wind. Iets lagere temperatu ren dan gisteren. MIESJE: Ik moet weer een hele week wegspoelen! 19 november: zon op 8.06, zon onder 16.44; maan op 15.50, maan onder 3.56. 20 november: zon op 8.08, zon onder 16.43; maan op 16.17, maan onder 5.13. Advertentie Een groot gedeelte van het omroep en televisiepersoneel toont zich bo vendien geïrriteerd louter door het indienen van de motie. Het is ten enenmale onjuist, oordelen zij, dat men probeert minder dan de helft van het personeel zich over een der gelijke kweistie te laten uitspreken. De ongeorganiseerden werden nl. niet bij de vergadering toegelaten. Het geringe vertrouwen in het posi tieve resultaat dat het vragenstellen U bent altijd loelkotn bij N „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstr. Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes SPECIAALZAKEN 10-tallen soorten merk Nylons met en zonder naad maar 1.98 in MODEHUIS VIOLA, Lange Vorststraat 47, Goes. NOVEMBER AANBIEDING met 10% KORTING GOES Lange Vorststraat tegenover „Berco" OPTIEK - FOTOHANDEL Ganzepoortstraat 3 - Goes - Tel. 5214. Rijke keuze regen- en winterjassen voor jong en oudl Bij ons lage prijzen L. Vorststraat 64 GOES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1